n, Een praatje M ZATERDAG 4 MEI 1901, ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 18. Uitgever W. A. Van den Munckhoe, Venray. Over A ardappelen Mengelwerk. Uit menschenlievendheid. Abonnementsprijs per kwartaal Prijs der Advertentiën: met een Amerikaan. f Het is de aangewezene markt-voor j de groote mijnkampen en voor de' landbouwdistricten van Colorado en de naburige staten. Fabrieken en werkplaatsen zetten De Van-dag-tot-dag-schrijver van jaarlijks voor 60.000.000 dollars het Handelsblad verhaalt, hoe on- om. liet omliggend land brengt de laDoS, op de vergadering eener beste appelen, perzikken, meloenen Britsche Vennootschap die groote en honig voort, en ook de beste winsten maakt, omdat ze, door verstandig en aanhoudend adver teeren, aand... werkelijk zeer goede artikel, dat ze levert door een aandeelhouder de vraag geopperd of er niet te veel besteed werd aan adver teeren. Hierop antwoordde de Directeur der Vennootschap met eene bemer king. die in wijder kring mag bekend worden „In de voorste rei van alle teleurgestelde lieden staan zij die een beetje geadverteerd hebben. „Zij, die voor korten tijd ad- verteeren om te zier. wat het zal opleveren, doen mij denken aan den Indiaan, die toen hij vernomen had hoe heerlijk het was op een veeren bed te rusten, een paar veertjes legde tusschen den kouden rots en zijn eigen bibberend lich aam. Den volgenden ochtend gaf hij lucht aan zijn teleurstelling, door ie zeggen «Het veeren bed van blanken man ellendig bedrog is". Een paar veertjes helpen niet. jrr is zoo gaat de schrijver voort geen nijverheid, geen handel welke zoo aanhoudend en met zoo veel talent en verbeelding in de dag bladen adverteert als de Amerikaan- sche nijverheid en handel. Niet alleen firma's adverteeren, maar staten en steden der groote Republiek doen dit. Ik druk voor de aardigheid een dezer advertenties af, waarineen stad zich zelve voorstelt aan het Amerikaansche puoliek. De stad Pueblo, het middenpunt van den staal Colorado verkondigt den volke, waardoor stad en omgeving uit munten. Bovenaan de advertentie prijkt een landkaartje van Colorado met, al de spoorwegen, die naar Pueblo suikerbieten in Noord Amerika. Het - heeft bovendien de meest uitgestrekte aandacht vestigt op het kolenvelden in het Westen. Pueblo heeft het heerlijkste kli maat der Vereeuigde Staten Een uitnemende plaats om zich to vestigen goede kerken, scholen, parken. Pueblo heeft meer mannen met verstand, ondernemingsgeest en ka pitaal noodig om haar hulpbronnen te doen vloeien. Zij heeft fabrieken noodig, voor wollen stoffen, beschuit glas, machineriën, mijnbouwgerecd- schappen, kachels, geconserveerde levensmiddelen, schoenen en laarzen en meer winkels en magazijnen. Zij behoeft landbouwers, fabrikanten en kapitalisten. Zij heeft goedkoope brandstof, matige vervoerkosten, uitgebreid terrein. Pueblo noodigt u uit indien gij goede gelegenheid zoekt om uwe zaken te [ontwikkelen en te drijven. Komt naar Pueblo Wij treden gaarne in briefwisseling en zenden u onze brochures waarin gij antwoord vindt op alle vragen. Schrijf aan The Pueblo Business Men's Assoc. Pueblo. Colorada." leiden uit de omliggende staten /yomiug' en Nebraska ten Nooiden, Utha en Arizona ten Westen, Nieuw Mexico ten Zuiden en Kansas, Okla- hama en Texas ten Oosten. Boven het kaartje staat «Dit is et terrein, dal Pueblo maakt tot wat het is." En onder het kaartje staat „Pueblo is de grootste ijzerstaal- abriek en handelsstad van Colorado" En dan komt de entie chatfen. Het is het grootste centrum ieterijen arbeiden 2500 man. Acht irans-continentale ruisen zich hier. oopwaren plaats over heel een rijk. Ik vroeg eon Amerikaansch man van zaken, dien ik in don trein ont moette, nadat hij met groote belang stelling de warme ontvangst bad bijgewoond, waarmede de Amster dammers hun Koningin en den Prins der Nederlanden^ hadden, verwel komd, wat hem hier in ons land trof. Hij zeide: „Het is een heerlijk land voor de Amerikanen, Amsterdam, Den Haag Delft en Haarlem vind ik vol kleur, poezie en stemming. Dit is het land om zich te vernieuwen van ons ge jaagde leven in do. Staten. Maar waarde heer, waarom adver teert gij uw land niet in Amerika i Vergeet toch niet dal er duizenden zijn bij ons, die als zc een goed jaar gehad hebben, naar de oude wereld mot vrouw en dochter oversteken, maar die in het Weston en Zuiden al heel weinig geleerd heboen van die oude wereld, behalve dat ze moeten gaan naar Londen, Parijs en Rome. Vertelt in hun dagbladen hoe gemakkelijk ze naar uw land kunnen overwippen... welke goede volgende adver- stoomschepen de Hollandsche zijn ik reis er altijd mee naar Europa „Pueblo heeft de grootste staal- welke reisgelegenheden er zijn, mederij ten westen van de Missis- welke hotels, welke aantrekkelijk» die 5000 arbeiders werk ver- heden En toen wees hij mij de ad verten» van ij ze rs mei te n ter wereld. Inde tie van Pueblo. En verder zeide hij: Uw groote spoorwegen en uw lijnen groote hotels moesten evenals wij gezamenlijk adverteeren in de Ame- De expediteurs hebben jaarlijks kaansche dagbladen. En wilt ge een 400.000 wagons noodig. Van anderen raad. Uw nijveren en han« ueblo uit heefi°de verspreiding van delaars adverteeren niet half genoeg genoeg. E >n enkele keer adverteeren belpi niet. Hameren helpt aljee;. Als ik bij u in uw land kom en een krant opneem, moet ik dadelijk kunnen vinden alle inlichtingen, <ïie ik noodig heb, als ik een stad bezoek! Ik antwoordde blozend dat ik een krantendirecteur was en dus buitengewoon gaarne zijn boodschap zou overbrengen. Waarop hij in een lach uitbarstte wij gingen juist de stad van V,.n Oeten voorbij die men in Bussujm had kunnen hooren. Een bediende op een groot handel j» kanioor, schrijft de Gr. Ct. doet aan het begin van den winter aardav» pelen op. Daarin is nog nu is vreemds. Zijn familie eet geleideliji weg die aardappelen op. Ook dat is gewoon. Op een goeien dag schilt de vrouv (e veel aarpappelen. Er blijven :r dus na het eten over en deze word in de kast gezet. legen het vallen van den avond, toen de kastinhoud al in het duif? ir lag., moest een van het gezin 'n -prat- kast zijn. j - Je kun wel gappen.., Er klonk een gi!,c!c E r 1 ■0Re5ti* niet iloe *:°rdl in uw eigen land. Neen. niet half achteruit en sloeg de kast weer dicht Het gezin kwam aanhollen. Kolen, gloeiende kolen gilde de kijker. Natuurlijk de familie onthutst, vreeZende voor verstandsverbijstering Vader doet nu op zijn beurt de kast open en ziet ook een gloed op de plaats, waar eens de aardappelen gestaan hadden. Hij deinst achteruit en slaat weer de kast dicht. Geen verstandsverbijstering dus, maar een wonder Doch de vader vermant zich. Wonderen bestaan niet, de kast gaat dus weer open, niettegenstaande den gloed neemt de vader de aardappelen eruit. En de kolen, werden weer aardappels. Hierdoor stijgt de belangstelling en wordt de proef herhaald met dezelf de resultaten. Vader slaat spijkers met koppen Hij gelooft niet, aan wonderen en wandelt dus naarhet landbouwproef» station. Echter vindt hij daar minder verbazing dan hij verwacht had. Zijne verzekering, dat aan zijn kookgerij alles in orde is wordt onmiddelijk gegloofd. Hij zou maar eens vijf kop brengen, dan zouden de heeren den duivel werbAnnen. En zij banden den duivel. Zet dezelfde aardappelen eens in een andere kast, dan blijven zij aardap pelen. En het bleven aardappelen. En volgens verklaring bleek dan ook, dat er in de eerste kast lichtgevende bacteriën waren, die het wonder van de gloeiende aardappelen bewerkten. Soortgelijke bacteriën komen onder dergelijke omstandigheden vrij veel voor, zoo zeide men ons. MAAS voor Venray 50 c' franco per post 65 c. voor het buitenland bij vooruitbetaling 85 e. afzonderlijke nummers 6 c. van 1 4 regels 20 c. elke regel meer 5 c letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3maal geplaatst worden 2maal berekend. r\r\ TT... cM\r\r\t* w orron ar~\ n w UIOV/1I OIVU «i deelten van ons land logeerende, wandel ik de bestaande collectie We doen 't immers met een mijner vrienden die in die streek goed bekend was, langs een weg, waar aan groote buitens gelegen waren. Mijn aandacht werd getrokken door een prach tige villa met uitgestrekt bijbehoorend park en ik vroeg, zooals men veelal uit nieuwsgierigheid doet wie daar woonde. Dat is de villa van meneer Ma3tan, Mas tan., connais pas den naam nooit gehoord... Hij heeft vroeger... Enfin, Jat ver tel ik je thuis wel eens voor jou. 't is net wat kanioorbedien- Schraalmeijer eeti jaarlijksch Jan en Hendrik waren den bij de expeditie-firma Co., waar zij tegen salaris van f 540 hun leven op een harde kruk moesten verzitten. Reeds sedert eenigen tijd was in de beide jongelui een gevoel van revolutie, een lust naar verzet gevaren zij zagen de toekomst duister in en hadden^'genoeg van hun hongerloontje, Op een avond kwamen de twee vrienden bij elkaar om te beraadslagen hoe zij een eind aan hun ellendigen'toestand konden maken. Toen zij een paar glazen bier en hun van plannen vol hoofd geleegd hadden, zei Jan met filosofiischen zucht: -Ja." En als trouwe kameraden liet Hendrik er dra een wanhopeud -ja" op volgen. Jan nam nog een half fleschje bier van den grond, schonk de glazen nadenkend door Eduard Röpcke. Verleden zomer in een der mooiste ge- dat is de je zo.Tier aai Eerlek duurt *t langst, antwoordde Hendrik, bizonder den klemtoon op hot laatste woord leggende. Nou ja, tap nou geen flauwe mop pen, zei Jan ietwat verstoord. En als om in ernst weer op het on derwerp terug te komen, hernam Hendrik: Neen, gappen is niks gedaan dan draai je de doos ia De lui in je eigen voor deel beliegen en bedriegen zoo hard als je kunt, zonder dat je met politie of justitie in aanraking komt,., dat is de kunst dan kan je rijk. schatrijk worden. En hij staarde weetgierig voor zich naar de tafel, waarop een opgevouwen dagblad lag. Een afschuwelijk slechte afbeelding het portret van een boerin trok zijne opmerkzaamheid daaronder stond -juffrouw Klomp, volgens portret" en boven dit afschuwelijk conterfeitsel. met groote letters -Wonderbaarlijke gene zing." Hendrik's staren ging over in een wijsgierig peinzen en plotseling klaarde heel zijn gezicht op met den blijden uit roep -Eureka sproug hij op van zijn stoel en danste als een bezetene in het rond. In zijn verbeelding een tweede Came gie, kende zijn weeldegevuel geen greti' zen en danste hij de glazen van de talel, zoodat Jan bebierd opvloog en boos- nieuwsgierig uitriep Vertel dan toch op Hendrik, geagiteerd, druk met zijn plan begon nu 'k Heb alleen 'it be drijfskapitaaltje noodig... dau zijn we er 'k Weet 'n middel om gauw rijk te worden en zonder de doos in te draaien. 't Is prachtig, subliem 't Berust op suggestie en reclame met een achter grondje van filantropie. Ja, kerel, we moeten 'c feitelijk -uit menschenlievend heid" doen lachte hij de verdiensten zijn natuurlijk bijzaak We vinden dood eenvoudig een middel tegen een of andere kwaal uit, pillen, zalf breukbanden, gordeE of zoo iels en <1an maken we er 'n Barnum en Baily reclame mee. Het stomme publiek vliegt er van zelf wel in, want hoe zijn de raenschen Als ze overal en telkens den naam van zoo'n middel lezen, moeten ze 't koopen. Zoo is 't al zoo dikwijls gegaan, waarom zou 't ons niet lukken Sn vooral de minder ontwikkelden, die vliegen er altijd in Reclame is tegenwoordig alles Er kan nog best 'n soort pillen of 'o zalfje .bij voor de lijdende meuschheid Pure men schenlievendheid hoor Pure menschen lievendheid hoor lachte Hendrik. Maar Jan lachte niet. Feitelijk berust je lieele plan dug op bedrog vroeg hij, Bedrog,., bedrog Dan moet 'c stom me publiek er maar niet inloopen 1 En jij met je overdreven eerlijkheid... bljjf dan in zoo'n stinkend kantoor zitten ponnen... dan verdien je geld, hé Hoe je tegen woordig aan spie komt... hindert niks als je maar zorgt, datje uit de nor blijft. Beu je eenmaal rgk, dan buigt iedereen voor je., eigenlek niet voor jou. maar voor je duiten. En hoe jn 'r an gekominen bent... dat hindert niet als je 't gestolen had, zou je in den bak zitten Ja, je moet maar fijn gevoelig zijn in je leven, dan kom je er wel Ik heb wel een opgemerkt dat goed hartige en teergevoelige] raenschen nooit rijk worden je moet maar brutaal zijn en je mederaenschen goed kunnen bed..., heusch, Jan.Jdan breng ie 't het verst. Nou, en zit nou niet te suffen, ik garan deer je, dat mijn plan lukt. 'k Zaljnog eens enkele informaties nemen en over een paar dagen zal ik je precies zeggen hoe we dat zaakje zullen opknappen Het was Hendrik gelukt, zijn vriend Jan als commanditair vennoot voor zijn plan te winnen. Jan had een paar duizend gulden aan effecten liggen zijn moederlgk erf deel en dat was tenminste iets om mede te beginnen. Enkele maanden later was de zaak ia -kif" w-ifc hr.t^eic kiRies den in mooie doosjes verpakt kleurige etiketten er om an gebruiksaanwijzing erbij et) heetten nu -Palms gezondheidspilien". Geen dag of weekblad kon men ter hand nemen of er stond een groote advertentie in de superieure kwaliteiten van -Palms gezondheidspilien" verkondigende. Er werd zelfs gewaarschuwd voor na maak Want er werd tegenwoordig zoo geknoeid en vervalscht... 1 In dé eene ad vertentie heette het Voor rijken en armen, -Palms gezondheidspilien'" zij ii het geneesmiddel, dat bij iedereen goed staat aangeschreven. Zij genezen evengoed de rijken als de armen. Zij lijden aan dezelfde ziekte. Rijken en aritien hebben arm bloed. Het arme bloed veroorzaakt bloedarmoede, bleenzucht, algemeene zwakte, slechte maag. Het bloed door de z.iokten, die het ver oorzaakt arm geworden, verhindert de rijken van de genoegens des levens te profiteeren, verhindert de armen te werken en genoeg te verdienen, om met lust te leven. -Palms gezondheidspilien" verrijken het bloed, versterken de zenuwen geven kracht on eeilust, bevorderen de spijsvertering. Prijs f 2.de doos, f 10.per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Knoeiwinckel, Hoofddepothouders voor Nederland enz. In een andere advertentie las men V\ elkotn bericht aan alle Nederlanders. De meeste menschen hebben een ver sterking voor het bloed noodig. Waardoor hebben velen een bleeke vale gelaatskleur? Omdat het bloed verfrischt, verjongd moet worden, omdat het behoefte heefi aan nieuwe kracht. Geen beter middel om gezond bloed te krijgen dan door -Palms gezondheidspilien". Alej. S. Droogmeijer te Krommenie leed sedert 6 jaar aan bloed armoede en zenuwen in den hoogsten graad Veel over Palms gezondheidspilien hoorende spreken, is zij tot het gebruik er van over gegaan met hetgelukkiggevolg.dat zg er geheel door hersteld is geworden. Al hare kennissen, zoo zegt zij, staan ver baasd over de uitwerking, die deze pillen op haar gestel gebad hebben en machtigt ons deze verklaring te publiceeren. Prijs f 2— de doos, f 10— par G doozen Verkrijgbaar enz. De doosjes vonden veel afirek, Hendrik en Jan, de trouwe compagnons hielden hun buik vast van bet lachen,

Peel en Maas | 1907 | | pagina 1