Drogerij „Het Hert". H, i 1 MART. ÏÏÏLLEBRANDT. ZEER GOEDKOOP W. y. d. Munckhof, oetse» Voor de koude HOEDEMAKERS van Aarssen, St. Vincentius-Vereeniging Van 2 tot 4 gulden per dag te verdienen. P. Nletselaarsbond, Winkelhuis. 2 dragende Varkens Stroohulzenfabriek Papendrecht Co., Bloemisten, Hillegom. en LÏJNMEEL. Houthandel. G L. Steenkolen, Jaarmarkt te Venray, goed Roggestroo, Paarden, Hoornvee Varkens, M. Verriet Wonderbloembol uit lndië> op Maandag 21 Jan. 1907 Burgerlijk© Stand. Kerkelijke Diciislcn le Venray. Holer- en Eiermarkten. KAARTJES v Venraysche Arbeidsbeurs en Informatiebureau. Cili'ocnpuiich siroop de Punch, Rhum Cognac en Likeuren. Alle Koloniale Waren. ,,St. Petrus-Banden" te Venray, ZONDAG 20 JANUARI 1907. ADYERTENT1EN. Te huur gevraagd TE KOOP prima blank zuiver Schoolslvoo, a f 14 per 1000 pond Laplata iVlais a f 6,00 Kleine Odessa Mais, puike -Duiisclie bakroggc f 7.25, gewone Duiisclie llogg,1 f 7.10. grove reine Rollerdamntèr Rogge J. van de Voort Haarlemmer Bloembollen, Wed. J. Van tier Linden. Eerste kwal. Timmerhout, Notaris Linssen Notaris Linssen Portland Cement, en CMNTBUIZEN, G. GossensEindt. Te koop gevraagd ^0000 A i) 1 d j STOELEN kinderwagens Hub. Casters Sport- en Steenkolen en kunstmest stoffen. Notaris Esser te Horst» Notaris Esser te Horst Notaris Linssen Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst Notaris Esser te Horst, Notaris Esser te Horst, vlak achler den postwagen reed flink tneen werd gedeukt. Burgemeester en Wethouders van Venray Brengen ter kennis van belanghebbenden dat ieder mannelijk Nederlander en ieder mannelijk ingezetene niet Nederlander, die op den 1 Januari van het jaar 1907 ryn 19e jaar is ingetreden, namelijk die geooien is in bet jaar 1888, onverschillig of hij al dan niet redenen van vrijstelling meent te hebben, verplicht is zich in de maand Januari 1907 voor de Militie te doen in« schrijven. a Burgemeester en Wethouders voornd. H. KSSER, De Secretaris, STOOT. VENRAY. Aangifte van den 28 Dec tot den 4 Jan. Geboorten Jacobus Philipsen, Stérf ge vallen. Petronella Johanna Mechelinn Maas, oud 9 dagen. Petronella Ruijters ongehuwd, oud 72 jaren. 5 Parochiekerk. MAANDAG half 7 zielmis jaarna Processie dver het kerkhof. Paterskerk. Zondagmiddag om 2 uur vergadering voor de leden der 3e Orde. 's Namiddags 4i plechtige Vespers, om 5 uur plechtig Lof. Dinsdag om uur Lof. Vrijdag om 5 uur Lof en H. Kruisueg. MAASTRICHT 2 Jan. Aanvoer 22000 kilo boter. Hoogste prijs f 1.57 laagste f 1.41 gemiddeld 1.41 Eieren aangevoerd 7500. Prijzen: Dikke f 8,60-730 Kleine f 4,60— 4.80 Gem. (8 10 f 6 50 per 100 stuks. .Levertraan per flacon 40 c. Levertraan-emulsie per flacon 75 c. en f 1.25. Klierendrank per fbsch 96 c. Abdijsiroop 96 c. Machine olie 21 c. Havermout per pond 11 c. Schoen- en ledersmeer per doos 3 en 18 cent. Petroleum, carbolintum, borstelwerk. Middelen tegen kou in voeten en banden Astbmapoeder, Haai lemmer olie. Inkt, gom, lak. enz. enz. enz. iij alle modellen en kwaliteiten, en woi del) Speciale inrichting voor de levering van Gaslampen in eiken stijl, Salon Kronen, Koplampen bureau- en winkëllampen. fa Glaswerk in de fijnste soorten O Branders, Gloeilicbtkousjes, zoowel voor Aüeibranders als voor Gas- 03 electric-branders (hangend gloeilichi) yj O Ylngaxij ai II GecNfnlraiil Fabrieksprijzen Fabrieksprijzen. Aanbevelend, van Het Kantoer is geopend op werkdagen an 12 tol 1 uur en Zondags van 's mor» »us half 9 tot half 12. Worden gevraagd 2 meubelmakersknechts. 5 koperslagersknechten voor Venray. 3 paardeknechten. 6 boerendienstmeiden. 4 keukenmeiden. 9 boerendienstknechten 2 meisjes van 16 a 18 jaar. 1 dienstbode voor Roermond. 1 dienstbode voor Gennep. 3 dienstmeiden voor Venlo. 1 2de meid voor Venray. 3 sigarenmakers. 1 leerling timmermansknecht. 2 bekwame Metselaars en 2 leerlingen. 2 handlangers. 2 rijwielreparateurs. Bieden zich aan 1 bekwaam daglooner voor alle work. 1 bekwaam koetsier 1 paardeknecht of voor Koetsier. 1 kantoorbediende. 2 losse werklieden. 1 dienstmeisje 17 jaar goed kunnende naaien en strijken. 1 nette kinderjuffrouw. N D. Bij elke aanvraag van werkgevers behoort 25 ets. te worden betaald. Aan vragen van wei kzo« kenden 10 ets, vervaardigd op de Boekdrukkerij te VENRAY. Nette afwerking. Vraagt modellen Vlugge bediening. winteravonden overheerlijke Punch van Arak en Punch au Rhum Aanbevelend, Paterstraat VENRAY bericht de ontvangst van eene zeer groote partij Allernieuwste stoffen naar do laatste Mode zeer solied en uiterst voordeclig Voorhanden eene groote p in ij Öveijassen Demisaisons, Cabans, Broeken, Vesten, allerhande daagsche Goederen, en blauwe kielen en eene zeer groote partij geweven en gebreide en eigen gemaakte onder» broeken en borstrokken. T'üten en frontfjes. Kousen en Sokken. Handschoenen, wollen Doeken. Dassen, Pelsen en Bon jes, Mutsen enz. Dames en Meisjes Hoeden, Hoeren, Jongeheeren en Hinderhoeden, Pelten. Boorden en Fronts Dassen en Strikken enz. Een seer schoone Collectie STALEN in BUXKINGS en KLEEDJ ESSTOFFEN alsook zeer schoone garneersels. Verder alles wat lot het vak behoort. aan concurreerende prijzen. VAN DE te geven op Aanvang precies 6 uur. Namens het Bestuur I)e Secretaris, E. MESSEMAECKERS ter --M Hengeniusplein, VENRAY. Vergadering op /.oHiliiji; G Jmnuiri van 6 tot 7 uur hij JAC. HENDRIKS Het Bestuur. op den besten afnntl ie Venray een mooi Brieven onder lett. A Ji met opgaa van huurprijs Bnreau dezer Courant. TH- SLITS ontvangt Verkrijgbaar afvalsiroo aan f 14 per 1000 kilo. Verder prima rogge en haver marktprijs. Haver zeer gescnikt zaadbaver. alles a cotvtant. Vraagt steeds Personeel voor de Hulzenfabriek. Bij vooruitbestelling te verkrijgen puike kleine a f 5.85 per 100 kii> (juist op Duiisclie rogge g'lijl jfid) f6,9ö iloll|»er IO%>£i.G. Contante betaling en uit de wagon le laden groeit zonder water of aarde. Men zet den drogen bol op den schoorsteenmantel of op eenige plaats, en na korten tijd krijgt men een i/t Meter groote bloem. In het voorjaar plaatst men den bol in een pot of .tuin, en dan ontwikkelt zich een hoogst, interessant bladgewas, lu den herfst weder in de kamer, dus een eeuwigdurende praehtbloera; per stuk f 0,25, per 5 stuks f 1—per 10 stuks f 1.75. 200 sluks Gladiolen, Oxalis, Canduans Anemonen enz. fr. a f 1.25. 20 S'raclitplaiiicii voor limner en Tuin f fl. Violen, Anjeis, Asters, Muurbloemen, Duizendsehoonon enz. enz. per stok f 0,02 per 10C sluks f 1.25. S'iuikrozon in soorten f 0,20 per stuk. Stamrozen f 0.75 per stuk. aan voor onder Controle van het Rykslnndbouw- proefstation, aan lagen p ijs bij De ondergeteekende maakt het geachte publiek van VENRAY en omstreken bekend dat bij hem steeds te bekomen is, zooals: GREENEN KOZIJN en RICHEL» HOUT, VUREN BATTINS, PLANKEN in alle lengte en dikte, PANLATTEN PLIJSTERLATTEN, onbekantrecht 2 duimsch GREENEN en VUREN HOUT, en een groote voorraad zeer goedkoope WAANPLANKEN, enz. Schilderijlijsten in soor ten le kw. Carbolineum en Asphaltpapier. te VENRAY zal op Maandag 7 Januari 1907 des nam. uur ten huize van Muthis Arts te Mer» selo, publiek verkoopen 1 voor Henri Fleuren, 35 nummers zwaar rekhout, kepers palen en brandhout in zijn bosch in het Jaland achter Morselo. voor Jan Mathis Michels. 35 nummers palen, rekhout en opleggers in zijn bosch aldaar. voor de R. C. Kerk van Merselo, 25 nummers gelinthout, enkele en dub» bele latten in haar bosch aan den Bakel» schen dijk. TE VENRAY za. op verzoek van den heer Jean Poels, op Dinsdag 8 Januari, des morgens 10 uur in zijn bosch aan de Boschhuizen, nabij het huis van Gerard Pelzer, publiek verkoopen 50 nummers boonstaken brandhout enz. geachte v >oi 1» Ondergeteekende maakt zijne begunstigers bekend, dat hij hem durend verkrijgbaar zijn eerste kwaliteit per wajon, gewicht en per maat benevens prima kwaliteit. nan selierp com*nrrcerei»de prijzen. (10 weken drachtig) bij P. KESSEL, Quebeck Venray, J. VAN bij Wed. J, VAN Schoolstraat Venray. DER LINDEN, meer dan 20 verschillende soorten met biezen, stroo, houten, relief en lieten zittingen. Allernieuwste modellen en uiterst lage prijzen. Aanbevelend Meubelfabriek Venray. Hoenderstraat. voor Hoek Henseniusplein, VENRAY II A N D E L I N Steeds voorradig prima kwaliteit GUANO, GRASMEST, KAÏNIET, CHILI SALPETER. SÜPERPHOSPHAAT, PATENTKALI enz. onder controle van het Rijksproe/slation I*rim» kwaliteit Vetkolen en magere Nootjeskolen per wagon, gewicht en per mud. alles aan concurreerende prijzen. zal op Dinsdag 8 Januari 1907, voerm- 1 uur, ter plaatse te Horst in het Dorp, op verzoek der kinderen Tacken—Hanssen, publiek verkoopen: De afbraak van een huis te Horst aan de School bestaande in: deurep, ramen, pl uiKen, kepers, latten, pannen, plavuizen ~n brandhout. zal op Woensdag 9 Januari 1907 nam. half 4 juist ter herberge van Hubea aan het station Lottum op verzoek van den heer L. Wils, publiek verkoopen 30 slagen dennentophout, gelegen tegen over het station LottumGrubberivorst. te VENRAY zal op verzoek van Leonardus Janssen en Egbert Stevens, op Donderdag 10 Januari 1907. des namiddags 2 uur in hun bosschen te Oillo, genaamd op de Kwaai, nabij van der Sterren en in het S'okven, publiek vei koopen 115 nummers rekhout, rnkele ea dubbele latteu, boompaaltjes e-i b'anJhout. Vergadering aan no 1 op de Kwaai. zal op Dinsdag 8 Januari 1907 voorin, 9 uur ten huize en op verzoek van de wed. Erarts le Horst Voor Amerika, publiek verkoopen //uisraeubels: stoelen, tafels. kasteD, kist, kachel, mantelketel, ledekant, spiegel schilderijen, mantelketel (65 L.) porcelein, glas, aardewerk, ketels, moeston, pe> troleumstel, benevens een partij aardappo len, 10 kippen, boonstaken en wat verder zal worden aangeboden. zal op Maandag 21 Januari voorm. 11 uur in den Engel" te Venray. op verzoek van zijn principaal, publiek verkoopen Rij en paardentuig, hoofdstellen, zeilen, een party rijtuig en paardendekens, zwepen lantaarns, camassen. kapstokken en wat verder zal worden aangeboden. zal op Maandag 21 Januari 1907, voorm. 11 uur in den Gouden Leeu w te Venrav op verzoek van den heer Jacob, publiek ver Koopen; Een partij dragende malen. Op crediet mits bekerde borgs'elling. zal op nader te bepalen dag ter plaats j te Swolgen, op verzoek van L. H. Keursten, publiek verkoopen: 160 mooie gave eikeboomen en I zware escli, staande om de boerderij -Óonkerhof" te Swolgen, Openbare verkoop van te VENRAY. Huizen zal op Woensdag 16 Januari 1907 publiek verkoopen: A nam. half drie bij J. Snellen aan de Bergen. 50 Nas. tophout en schalen, gelegen te Sevenura aan de Bergen in de bosschen van Snellen, Leijssen en Pubben. B nam. 4 uur by Mej. de Wed. Leijssen in het do p. 20 koopen dennenschanssen, gelegen in het boscli van F. van den Broek, nabij de Erf, zal op nader te 1 epalen dag te Venray op verzoek van de erven Millen--Claassens, publiek verkoopen 1. Huis en tuin gelegen te Venray in de Paterstraat, sectie C no, 4756 groot 4 aren 70 c. bewoond door J. van Maris. 2 Huis en tuin te Venray in den Houtenhoek, Sectie C no. 4683 groot 6 a. 50 c. 3 Bouwland te Venray op de Kemp Sectie C no. 4146 groot_27 a. 80 e. Wij vragen personen van belde geslachten om op onze eenvoudige en snelwerkende breimachine te werken. werk aan huis het geheele jaar door zonder ondervinding. Gouden Med - De afstand Exp. Parijs Febr. 1905. Schrijf Gelderschekade 8, Rotterdam. Oudste firma In Gemakkelijk aan de Maatschappij „LA RUCHE' •land en België. De rechtbank te Termonde heeft bij vonnis van 29 Maart J.l. beslist, dat de brel- daarop iedere maat kan worden gebreid en dat hetgeen de firma in hare brochure beweert^ volkomen met doet niets ter zake, wij koopen uw werk "J R( Nederland en België De ree machlae „La Ruche" In alle opzichten aan elke elsch voldoet, dat daarop Iedere maat n dat hetgeen de firma in hare brochure bewee de waarheid strookt. Vele Hollandsche getuigschriften ter Inzage. Bekroond Gouden Medaille Internationale Tentoonstelllnn te Antwerpen t9 Mal I90A

Peel en Maas | 1907 | | pagina 3