Limburgsch Nieuws. Gemeenteraad te Venray, Nieuws uit de Buurt Algemeen Nieuws. dat rk'-naderhaad-drio dagen in de streek ronddwalende, om ep den goeden weg ?p komen, er geen enkele meer ontmoette Eiodelijk vond ik de rivier, waarin,-op de afgesproneu plaat-a, de Kroejongens hunne booten lagen, en voer in groot# baast naar de factories, waar ik terstond een strafexpeditie vormde, waarvan uw vriend Johnson ook deel uitmaakte. Wij vonden bij onze terugkomst op de vreose- lyka plaats het geheele dorp door nabu rige stammen verwoest en later op de terugreis al onze bagage en ivoor het volk was te verschrikt geweest om het mede te nemen, OPENBARE VERGADERING van den op Vrijdag 16 Augustus 1907. 'b Namiddags 3 uur. Tegenwoordig de heeren H. Esser Burgemeester, Vporzitter, J. Arts. en M. Poels Wethouders, H. Janssen, J. M. Michels, Tb. Slits, L Jansseu A. Loonen, V. Penck, P. J. Derks. Jac, Aerts, leden en Stoot Secretaris. Afwezig de heeren P. Camps en J. Loenen. De Vooraitter opent de vergadering met gebed,--fen stelt voor om het voorlezen der notulen tot de volgende vergadering uit te stellen. Wordt goedgevonden, waarna men overgaat tot de volgorde van den dag. I Adres der heeren Lamaison. Brouwer Co. en. Verhoeven. De Secretaris leest dit schrijven voor, hierin verzoeken de adressanten om den tormijn van de concessie van de aan te pachten 980 hectaren heidegrond, te ver lengen tot 1 Juli 1908. De Voorzitter zegt dat de eeist bepaalde termgn, 1 Oct. a. s te kort blijkt, wijl alsdan de noodige werkzaamheden, als afmetingen, waterpassen enz. niet behoor lijk kunnen verricht zijn. De heer Fonck kan dit goed gelooven, hij heeft gehoord dat de «pmetingen door da Heide-Maatschappy gedaan, niet met elkander stemden. De Voorzitter zegt dat er nog al ver schil wa?. Spr. deelt mede dat een paar heereo bij hem geweest zijn en verzocht hebben om a. s. Woensdag met den geheelfcD Raad naar de Peel te komen, ora met de concessionarissen de werkzaam heden te onderzoeken. Wordt door de aanwezige leden goed gevonden, alsmede de verlengingstermiia iotl Jah 1908. Aftrex tuin hef Bestuur Ambacht»* schooi Vent». Door den Secretaris wordt dit adres doorgelezen, waaritr genoemde Ambachts school ondersteuning vraagt. De hoer ALoonen zegt dat thans vier jongens uit Venray deze school bezoeken, waarvan 3 uit Oostrum. De heer L. Janssen meent dat dit een particulier en geen gemeentebelang is en dat de ambachtslui die school wel zelf kunnen ouderhouden. De Leer Jac Aerts is er voor om deze inrichting te steunen, daar deze wel in het belang der gemeente is. Hy hoopt dat er door velen gebruik van gemaakt zal worden, wijl bierdoor ook in Venray flinke en degelijke ambachtslieden zuilen komen. Als men thans iets degelijks genaakt wil hebben, moet men buiten de gemeente. Als rneu de ambachtslui hier hoort praten, kunnen ze alles, doch in werkelijkheid kunnen ze niets. In Venray is veel knoei werk gemaakt. De hoer A. Loonen zegt dat er toch veel werk gemaakt is door onze vaklui, dat goed is. De heer Jac. Aerts zegt oogenscb ij olijk wel, maar op den keper beschouwd niet. Hierover wil hij niet verder spreken, anders zou hij ten opzichte van gemeente gebouwen ook nog wel iets te zeggen hebben In elk geval is spreker er voor om subsidie te geven, doch biermede te wach ten tct de begrooting behandeld wordt. Wordt besloten dit voorstel aan te nemen. 3 Adres der Nederlandsche Vereeniging van' Gemeentebelangen. Er wordt besloten om aan deze vereeni ging 6ono jaarlijksche subsidie van f 5 te verleenen. 4 Schilderen Post- en Telegraaf gebouw. Wordt besloten hiervan eene bogrootiDg te laten maken, en dit werk publiek aan te besteden 5 Aanbesteding weg Heide. Door den Secretaris worden de voor waarden van dezen kunstweg voorgelezen, alsmede de plans ter inzage neder gelegd. De aanbesteding is bepaald op 17 Sept- a.s, De beer Hub. Janssen zegt dat de weg tnsgcben Wisinans en Rongen veel te smal is. Hij stelt voor om deze wat te ver- breedeD, door een gedeelte eener haag aldaar weg'te nemen. De beer ALoonen zegt dat de weg aldaar altijd breed genoeg is geweest en dit nu ook nog wel zal zijn. De Voorzitter zegt, dat men na afloop der vergadering hierover nog met den heer Serolea kan spreken. De heer A. Loonen vraagt of degene, die bij brand eene brandspuit aanvoelt hiervoor ook vergoeding ontvangt. De Voorzitter zegt van wel, hiervoor ontvangt men in de kom f2.50 en buiten de kom van het dorp f 3,50. Daarna wordt do vergadering gesloten en de heer Serolea ontboden om gezamenlijk de Marktpleinen te bezichtigen, in verband met de nieuwe bestrating. VENRAY, 24 Augustus 1907. Met 1 Sept. a. s. zal de Weled. heer J. Eggink Dz. Directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, onze gemeente verlaten, om zich in gelijke betrekking te begeven naar Zevenaar. Gedurende bijna twee jaren heeft de heer Eggink het behoer gevoerd over het post-en telegraafkantoor Venray, en heeft zich gedurende dien tijd doen kennen als een chef, die zijn dienst stipt volgens de voorschriften naleefde. Gedienstig jegen9 het publiek, steeds gaarne bereid iedereen te helpen. wa9 het zijn lust de positie van het perso neel te kunnen verbeteren. Hij werd dan ook èu door het publiek én dooi personeel geacht en bemind. Ofschoon wij hem met zijne promotie van harte geiukwenschen, zien wij hem toch noode heengaan en wenschen hem in den nieuwen werkkring en standplaats van ganseher harte het beste toe. De Ziekenfonds -St. Ludovicus' hield Zondagmorgen hare jaailijkscho' bedetocht naar de Miraculeuze Maria Ka pel te Oostrum. Om 9 uur werd aldaar eene plechtige Hoogmis bijgewoond, waar na men weder in goede orde huiswaarts trok. Daar in de a. s. week de schouw der waterlossingen begint, waarschuwen wij belanghebbenden, ter voorkoming van onaangenaamheden, de langs hunne eigen dommen liggende waterlossingen op tijd schoon te maken. Men zie de bekend making van Burgemeester en Wethouders in het bijvoegsel dezer courant De gevieesde -vlekziekte" onder de varkens heerscht wederom op enkele plaatsen. Reeds zijn verschillende krul staartjes afgemaakt. Het werkvolk van het Krenr"T7)ni- gengesticht, circa 180 man. word Zater dagavond gul onthaald door den aannemer den heer Van Groenendael. Het ging er gezellig toe by Mej. de Wed. Rutton. De boterhammen, bier en sigaren werden flink aangesproken, en onder zang en voordrachten vermaakten allen zich uitstekend. Omstreeks 9 uur werd door allen nog een optocht door het dorp gemaakt. Door den Ryksveldwaehtei'-Briga- dier Schilleman aangehouden, werd naar de gevangenis te Roermond overgebracht, J. Str., oud 40 jaar, arbeider wonende alhier, tijdelijk verblyvende te Kevelaer, als hehbende nog 3 weken gevangenisstraf te ondergaan hem wegens wederspaunig- hoid opgelegd. Donderdagnacht is uit de kweekerij van den Weled. heer Trynes aan den Oostrum- sche weg, eene hoeveelheid look en fruit gestolen. Door eene poort uit hare hengsels te lichten, had men zich toegang verschaft. LEUNEN. Zondag werd alhier het feest der H. Kindsheid gevierd. Alhoewel geen mooi weer, had een talrijke kinder schaar zich opgesteld aan de school, vanwaar men in processie kerkwaarts trok. Talrijke, fraai uitgedoste bruidjes volgden het mooie beeldje van 't Kindje Jezu3. Na het Evangelie beklom een eerw. pater Franciscaan den kansel en schetste in welsprekende en boeiende taal de H. Kindsheid en spoorde de geloovigen aan, de ongelukkige kinderen in China, door gebed en door geld te helpen. 's Namiddags had onder het plechtig Lof de zegening der kinderen plaats, Torwyl A. M. alhier bezig was met pruimen te plukken, viel hy uit den boom, en bezeerde zich zoodanig, dat genees kundige hulp moest worden ingeroepen. HORST. Woensdag had de publieke verpachting plaats der gemeentegronden en wel voor 50jarigen duur. Circa 380 HA. werden verpacht, welke alle nogal tamelijk duur betaald werden, ja, zelfs afgekapte boschvlakte werd gepacht tegen f 17 per bunder. Het meerendeel dezer heide zal in bouwland worden herschapen. OTTERSUM. Aan de stoomzuivelfa- briek St. Anthonis, werd tot directeur benoemd, de heer J. H. van Geldrop, thans in gelijke betrekking aan de stoom- zuivelfabriek -St. Jan- alhier. Bij den landbouwer J. W. lag Dinsdagmorgen eene koe dood in den stal. De veearts constatetrde miltvuur. Het beest was niet geënt. BLERIK Dinsdag weiden alhier eenige vergunninghouders door de marechaussao bekeurd wegens verkoop van steikon drank zonder vergunning. Dat bediiif werd op die plaatsen reeds jaren op dezelfden voet gedreven, de vergunning tot verknopen van sterken drank staat op naam van den huiseige naar terwijl de verkoop geschiedt dooi de pachters. Men ziet nieuwsgierig uit naar de beslissing van den rechter in deze. HELDEN. De boortorens der steen- koolboriugeo bij het station te Helenaveeü en te Helden worden op het oogenblik opgeruimd, evenwel op eenigen af stand weer te worden opgebouwd. Te Heiden was de vondst zeer goed in de laatste weken vond men nog twee lagen, alles Dij elkaar niet minder dan ongeveer 10 M. steenkool. BUDEL. Eenige dagen geleden vond een werkman <p de zinkfabriek te Budel een aarden pijp, iets hebbende van een geitonhoorrt, onder de kiezelsteeneu. Het pijpje. 13 c.M. lang, is ongeschonden Aan de eene zijde ziet men vele schepen te water eene vloot verbeeldende met duidelyk opschrift Feestviering der vrijheid. Aan de andere zijde staat eene stadspoort geopend, waar binnen en van buiten soldaten te zien zijn. Hieronder staat ook al even duidelijk te lezen Biielle 1 April 1572. Alsoo is het (geuzen; pupje 335 jaren oud, het eenige, wellicht bestaande. Oudheid voor zeker, doch of het ook waarde van betee» keni8 heeft 1 KERKRAf'E. Alhier zijn op de Do- miniale mijn de mijnwerkers S, uit Kerkrade en B. uit Herzogenrath, die bezig waren met dynamietpatronen kolen los te maken, doordat deze onverwachts sprongen, levensgevaarlijk verwond. Zwaar gekwotst werden heiden naar het hospitaal te Heerlen vervoerd. ÜBA< H3BERG. De landbouwer Dee per sHorsmans bracht met zijn kar een tent van Voerendaal naar Vaals. In den Plulserberg schijnt do rem van de kar plotseling losgegaan te zyn. De kar dreef de paarden voort, die 't pp oen loopen zetten Leepers werd door den boom der kar ter zr-de geslagen en overreden. Het r&a vi zelde hem het linkerbeen en den E-ne.-arm. Hevig bloedend en bewusteloos werd hg opgenomen. DC. Hoedemakers »an Simpel veld verleende de eerste huip. Daarna werd de ongelukkige tiaar het hospitaal te Heerlen vervoerd, waar ge constateerd werd, dat een slagader door gesneden was en geen hulp moor kon baten. Kort nadien overleed Leepers aan verbloeding. EYGELSHOVEN. Zekere S. te Hopel wonende, ia Dinsdagnacht, naar beweerd wordt, onverhoeds aangevallen door een Duitseh mijnwerker. Met een mes werd S. een levensge vaarlijke steek onder liet hart toegebracht Hy is onmiddelijk naar het hospitaal te Heerlen getransporteerd. De veiraoedelijke dader, zekere H. is voortvluchtig, OUD-VROENHOVEN. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben twee Duitschers hun voorloopige gevangenis te Oud Vroenhoven (Limburg) we'en te ontvluchten. Toen Zaterdagmorgen als naar gewoonte, de veldwachter den menschen hun ontbijt kwam brengen, waren de logé3 verdwenen. Van de brits hadden ze een tweetal scharnieren gebro ken en met deze ijzers hebben zij een opening weten te breken in het plafond der cel. Vervolgens heeft een hunner zich door de ontstane opening (25 cM. mi het vierkant) gedrongen, heeft turf afgegooid van een zoldertje, zoodoende een verheven beid vormend voor zijn kameraad daar na hebben zg van het dak enkele pannen genomen, en zijn zoodoende buiten geko men. De maan begunstigde hun uitbre» keiswerk. Dit is thans de tweede maal, dat er in Oud Vroenhoven vreemdelingen ontvluch ten uit hetzelfde arrestaiitenlocaal. De eene Duitscher, Gelbke, moet een berucht dief en inbreker zijn, die reeds meerdere malen met den strafrechter kennis maakte. De laad van Oud Vroenhoven heeft Maandagavond in eene spoedeischende vergadering besloten, een doskundige eeu plan met begrooting, voor een nieuw arrestantenlokaal te laten maken. was de drukte minder dan gewoon, doch' aan plezier geen gebrek. ASTEN, Naar men mededeelt, zullon de werkzaamheden aan de fabriek van de firma A. Bluyssen Zonen alhier, deze week geheel worden stopgezet. Een heele slag voor vele huishoudens, die hierdoor weder gedwongen worden, een ander bestaan te zoeken. Het ziet er thans werkelijk treurig uit in onze vroeger zoo welvarende gemeente en van harte hopen wy, dat er spoedig wat meer leven in onze industrie komt. LIESHOUT. Het volgende bericht kan als waarschuwing dienen voor wiel rijders. Donderdag had zich voor de Rechtbank te Roermond te verantwoorden Th. P. G. oud 27 jaar, timmerman alhier, aangeklaagd van den 8 Juli 1907 te Gemort op de vordering van de ma rechaussee. om met zijn rijwiel stil te houden, niet te hebben voldaan. Eisch f 15 boete of 15 dagen hechtenis. EINDHOVEN. Een bekend Euidho- vensch straatfiguur, zekere Th. v. d. S., die deze week trachtte zich van het leven te her ooven door in het water te sprin gen. is naar het kiankzinnigengesticht te Vucht overgebracht, v d. S. was vroe ger in gooden doen en een zeer bekwaam architect. Drankmisbruik is van alles de oorzaak. MILL Zondagnacht zijn aan het R. K. Pa'ronaat alhier de groo'e glasruiten langs de straat ingeworpen. Het is t6 wenschen dat de politie de laffe daders moge ontdekken. UDEN. De rechtbank 'e 's Bosch deed jl. Dinsdag uitspraak, in de s'rafzaak van Johannes Kleijngeld, 35 jaar, lom penkoopman te Uden, beklaagd den 7eo Juli 11. Hendricit8 Princen met een sliet op het hoofd te hebben geslagen, dat hij dientengevolge korten tijd daaina is over leden. Het O. M. had schuldigverklaring geëischt aan mishandeling, die den dood tengevolge heeft gehad, en veroordeeling tot eene gevangenisstraf tan 3 jaren, en de rechtbank veroordeelde hem overeen komstig dien eisch. NISTKLRODE. Een treurig ongeluk, jammer genoeg weer aan eigen schuld te wgten, heeft Zondag het leven gekost aan een jeugdig jongman. Zekere A. v, d, II. uit Heesch, een jongen van 17 jaar, had te Heesch piaais genomen in de naar deze gemeente ver trekkende tram, doch een plaatskaart gevraagd tot de halte -Donzel." Hier springt hy van de tram af, doch hoorende van het bloemencorso alhier, tracht hij aan den anderen kant teneinde het waakzaam oog van den conducteur te verschalken, er weer op te springen. Hg springt mis. wordt gegrepen door de voortrijdende tram. en voor iemand het gezien heeft, heeft de tram hem overre den en wordt de ougelukkige als een lijk opgenomen. OY'ERLOON. De kermis is bijzonder goed afgeloopen. De Zondag en Maandag gegeven uitvoeringen door het mannenkoor -Vriendenkring" in de School werden druk bezocht en waren de bezoekers ten hoogste voldaan. Door de schier aanhoudende regenbuien, De jacht op grof en klein wild zal dit jaar worden geopend op Viijdag den 30 Augustus 1907, met zonsopgang, met uitzondering van die op fazanten, waarvan de opening plaats heeft op Maandag den 30 September 1907. met zonsopgang. De jacht op grof wild wordt ook toegestaan gedurende de maand December dezes jaars, doch slechts tot het tijdstip voor de sluiting dier jacht nader ie bepalen gedurende den geopenden jachttijd zal de lange jacht alleen des Maandags en des Donderdags van elke week mogen uitgeoefend worden de korte jacht zal op alle dagen der week, met uitzondering van den Zondag, mogen plaais hebben. InMliluul Pasteur. In het Instituut Pasteur te Parijs zyn in 1906 totaal 772 personen, die door dolle honden gebeten waren, behandeld de behandeling had slechts bij 2 personen geen succes. De behandelde peisonen waren bijna alle Franschen slechts 25 vreemdelingen, waaronder 22 Hollanders, lieten zich te Parijs opnemen. Dit klein getal vreemdelingen is een gevolg van het feit, dat de meeste beschaafde landen reeds een -Instituut Pasteur" bezitten, uitgezonderd natuurlijk..,. Nederland. Tot zoover het tijdschrift -Molescbot." Uit bet geringe succes te Parijs zou men niet opmaken dat een dergelijk instituut bijzondere resultaten zou opleve ren. Uit een bijvoegsel van de -Stct." blgkt, dat in Juli 47,398 herkauwende dieren en varkens in ons land door mond en klauw zeer waren aangetast. Duurdere Havana's. Alle merken der sigarenfabrieken van de Trust te Havana zijn in prgs verhoogd met 10 pCt. terwijl de onafhankelijke fabrieken de prijzen verhoogden met 10 15 pCt. wegens de verhoogde loonen en de enorm hooge prijzen dor ruwe tabak. Krnstig ongeluk Men bericht uit Den Haag Woensdagmiddag heeft op het terrein van Zorgvliet een ernstig ongeluk plaats gehad. Waarschijnlijk door het breken van staaldraden is de betonkoepel, waarin tijdens do plechtigheid van de eerste steen legging voor het Vredespaleis muziek werd uitgevoerd, bij het ainoveeren inge stort. Vijf werklieden werden onder het puin bedolven, een hunner is reeds oveeleden. De vier anderen werden nog levend van onder het puin te voorschijn gehaald 2 hunner waren echter zeer levensgevaar lijk gewond. I2e«» neger gevraagd, wie biedt ziel» aan In een Limburgsch blad lezon we.de volgende advertentie W. V, All Right, Roermond. Ier completeeiing van de groep, door bovengenoemde vereeniging te foraieeren in den bloemencorso op 1 September a. 8. wordt gevraagd een neger, hetzy echt, hetzij geschikt om als zoodanig op te trodeo. Heeren met dikke lippen of met neus geschikt om een ting aan te bevestigen, genieten de voorkeur. Aanmeldingen in persoon hij of brieven met portret aan den secretaris A. Dahmen Venl. PoortRoermond Wie acht zich dikgelipl, geneusd eu... dikhuidig genoeg om zich aan te melden Ibiilsdie dienst klopper ij. Het is gebeurd te Emmerich. Daar raak te dezer dagen in 'i midden van de stad, eeu paard met kar op hol. 't Kun dus groote ongelukken veroorzaken. Een Hollandsch voerman, die er met zijn kar en paard reed, hield halt, liep op het hollende dier toe en w ist bet te gigpeu. Waardoor wellicht vele jonge en oude Emmericliers, van beeneu breken of erger bespaard bleven. Van de politie zoo zou men denken kreeg hg zeker een prachtig pluimpje, maar dan kent men den stramme, Duitse! o Polizei niet..., die der. kranigen Hollander een standje schopte, omdat by., zyn eigen paard onbeheerd had later, staan Maandag begon te Wageningen de zitting van het kantongerecht een uur later Jan gewoonlijk. De oorzaak bleek, toen de ambtenaar van het O. M. die te Arnhem woont, aankwam. Deze verklaar de bij de opening der zitting, dat bg te Ede de aansluiting met de tram had gemist, omdat die tram by aankomst van den trein reeds vertrokken was. In het openbaar wilde spieker een woord van protest doen hooien over de hoogst treu rige wijze waai op de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de be langen van het publiek behartigt. Tevens laakte spreker de toenemende veronacht zaming der door de r-georing vastgestolde diei siregeiiog. Ilt*< fanatisme iler Marokkanen. Als eeu bewijs dat de Marokkanen in geel) geval onderdoen in doodsverachting en woest fanatisme v.ior sommige stam» men in onze Oost-Indische Archipel, diene bet volgende Eergisteren werd te Casablanca een inboorling gefugilleeid, dien nieu ven ast had, terwijl hij op klaarlichten dag tot aan de grens van het Fransche kamp was genadeid, al kruipende. Hij kwnro, niet waarlyk ongehoorde stoutmoedigheid, om geweren te stelen. Bij zyc verhoor, weigerde bij eenigon uitleg te geven. Dood me, schreeuwde hy. Allah wacht mij Ik zal het paradijs binnen gaan. En daarom wiep bij zich op de hem omringende soldaten, om hen te by ten, Bg liet vaden van den avond werd hg doodgeschoten. Door de vereenigde broodbakkers- patroons te Groningen is een varkens» inestei ij opgericht. Een "com missie uit het bestuur is met den aan- en vérkoop der varkens belast. Het niet verkochte''brood wordt 's morgens opgehaald en dient tot voedsel. Het aantal vet te mesten «krul staarten" bedraagt van 30 tot 50 en geeft, bij de hooge varkonsprijzeu van tegenwoordig, bevredigende winsten. De Burgemeester van Venray maakt bekend dat de kohieren der Perso» neele belasting no 7 en 8 der gemeente Venray over het dienstjaar 1907, invorder baar verklaard op den 20 Augustus jl, Opening der Jaclit in Mmbiirg. Hond- en Klauwzeer. G«ed zoo I'raetiaelie hakkers.

Peel en Maas | 1907 | | pagina 2