WINKEL P, Verbeek, ATTENTIt gedroogde vruchten als: Timmerwerken, JAC. VAN DUCK Agenten. Agenten gevraagd. EEN GEBEURTENIS OP DE DJITSGH-NEDERLANDSCHE GRENS. I) It UK WERKEN, Plaatsing gezocht. Geluk verven P. HOHAim W. WIJNHOVEN HANDEL i eigengemaakte bedden, Wed. van der Linden, Prima Zeeppoeder, W. van den Munckhof Be Doornboom" K. VAN AARSSEN. DAMESHOEDEN, MODE-ARTIKELEN j. Tin jmu-YAj awaia, FR. yan Opbergen, Manufacturen, Bedveeren en Kapok Kanten voor mutsen, bloemenlinten en gemaakte toeren. Drogerij „Het Hert". H, J, Reling, Tabak en Sigaren, Adverteert in dit blad, G. WlNTELS. Houthandel. Koloniale Waren, Tabak en Sigaren, ROLTARAK, LUCIFERS, Prima Mosterd en Petroleum, enz. zeer fijne Peren, beste Appelen en P RUI MEDANTEN. 10 flinke bekwame Carl SCHIFFER, L. I. AKKER, Van Alkemadeslraat II. Rolierdam. l)e ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten W. A. Van den Munckliof. Frans Asselbergs Slokpaardjcs-Lelienmflkzeep in alle kleuren. TIMMERHOUT, VEEREN EN KAPOK, alle Parfumeriën, expeller l Anker Pain-Expeller Louis WyniiEven te Venray. enz. enz. alles aan coneurreerende prijzen. MARKT, VENRAY. Steeds voorradig gegarneerd en ongegarneerd, in Doop- en Luiermand-artikelen, kinder-lingeries van Ontvangen eene ruime keuze in Sigaretten en pruimtabak. Verschillende soorten Nette afwerking. Coneurreerende prijzen. Mr, Timmerman, voor vast werk gevraagd. Loon f4.20f6.60 per 1000. Vorm» werk en los dekblad. Zich aan te melden bij den Directeur GOCH, Vossheiderslrasse 88 Voer den verkoop van soliede PREMIELOTEN worden nette en pegelij ke Alleen op aanbiedingen van nette werkzame personen zal gelet worden. Brieven onder letters A .A If, MUNSCHMEIJER Co. Arnhem. Ö6 ABDIJSIROOP Klu0ster Sancta Faulo versterkt de luchtpijpen en longen, zij ge neest waar alle andere middelen faalde. Uw hulp is de beroemde Abdij siroop Klooster Sancta Paulo. Prijs per flacon fi,f 2en 3,50. Voor een behoeftig Jongmensch van circa 18jarigen leeftijd, tot eiken handenarbeid in staat en geneigd, doch die in zijn tegen» woordige omgeving niet volkomen van een hinderlijken uitslag kan genezen, wordt voor korier of langer lijd, plaatsing gezocht ten plattelande. in boschrijke streek, Desnoods zou een kleine jaar» lijksche bijdrage verstrekt worden. Br. franco adres C. W. H. EIJGENRAAM, President der St. Vincentius Vereenigir.g, Dordrecht. Ie kwal. Asphaltpapier. Bruine en zwarte teer. wollen en gestikte dekens, aller nieuwste zomermantels, dames en kinderhoeden, boorden, fronts, manchetten, knoopen strikken, dassenspelden iu groote keuze. Glacé-Handschoenen. eH bheumatiek is to bekomen bij -36—40 Gebrande Koffie vanaf 32 44 c. p. pond. onbooger. Suiker 23 c. Zoqt (fijn en grof) 3 c.» Witte boonen vanaf 1416 en 20 cent per liter. Alle soorten busgroenten 1/1 blikken 27 c. 1/2 blikken 16 i. 1/1 blikken f 1.75. 1/2 f 0,90. 1I1 blikken 37 c. 1/2 blikken 23 c. Kisljesvijgen 17 ct. por kistje. Candijsiroop Kcukensiroop Sleepasperges Stoofasperges Pruimen 1216 c. p, pond Pruimedanten 202328 c. p, p. Abrikozen 50 ct. per pond. Heele appelen 34 ct. Schijfappelen 26 ct. Slaolie 25 cent per flesch. Prima eigenslag Raapolie 47 cent per liter. Prima Raapolie 42 ct, per liter. 31ig Liebigsvleesehextract 40 cent. gjs 75 114 f 1.45- Kersen wijn 37 ct. per flesch. Bessenwijn 35 cent per flesch. 16 ct. p. pond. Frambozen- en citroenkwast 35—50 8 ct. per pond, cent per flesch. Prachtige keuze in bloemen en linten voor poffers mutsen en aanverwante artikelen. loemen, Veer en, Kanten, Linten. Fluweelen en Rouwartikeleg. Dames- en Heeren Mode-artikelen. Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen Prompte bediening verzekerd. KC-A-ISTIDEILj XIST Handel in puike Beleefd aanbevelend STALEN-DEPOT Bruning en Muhreij te Amsterdam. Direct van de fabriek. Voordeeligste prijzen. Ondergeteekende mankt het geacli'e pu bliek "an Yen ray en Omgeving bekend dat hy een geopend heeft in Door een prompte en nette bediening hoopt hy veler gunst te verwerven. Aanbevelend, Hoenderstraat. Ook minder poort Appels en Pruimen. Goed on goedkoop. Aanbevelend, De heer P. J. Cox. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot "net vervaardigen van alle voorkomende Langstraat. VENRAY s In bet Duitsche plaatsje Goch nabij de Nederlandsehe grenzen woont de heer P. .T. COX van beroep schoenmaker en Nederlander van geboorte. Deze beer doet ons mededeeliny: van een gebeurtenis, die wij zoo belangryk vinden dat wij dezelve loer in zijn geheel laten volgen. Op 28jirigen leeftijd (dat is nu 28 jaar geleden, want ik bon thans 56) werd ik plot seling ernstig ongesteld. Men constateerde dat ik pleuris had. Allo mogelijke behande lingen en middelen heb ik aangewend om daarvan af te komen, mets hielp mii evenwel Mijn zwakke pen is niet in staat mijn lijdens geschiedenis van die 28 jaar te beschrijven. Voedsel kon ik bijna nit-i meer gebiuiken, slapen wistik niet mee- wat dat was., uren zat ik soms achter elke te hoesten, en dan gaf ik ten lange laatst'; een door het bloed rood geklemd slijm op. Bijna altijd had ik stakingen in mijn zijde, pijn in mijn rug e i op myn borst Mijn ademhaling was kort en inopielijk, terwijl in 's nachts soms zulke benauwdheden kok hebben dot mijn Wouw dacht ik zou geen uur meer leven. Mijne kennissen dachien niet anders of ik had teiing in den hoogsten graad. Zoo sleepte ik mijn leven voort mt zware pijn op de borst, rug eu zijden den geheeleri dag aldoor maar roggekin, zelfs niet de gedacht'' te durven koesteren, ooit meer te genezen Op zekeren dag las .k in le Gelderlander van een borstgenezing door de Abdijsiroop, ïilooslcr Stuiela IMtulo. en eerlijk gezegd, twijfelde ik aaa genezing, doch dacht, ik heb al zooveel geprobeerd, laat mij er dat nog eens bij probeeren Ik kocht toen een flacon bij Jetten van Dijk te Gennep en zie toen ik een half fleschje Abdijsiroop gebruikt had, kou ik a! voelen dat dit middel mij goed deed ik ging daaiom rn-t liet gebruik der Ab dijsiroop voorten thans ben ik, de vreeseüjke lijder, na 28 jaar door de Abdijsiroop genezen. Mijn familie en kennissen staan verstomd over mijn genezing. Stuur gerust iedereen na ir mij toe en ik zal ze de volle waarheid verklaren. Centraal-Depót Verkrijgbaar bij G. AMBROSIUS te Venray. J. VAN WELL- Verriet te Horst, Jos. GEURT3-Stoffei.s te Maashees, A. VAN DIJCK—ACHTEN te Bergen. beeft steeds in voirraad en verkoopt aan scherp coneurreerende prijzen: Bak- en Voerrogge, Mais, Gerst, Haver, Boekweit en Grutten Inl. Tarwemeel met zemelen Tarwebloem. kig maakt een zacht, rein gezicht, een blozend, jeugdig frisch uiterlijk, een blanke zachte liuid, en verblindend schoon teint, I) t alles bewerkt de echte van BERGMANN Co. Radebeul echte fabrieksmerk -Stokpaardjes per stuk 50 cis. bij W. van den MunckhoP Verkrijgbaar in busschen van 1/2 en 1 kg. Deze verven zijn diiect klaar voor 't gebruik en zijn zeer sterk en duurzaam. Verkrijgbaar bij Henseniusplein VENRAY. Ondergeteekende maakt bet geachte publiek van VENRAY en OMSTREKEN bekend, dat bij hem steeds te bekomen is eerste kwaliteit zooals GRENEN. VUREN, DENNEN en PITCH PINE BESTEKHOUT, BATTINS en PLATEN, Pitch Pine RAAMHOUT, Grenen en Vuren KOZIJNEN, Grenen en Vuren RAAM- en DEURHOUT, geschaaf de, goploegde en gladkante LOER- DEELEN, Koraaldeelen en Plinten Panlatten. Plafondlatten en Schroten en een groote voorraad zeer goedkoope Wnan- planken. Alsmede gemaakte DEUREN en RAMEN op maat volgens opgaaf. Langstraat, VENRAY. alsmede Enorme keti'<? in Haarkammen, alsmede zoomede Tandpijn-Tinctuur in fleschjes, ter onmiddel ke verdry ving van de hevigste tandpijn. I'au de Colug- ne. Bloemen en Jinien, toeren en mutsen worden aangenomen om te wasschen. Onder minzame aanbeveling ^KOUDHEDEN 7 cent per pakje. Verkrijgbaar in flesschen a 50 ets, 75 ct. en f 1,25 bij H,H Apothekers en Drogisten. Let op bet merk Anker F. Ad. RICHTER A C". te Rotterdam. GOEDKOOPE WINKEL Beleefd aanbevelend vanaf de goedkoopste tot de beste qualiteit. Zij beveeli zich aan tot liet opmaken, veranderen, wasselien eu verven van hoeden en mutsen en vestigt Uwe aandacht op de fraaie keuze Tevens iiliaul van Em. BARTELS—PEETERS Venlo Doer reëel e bediening, prima waren, lage prijzen, hopende ieders gunst te verwerven. Hoogachtend Patèrstraat, VENRAY* GOEDKOOPE WINKEL HOFSTRAAT, VENRAY, Gebrande Koffie "Suiker Zout Soda Vermicelli Blanke rijst Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel vanaf 34 ct. per pond. 23 3 O n 10 6 8 24 3 cent p. p, 4i/ï per pakje. enz; enz «lies «au «Ie scherpst coneurreerende prijzen. Verven droog en aangemaakte in iedere hoeveelheid, alsmede afgewogen in 1/2 en 1 K. G. bussen. De Ilaarlemsehe busjesverf is de ver» trouwbaarste. men late zich niet veileiden door goedkooper» bussen van slechtere qualiteit. Alle verfbenoodigdbeden, schoonmaak artikelen. gezu'Verde teer. Inseclenpoeder en spuiten. Innjaakkiuiden. Limonades, kwasten al bet noodige oen zelf dranken te maken. Aanbevelend, Groote Straat VENRAY. van

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4