m GOEDKOQPE WINKEL G0EDK00PE WINKEL J. Bekkers Venray. Johan Strijbos, FR. VAN OPBERGEN Winteravondgenot. Zadelmaker en Stoffeerder W. CLAASSENS JOS. tuiversmagazijn, drogerij „Het Hert". H.» Ja Ja puike Dennenplanten, Tabak en Sigaren, VILTEN PANTOFFELS, Th. Janssen, Schoenwinkel. De suikerraffinaderij v.jh. Spakler en Tetterode Amsterdam, Heerlijke Koffie JOS. ARIAENS. alle soorten Schoenen, i a tD a a 9 JOH. KOSTERS •/Wcv De ontsmetting der longen. De Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek DELFT, J, BEKKERS [Een ongeluk met eerjj 3 pot kokende olie. Voor den Winter fornuizen en Naaimachines. O. de Llaen. Koopt J. BEKKERS, Sigaretten en pruimtabak. b» mmiz Ontvangen voor liet a. s. Seizoen Zeer soliede Gummi Overschoenen. Messen en Scharen f Gaslampen. Gaskooktoestel- len, branders, kousjes enz. leggen van leidingen in huizen. Louis Wynhoven te Venray Alle kruidenierswaren Gr. Wint els, De ABDIJSIROOP Kluoster Sanota Paulo versterkt L. I. AKKKIt, Van Alkemadeslrnal II. Kolimlam. w enz. enz. alles aan concurreerende prijzen. MARKT, VENRAY, VENRAY. van Manufacturen, Bedvewsn en Kapok iDe vellen hingen erbij. |0 r.uitstaanbare pijnen. Er is een nieuw gezelschapspel in den i handel gebracht, genaamd PUNTA. I)il aangenaam Gezelschapsspel koet f 0.00, docii de Boekhandelaar W. M HE1.1L geeft het C a d e a n aan eenieder, die onderstaand Pakket bes'el t. I mo een B*o*tivsssel van f 1 zendt. er verbaasd van slaan over het mooie en vele wat hij daarvoor ontvangt. Voor EEN GULDEN ontvangt men 1 Een rijk geiliuslreerd Prachtwerk n( L-.1^ u.«knlnn ,1O 1 »ifin fl P Do heer II. Matten, scliilderskiHch Vierlingsbeek schrijft ons Voo eenige dagen toen ik een pot met fco kende olie moest afzetten, viel de j.m »rn. zoodat ik mijn Imnd t-»taal vet - brandde de vellen hingen er Lij. Ik wist geen raad van de pijn. Op aanra den van de vrouw dee l ik er lvloos tei'baleem op. Dadelijk toen ik r de ba'«em bad opgesmeerd vermin derde de pijn. Nad al ik 4 potje veibiuikt had. bon ik in een lijdsveiloo; van ld dagen t' taal genezen. Ik ka nu werr mijn gewone bezigheden ver» ichten. De Kloosterbalsem /doosier San da Paulo geneest oude en nieuice iconder, brand en snijiconden, rheumaliek, rheu rnotische zenuürpijncn, jicht, podaf/ra ischias, kneuzingen. stramheid in d< ledematenverstuikingenlendenpijn pijn in den rugspierverrekkingen winterhanden en ie intervoeten Prijs per pot 35 ct.75 ct f' 120 en i .50 j Cl GD Alleen de echte Klooster balsem genees?., deze is k.u - 'inr aan een roeden band cm den pet. waarop i'c handtm-kening L. 1 AKKKH Rotterdam voorkomt, alle aude.'o i namaak Verkrijgbaar to VEN RA Y hij G Ambrosius, te 11 'HST bij J. van Wf-ijjj I Ver riette MAASHEES by Gni'ls Stoffels. Abonneert U op liet KATHOTJT EK FO met zeer boeiende verhalen, waaronder -Blank legen geel" mei 500 platen ei) 822 Bladzijdei). 2 Twee mooie Kinderprentenboeken. 3 Het Portret vai) Ij. M. de Koijingin Z. K. H. Prins ijepdrik in passeparloul 4 Een Wedrepspel. 5 ten Landkaart van Nederland, groot 85 bij 71 cehtinj. met plan van droog making der Zuiderzee. 6 Een Kaart *an Europa, groot 90 .bij 76 centimeter. Zend een postwissel van f 1,waar slaat -WietleravonelgenoC'. aan 'en boekhandelaar W. M. I1EIJL. Ie Utrecht, en men ontvangt, het palihet franco t.1 uis. Do Ondergeteekende maakt hctgeachte publiek van VENRAY EN OMSTREKEN bekend, dat hij zich gevestigd heeft als bij den lieer W. SW1NKELS—COOP- MANS, en neveelt zich beleefd aan tot het maken van alle Tuigen, zoowel Luxe als Weiktuigen. en tevens ook voor het leveren on plaatsen van Tapijten, Vloerzeilen en Loopers. Grordijnen Matrassen Bed den en kleed allerhande Meubels, verder alles wat tot het vak behoort Keparatiën worden spoedig en netjes afgewerkt. Onder minzame aanbeveling. onder Redactie der beste Kath. Letterkundigen. Maandelijks verschijnen 48 pag. fl| groot foimant oyer 2 kolommen, prachtige lectuur als: BB Romans, Novellen. Historische Verhalen. Póezie. Allerlei Raad seis, Logogrief, Rebus enz, enz. ?r den zeer lagen prijs van Cent ,3 maanden. 'oopsle Maandschrift van Nederland. I'. STOKV{S-W'ATERREUS. Uitgever, s Bosch Beendermeel, onmisbaar bij 't opfokken van vee, mesten van varkens enz. (gegarandeerd zuiver) per kilo 42 ct., 5 kilo f 1.80. Voederka L k (liandelsbeer-derraeel), per kilo 22 ct. 5 kilo f0,90. Witte zeep blijft 7 ct, per pond. Artikelen voor ziekenverpleging. Diverse middelen tegen» hoest en keelpijn. Benoodigdhedeu vogf zuigelingen, speentjes spuitjes enz. enz. Bij eenige deelname stellen we verkrijg baar voedingsmiddelen voor suikerziekten, waarover we gaarne mondeling inlichten EiniMmnt, Vcnrny. beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle soorten Billijke prijzen. Soliede afwerking. eene ruime sorteering Kachelplaten en verder toebehoor. Steeds voorradig van bekende prima kwaliteit. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, en doet bestellingen van nicii%%' iH;v\i;\yvAi> hij Zaad bandelaar VENRAY. Handel in puike Beleefd aanbevelend Grooto Straat VENRAY ST ALEN-DEPOT van Bruning en Muhreg le Amsterdam. Direct van de fabriek. Voordeeligsfe pry zen. alle soorten Heeren-, Dames- en Kinder- zeer warm. Verdei- alle soorten soiled ander SOHOKNWEfiK. Flinke Sorteering. Sterk concurreer end. Schoenwerk naar maat en reparatiën, solied, vlug en netjes. Aanbevelend, levert onder openbare controle der Kijkslandbouwproefstations MEI.ASSI5VOEDEB. bijzonder geschikt voor paarden, koeien en voor varken,. Melassevooder geeft bij paarden eene groole besparing en beperkt liet gevanr van de zoozeer gevreesde koliek. Vertegenwoordiger Langstraat. VENRAY. met extra Cadeaux. Verkrijgbaar bij WMQIDGWBU. Ling straat, VENRAY Groote Straat. VENRAY. HAMDEL in l.ceslklaar werk en Fournituren. ONDERGETEEKENDE beveelt zich beleefd aan tot. liet leveien van alle soorten nis Broodmessen, Tafelmessen Groentenmessen, Aardappelmes sen, Zakmessen, en Scheermessen. Alles met een jaar garantie. De beste Herdermessen worden door mij geleverd. Wqcht u s. v. p. voor namaak ioor familienaam. Deze zijn alleen d«* echte, gemerkt met een sier. ..Onder minzame aanbeveling, Barbier, VENRAY, Ontvangen eene ruime soi'teering Alles aan zeer concurreerende prijzen. Verder beveelt ondergeteekende zich aan voor het Voor de^elijl*, net en soiled werk wordt ingestaan Verdere inlichtingen, begrootingen enz, gaarne ten dienste. Hoogachtend, V. FONCK. ^CfïKER- „a^-EXPEUEfil P^rrU RKEUMkTIEK ^eM.uoHEDa, vj/j Verkrijgbaar in flesschen a 50 ets, 75 ct. en f 1,25 hij H.H Apothekers en Drogisten. Let op het merk Anker. F Ap. RICHTER C°. te Rotterdam. Au tier Pain-Expeller is tc bekomen bij Ontvangen eene ruime sorteering Appelen, pruimen, peren abrikozen, rozijnen, krenten. aan lage prijzen. Eiken morgen om S uur verzeil wittebrood. Beleefd aanbevelend. Henseniusplein, VENRAY. Wanneer de longen verstopt zijn door het slym dal vast zit en zich geen uitweg kan banen, oot- staan er benauwdheden. De longen worden dan door het veelvuldige hoesten geforceerd, wat zeer gevaarlijk is. Men dient daarom de longen te ontsmetten door ze te zuiveren van het over tollige slijm. Het eenige goede geneesmiddel daarvoor is de bekende AllDIJSIKOOI» klooster Sancta Paulo, De Abdijsiroop doet de fluimen gemakkelijker opgeven en geeft nieuwe kracht aan de longen. De Abdijsiroop heeft door hare merkwaardige werking duizenden personen genezen, die door borst- of longziekten waren aangetast. Het volgende schrijven van een dankbare raoe- Johanna Schreurs der Mejuffrouw II. Schreurs te Ilat-leo bij Roer volgens portret, mond (Valkenvlucht), ontvingen wij niet lang ge leden, Mijn dochtertje Johanna, aldus vangt zij aan was tengevolge van eene longontsteking, meer dan iwee jaren hangerig, kortlo'stig enz. Wij hadden reeds vele middelen aange wend om haar te genezen, doch niets mocht haar baten. Ik las in de courant van de wonderbare werking der Abdijsiio» p en besloot dit middel nog eens te beproeven. Ik kocht een flacon bij den drogist Leenarts Bloemers te Roermond en werkelijk tot mijn groote blijd schap heeft de AbdysToop niet alleen mijn dochtertje genezen, doch zij is weer even levenslustig en vroolijk als vroeger. Ik geef u gaar» re het recht mijne verklaring openbaar te maken. de luchtpijpen en longen, zij ge neest waar alle andere middelen faalde. Aarzel niet meer als gij hoest, als gij benauwd zijt als gij aan ke<-l of longen lijdt, tegen de kinkhoest uwer kinderen, Uw hulp is de beroemde Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo. Prijs per flacon f 1f2en 3,50. Ceutrawl-bepó- Verkrijgbaar bij G A M BROS I US te Venrny. J. VAN WELL- Yeruikt 'rt Horst, .los GEUHTS Stoffels "te Maashees, A. VAN g DIJKACHTEN te Bergen. v Gebrande Koffie vanaf 34 c. p. pond. Suiker 23 c. Zout 3 c.» Vermicelli 10 c. Stijfsel 10 c. Blanke rijst vanaf 6 ct. per pond. Zeep (geel en groen) 8 ct. per pond. HouUeep, 20 cent per pond Gedroogde appels, heelc 28 ct. p. p. schijven 25 ct. p. p. Bloem ..Bolha" 10 cent per pond. I 0.50 per 100 pond Bloem Bruxelioise 00 7 ct. per pond - I 5.50 per zak. Deventer 7 c,-ni per pond. f5.50 per zak. Bruxelioise 0 6 cent per pond. f5.35 per zak. Ervlen 12 cent per pond. Splitdrwten 11 cent per pond. Bruine boonen 13 cent per pond. Wille boonen vanaf 1214 en 16 ct per pond. Stokvisch 33 cent per pond. Beleefd aanbevelend levert onder openbare controle der Rijkslandbouwproefsfntions Gedroogde SPOELING, goedkoop en uitstekend voedermiddel voor melkvee, daar binnen 3 a 4 dagen.de melkopbrengst vermeerder»; alsmede voedert men het aan varkens en schapen. Verkrijgbaar bij onzen Agent HOFSTRAAT, Vestig slechts artikelen. Gebrande Koffie Suiker Zout Soda Vermicelli Blanke rijst Zeep Stukjes appelen Zeeppoeder Aardappelmeel VENRAY, uwe aandacht op de volgende vanaf 34 ct. per pond. 23 3 i 2 10 6 8 24 3 cent p. p, 4ijt per pakje. enz: enz alle» aan de scherpst concurreerende prijzen. Prompte bediening verzekerd. HAITDELj XTST

Peel en Maas | 1906 | | pagina 4