Lutters. MEUBELEN Melassevoeder. H. li Kippenhouders Wed. A. Coenders. Dames- en Heeren- Mode- Magazijn. se e tr <1 JOS. VOLLEBERGH W. KESSELS, Goedkoope Schoenwinkel, n GEZ. LOITERS. rj.E VEL AN O'S-KliG'SM KAL mit i„„di(. BKKTKtS' Veekoek- d Meelfabriek, „(Ic Hinde" Groote straat, Venray. Machinale Brei-Inriehting De Uitgever van dit Blad C. E. r Henseni usplcin re rè re re 5: te s te g. S "g te te te te N P P- CD 1 te Karei Dewez Groote Opruiming Schoenwerk Agent J. Bekkers, No. 1. Ik heb de eer IJ te berichten, (lal het Clevelands fyg's* meal mij uitstekend bevalt, beter dan eenig ander. De kippen zijn thans tierig en leggen volop eieren. (Get.) O. L. W. van IJZENDIJK. Burg. van Zvvaag, (N. H.) No. 2. Het Cleveland's Egg'smeal bevalt uitstekend, den goheelen winter door hebben wij nu eieren. TI kunt gerust ook mijn naam voor aanbeveling gebruiken. (Get.) E. J. MULDER te Vleuten No. 3. Het Cleveland's Egg'smeal voldoet bij uitstek, niettegen staande mijn 6 hoenders een ziekte hebben doorgemaakt, had ik in da.-.e koude wintermaanden nog 93 eieren. (Get.) K. KALMA, Gep. Spoorwegbeambte te Hardegarijp. No. 4. Vaa 6 Italianen, broed half Mei 1903, grootgebracht en verder steeds gevoed met Cleveland's Egg'smealraapte ik tot 22" Aug. 19Ö4 reeds 1000 eieren een van die zes heeft bovendien dit jaar gebroed en kuikens grootgebracht.. (Get.) A. C, v. d. SLUIS, Stationschef Lage Zwaluwe. Nó. 5. Kuikens van 11 April 1904, n. 1. 3 Andalusiërs on 5 Orpingtons zijn groot, gebracht en ook verder steeds gevoed met Clevelands Egg'smeal en op 31 Aug. j.l., dus na ruim 41/2 maand, varen deze reeds aan den log. Ik deel dit feit mede omdat deze zware rassen anders eerst op 6 a 7 maanden leeftijd aan den leg komen, ondanks de zoo zeer aangeprezen dure Opfok voeders en Ocbtendvoeders die ik voorheen voederde. Do kippen zijn nu ook veel mooier en zwaarder van stuk. (Get.) .T. ROEM, Architect, Zooterwoudsch Singel 7, Leiden. No. 6. Mijne bevinding omtrent Cleveland's Egg'smeal kan niet anders dan gunstig luiden mijne kippen kwamen reeds na oen paar dagen gebruik aan den leg, en zelfs nu. tijdens de strenge vorst, is bet aantal eieren zelfs gestegen. Ambt Hardenberg (O.) 3 Jan. '05. (Get.) J. G. A. yd SANDEN. No. 7. Vooreerst moet ik u mijne hoogste tevredenheid over het Harry's-PoultryMeal doen weten de kippen waren daardoor met eenige dagen reeds aan den leg en gaan steeds vooruit. Zendt weder om 500 kilogram. Venray, Volen 11 Dec. 1904. (Get.) HENDRIK DRARBELS. No. 8. Sedert Maait 1904, geef ik aan mijn kippen Harry'jï- Poultry-Meal en het voldoet uitstekend de kippen gaart nog steeds ondanks het koude en ruwe weer, vooruit met eierleggen. znodat, ik zelfs in December nog winst maakte, wat ik nog geen enkel winter had. Gelieve dadelijk wederom 500 K.G. aan mij af te zenden. Drummen, Mariapark, 17 Jan. 1905. (Get.) J. VELDMAN. No. 9, Mijne kippen leggen steeds aanmerkelijk minder eieren als ik "net Harry's-Poaltry-Meal niet voeder, daarom verzoek ik I' hiermede mij geregeld om de 14 dagen 100 kilo's te willen afzenden. Venray, 20 Jan 1905, 'Get) TH. SLITS. Prijs 50 KG f7,50. 25 KG I I 10 KG f 1,80. 5 KG. f0,90. Harry's-I'milley-Meul „,„t in.div Prijs 50 KG f 5,50. 25 KG f2,90. 10 KG f 1.30. 5 KG f 0.70. bestaan uit licht re,-leerbare stoffen, bevatten veel vlecsch en vel, doet bet korrokvoeder heter verleren, waardoor? men billijker voedert het getoenscble succes verkrijgt. Deze Ochtendvoeder Theorie bongele eiwit en velgehalte en in d< overal don eersten prijs. Let op loodje en fabrieksmerk. Uitsluitend verkrijgbaar bij AMSTERDAM. Depót te Venray bij Be veelt zich beleefd aan tot plaatsen van advertenlieii in andere Bladen tegen dezelfde prijzen als bij de Uitgevers. Harry'.- Poult rv Meal. Controle Rijk'sproef- -tations. Oontróle Rijksproef- station*. behaalden in praktijk. 0398 attesten If 05 0 g 7T aS' 1 £3 rr re r*t f 23 09 1 Ü3 li 2 3 ■M re a w 2. 3 ev te- 3c EI» P te te- cr c O te HORLOGES met garantie vanaf f 3. Gouden en zilveren knoppen, broches en lange kettingen. Oorringen vanaf 6 ct. De nieuwste soorten UURWERKEN zooals Regulateur-klokken vanaf f 6. Wekkers vanaf f 1,50. Alles 1ste kwaliteit, met garantie. Brillen voor elk oog geschikt 30 ets. Gouden Trouwringen vanaf f 1,80. Alle moeilijke reparation aan alle soojten Uurwerken en het repareeren, verzilveren en i vergulden van alle goud- en zilverwerken. Oud goud en zilver wordt aan de hoogste j waarde ingekocht. Aanbevelend Horlogemaker VENRAY. Henseniusplein (Veemarkt.) Meubelmaker Venray. Voorradig alle soorten van alles eigen fabrikaat. Levert KLEERKASTEN van af 15 Gld. tot 32 Gld. TAFELS, WASCHTAFELS. NACHT KASTJES en LEDIKANTEN, alles aolied en netjes afgewerkt. Tevens verkrijgbaar alle soorten STOELEN met rieten en biezen zittingen. Alles aan lage prijzen. van alle nog voorradige witte en gekleurde japons, g&rneeringen. handschoenen, zijde, lingeries, sjerpen, cor- chetten, boorden, manchetten, sporthemden en vele andere artikelen. Aanbevelend Kruissen, Venray. Reparatie zeer goedkoop. Holtines vanaf f 'd.lKI Eigengemaakt aan uiterst lage prijzen. CPyij den ondergeteekende zijn LOTEN Qj!) van de Katholieke l.and- liouwi ereeni^iiig; te Maas- /.richt te houden op lö MEI 1905, van Paarden, koeien en veulensfok vaar zen en jongeslieren, volgaande zoogen en vette 1 varkensschapenpluimgediertemachine.- vim, landbouwwerktuigenland- en tuin- bouwbenoodigdhedenschuur- en akkergereedschap, tuigen, enz. enz. .Spoed L, want de %oorraad iw klein. Joh. Klisters, Barbier Venray. uit de suikerraffinaderij v/h Spakler en Tetterode, Amsterdam. Goedkoop en uitstekend voeder voor paarden, melkkoeien, mest.runderen en varkens. Controle Rijkslandhomcproefstation Vraagt prijzen en brochures aan bij den

Peel en Maas | 1905 | | pagina 6