OPENING Maat en Confectiezaak GEBRS. MEK. Vermist. kweekelingen Stekruben Huwelijk. Ambachtsschool te Venfo Houthandel. W ui- Wed. van der Linden, Steenkolen, Houthandel. G L. VERBEEK. een Boerenknecht. Joh- Kusters D. TURKENBURG M. van Aarssen, De Notaris Hermsen Een HUIS, KLAVERKAF Gaslicht Erven P. Janssen, Op Zaterdag 2 Maart Voorbereidende Klasse, Kerkelijke Diensten lé Venray. Boter- en Eiermarkten. ADVERTENT1EN. Prijsopgave gevraagd Hei Gemeentebestuur 180 slagen afgekapt dennenhout, VENRAY, Uit de hand te koop Notaris ESSER te Horst, A. H. Iiilgers. W. Berg, TE KOOP Te l oop gevraagd eenige witte Leghorns, patrijs Leghorns, zwarte Minorca's. wenschen Ie woeden toegelaten; TIMMERHOUT, ale Parfumeriën, Portland Cement, cn CEMEOTBUIZEN, G. Gossens, Eindt Eerste kwal. Timmerhout, KOOPT uwft bcuoodigdc Zaadarlikelen Alle Koloniale Waren* Notaris Esser te Hirst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst puike dennen plan ten, J. BEKKERS, TE KOOP IIAVERSTROÖ cn HOOI, F. FONCK. GASLAMPEN, Branders, kousjes enz. Notaris Linssen INBOEDEL. Notaris ITnssen Notaris Linssen Een ongeluk met een pot kokende olie Lei Parochiekerk. Paterskerk. 8400 K G. Stern, thomasl. 17°|0 6800 K G. kaïnit 12,4°|0. 25300 K G. superph. 14%. 6195 K.G. chili 15.5°|0. 2690 KG. ohl. guauo 7x10x2 7000 KG. Ohl grasm. 3X7x5. 2100 KG. patentkali226°|0 2500 K.G. Lijnkoek 32 eiwit 9 vet, 14 vocht, 95 fijnheid. 600 K.G. Lijnmeel 32 eiwit, 9 vet, 14 vocht, 95 fijnheid. van een nieuwe Sehoone en zware Eikeboomen te Well Gem. Bergen. die nog iets te vordei-en heb ben van ondergeteekende, worden verzocht hiervan op gaaf te doen voor Woensdag 20 Februari a. n. Ingenieur. a rt.OO per lOOO K« in hei Het Bestuur der Ambachts school te Venlo Ie kwal. Asphaltpapier. Bruine en zwarte teer. heeren overhemden, fronts en boorden, manchetten, witte en gekleurde, groote keuze in heerendassen en strikken, dasspelden, manchet- knoopen, bretels en draag.- banden, glacé-handschoenen. Enorme keuze in Haarkammen, alsmede eerste kwaliteit per wagon, gewicht en per maat Schilderijlijsten in soor ten le kw. Carbolineum en Asphaltpapier. Biedt zich aan voor ile a. s. Lenic, bij BODEGRAVEN. bericht de ontvangst van eene zeer groote partij te Vierlingsbeek, Openbare verkoop van Huis- meubels te Venray. (egeii C3.00 per f OO li.G. vaij de gewone tot de fijnste soorten. alles wat tot de gasverlichting behoort, aan concurreerende prijzen verkrijgbaar. De vellen hingen erbij. Onuitstaanbare pijnen. MAANDAG 8 uur jaarg. voor de echtgenoote van P. Camps, half 0 jaarg. voor Fr. Arts en echtgenoote. DINSDAG 8 uur uitv. voor P. Mandeis. WOENSDAG 8 uur uitv. voor A. Willem». half 9jaarg. voor P. Voesten en echtgenoote. DONDERDAG 8 uur jaarg. voor Mart. Janssen half 9 jaarg. 2e kl. voor G. Wismans, Anna Thielen, WelEerw, lieer Pastoor Wismans, Francisca en Maria Wismans. VRIJDAG 8 uur jaarg. voor Eng. Wismans. Dene week zijn qualert.dagen geboden vasten- en onthoudingsdagen, De Hoogmis zal worden opgedragen voor de levende leden der aartsdroederschap, waarna Processie Om 5 uur Lof. Maandag om half 8 plechtige Lijkdienst voor onze overledene medebroeders, bloedverwanten en weldoeners. Dinsdag 4e Dinsdag van de Noveen ter eere van den H. Antonius van Padua. Om hall 8 de hoog mis, waaronder korte toespraak en gebeden der Noveen. Om 5 uur Lof. Vrijdag feestdag van de H. Margaritha de Cortona Boetelinge der 3e Orde. is in deze kerk te ver dienen volle aflaat onder de gewone^voorwaarden, om t> uur Lof waaronder Lijdensmeditatie. MAASTRICHT. Feb. 12 Aanvoer 6150 piyren f 1.40, f 1 36, f 1 34 per kg. Riereu aangevoerd 21000 stuks. Pry" sen D. f 5.80 ft f 6 40, K. f 5.40 a f 5.80. G. f 5 80 a f 5.90 per 100 stuks. m van Voor elko partij prijsverhooging te ver melden by levering in balen van 100 K.G. Lijnkoek en Lijnmeel moet geleverd worden voor fO llanrt iv s. Chili tusschen 1 n 15 April en de oveiigo mests'offen voor 1 April a,s. Alles franco station Venray. onder kos telooze coniróle. Inschrijvingsbiljetten franco aan den Secretaris voor 124 Februari a,B Opening der biljetten op Zondag 24 Feb. na de Hoogmis in Hotel de Zwaan. HET BESTUUR, in het huis naast TILLEMANS tegenover J. GOUMANS Slager. Onder minzame aanbeveling, Sedert Maandag 11 Februari jl. wordt vermist een bruin haM<»;ir<! I«!»».- IioikI toebehoorende aan LEONARD VERBEEK, timmerman alhier. Aldegenen die omtrent dezen bond eeni- ge inlichtingen kunnen geven worden verzocht hiervan aangifte te doen wijl die hond van dolheid wordt verdacht. De Burgemeester. II, ESSER. van VENRAY, zal op MAANDAG 25 Febru ri 1907, des voormiddags 10 uur, publiek verkoopen zijnde boonstaken, bandroeden, boom" De ondergeteekende, Directeur der paaltjes, enkele en dubbele latten en brand» Rijksnoi maallessen te VENRAY, brengthout, gelegen in bet gemeentebosch aan ter ftlgemeeiie kennis, dat op I April «v li. aan genoemde Normaallessen kunnen geplaatst worden. Zij, die aan het toelatings-examen wenschen deel te nemen, moeten zich bij den ondergeteekende aanmelden voor 26 Februari n. n Zij leggpn daarbij over lo. hunne geboorteakte, 2o. een of meer getuigschriften, waar onder, zoo zij by eene lagere school weikzaara zijn geweest, een getuigschrift van het hoofd dier school. 3o. eene verklaring van ouders of voogden, d»t zij voornemens zijn hem of haar voor het onderwijs Ie bestemmen. De Kweekelingen moeten op I April e. li. hun 14de jaar hebben beieikt. Van den tijd en de plaats voor genoemd examen zal tijdig aan de aspiranten kennis worden gegeven. Ook bestaat er gelegenheid tot toelating van LEERLINGEN by de die den leeftijd van 12 Jaar hebben bereikt en het bewijs leveren, bet gewone lager onderwijs rnet vrucht te hebben bijgewoond. Gennep. 15 Febr. 1907. De Directeur den kie.:elweg naar Maishees. Vergadering bij no. 1. 43 MOOIE GAVE EIKEBOOMEN Jjr staande te wassen in do nahyheid ven het kasteel Well, hebbende een omtrek*^; van 0,60 tot 4 50 M. en een stamhoogte ian 6 tot 12 Meter. Te bevragen bij ten wiens kantore mdera inlichtingen zijn te bekomen. een groote partij Venrnysch Broek, a f H 50 de IOOO k.ff. in het Dorp. Te bevragen bij R KR1KKE, p.a. Mait. Claassens, Schoolstraat. Aanbiedingen met opgaaf van aantal en pi|js by den Uitgever van dit Blad. Gevraagd eeti Dienstmeisje om terstond in dienst te treden, R. K. van 20 a 25 jaren, om na wederzydsche konnismaking met een Jongman van 25 jaar een Huwelyk aan te gaan. Aanbiedingen franco brieven onder letter G. Z. Post restante HORST bij Venlo. bericht dat zy, die met 1 Mei a. s. tot de school zich voor 1 April bij den Directeur kunnen doen inschrijven. De leerlingen kunnen worden opgeleid tot Timmerman, Kuiid, Meubel maker en Schilder. Behalve practisch onderricht in het ambacht, leeren zij teekeneu, rekenen en meetkunde in verband met hun ambacht, benevens materialenleer, Ned- taal. stoom, werktuigkunde enz. Alle materialen, gereedschap en leer middelen ontvangen de leerlingen gratis van de school ten gebruike. Het schoolgeld wordt geheven naar de gegoedheid der ouders, terwijl aan ruin- of onvermogenden vermindering of vrij» 8lelling van schoolgeldbetaling kan worden toeges'aan. Nadere inlichtingen zijn bij den Direc teur te bekomen. Het liesluur: II. B. J. VAN RIJN, Voorzitter. W. J. MUIJSERS. Secretaris Vkni.o. 9 Febr. 1907. Ondergeteekende maakt het geacht publiek van VENRAY en OMSTREKEN bekend, dat bij hem steeds te bekomen is eersto kwaliteit zooals GRENEN. VUREN, DENNEN en PITCH PINE BESTEK HOUT. BATT1NS en PLATEN, Pitch Pine RAAMHOUT, Grenen en Vuren KOZIJNEN, Grenen en Vuren RAAM- cn DEURHOUT, geschaaf de, geploegde en gladkante VLOER- DEELEN, Koraaldeelen en Plinten Panlatten, Plafondlatten en Schroten en een grooto voorraad zeer goe-i:,,>ipe Waan- planken. Alsmede gemankte DEUREN en RAMEN op maat volgens opgaaf. Schoolstraat, Venray, heeft ontvangen eeno gioo'o sorteering in t >omede Tait<lpijii-Tiite(iiiii* in fleschjes, 'er onraiddelijke verdrijving van de hevigste tandpijn. Ondergeteekende maakt zijne geachte begunstigers bekend, dat bij hem voort» durend verkrijgbaar zijn benovens prima kwaliteit. aan sclierp eonriirrcereiide prijzen. De ordergeleekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL- HOUT, VUREN BATTINS, PLANKEN in allo lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, onbpkantrecht 2 duimsch GREENEN eu VUREN HOUT, en een groote voorraad zeer goedkoope WAANPLANKEN, enz. Hoenderstraat. Langstraat, VENRAY. Adre% te bekomen aan liet dit Blad. Bureau van AGENT van Paterstraat VENRAY Allernieuwste stoffen naar de laatste Mode zeer solied en uiterst voordeelig Voorhanden eene groote party Overjassen Demisaisons, Cabans, Broeken, Vesten, allerhande daagsche Goederen, en blauwe kielen en eene zeer groot8 p: i'tij geweven en gebreide en eigen gemaakte onder broeken en borstrokken. Ti uien en frondjes. Kousen en Sokken. Handschoenen, wollen Doeken. Dassen, Pelsen en Bon'jes, Mu'se» enz. Dames en Meisjes Hoeden. Heeren. Jongelieeren en Hinderhoeden, Petton. Bomden en Fronts Dassen en Strikken enz. Een zeer sehoone Collectie STALEN in BUXKINGS cn KLEEDJKSSTOFFEN. alsook zeer scl oone garneersels. Verder alles tvat lot het ruk behoort. aan concuri eoreude prijzen. zal op nader te bepalen dag, namens Mart Pijnappel», te Overloon. publiek verkoopen maakt hekend dat door D. van den fiurgt op Maandag 18 Februari 1907 voorn». 9 uur, bij Cbrt. Linders te Horst aan het Station, zullen worden veracht 15 dragende varkens. Op crediet mi's borgstelling. zal op Dinsdag 19 Fobiuari 1907 vnoim. 10 uur ten huize en op verzoek van J. Maas te Venray in de Paterstraat publiek ver koopen, Huisraeubels kast, tafels, stoelen, tweo kachels, mantelketel (75 L) bank, wasch- 'kuipon, ledi kanten, veoren bedden, wollen en katoenen dekens en spreien, kapstokken hanglamp, waschtoestolicnkruiwagen, anrdoppelen, 20 kippen met haan en wat verder zal worden aangeboden. zal op Dinsdag 19 Februari 1907 nam 2 uur bij den heer V Tervooren te Wanssum voor den heer A. Wagenams publiek ver koopen, 30 nes. eikentophout. spaanders en gelintpalen gelegen te Waassum nabij de Kooi, in do weiden afkomstig van baion van Kaïf. zal op Maandag 25 Februari 1907 nam. 2 uur bij Pubben le Sevenura in de Hees voor P, J. Vervoort, 20 ns. dennentophoutte Sevenum op de Blakt in het bosch van P. J. KersteH. zal op Maandag 25 Februari 1907 ram half 5 bij de wed Joh. Hagens te Hotst aan het Broek voor den Weled lieer J. Billekens publiek verkoopen, 42 nos. boonstaken, tuiniershout brand hout en 18 nos latstaken, gelinstaken en 8purriestaken, alles gelegen aan den grind weg HorstVenlo tegenover Coenen. zal op Dinsdag 26 Februari 1907 te Wanssum op verzoek van J. Puin publiek verkoopen. A nam 3 uur ten zijnen huize, Huismeubels 2 kleerkasten, stoelen, tafels, kachel, ketels, potten, kuipen, tonnen, karn, porcelein, glas aardewerk, Klein schuur en akkergereedschap, krui wagen en wanmolen. B OnmidJelijk daarna etrca 4 uur, bij H. van Els, Huis, tuin en bouwland, gelegen te Wanssum sectie B nos 1307, 1308 e» 1477, groot 21 aren 85 c. Aanvaarding huis en tuin dadelijk, bouwland stoppelbloot. en doet bestellingen van uictiu DENNENZAAD bij Zaadtiandelnar VENRAY. Prijscouranten verkrijgbaar. op aanvrage ffrnÜH Een groote partij Verder best Aanbevelend. Koperslagerij, Grooto Straat. met tuin en bouwland, gelegen onder 07orloon, gemeente Maashees, kadaster Sectie A no. 1608 gioot 22 aren 30 c. TE VENRAY, verkoopt op Maandag 18 Februari voorm 10 uur op verzoek van de Erfg. van wijlen de echtelieden Hendrik Linders en Anna Gertruda Coenen, op den Heuvel te Venray te Venray, zal op vei zoek en ton huize van Gerard namiddags 5 en Gossens aan htt Eind to Venmy, op Maandag 25 Februari, 's uur, publiek v&koopen Gemeente Venray. Koop 1. Een voor eeuigc j-ucn nieuwgebouwd buis, waarin beklapto herberg, met schuur, stalling en tuin, zeer gunstig gelegen aan den Oosti iimschen weg, bewoond dooi' en in gebruik bij I'. van de V.en, gioot 8 a. 80 c. zijnde een zuidelijk gedeelte van no. 4922 der sectie C. Koop 2. Een achter dit pand gelegen boomgaard, zijnde een mooi bouwterrein, groot 7 aren, noordelyk gedeelte van ver melden nummer 4922. Koop 3. De Massa van 1 en 2. Koop 4. Een daarnaast gele gen. nieuwgebouwd en zeer doelmatig ingericht buis, met stal en tuin, groot 10 aren 10 c. Seclie O 4921 bewoond door en in gebruik bij G. Gubbels. TE VENRAY zal Maandag 4 Maart 's namiddags half 3 te Wanssum, publiek verkoopen A voor bet R. K. Kerkbestuur aldaar, 12 zware canadaboomen in de Kerkwei. aan den grintweg bij do kerk te Wans sum. B voor het Armbestuur aldaar. 2 slagen eiken slaghout aan het Herts» broek, tusschen Wanssum en Qeysteren. De heer H. M.uten, schildorsknecht e Vierlingsbeek schrijft ons Vooi eenigo dagen teen ik een pot met ko kende olie moest afzitten, viel do pof >m. zoodat ik mijn hand totaal ver brandde de vellen liing°n er bij. Ik wist geen raad van de pijn. Op aanra- ien van de vrouw deed ik er Kloos terbalsem op. Dadelijk toen ik -ir de ba'sem bad opgesmeerd vermin derde de pyn. Nadat ik 4 potjes verbruikt aad, ben ik in een tijdsverloop »an 14 dagen totaal genezen. Ik kan nu weer royn gewone bezigheden ver richten. De Klooslerbalsem klooster Sancta Paulo geneest oude en nieuwe iconder branden snijtconden, rheumatiek, rneu matische zenuwpijnen, jicht, podagra, ischiaskneuzingenstramheid in d ledentalenverstuikingen, lendenpij) pijn in den rug, spierverrekkingen, winterhanden en wintervoeten. Prijs per pot 35 ct.75 ct f 130 en 1.50. nn Alleen de echte Klooster- I balsem geneest, deze is ken f,aar aan. een rooden band om den pot. waarop de handteekening L. I AKKER Rotterdam vooikomt, alle andere is namaak. Verkrijgbaar te VENRAY by G. Arabrosius, te HORST by -7. van Vel Verriet,, te MAASHEES by Geurts— Stoffels. .j

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3