M. van Aarssen, Handel gemaakt Schoenwerk, Jaarmarkt te Venray, Paarden, Hoornvee JIJI Jpg| Varkens o ir. Kleermaker, GASFABRIEK VENRAY Gaslampen, in alle soorten en prijzen. Gaskooktoestellen, van de grootste tot de kleinste soorten. Alles aan uiterst lage prijzen. t alle soorten gemaakte Kleederen, NIEUW. Jerusalem. Jerusalem. Papendrecht en Co. Gemeentegronden. f 3.65. Sommuniepakj es. OUDERS EN VOOGDEN koopt uwe Communiepakjes bij Bezoekt het Magazijn van Eigenge maakte Heerenkieeding van De Gezondheidscommissie op Maandag II Maar! 1907 Kinderpakjes in alle mogelijke modellen en prijzen. Mrr^ De zwarte Calla uit de Stad Arum Sanctum. jmJmM Alles in ruime keuze, maten en prijzen, van de goedkoopste tot de fijnste. Alle Koloniale Waren- H. v. d. Bosch-Janssen. Ansichtkaarten Schipbreuk Berlin VV. van den Munckhof. A ntHa braken, Be Adm. der Gasfabriek. VENRAY Gebrs. JEUKENTailleurs. Souromatum Guttatum. Het Gemeentebestuur 165 perceelen GEMEENTEGROND, Notaris Linssen Notaris Esser te Horst. Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Linssen INBOEDEL, N o t ar is Lin s s 11 Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, KLEERMAKERIJBOXMEER. U koopt beslist GOEDKOOP, SOLIED en uitsluitend EIGENGEMAAKTE COMMUNIEPAKJES. Op verlangen geven wij bij ieder pakje lappen van dezelfde stof cadeau Zeer nette Communiepakjes f 3.65. Zeer mooie Communiepakjes f 4.65. Zeer fijne Communiepakjes f 5,65. Extra fijne Communiepakjes f6.65. Zeer solïede. Communiepakjes f 7.65. Extra soliede Communiepakjes f 8.65. De fijnste Communiepakjes met en zonder geborduurde kragen. De fijnste Communiepakjes met en zonder witte vesten van i) gulden tot 16 gulden. ÜUJp* Zeer groote sorteering in alle soorten lO# Blouse Kinderpakjes. Jekker Kinderpakfes. Kinderpakjes met korte Broekjes. Kinderpakfes met lange Broekjes, Zeer sterke Schoolfongens Broekjes ran Manchester Cheviotenz. enz. KLEERMA KERIJ, BOXMEER. Paterstraat VENRAY bericht de ontvangst van eene zeer groote partij Allernieuwste stoffen naar de laatste Mode zeer solied en uiterst voordeelig Voorhanden gemaakte Pakken, Jassen, Broeken, Vesten, alle daagsche Goederen alsook bonte Hemden, blauwe kielen en verder alles wat tot het vak behoort. Een schoone partij Hoeden, Petten, Boordon en Fronts enz. Verder alle wollen halfwollen en katoenen Stoffen, prachtige Garneersels enz. onz. Een zeer schoone Collectie STALEN in BUXK1NGS en KliEEDJESSTOFFEN alsook zeer schoone garneersels. Verder alles wat tot het rak behoort. alles aan scherp oncurreerende prijzen. Verder bestaat er gelegenheid tot Sclieren en llunrsiiijtleii, ook aan huis te ontbieden. in alle soorten Beleefd aanbevelend, Hofstraat. Venray. van de in 10 soorten a 4 ct. per stuk verkrijgbaar bÜ gezeteld te Venray, maakt benend dat door haar op 19 Maart a. 8, des nam. 2 uur, ten raadhuize te Venray in openbare vergadering zal worden behandeld en vastgesteld het VERSLAG van hare bevindingen <n handelingen in het afgoloopen kalenderjia Venray. 9 Maart 1907. De Gezondheidscommissie voornd., A. JANSSEN, Voorzitter. STOOT. Secretaris. voor als nderge'eckende maakt het geachte pu bliek van VENRAY en Omstreken bekend, dat hij zich gevestigd heeft on lie veelt zicli beleefd aan lot het ver vaardigen van alle Heeren-, Jongoheeren- en Kindel-kleeding O «gelijks gelegenheid «oor «fileren en linarKiiijden A anbevelend. Fionleepiesstraat VEN RAL Het geachto publiek van VENRAY wordt hiermede bekend gemaakt, dat in hun Winkel in de Paterstraat voorhanden zijn, eene groote on prachtige soortoering Tot een bezoek noodigt beleefd uit maken het geachte publiek van VENRAAI en Omstreken bekend, dat zij een zaak geopend hebben, waarin vanaf heden aan zeer concurreerende prijzen steeds verkrijg baar zijn van de fijnste tot de goedkoopste Sterke eigengemaakte Werkmanskleeren. Boezeroenen en bonte Hemden. Groote keuze in alle soorten Hoeden en Petten, Dassen, Boorden en Manchetten. Kleeren op mand worden met de groote nauwkeurigheid beweikt en wordt steeds voor miv er passen ingestaan. Steeds de nieuwste Stoffen en de nieuwste P/jodel len. A anbevelend Jeiusnlem. Een ieder zal het aardig vinden iets uit die heilige stad te bezitten» al is 't ook maar een plant. De bloom heeft de vorm van do beminde Anronds* kelk, alleen de kleur is zwart, als kenteekonon van de diepste rouw. Flink® knollen, dio op potten geplant, spoedig tol fraaie kamerplanten aangroeien. Perstuk f 0 35, 3 voor 11,10 voor f 2.50. ISTIETjw. NIEUW. Wonderbloembol uit Indiü, grooit zonder water of aarde. Men legt de drogo bol op schoorsteenmantel of raamkozijn, en in korton tijd krijgt men een halve nieter liooge bloem, groenachtig geel mot donker purper. In de zomer plant men de bol iu den tuin of in een pot. en men krijgt dan weder een ware pracht- jilant, dus eeuwigdurend. Per stuk f 0,30, vier voor I 1 10 voor f2.— In geen tuin mag ontbreken Papendrechts collectie vaste planten, 20 ran deze blijvende planten, die elk jaar rijker bloeien af 1.— 200 Haarlemmer bloembollen in de mooiste soorten voor potten en perken, naai' keuze f 1.25, Stamrozen in de fijnste soorten per stuk f 0.20. Caraperphoelto wel bekende klimop, per stuk f0,25. Vraag prysopgave van planten, kametplanten enz. B'cmisten, HILLEGOM. Verkoop van van Venray zal op Donderdag 14 Maart 1907 des na middags 3 uur in het hotel -de Gouden Leeuw" to Venray publiek verkoopen zijnde gedeelten van wegen heidegronden enz. Bij affiches nader omschreven. TE VENRAY. zal op verzoek van Martinus Verstegen en van Willem Hendrix en kinderen, op Dingsdag 12 Maart, 's namiddags 5 uur, ten huizo van Leonard Verbeek te Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray, Een huis met aanhooi ighaden bouwland en tuin, gelegen in het, Vlakwater of in den Berg, groot 44 aren 85 centiaren sectie C 2717 cn 2718. uur bij G. Hoex to OostrumVenray publiek verkoopen A voor den heer L. Timmermans: 40 nos dennentophout gelegen te Venray op de Blakt in de bosschen van den heer M. Poels en de wed. Jsnneskcns. B voor den weled. heer Th, van den Boogaarf 20 nos boonenstaken en brandhout, ge legen te Venray op de Blakt in het bosch afkomstig van Voerraans. zal op Woensdag 20 Maart 1907 voorre. 10 uur bij J. van Daalwijk te Broek huizen voor den heer van den Boog8a"t, publiek verkoopen 100 nos nieuwe planket enz. zal op Dinsdag 12 Maart 1907 voorna. 12 Manrt 1907 voorm. 11 uur bij Mej. de wed Vissers aan het Station te Tienray voor don Heer II. van den Boogaart, publiek verkoopen 100 nos nieuwe plurken, kantrechte doelen enz. zal op Donderdag 21 Maart 1907 voorm. 10 uur ten huize en op verzoek van J, Willerasen en kinderen te Sevenura in d Steeg, huismoubels, schuur en akkergereed te Venray, zal op verzoek van Martinus Verstegen en Willem Ifondrix en kinderen op Woens dag 13 Maart 's namiddags half drie ten hunnen huize in den Berg of in hot Vlak water te Venray publiek verkoopen klein akkergereedschap, hooi, strno, mest .nzoovoort. te VENRAY zal op verzoek van den heer Eugène Kruyt» zer op Donderdag 14 Maart 's namiddags I uur ten huize van Hendrik Pools in de Groote Straat te Venray publiek voor 3 of 6 jaren verhuren Eon perceel weiland gelegen in de Spurkt te Venray, groot ruim 2i/i Hectare. Hetzelve is solied met palen en draad afgemaakt. zal op Maandag 11 Maart 1907 nam. 3 zal op Woensdag 13 Maart 1907 voorm. 9 uur ten huizo en voor Th. Cuijpeis te Grubbenvorst wegens vertrek publiek verkoopen: Inboedel: eikenhouten schrijflessenaar, comode glazenkast 24 stoelen waarvan 6 Ifunstoeltj *s en 6 met rieten zittingen, tafels uitli ektafel rieten ligstoel, kachel, fornuis met toebehoor ledekanten, nieuw mahoniehouten harmonium met 8 registers en stoeltje, rywiol lampen lantaarns spiegels schilderijen weegschaal met gewichten mantelketel (75 L) voeder molen meel trechter en meelbakken potten tonnen kuipen boterkarn en schotel stoenen varkensbak kruiwagens; schuur en akker- zal op Vrijdag 22 Maart 1907 nam. half 2 ten huize en op verzoek van de Wed. W. van Rijswijck en kinderen te Merseio gemeente Venray, publiek verkoopen Huismeubels eikenhouten kast, klok, kachel met toebehoor, keukengerief, man- telkotel, 110 L., naaimachine, aardappel- molen, balans met gewichten, tuiten boter karn Schuur en Akkergereedschap wanmo len, wan. hakselbak, vlasbraak, benevens een partij mest, rogge en haverstroo, planken, gelintstaken enz. zal op Vrijdag 22 Maart 1907 nam. 5 uur ter herberge van J. Gitzeis te Venray gereedschap tuiniersgereedschap; een bak» aan de Kruissen, op verzoek van Mej. do kers of schilders hardsteen werkbank, 1,20 M. lang 1 M. breod met eikenhouten voet (gewicht 200 kg.) bijengereedschap, kasten korven honigper»; 40 jonge kippen met haan 4 jonge eenden benovens hooi aardappelen raang«lwortelen zaden enz. zal op Dinsdag 19 Maart 1907 te Horst publiek verkoopen, Nam. 2 uur ter herberge van P. J. Tebaerts te Horst aan de Meldêrslo voor den Weled. heer J. S'oegb, 25 nos dennenuitdunsel dienstig voor brandhout gelegen in zijn bosch te Horst aan den Broek buizerd yk bij wachtpost 57. I» nam. 3 uur ter herberge -aan do nieuwe Lind" voor den heer L. Timmermans, 40 nos. zwaar dennentophout en 10 nos. schalen gelegen in het bosch van Driesaen aan de Schadijk. wed. G. Litjens, publiek verkoopen Gemeente Venray 1 Eoti solied gebouwd liui3. met daarachter gelegen tuin. gunstig gelegen te Venray aan de| Langstraat N.W. ged. van C no 4759 groot 7 aren 5 cent, 2 Bouwterrein aldaar helend koop 1 en koop 3 ged. van C no. 4759 groot -1 a. 25 centiaren, 3 Bouwterrein aldaar helend koop 2 en Olfers ged. van C no. 4759 groot 4 a. 75 c. 1 Bouwterrein aldaar helend Kateman ged. van C no 4759 groot 9 a. 75 c. Wordt ook in massa en gedeeltelijke massa geveild. Aanvaarding koop 1, 2 en 3 dadelijk en koop 4 stoppelbloot 1907. 9» KLAASSEN-HOEDEMAKERS,

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3