pjWTwnnPE WINKEL EcM Slernmarke thomasmeel W. WIJNHOVEN Tabak en Sigaren, Drogerij „Het Hert''. H, J. Ia! «k O WINKEL P. Verbeek "ATTENTIE gedroogde vruchten ais: G. WlNTELS. K. VAN l ARSSEN. VULKAAN RIJWIELEN V. Fond. Ven rat). soiled gemaakt SCHO'-NWERK Th. JANSSEN Th. Janssen, Schoenwinkel. van Son's Kruis-Herik Verdelger-Poeder. Hub. Janssen van Son, Roermond, Dames en Heeren- Rij wielen. SIMPLEX. Wiwintum Zeer lichtloopend en sterk. DRUK WE DAMESHOEDEN, MODE-ARTiKILEN oaaïiii, Kachels, Fornuizen, Vyevoederketels. F. Fonck. TEUKl™B Prima Zeeppoeder, W, vaii den Munckhof, FR. van Opbergen, Manufacturen, Bedveeren en Kapok Kanten voor mutsen, bloemenlinten en gemaakte toeren, Sigaretten en pruimtabak. t. 881013 d a u d a a d J a enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. kunstmeststoffen, Peru-Guano, Vleeschmeel etc. in Doop- en Luiermand-artikelen, kinder-lingeries TIMMERHOUT. Slokpaardjes-Lelieiiiui'ikzeep Koloniale Waren. Tabak en Sigaren, ROLTABAk, LUCIFERS, Prima Mosterd en Petroleum, enz. zeer fijne Peren. beste Appelen en PB UIMED ANTEN. Frans Asselbergs MARKT, VENRAY. Hoe beter de iöit, Hoc groofcer d li:0t, Hoe lager de prijzen. Ruime keuze i alle vindt men in den schoenwinkel van Op Oen I Juli slant de prijs oen pfenning pee percent honger. Ontvangen een ruime sorteering van prima atwerking Verder alle gewenschte merken, aan concurreerende prijzen. DEGELIJKE GARANTIE. LAGE PRIJZEN De on il er geteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten W. A. Van den Munckhof. Steeds voorradig gegarneerd en ongegarneerd, Notaris Esser te Horst van Ontvangen eene ruime lteuze in iide'iwteHkende raaakt het geachte U Lr Ml fiJ 4 i W U M f*:J Ail wordt geleverd vanaf 15 tot 30 April met 30 mark kortii 1 Ondergetekende maakt het geachte publiek van VENRAY en OMSTREKEN bekend, dai bij hem steeds te bekomen is esfste kwaliteit T.ioals GRENEN. VUREN. DENNEN en PITCH PINE BESTEK HOUT. BATTIN3 er. PLATEN, Pitch Pine RAAMHOUT, Grenen tn Varen KOZIJNEN, Grenen er. Vuren RAAM- en DEURHOUT. geschaaf» de, geploegde en gladkaute YLOER- DEELEN. Koraaldeeton en Plinten Panlatten, Plafondlatten en Schroten en eou groote voorraad zeer goedkoop» VYaan plantten. Alsmede gemaakte DEUREN OU RAMEN' op maat volgens opgaaf. Ie kwal. Aspbaltpapier. Bruine en zwarte teer. Langstraat. VENRAY. Handel ln puike Beleefd aanbevelend Groot» Straat VENRAV STAL EN-DE POT van Bruning en Muhreij te Amsterdam. Dirpc. van de fabriek. Voordeeligste prijzen. Verven droog en aangemaakte in iedeie hoeveelheid, alsmede afgewogen in 1/2 en 1 K, G. bussen. De Haarlemseho busjesverf is de ver» trouwtaarste. men late zich niet ve-Ieiden door goedkooper* bussen van sleetttere «uaütoil. Alle verfteuoodigdheden, schoonmaak» sit kelen, gezuiverde teer. Inseotenpoeder en spuiten, luroaakkruiden. L;mon8des. kwast en al het noodige om self dranken te maken. Aanbevelend, feig maakt eén zaeht, rein gezicht, een blozend, jeugdig-friic-u uiterlijk, oen blanke zachte liuid, en verblindend schoon teint. D t ailes bewerkt dö «chte van BERGMANN Co. Sadebeul echte fabrieksmerk «Stokpaardje* par atuk 50 ets d>: W. vau den Munckn. I tuft» geteekende maakt bet 'geacht* po» Miek van Venrsv on Omgeving bcketld >'at hij eer, geopend heeft in Door een prompte en nette bediening hoopt hij veler gunatHc verwerven. Aanbevelend, lloenderstraat. Verschillende soorten Ook minder soort Appels ©n Pruimen. Loeti en s00*"400?' Aanbevelend, heeft steeds in vo< rraad en verkoopt aan scherp concp.ireerende prijzen: Bak- en Voerrogge, Mftis, Gerst, Haver, Boekweit en Grutten Inl. Tarwemeel met zemelen Tarwebloem H Gebrande Koffie vanaf 3236-40 44 e. j). pond. en hoogei Suiker 24 c. Zoui (tijii er> gn f) 3 c.» Wille booiie/i vanaf 1416 en 20 cent per liter. Alle soorten buagroeuten 1/1 blikken 21 c. 1/2 blikken 16 c. Sloepasperges iji blikken f 1.75. 1/2 f0,90. iji blikken 37 c. Stoofaspe.ges j/g b,ikken 23 c Kistjesvijgen 17 et. per kistje. Candijsiroop 16 ct. p. pond. Keukensiroop 8 ct. per pond. Pruimen 1216 c. p, poiul JPnumedafifen 202328 e. p. p. Abri koten 56 ct. per pond. Heele appelen 34 ct. - S iujfiippelen 26 cl. Limbtirgsche peren 30 cent per pond S )lie 25 cent per ffisch. P iraa l igenslag Raapolie 47 cent pet liter. Pi na Raapolie 42 ct, per liter. 3 I lèhigsvleeschextract 40 cent. git. 75 tj4 i 145 Ket ij t 37 ct. per flesch. Bessen wijn 35 cent per flesch. Erambozei - en citroenkwast 3550 cent per llesch. Blom v. d. Venna 7 ct. p.p. 16 p. zak BI01 2 V. IG-cE per pond, per zak var. I p. I 8.75 zakken niet gerekend Beleefd aanbevelend Het is de kwaliteit d'u anj en reputatie bezorgd. Het is de kwaliteit die hei gemakkelijk maakt den cru- zet te verdubbelen, en naar ev nredigheid de prijzen zoo bias? m«ar«*Hik te stellen. Hei is de kwaliteit, die. there0 bréngt, en de concOT» 1', rentie van Iwyfelacbligo ww, t«t een minimum vermin» dert. - -T Dit zijn enkele vao de vele iea, waarom de dan ook alle verwachtingen overtreffen, f t voortdurend meer afnemers vinden. Geregeld 100 stuks in voorraad. Hootdvei tegen wuordiger voor Limburg van d» welbekende Englebert bandeovan O. Eugleberl, Fil» A 44e, te f^uik» FRONTKSPIESSTRAAT. VENRAY. N.B. Alle MA^T EN REPARATIE WERK jon -du d eg spoedig uitgevoerd Aanbevelend, wordt geleverd vanaf 15 tot 30 April met 30 mark korting. 1 tot 30 Mei met 27i'2 mark korting. v 1 tot 15 Juni met. 25 mark korting, Vraagt prijzen van het A anbevelend. Reparatiewerkpaats, VENRAY vanaf ffo^dkonp'le l ft de beste quaiiteit. Pi h.-L- iir- ko..'- «ueuicj en ren voor poffer» mïyLsen en uan yeryvante artikelen. Zij btmeft •'•i'"'- il».' int l 4^fOiuae,r. «•-«■ WNt»M«la^U van itovdvi) «tl» lUfilK^n en vestixt i'»e aandar-h' op d« fraaie keuze Bloemen, Veeren, Kanten, Linten. Fluweelen en Rouwartikeleij. Tevens l iliitul van Km. MARTKLS HtëlïTERS Vénlo Dames- en Heeren Mode-artikelen. Door rcëele bediening, pnui w»r«n. pi ijzen, hupendo ieders gunst te Hoogachtend, Paterstraai, VENRAY* verwerven. Ontvangen eene ruime sorteering KA HF,US FORNUIZEN en alle toebehoor, Groote voorraad. Nieuwste model'.eu. Laagste prijzen. Levert, plaatst en repareert alle aoort kook- verwarmingstoestellen, Kachelbuizen enz. enz, L^T^DIBOTJ-WINZJ ACHINES Wanmolens, Stroosnijders, Dorschmaehines. Centrifuges enz, zijn steeds groote en kleine KAPITALEN tegen matige rente op soliedo ITVpothv.ÓR verkrijgbar. 3 «Miot per pakje. HOFSTRAAT. VENRAY, Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen Gebrande K»ffie vanaf 34 ct. per pond. Suiker 23 Zout 3 Soda 2 Vermicelli 10 Blanke 1 ij.it Zeep 8 Stukjes appelen 24 Zeeppoeder 3 cent p. p, Aardappelmeel 4i/ï per pakje. enz: enz alle» aan «Ie scherpst concurreerende prijzen. Prompte bediening verzekerd. HANDEL XLsT wii pat G0EDK00PE WINKEL

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4