Limburgsch Nieuws. Een zakje Kietelkeikes. Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Nieuws uit de Buurt. Algemeen Nieuws. Ingezonden. Burgerlijk© Stand. Afgekeurd. Geraapt op den weg naar dei) fyeuvei. Burgemeester en Wethouders Bieden zich aan i Geboorten. Huwelijken. Sterfgevallen. knieën knikken, maar op eens richt het zich weer op, luistert schei p in een be* paalJe richting, waar niets te hooren valt. hapt naar een vlieg, die er niet is. kortom, er openbaren zich hallucination, die vrerr verdwijnen als de baas het dier aanspreekt. Het beest wordt dan schijnbaar weer een volkomen normale hond, zoolang na» melijk zijn aandacht aldus wordt gaaBde gehouden. Intussehen neemt het dier zijn gewone voedsel niet meer, maar drinkt£nog altijd en dat stelt juist de menschen gerust, of maakt hen niet aandachtig op het gevaar. Immers, een hond, die dol is, heeft watervrees. Zoo meent men maar zoo is het niet. Evenmin als zich bij den dollen hond dadelyk de bijtzucht vertoont, even» zoo heeft het dier niet alleen geen vrees voor water, maar zelfs dorsthij drinkt veel, en komt het tijdstip ir, de ziekte, dat het doorslikken moeilijk wordt, dan tracht het zijn dorst zelfs te lesschen. door den kop in het water te steken, en er in te happen. Het likt oek veelal aan koude voorwerpen. Niet zelden gebeurt het, dat de dolle hond die in dit tijdperk der ziekte veel aanhankelijkheid voor meester en beken den toont, ook veel neiging heeft, om uan hunne handen en aangezicht te lekken Dit likken is alreeds zeer gevaarlijk, om dat nu reeds do kwaal van het dier, in open wondjes gerakende, allicht de schromelykste gevolgen zou hebben. Het dier begint nu aan allerlei voorwerpen te knabbelen, te knagen, te rukken en te trekken, en de deelen van kleeden pan toffe]s enz. worden doorgeslikt zoolang het slikkeu nog tamelijk gaat. Alleen den raensch zalrhy danjjnqg niets doen. Maar i u komt do hond allengs in het tijdperk, dat het gebeuren kan, als iemand hem on verhoeds Mat ruw aanspreekt, vooral als het ren vreemde is. hy plotseling, geheel onverwacht, een uitval en een poging doet om te bijten. Het meest .wordt £hy daartoe opgewekt door het zien van andere honden, temeer naarmate hy strijdlustig van aard is. Is nu het eerste- tijdperk voorbij, dan treedt eerst de razeiny in, maar niet onaf» gebroken, alleen bij vlagen, die plotseling opkomen en weer bedaren." VENRAY. 10 Februari 1907. I)e Vastenavooddagen zyn hisr kalm en «rsiig <vo<!rb\ gegaaif^—- Maandag op de marktdag was van nüe kanton veel volk toag-stroomd en hcorschte er op de marktpleinen een drukte van belang De uitvoeringen, Zondag en Maandag door de fanfare »Eurterpe" in de Muziek zaal gegeven, trokken zeer vele beziekers vooral Maandagavond bleek de ruime zaal veel te klein. Om deze uitvoeringen afzonderlijk te bespreken, zou al te veel ruimte innemen, doch we zouden kunnen volstaan met te zeggen dat alles even keurig is ten ge» hoore gebracht. Vooral het drama -Pierre de Galeiboef' viel zeer in den smaak van het publiek, hetgeen het herhaaldelijk donderend ap plaus ten duidelijkste bewees. De geheel* uitvoering, zoowel muziek als voordrachten en comediespel, is zeer correct uitgevoerd en hebben alle acteurs zich uitstekend van hunne taak ge kweten -Euterpe" kan metjfgenoegen op deze twee gezellige en uitstekend geslaagde avonden terugzien. Wij kunnen niet nalaten hulde te brengen aan liet ijverig Bestuur en Leden van -Euterpe" en in 't bijzonder aan hun Directeur, den heer J. Verheugen Sr., aan wiens ijvervolle leiding dit flinke gezelschap zooveel te danken heeft. Naar wij vernemen zal de Fanfare •Euterpe" waarschijnlijk gehoor geven aan de herhaaldelijke verzoeken om hetzelfde programma op den Tweeden Paaschdag oog eens op te voeren, en zoodoeode iedereen, in de gelegenheid te stellen het scboone programma te zien afwerken, Wy twijfelen niet, of ook dan zal •Euterpe" wederom ruim succes hebben 1 In de vergadering van verleden Zaterdag gehouden door de Schutterij »St. Anna" aan het Eindt alhier, zyn de volgende Heeren gekozen tot het regelen en orgauiseeren van het te houdeD groot Internatiouaal Schuttersconcoura op 9 Juni a, s, ter herdenking van het 280jarig be» staan dezer gilde Ed, Ruiten, M, Wismans, P. Schols, J. Verheugen Jr. J, Gossens, P. Verbeek N, Bekkers en Th. Pouwels. Wanneer genoemde Heeren hunne wel willende medewerking zullen verleenen, sal ongetwijfeld alles naar wensch slagen. Tevens werd nog besloten eenigo muziekgezelschappen uit te noodigen ter opluistering van dit feest. De Vastenavond Maandag alhier gehouden jaarmarkt, werd zooals te begrijpen was, zeer druk bezocht. De veeaanvoer was groot en de handel vlug, or werden zeer hooge prijzen be steed. Op de biggenrmrkt heerschte veel kooplust. Men betaalde van f7 tot f 10 per stuk. De beer M. Stuk, onderwijzer aan de o. 1. school alhier, is als zoodanig benoemd te Mook. Tot gemeenteveldwachter te Ur* mond is benoemd de heer Maas, gepensi oneerd wacht meester der raaiechaussee te Venray, Om een denkbeeld te geven, wat de pluimveeteelt te beteekenen heeft voor Venrny. geven wij hier eenige cijfers, ontleend aan de jaarverslagen over 1906. der hier bestaande Coöperatieve eierver- zendi gen. Dc Vereeniging LeunenHeideDorp vei zond Leunen 318200 I Heide 231600 verzonden Dorp 42300 eieren. Totaal 592100 Uifbetaald f22617.05, gem. 64.3 ets. per kg. of f3,82 per 100. Oirlo Vei zonden 287180 stuks. Uitbetaald f 10730,94. of gemiddeld 64,5 ct. per K.G. of f 3.73t per 100 Merseloo Verzonden 148800 stuks. Uitbetaald f 5449.26. gemiddeld f 3 66* per 100 stuks. Oostrum Verzonden 229300 stuks. Uitbetaald f 8713,26. Gemiddeld 13.80 per 100 «tuks Totaal werd uitbetaald 22617 05 10730,94. 5449.26. 8713.20. 47510,51 Heden Zaterdagavond om 5 uur houdt de Gemeenteraad van Venray eene open bare vergadering, waarin de volgende onderwerpen zullen behandeld worden 1 Aanvraag om eervol on'slng door den onderwijzer S'rik. 2 Voorstel tnt verkoop dennenhout Gekkendijk, 3 Verzoek van den heer Directeur van het Postkantoor ter bekoming van een tuin 4 Voorwaarden van aanbestedingen van gasleidingen. Mededeeling van ingekomen stukken. VENLO. Vermoedelijk lal bet zoo vaak besproken plan. tot het leggen van een stoomtramlyn tusschen Venlo en Nij megen inderdaad tot^stand komen, schrijft de Gelderlander. De ondernemer, dejlaagsche ingenieur Van"Maria, "had de medewerking van Rijk. de prov, Gelderland en de betrok ken gemeenten verkregen op een bedrag van f 1620 na. hetwelk gedurende 20 iareo door de betrokken Limburgsche gemeen ten aan meerdere] subsidie moest worden verzekerd. Naar .aanleiding daarvanjjhad Zaterdag jl. ten Raadhuite te Venlo een bijeenkomst plaats van de burgemeesters van boven bedoelde gemeenten, Men kwam daar overeen voor te stel len, bij de resp. gemeenteraden, de nog nog noodige f 1620 in evenredigheid over de reeds toegezegde subsidiën te verdeelen en wel door de bijdrage te verhoogen met de volgende cijfers Venlo f 776, Areen en Velden f 298, Bergen f327. Gennep f 108, Ottersum f59. Mook f52, totaal f 1620. Te verwachten is, dat de Gemeenteraden der belanghebbende gemeenten het tot stand komen van den tram wel niet om een bagatei;meer|subsidie zullen laten mis lukken, WELL. De heer P. Martens, post bode alhier, is met ingang van 16 dezer verplaatst naar Meerlo. SITTARD. Dinsdag sloeg op do lijn Sittard—-Nieuwstadt plotseling het portier open van een 3e klas rijtuig. De heer N. Wildershoven uit Limbricht de deur willende dichttrekken, geraakte met zijn linkerhand bekneld tusschen liet portier en den wand van bet rijtuig, toen dit eensklaps door den wind weder dicht sloeg. Er was geen mogelijkheid met dej he vige koude het rijtuig weer open te krij gen en zoodoende moest hij. hevige pijnen lijdende, in dien toestand bekneld zitten, totdat de trein was aangekomen. Zoodra mogelijk werd geneeskundige hulp verleend, de geneesheerhoopt het lichaamsdeel, dat nog even vast zat, te kunnen redden. VAALS. De gemeenteraad van Vaals heeft Zaterdag besloten voor de gemeente uit de aanwezigheid der speelholen nog wat voordeel te halen. Zij gaat nl. een belasting op dergelijke gelegenheden heffen van f 3 per dag en per 8peelclub. Hetgeen het niet onverdienste lijke sommetje maakt van 8 maal 3 maal 365 is gelijk f 8760. DEURNE. I)e WelEerw. heer kape laan P. van Doorcn is door Z, D. H. den Bisschop van 's Bosch benoemd tot ad» viseur van de alhier opgerichte R, K. Werklieden vereeniging. HELMOND. In de Zuid-Wilemsvaart is Dinsdagmiddag de bakkersknecht J. S. te water gevallen en verdronken. Zijn lyk is eenige uren later door een schippe1" opgehaald. MILL. Tegen P, V. landbouwer, ge boren en wonende te Mill, gedetineerd in het huis van bewaring te 's Bosch, ver dacht van den moord to hebben gepleegd op den veldwachter Maas. is door de rechtbank te "s Bosch, rechtsingang roet last lot instructie verleend, met bevel zijner gevangenhouding. TILBURG. Dinsdagmiddagjis de heer Mu'saers, burgemeester dezer gemeente ovei leden. liet Oorlogsvofiiiii fier lü'i'sfe knmer. Wat te vei w achten was, is geschied. Met een meerderheid van 27 stemmen tegen 17 vei klaarde Zaterdag jl. de Eerste Kamer zich tegen Hoofdstuk VIII dor Staatsbegrooting. met welk votum dus de heer Staal als oorlogsminister kwam to vallen. Het ging links tegen rechts in dien zin, dat alleen de heer Van Houten zicli van links afscheidde om zich by de rechtsche partijen te scharen. De belangstelling van liet publiek ten opzichto'van deze beslissende vergadering was bui'enge w-o ro groot. De begeerte om een plaatsje op die tribune te verkrijgen was zoo groot, dat arme drommels weer met^het" pluatsver- vangstelsel een daggeldje verdienden door hui plaats in de tij te verwisselen met een li nobber, die daarvoor f 1 betaalde. De galerij liep spoedig vol na opening der vergadeung. Op de.gereserveeide^tiibune. bezet door leden der indere Kamer, generaals, offi cieren en staatslieden, waien ook een groot aantal dames aanwezig. Ontslag van liet Ministerie. In de Tweede Kamer heeft minister De Me r medegedeeld, dat de ministers naaj" as.iieiding van hot door^de Eeiste Kamer omtrent de oorlogsbegiooting ge nomen besluit, aan tl. M. de Koningin ontslag hebben aangeboden. Hy verzocht schol sing der werkzaam heden van de Kamer die daarop uiteen» g'ng- Het kabinet is dus demissionair. Hei bericht kwam als een tijding, die werd ver wacht. De poitefeuilles waren onopen- geslagen blijven liggen, en was van den aanvang af duidelijk, dat de leden der Kamer erop rekenden, aanstonds weer te zullen vertrekken. Naar men verzekert, heeft H. M. de Koningin den voorzitter van de Eerste Kamer, baron Scliimmelpeuninck v, di Oye.-in audiëntie ontvangen. Een kenmerk van de ministrieele crisis is, dat de ministers de gewone audiëntiën hebben doen afzeggen en deze voorloopig niet verleenen. I'rncliselie lui. De drie^gebroeders S. die wegens mU- handeling van den herbergier N. te Weer- dinge (Dr.),ttotJ 7, 6 en 5 maanden ge vangenisstraf zijn veroordeeld, hebben naar Duitschland de wijk genomen. A, 8. najaar denken zij terug te komen, om hun straf te ondergaan. Met het aldaar verdiende geld zullen hun gezinnen dan gedurende hun straftijd iu het onder houd kunnen voorzien. Keu llolliiiiil<4clic'[floUler Een historie, die zou kunnon dienen tot onderwerp voor een blijspel, heeft to Diest en te Leuven nog al opgang gemaakt Voor de (rechtbank van Leuven ver scheen een zoogenaamde dokter, aldus de E. die (zich te Diest had vergrepen aan oplichterij en uitoefening der geneeskunde zonder daaitoe een diploma te bezitten. De kerel is geboortig van Horst (Neder land) die in December zyn bakermat vaar wel toeriep om op avonturen uit te gaan. Hij meende naar Luik te trekken, doch kwam te Leuven en te Diest terecht, waar hy zou logeeren. Te Diest dronk hij eenige glazen sterk bier, en'aan den baas van het hotel, waar hy afgestapt was, begon hy allerhande histories te vertellen. Om zijn aanwezigheid te verklaren, zeide hij een voornaam jjjdokter te zijn, die een nieuw geneesstelsel had ontdekt, waarvan men wonderen vertelde. De baas van 't hotel had nu juist een dochter diej ziek te bed lag. Hij verzocht den arts haar te willen bezoeken en ver plegen. De Hollander, zich gevangen ziende, stomde daarin bereidwillig toe en onder zocht hare kwaal. Hij schreef een recept voor en deed zich oen goeden stuiver be- talen. De baas had het nieuws van de komst des beroemden arts reeds verspreid, in de huurt en vele zieken kwamen don wonderdokter raadplegen. Alld» schenen natuurlijk nog al diep in den zak om den man te loonen. Anderendaags echter wist do politie reeds van de zaak en kwam naar den man vernemen. Deze was reeds naar het station vertrokken, doch werd ingehaald en gearrosteerd. Te Leuven opgesloten, verscheon hij Woensdag voor de rechtbank. Tot zijn* verdediging bracht hij in, dat hy dronken was en zich niets meer herin nerde. Het openbare ministerie eischte een strenge straf en de rechtbank veroordeelde den pseudo dokter tot twee j iar gevange nisstraf wegens" oplichting, en 4 maand zitten wegens valschheid in geschrifte en het dragen vaneen valschen naam. De geneeskundige inspecteur te Tawie in het Engelsch* graafschap Chester keur de een boerenwoning af als onbewoonbaar uit gezondheidsoogpunt. Do bew oner, een man van 83 jaren is daartegen in verzet gekomen en met reden! Hy zegt in dit huis geboren te zijn en er steeds gewoond te hebben. Zijn ouders stierven in dit huis, vader werd 96 jaar en moeder 80. Nu woont hy met zyn vrouw, die 10 kinderen heeft gehad, in de woning en gedurende 60 jaren^is er geen dokter over de vloer geweest, met uit zondering van eenmaal, toen zijn jong ste zoon een been' gebroken had. En nu zou do hut ongezond heeten Loop heen, zegt de boer. Waarde Heer drukker'vnn de krant. Hierjheb je een proefjeWan myn'hand Het is wel wat lomp gedaan. Maar toch zal 't ieder wel verstaan. Zet het zaakje maar in uw blad. 't Komt dan publiek in dorp en stad. Hoe het hier gaat aan -de Hei" Met de snorrepyperij. Het was 16 November van 't vorig jaar, Toen zaten er eenige luidjes bij elkaar, In een bekend rafé alhier Aan een keurig potje bier. Het liep'over koetjes en kalfjes in t rond Over de scheup. den scheper en zijn hond Benevens de verkens, de hen en den liaan Van alies roeide men dien avond aan. En wat men gansch niet had verwacht Ja zelfs niet eens aan dacht, Er moest hier ook een bond bestaan, Daar kon een ieder groot op gaan, Een reglement was weldra opgemaakt. Men ia toen aan de smeerdery geraakt, Nu dragen allen onder den neus Een flinke snor naar eigen keus. De bond is dus tot s'and gekomen, Vrouwlief heef', 't later pas vernomen, Dat haar echtvriend bij kras en kris Werkend lid van den knevel is. Vrouwlief ging op pooten staan En sprak manlief gansch uiet deftig aan, Zoodat het rookte in haar huis, 'Want de vrouw was heel niet pluis. Zaterdags is de barbier gekomen En heeft den baas zyn baard ontnomen. Maar de snorjkwam hij niet aan. Die moest tot Paschen blijven staan. Toen de zaak was afgeloopen Is de baas naar 't spiegeltje geslopen: En heeft zich daarin vergewist Of ook de barbier zich had vergist. Art, 1 van het snorienreglement, Is bepaald aan 'iedeieen bekend. Die voor den tijd zich van zijn snor ontdoet Wordt zeker met, een anker bier beboet. Art. 2 Men mag niet snijden of bijten Waardoor de knevel af zou sly en, Oi>k gansch niet scheel en of knippen Om zoo bet ankertje te ontglippen. Lezers komt 's Zondags nnn -de Hei" Dan zitten de leden altemaal op rei, Velen met knevels, zwart als roet. Ook met een snorretje rooJ als bloed Blonde knevels, dat is het soort, Die voeren hier het hoogste woord. Ook ziet men or somtijds gaan Waarop nog geen spiertjes slaan. Doch nu komt er smeer uit Amsterdam, Dat je gratis krijgen kan; Driemaal per dag moet je smeren De stoppels vallen uit. je krijgt veeren. Wat zal dat toch deftig staan Als men je langs straat ziet gaan, Rechts en links een krul aan je lippen, Die je heel spits bij kunt knippen. Drie leden hebben het gebod overtreden En 't teeken van hun manbaarheid afgesneden. Nu krijgen we nog eens pleizier Met het derde anker bier. Dus mannen sluit u allen aan. Dan kom je op het lystje staan, Je spoelt de zorgon van je hart Eu voelt dan pijn noch smart. Op het gansche wereldrond Is het niets dan bond op bond, »De Hei" beschouwt bet als een plicht, Dat zij ook een bond heeft opgericht, Leve de Knevelbond I En het licht scheen in de duisternis, en de duisternis op den Heuvel hebben het niet gekregen. II. Een goed buurman is wat waard, doch hem moet niets geviaagd worden, want dan wordt hij lastig. UI Het slechte voorbeeld is aanstekelijk; het lokt anderen nnn en als je wal geeft, ben jo het kwyt. IV De leiding van de leiding isjbepaald een goed zaakje, voor eon goeden leider en een goeden medeleider. V t&Werp geen paarlen voor do^zwynen, want dat levert niets op. VI Een groote en mooie winkel met'^weinig klanten kan niet rendeeren, de eigenaar zal dus wol probeeren, om zoo spoedig mogelijk te liquideeren. VII Met flinke tusschenpersonen ka-i men nog al veel doen. (Zuuste I) VIII Die bot dichts'eigbijj'het vuur zit kan zich liet beste warmen. IX Als men een groot (huishouden heeft, brengt ieder wat, bij. en dan valt een. schadepost nooit z>o heel zwaar. X Zouden er op den Oostrumschen weg ook geen kietelkekcs liggen? Ik ga daar ook eens zoeken PETERHANNËS. van VENRAY. brengen invoige art. 15 der wet op de grondbelasting van den 20 Mei 1870 (stsbl no. 82) ter algemeeno kennis, dat da staat aanwijzende de uilkomsten der gebouwde en ongebouwde eigendommen in deze gemeente. 1 der meeting naar de artikelen 9 en 10. 2 der schatting naar de art, 11 tot 13, 3 der afschrijving van belasbnre op brengst naar art. 6 4 der verbetering raar art. 23 en 5 der regeling van den aanvang der termijnen naar ar'. 42 is ontvangen en te rekenen vanaf heden gedurende 30 dagen ter secretarie dezer gemeente is nedergelegd en dat binnen dien tyd eeu ieder zijne bezwaren bij verzoekschrift aan Heeren Ged. Staten in dit gewest kan in brengen. Venrny 9 Febr, 1907. Burgeri!eester en Wethouders voorad. H. KSSER, De Secretaris, STOOT. Hei Kantoor is geopend op werkdagen van 12 tol 1 uur en Zondags van 's mor gens half 9 tot l.alf 12. Worden gevraagd 4 Meisjes! van ,15 tot 18 jaar, 2 Keukenmeiden, 3 Kindermeisjes, 2 Boerendienstmeiden, 1 Dienst meid voor Heerlen, 3 Koperslagorsknechten. 2 Rij- xvielreperateurs, 1 schildersknocht, 1 Bakkers- knocht 2 ft 3 jaar aan het vak, 1 Noodhulpjkeuken- meid tot Paschen. 1 Kleermakersknecht, 1 Bakkers knecht, 3 Sigarenmakers, 4 Boerendienstknechten, 2 Smidsknechten, 1 Leerling Timmermansknecht. 1 Keukenmeid niet voor buiten Venray, 1 be kwaam daglooner. 1 Kinderjuffrouw, 1 leerling Timmermansknecht. 2 Boodschaploopers, 1 Kleer makersknecht, l Kantoorbediende. N 13. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 ets. te worden betaald. Aan vragen van w erkzoekenden 10 ets, VENRAY. Aangifte van den 8 tot den 15 Febr. Maria Gerarda Johanna van Ham. Johanna Eleonora Maria Beckers. Petronella Johanna Maria Dirckx. Pierre Nijssen oud 24 jaren, kantoorbediende te Stratum en Adolphina Hubertina Stultiens oud 24 ïaren i. b. te Venray. Petrus Manders ongeh. oud 67 jaren. Peter Antoon Willems, weduwenaar van Maria Elisabeth van Mejjel oud 78 jaren. Petronella Christina Huberta Voeaten oud 7 d. Francisca Huberta Verbeijen oud 12 dagen.

Peel en Maas | 1907 | | pagina 2