BEHANGSELPAPIEREN Th. PouwelSj 10 Metselaars, Zadelmaker en Stoffeerder W. GLAASSENS Dames en Heeren Rijwielen, SIMPLEX. Whvintum Zeer lichtloopend en sterk. H. Beckers, Bericht. K. VAN AARSSEN. met Cadeaux SURPRISE", Brei-inrichting, Echt Sternmarke TH OM AS MEEL- van Son's Kruis-Herik Verdelger-Poeder. Hub. Janssen van Son, Roermond VULKAAN RIJWIELEN VFonckVenray. FR. van Opbergen, Manufacturen, Bedveeren en Kapok Kanten voor mutsen, bloemenlinten en gemaakte toeren. Adverteert in dit blad. üirmKM i tt H 4'la pet Pandbrieven tot den koers van 100 pet. Speciaal eigengemaakte Heerenkleederen, Kinderpakjes vanaf f 2 in alle mogelijke modellen. Oevraagd Ontvangen een ruime sorteering van prima afwerking. Vorder alle gcwenschte merken, aan eoneurreerende prijzen. DEGELIJKE GARANTIE. LAGE PRIJZEN m enz. enz. alles aan eoneurreerende prijzen. Heerenkleeding naar maat. Vraagt steeds het merk MARKT, VKNRAY. ter vervanging van de beste Natuurboter Hoe beter de kwaliteit, Hoe grooter de omzet, Hoe lager de prijzen. MODISTE, lienriette Oehs l)K MJV£|{IIKil). Ondergoederen en kousen. M. DreessenLutters. Sigaren, Sigaretten en Tabak. EXPEUE Anker Pain-Exp etter Louis Wynhoven te Venray. voor Nederland. Op den I Juli slaal de prijs een plenning per percent hooger. Kunstmeststoffen, Peru-Guano, Vleeschmeel etc. VENRAY Goedkoopste adres voor Kleeding naar Maat, Hoeden en JPetten. Voor goederen op maat Gebrs. J1WKKNTailleurs. van kajntidiel ijst Ontvangen eene ruime keuze in Hoog loon. Aanbevelend, G eb ra tide Koffie vanaf 32—36 4-1 c. p. poiitl. en ho »g«r. Suiker 23 c. Zout (fijn en grol) 3 c. «40! P«"ui uien 12—J6 c. p, pond Pinimedatiten 20—2828 c. p, p. Abrikozen 50 ct. per pond. Heelo appelen 34 ct. Witte boonen vanaf 1416 en 20 Schij('appelen 26 ct. cent per liter. Slaolie 25 cent per Hesch. Alle soorten busgroenten ï/i blikken 27 c. ï/s blikken 16 c. w nat Reparatiewerkpaats Sleenisnertrea blikke,> f 1-75- bieepasperges ..i/2 f0>90, oi ill blikken 37 c. S)io<rfMperg<a j ,;B blikke» 23 c. Kistjesvijgen 17 ct. per kistje, Candijsiroop Keukensiroop Prima igenslag Raapolie 17 cent per liter. Prima Raapolie 42 ct, per liter. :)|i6 Liebigsvleeschcxtraet 40 c.-t.t. ijs 75 - jij-* 1 45 Kersenwijn 37 ct. per Hesch. Bessenwijn 35 eet t per Hesch. 16 ct. p. pond. Frambozen- en citroen kwast 85—50 Set. per pond, cent por Hesch. Elegante coupe. Keurige bewerking. Groote mooie sorteering PETTEN, nieuwste modellen. 99 22i/2 cent per carton van een half pond met een halve bon cadeau, 48 cent per carton van één pond met een heele bon cadeau. Laat JJ biet misleiden dser andere aanbieding n doch eiacht 't raerl* en weigert beslist elk ander merk, dan alleen zijt U gewaarborgd puike kwaliteit en kostbare cadeaux te ontvangen. Surprise is verkrijgbaar bij alle voor name winkeliers. Machinale Zeer voordeelige prijzen. Groote Straat, VEN RA Y. Handel in is le bekomen bij I)e Directie maakt bekend, dat tot nadere aankondiging ver krijgbaar zijn gesteld Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de VEN'LOSCHE HANDELSBANK, door icelker lusschenkomst die Pandbrieven geleverd worden wordt geleverd vanaf 15 tot 30 April met 30 mark korting. 1 tot 30 Mei met 27t 2 mark korting. 1 tot 15 Juni met 25 mark korting, Vraagt prijzen van het Fronts, Overhemden. Manchetten en Strikken Sterke eigengemaakte Werkmanskleeren. Boezeroenen, bonte Hemden en kielen. zijn de nieuwste stoffen in voorraad, en worden onder voor waarden van goed passen spoedig geleverd. A anbevelend Zondags na 6 uur is de winkel gesloten. Dit zijn enkele van de vele redenen, waarom de dan ook alle verwachtingen overtreffen, en voortdurend meer afnemers vinden. Geregeld 100 stuks in voorraad. Vestig slechts uwe aandacht op de volgende artikelen. Ecwp nnroe k- uze in «ie meest Moderne vrtr af a. ceit lot i 1 70 per rol Staalboek «»p aanvrage Aanbveler.d, S l"l'!nr en Behanger. Hof»tra»t. Adres: I'. H. SMITS, Kempen (D Do Ondergeteekeode m*nkt hclgeaciiio publiek van VENRAY RN OMSTREKEN bekend, dut hij zieli gevestigd heefi als bij den Heer W. SWINKELS-COOP- MANS. en eveelt zich beleelJ nan tol het maken van alle TlligGn, too wel Luxe als VVeiktnigen. en levens ook voor hei leveien en plsa'sen van Tapijten, Vloerzeilen en Loopei-s, Gordijnen Matrassen Bed den eu i-i kleed allerhande Meubels, ui verder alles wat tot het vak behoort. lïeparatièn worden spoedig en erfjes alge wei kt. Onder minzame aanbeveling. GrOEDKOOPE WINKEL VENRAY Beleefd aanbevelend Langstraat, VENRAY. Pnterstrr.at. VENRAY Steeds voorradig de nieuws'e NsuveaiCé's in Stoffen. Alle soorten Boorden, Fronts, Man cliettvn. Dassen, Kousen, Sayettm, Flu woelen. Tiico's en andere Onder goedeien enz. enz. Verder erne prarbtige Collectie Stalen. Hiermede maak ik het geaohte publiek van VENRAY en Omatreken bekend, dat ik mij gevestigd heb r.ls en hei'cel my aan voor Int vervaardigen van aile smolten Costume's. Voor nette bewerking en zuiver pissen wordt ingc» staan. Hoog achtend, vom'oopig de woning by "de Gasfabriek. I voor ii*t lu-eicii en aanbreien van Minzaam aanbevelend, fa* RHEUMATIC* vErkouchedew Verkrijgbaar in flesscben a 50 ets, 75 ct. en t 1.25 bij H.H Apothekers en Drogisten. Let op het merk Anker F. Ai». RICHTER C°. te Rotterdam. Hot is de kwuliteit die naam en reputatie bezorgd. Hot is de kwaliteit die het gomikkHyk maakt den om. zet te rei dubbele», en naar evenredigheid de prijzen zoo Inns mogelijk te stellen, Het I& de kwaliteit, die succes brengt, en de concur- ren-ie van twijfelacbtige waar, tot een minimum vermin* d«rt. Hoofd vertegen w-ordger voor Limburg van de welbekende Englebert bandenvan O. Engleberl, Kils «V t'ie te Luik. GQEDKOOPE WÏNKËL HOFSTRAAT, VENRAY, Gebrande Koffie Suiker Zout Soda Vermicelli Blanke ryat Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel vanaf 34 ct. per pond. 23 3 2 10 8 24 3 cent p. p, 4l/« per pakje. enz: enz wiles wan de scherpst eoneurreerende prijzen. Prompte bediening verzekerd.

Peel en Maas | 1907 | | pagina 4