Het genezen Prijskaarten Hardloopen, Harddraverij hardloopen Joh. Kusters, D. TURKENBURG KLAVERKAF BROODJ ES Saucyse broodjes. Nieuw Nieuw J. Janssen, hardloopen met zakken fietsrijden y\Jk H. de Bruin. Harddraverij kun strijde n kunstloopen. Prijskaarten hardloopen, Zak loop en. Prijsschieten Prijskaarten, PKIJS-B1LJABTEN PRIJSKAARTEN, PRIJS-BEUGBLEN Prijskaarten MAiiGELWOTÏELEN klaver kef. De Notaris Hermsen Een HUIS, KAARTEN kaarten Hoe kom ik van mijn asthma af Drogerij «HET HERT Vastenavond Dinsdag j en Woensdag Cuijpers, Vastena vond-Maan d n g en Dinsdag Mich. Arts, Heuvel JOU. PIJETER8, Vasten avond-Zondag Nota ris Linssen V aste n a v o 11 d o n d ag KOOPT uwe benoodigdc Zaadarlikeleu TE KOOP HAVERSTROO en HOOI, F. FONCK Vasten avond M aanda g en Dinsdagmorgen J. Verheugen. Gramophone V asten avond-Maan dag Vastenavond- Dinsdag II. Derkx, HAANGOOIEN, W. Swaghofen, JOU. LEIJSSEN bij Seb. RuitenHeijde. Notaris Linssen IN BOEDEL. Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Vastenavond-Zondag Vasten:ivond Zondag H. JANSSEN, Veltum. Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst V a st on avon tl Zon (lag, Maandag en Dinsdag, bi) G. L. W'rl)eek, bij \V. Jeuken, V astenavond-Zon d a g L. Potten, Heijde. Vasten avond-Zo lid a g (f 11 Dinsdag, J. PEEPERSHeijde. Vastenavond- Z o n d a g MMar cellis, Brukske Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst TE KOOP 200.000 kilo's en 200 zakken Vastenavond-Zon d a g J. van Dijck, Heijde. Vastenavond Zon dag bij P. Simons Notaris Linssen Notaris Esser te Horst, l„ I. AKKER, Van Alkemadcstraul II. Roticrdam. der hoest is meestal het voorkomen eener zware ziekte. om flinke prijzen, bij best haverstroo, hooi, Spurriezaad, gedorselite spurrie, lupinen en zaadhaver. stalen tuin, pr.vt 10 aren 10 c. Sectie ('(Notaris ESSOV tO HorSL BODEGRAVEN. vanaf Zaterdagavond 6 uur tot en met Dinsdagavond over een ladder Dinsdag Vastenavond-Zondag Diasdag 3 uur, met de windbuks, om Openbare verkoop van mooie gave eikeboomei) te Veijray. met de windbuks, om 1 flinken prijs, en Maandag om een flinke plas bij te Vierlingsbeek, om peperkoek, en Maandag om een plas, bij no ARmKIftnnP Klooster Sancta Paulo versterkt UB AöUIJöIItUUi luchtpijpen en longen, zij ge neest waar alle andere middelen faalde. Aarzel niet meer als gij hoest, als gy benauwdziit als gij aan keel of longen lijdt, tegen de kinkho uwer kinderen. Uw huip is de beroemde Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo. Prijs per flacon fl,— f2 en Veik.ügbaar by G. AMBROSIUS )e Ven. .y, J. VAN w^ Vf.rr.et t Horst. Jos. GEURTS Stopfeis te« Maashees, A. AN DIJK—ACHTEN te Bergen. Mej. v. d. Gier de Bruin, volgens pot tret eu nMynheer. ik hoest zoo geweldig, hebt u niet iets voor me V' „Zeker Mejuffrouw, er zijn daarvoor verschillende middelen. Ik kan U o. n. aanbevelen: Fay's echte Sodener. (60; Keatingpastillen. (75), Bloemen" (20,i en Saïmiakpastillen (20). Nig'olin (42). teer- pillen (40), Kloosterhonig (60'. Geléoltn (60). bnrstkruiden. Iersche en l.fslar.dsche mos, zoute drop (alles vanaf 6 cent). Pastilles Wijbert (60), Porcelel (7o). Geraudel (75), Eras (00), mentholsnuif (15) zinkingsnuif (6). thermogènewaüen (75), forman watten (25) enz. en/. „Hó, wat een middelen. U ie voor/ten hoor Mag ik maar weer hetzelfde (Ni- grolin) als myn broer gehad heeft Hij knapte daar dadelijk van op. Aldus volgens mej. A. uit de huurt. Een dergelijk" opknapping vertelde ons d>ze week nog een inwoner van de Bang» gtiaat over Geléolin. T T?T OP ïe'e midde1rn J t Hi I f r itllfftt voei iiOfst en verk« udlieid. Voor andere kwalen hebben we andere middelen. Ieder hoestmiddel heeft zijn eigen uitwerking, b.v. gaat 'e hoest gepaard met kcelgek.iebel. men koope alleen Eraser of Sodener Pas tillen is tevens de adem te kolt men neme Geléoline. bijv. zitten de (luimen vast neem dan Nigrolin of Pastilles de De han enz. enz. Alleenverkoop voor Vemay Groote S'raat om flinke prijzen, hij Lull. nam. half 1 op Vasfcnnvoiul-ïlnatulns 's i am. half 4, om 3 linke pi ijzer»,, bij op den Iloebert. naai. Lal!' 3 om flinke pri i bij !!n miess in tin lie tij. Aan hulzelfde Adres te k op 1021 bewoond door en in gebruik bij G. Gubbels. te VEN RAY verkoopt op Vrijdag 15 Febrn.ii 1907 's morgens 10 uur ten Lui/e van J van de Voort te Öostrum, op verzoek van II. van Krieken Een groote partij dragende varkens. 's avonds 7 uur. voor slo s. l.eiHc, l»i,j AGENT ran Prijscouranten op aanvrage grafi» verkrijgbaar. Een groote partij legen f 3.00 per lOO HAi Verder best WARME Minzaam aanbevelend. Gedurende de Vastenavondadagen zullen in het café van J. Janssen aan het Eindt, verschil lende mooie nieuwe stukken door de worden uitgevoerd. Liefhebbers van Muziek en komieke Voordrachten worden beleefd tot een bezoek uitgenoodigd. Entiée vrij. Café. Eindt. 's nam. half 4. en Dinsdag half 4, - 's nam. 3 uur, om 3 flinke p ij/en, bij Oude Banier. VASTENAVOND ZONDAG MAANDAG met Fietsen. ieJer dag half 3 aanvang. Café. Eind'. om een flinkeu pias. bij Schoor. 's avonds 7 uur en alles om flinke prijzen. TE VENRAY. V I koopt op Maa dag 18 Februari voorm 10 uur i p verzeek van de E'fg. van wijlen de ecl telleden Hendrik Binders en A'na Gertruda Coeiun, op den Heuvel te Venray zul i'p Maandag II Februari 1907 voorm. !l uur in dan Gouden L ouw te Vemay, publiek verkoop*!) a voor J. Cieophas, 1 drtgend varken en 1 sclieuelingvniken l> v.mr wed Mut Cieophas. 2 dragende va'keus zal op Maandag 11 Februari 1907 voorin. 11 uur iu den Engel te Venray voor P. .1. Nellen publiek verkoopen Een partij appel- en peareboómpje». zl op Vrijdag 15 Februari 1907, ie W - r;.y publiek verkoopen 1 nam. 1 uur ten huize eu op verzoek van de Erven Millen Claeseens in den Houtenhoek. [luismeubels kasten, taf-ds. stoelen, kachel, fornuis, klok, spiegels, schilderyen poicelein, glas en aarJewerk, comedo, lamp, m u.teUetel |60 L Klein schuur cu akkergereedschap, str^o mangel wortelen, brandhout, mest benevens 13 kippen. Voor Chr. van Esch Een tafei. een nieuw geëmailleerd for- rus, een ander f o nu s. eenaainiic line, eikerbouten lessenaar, nieuw spiegel. om 3 uur 's nam. 6 uur, 3 fluke prIjn. bij eu, m zal 'p VVoensdig 13 Febiuari 1907 voorm bal f 11 ter plaase te Venray op veizoek van de Erven van wijlen <Imh heer Fr van den Boogaait, publiek vmku.peii 3 eikeboom-'H aan Begyu upas. 7 - r.an 't, huis van M Bollen Me.'Selo aldaar aan d* sc- aipskuil, in de weide aan de Nachtegaal in liet Kuslcrt - wiia ond'-r 'wee buitenge woon zw ne (2 a 3 \1 omtrek) aa:i Je bouw hoeve van Lioders aan de lieijde Vergadering bij no 1 aan Begijnen pas, Onmiddellijk daarna bij Seb Putten aan de He ij de, n voor Heiman Rongen, 10 mooie e:ke» hoornen op den Spirkei t bij zijn Luie voor S, Rutton, 2 rood wilgen bij 't huis vooi de kinderen J mssen. 150 nos tic nstaken, I Astaken en brandhout in het l oscli bij de wed van den Berg aan de Heijde S> o 20 1G0 zal op Donlerdag 14 Februari 1907 publiek verkoopen. it vooim 9 uur bij- II v.tp de Ven to Tiemav voor den Woled heer J Steegh, 20 nos dennenuitdunscl in zijr. bosch achter van de Veil te Tieniay. voorm 10 uur te Swolgen voor G Vergeldt ter plaatse op Schelbergshof, 20 mooie gave eiketioomen dienstig voor kuip en timmeih mt e i 1 zware beukeboom (omtrek 2.60 s'amh >ogte 5 a t> M) te wassen staanue bij het huis. 1 zware eikeborm in het dennenbosch in 5 Schutteisven. 1 dito eik en 1 fijneden op de gu i in Licbledsalsche weido. Deze laatste diie vooiaf te bezichtigen. Onmiddel'yk daarna omstreeks 11 uur ty de "kiudoi eu Weijs op do Gun. •>0 sl gen eiken en berkenslagnout te wassen staande op de Gun in Licbtedaalsco weide - om flinke prijzen. Hoendeirtraal. en BruUske. r.am 6 uur. num. 6 uur. om 2 flinke pi ij zen bij om half 3 uur, om flinke pi ijzen, bij 's avonds 6 uur zal op Dinadag 19 Februa:i 1907 nain 1 uur bij den heer V Tervooren te Wanssum voor den heer L Wils, publiek verkoopen, 100 slagen dennentophout en 10 slagen schalen in 't gemeentebosch te Wanssum, B voor den hen A. Wagenaars 30 nos, eiken ophout. spaander? en gelin'paleo gelegen te Wanssum nabij de Kooi. in de weiden afkomstig van haioti van Karf. z»l op Viijdag 15 Febiuaii 1907 nam. half 4 ter plaatse te Venray vo-r de erven van wijlen d<n heer Fr van den Boogaart, 75 eikeboomen staande in de weide achter den Molenhof te Leunen, Vergadei ing bij J Leijendekkers Onmiddeiyk daarna omstreeks o uur ter her berge en voor J. Leijendekkers. Een perceel weiland gelegen te Vemay ui L"unsche pis, Sectie D ur. 1525 groot 21 aren. Adres A. VAN HAEFF, te Meerlo. zal op nader te bepalen dau', namens Mari. Pijnappels, te Overloon, publiek verkoopen met iuin en bouwland, gelegen onder Overloon, gemeente Maashees, kadaster Sec ie A no. 1608 gioot 22 aren 30 c. 's avonds 's avonds 'ia'f 7 J|j Mol er. sar, Heijde. to Venray, zul op vei zoek en ten nuize van Gerard Gossens aan het Eind te Venray, op Maandag 25 Februari, ?s namiddags 5 uur, publiek verkoopen Gemeente Venray. Koop 1. Een voor eenige ja'en nieuwgebouwd huis, waarin beklante herberg, met schuur, stalling en tuin, zeer gunstig gèlegen aan den Oostrurascben weg, bewoond door en in gebruik bij P. van de Ven, gioot 8 a. 80 c. zijnde een zuidelijk gedeelto van no. 4922 der sectie C. Koop 2. Een achter dit pand gelegen boomgaard, zijnde een mooi bouwterrein, groot 7 aren, nooidelijk gedeelte van ver melden nummer 4922. Koop 3. I)e Massa van 1 en 2. Koop 4. Een daarnaast gele gen! nieuwgebouwd en zeer doelmatig- ingericht huis, m°' maakt bekend dat d->or D. van den Burgt on M ahda. 18 Fehruan 1907 voorm 9 uur, l y Chr. Binders te Horst aan net Station, zullen worden verkocht 15 dragende varkens. Op crediet mits borgstelling. Deze vraag zweeft duizendmaal op de lippen van hen, die met asil.ma beliebt zijn, en die teve-geefs alle mogelijke medicijnen en behandelingen gevolgd hebben, Het is zoon jammer, dat er nog stee s zoovele Asthraaiijders gevonden werden tie niet weten dat ei ie n ten'dage e«'i» geneesmiddel is, da' de lijders aan die lastige waa niet alleen vei lichting geefi doch ook in de meeste gevallen zekere genezing teweeg biengt. Voor die ónwetenden zij hier medege- e dat de b. roemde AUDI JSIROOP. Klooster Sancta Pa ulohet eenige geneesmiddel is, dat duizenden en duizenden AsthmaJyders hunne verloren gezondheid beeft teruggegeven. Hieronder volgt een verklaiing vin een juffrouw, die geruimen tijd astJ™a geleden heeft en die door de AlflIlJ- SIROOP genezen ia. Wat >e Abdijsi roop vo« rand. ren doet. zal ze ook voor u doen. Probeer de Ahdijsitoup e gij zult zien d «t gij er guide rrsul'aten mede ver- Mift'. M -j. Cornelia van de Gier de li« inn, wonende te Ni uw r Ams'el ran de .Nes, deelt ons med dat zij geruimeu tyd aan asthma he? ft gel'd. n. Ze gevoelde zich voortdu end otiplcizieiig eu onaangenaam gestemd; lunr ademhaling was kort en stootend en sl -pen de d zij byna g- en nacht Is was byna geen dag zonder be- nauwdheden. z-ide zij tot onzen ve.slag- gever en mijne werkzaamheden kon ik niet verrichten ik gevoelde mij ver moeid en w is steels frygerig. Ik was altijd huiverig en koud en had meestentijds eene onpleizierige gemoedstem ming. üp zekeren viel mijn oog op een advertentie in de c^"ra,i v Abdijsiroop, waarin een attest voorkwam vat) iemand die genezen was. Ik dacht dat moet ik ook eens probee.en en ve.schafte mij een flesch bij N. de Vries te Uithoorn. Toen ik een fleschge bruikt had. kon ik reeds verlichting bespeuren en ik zette _daa om het cebruik vau de Abdijsitoop voott. Nadat ik i fl icous gebruist had, gevoel ik mjj geheel hersteld" Guano f.( ik het recht m^gene- zing in de couranten te vermelden met byvoegin0 van j p Centraal-Depót

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3