Limburgsch Nieuws. Nieuws uit de Buurt. Algemeen Nieuws. Zoo '"Stephan nam cene sigarette uit zijnen koker en stak die boven de lamp aan. Hij was wel aan zonderling gezelschap in zijn praktijk gowoon geraakt, en het geval verheugde hem, ofschoon hij toch een kleine onbehaaglijkheid gevoelde. Hoewel ik nu juist dezen avond zooveel hanst niet had, zou ik toch wel penige opheldering willen hebben. Zeg hem alles, vader, smeekte het meisje. Zeg gij het .hera, kind, stamelde de oude man. Wij hebben een alibibewijs noodig, mijnheer begon ze met bevende stern. Richard mijn broeder beeft heeft gestroopt, en en een houtvester werd Gewond Zij knikte sidderend van ja. Waar is hij nu Op weg naar Aitenfeld. En vermoedelijk op mijn rijwiel. Zij antwoordde niet, maar dit was ook niet noodig in een oogwenk begreep bij het peheele complot en moest tegen zijn wil lachen. Dat was heel slim van n bedacht, zeide hij na eenig stilzwijgen, maar mij brengt hot in oen lastig geval. Is de man dood Ik -.geloof... ik hoop 't niet. fluis terde het meisje verbleek end. Richard kon het-mij niet zeggen. Het gebeurde bij onge luk en hij Het geweer heb ik onmiddellijk schoon gemaakt. viel haar vader haar in de rede. Dokter, als gij ons 'wilt helpen, kan de jongen rog gered worden, hij rijdt voortref- lelijk. Zijn eigen oude midline -- voor haar ouderdom nog goed genoeg staat in de schuur. Maar, die kon hij nier gebruiken, om geen vermoeden 'op hem te brengen dan had men het ook aanstonds ontdekt. -T- Gij verlangt dus van mij, dat ik de wet overtreed, antwoordde Stephan en trok nadeiikond aan zijn sigarette, U, mijn heer, verraad ons niet, smeekte het meisje met tranen in de oogen. Richard heeft geen schuld; hij wilde den man niets doen, en het was toch geen diefstal als hij eenig wild schoot. Waarom zijn alle hazen nu juist voor de rijken i De dokter had die vraag al meer gehoord maar nog. nooit va?» zulke schouiie lippen. Hij schold zichzelf voor een gek toch stemde hij toe aim hot complot deel fce nomen en do wet een- poets te hakken. De oude man richtte zicli nu op, opende do deur en luisterde met gespannen aandacht, Plotseling begon een der houden aan te slaan: eeu andere antwoordde en van den straatweg in de verte boqi'tie li ij het geluid van naderende voetstappen. Zij kouien, mijnheer, zeide hij opge wonden, verberg u, of alles is verloren. Goed dan, of ik wil of uiet, moet ik nu wol meespelen. Het meisje greep deu dokter bij de hand en bracht hem naar buiteu in dc duisternis en na hem nauw hoorbaar eenige voorzorg maatregelen te hebbtu toegofluitterd sloop zij weer uaar binnen. Alleen gelaten, trok Stepbun zich aan dc takkon van een dichten boom in de hoogte en wachtte zoo de dingen af die komen zouden. Drie houtvesters bege leid door een gendarm, kwamen het smalle pad» oploopen en omsingelden het huisje, waarop zij gebiedend aan de deur klopten. Onwillekeurig moest Stephan lachen, toen hij zich de ontgoocheling dpr vervolgers voorstelde.. Hij hoorde hoe zijn nieuwe vriend" op trotschen ei» beleedigden toon sprak en hoe zich daartusschen de zachtere stem van het meisje mengde, ten hoogste verschrikt. Zij speelden beiden voortreffelijk hun rollen. Bijna ging een half uur voorbij, vóór de huiszoeking was afgelo'open en iedere hoek tevergeefs was nagezien. De man zwoer dat zijn zoon ie Aitenfeld was en dat hij dat den volgenden dag door ooggetuigen zou bewijzen. Eindelijk verwijderden zich de beambten .en, de dokter, klom van zijn onbehaaglijke plaats naar beneden. Een week later zat hij in zijn kamer aan het ontbijt ijverig do krant te lezen. Eén artikel vooral scheen hem bijzonder te bevredigen. Het luidde als volgt ^Richard Morhaus, tegen wien een onder zoek werd ingesteld, omdat hij verdacht werd Kar! Martin, een houtvester, bij het stroopen verwond te hebben, is van alle rechtsvervolging ontslagen. Het feit had plaats op den 13en van deze maand tussehen kwart voor tienen en tien ure 's avonds. Een deskundige, die het geweer, dat .Morhaus gewoonlijk bij zich droeg, onder zocht, verklaarde, dat het in lang niet gebruikt was en verscheidene ooggetuigen konden er een eed op doen, dat zij deu verdachte even owr half elf in de gelagkamer van de herberg "In dc klok1', ie Aitenfeld,. hebben gezien. De afstand tussehen de plaats, waai' de verwonding plaats had en Aitenfeld bediaagt moer dan 35 kilometers. Die hoeft, flink doorgezet, zeide de dokter lachendbij zichzelf, terwijl hij het blad neerlegde, liet doet mij pleizier, dat hij zijn alibi bewijzen kon want zijn zuster is het schoonste meisje, dat ik ooit gezien heb. Hoe jammer was ze nu maar niet. de dochter van een wilddief, maar. -Schwamm driiber VENRAY, 20 Mei 1905. By kon. besluit is aan den heer M. H. Michiels, oud gemeente archivaris van Venlo. te Venlo. C. J. M. Vencken, burgemeester van Obbicht-Papenhoven, en J. H Janssen van Son, burgemeester van Heytlmizen. toegekend de zilveren eerepenning, als blijk van waardeering hunner belangstelling in 's Rijks wetenschappelijke verzameling, betoond door het verleenen van belangrijke diensten ten behoeve van het Rijks archief in Limburg. Vrijdag 11. bracht de fanfare -Euterpe" eene serenade ter gelegenheid van het huwe lijk van den heer P. Schola aan wien de nieuwe leeilingen der fanfare thans meeren- dcels hunne kracht in de muziek hehhen te danken. Na een schoone marseh gespeeld te hebben, wenschte de heer J. Verheugen Sr., als directeur der fanfare, in naam van alle leden een lang leve aan Bruidegom en Bruid toe en drukte tevens den wensch uit, dat hij nog vele jaren als werkend lid der fanfare mocht werkzaam zijn. Daarna dankte dc Bruidegom in naam van liera en zijne geliefkoosde, de heer Verheugen voor dc woorden tot hen gesproken en aan alle leden voor de eer welke zij hun bewe zen. Na nog een paar schoone stukken ten gehoore te hebben gebracht trok de fanfare onder het spelen eener welluidende marseh huiswaarts en werd er dien avond nog menig glaasje op de gezondheid van Bruidegom en Bruid geledigd. Bij de Maandag gehouden aanbeste- dmg voor de levering van schoolbehoetten ten behoeve der scholen in de gemeente Venray waren de volgende inschrijvers Wed, Messemaeckers f -470. Firma Laurcnsse f 4 «3,85 Gegund aan de Firma Laurcnsse. Het was eene heerlijke ovatie, welke de Fanfare Dinsdag avond bracht aan onzen Zeerecrw. lieer Pastoor Paschal Sohmeits, naar aanleiding vi»u diens Patroonfeest op Woensdag. «Euterpe" gal liet keurigst, uit haar repertoire te hooi'on, als eene waardige hulde bij deu (oes'avond des welbeminden Herders, die ouk op liet gebied der muziek als een bevoegde autoriteit ung aangemerkt worden. liet scheen alsof alle muzikanten onder den^ bezielenden indruk der tegenwoordigheid van dezen eerbied waardige» priester-kunstenaar, eene hougere opvatting verkregen van hunne taak althans de uitvoering was bepaald k6uiig en in alle deelen accuraat. Na liet eerste stuk werd de Zeureer w. heer Pastoor op. hartelijke wijze gefelicitcei d dooi den hoer Juc. Aerts, commissaris van ••Euterpe" die daarby den wensch uitsprak, dat ZEerw. ouder Gods bescherming nog vele jaren als oen goede Herder mocht werkzaam zijn voor het zielenheil van Venray's paro chianen. De Zeereerw. heer Pastoor dankte met de hem eigene welsprekendheid voor de hartelijke wensohen, jegens hem uitgebracht de eer hem thans bewezen aanvaardde hij met een diep gevoel van erkentelijkheid, als zijnde voornamelijk gebracht aan den Herder der Parochie, aan welke taak hij met Gods hulp nog lang zijne beste krachten hoopte te mogen wijden met groote waardeeriag sprak ZEerw. vervolgens over de Fanfare, welke door hare welluidende tonen zoowel de kerkelijke als andere feesten opluistert, en eindigde met den innigen wensch, dat /-Euterpe" onder de degelijke leiding van haren bekwamen Directeur, steeds meer mocht, vooruitgaan op de baan der kunst, mocht groeien en bloeien. Na uitvoering van nog eenige mooie muziekstukken, trok de Fanfare met een opwekkenden raarsch af. De Woensdag alhier gehouden vee markt was weer hijzonder diuk hezocht. terwyl dc aanvoer van vee voor dezen tijd van 't jaar ook zeer belangrijk mocht, hecten. De handel was levendig, vooral in dragende koeien en vet vee, hoewel het laatste thans vrij schaars is. Wegens de aanwezigheid van eer. aantal vreemde kooplieden, werden over het alge meen goede prijzen besteed. Biggen waren er in overvloed op de markt en vonden tevens gretig konpers. Voor de beste soorten betaalde men tot 12 gulden overigens varieerde de prijs van f S tot f 11. Met genoegen kunnen we melden, alsdat, onze fanfare --Euterpe" Zondag 28 Mei a. s. een concert geeft op de Groote Markt. Wij juiclieti dit ten zeerste toe in de schoone maand van Mei dat't bovengenoemd gezelschap ons eenige aangename uurtjes zal verschaffen en twijfelen dan ook niet of het zal op dien dag, bij gunstig weder niet. aan belangstelling ontbreken. Donderdag arriveerde de ZF.erw. heer Louis Iiendrickx. Pastoor en Apostolisch missionaris in Amerika, na eene afwezigheid van 24 jaren behouden in zijne geboorte plaats. ZEerw. zal binnenkort als afgevaardigde van zijn bisschop! van Boise Citj' in den slaat Idaho, een reis naar Rome maken, ten einde liet Eucharistisch Congres te Rome op 1 Juni Lij te wonen. Wij wenschen den ij vervollen missionaris eene gcede reis en hopen dat hij in zijn z<»o moeilijke taak ais missionaris nog veie afgedwaalde» tut den waren schaapstal vau Christus mag terugbrengen. Wij brengen in herinnering dat morgen de Congreganisten van O. L Vrouw van Venray hunne jaarlijksche bedevaart naar Oestrum zullen houden, en de Hoogmis mot preek om 9 uur bijwonen. 's Morgens kwart voer 8 zal de processie alhier vertrek'ken. Na den middag zal 't plechtig Lof me' preek beginnen om 3 uur. Daar er gedurende de Intern. Ten toonstelling te Luik retour kaart en van Venray tegen verlaagde vrachtprijzen worden afge geven achten wij het niet ondienstig, dit door middel van ons blad aan hel. publiek ter kennis te brengen en deelen wij 't volgende mede Er worden gedurende den duur ,'van de Tentoonstelling des Woensdags en Zaterdags retourkaarten afgegeven geldig gedurende 5 dagen met inbegrip van den dag van afgifte tegen de volgende prijzen le klas f 5 40 2e klas f 4 15 3e klas f2 60. doch geven geen recht tot oponthoud onder weg bij liet vei laren van den spoorweg op een ander station dan Luik wordt de retour- kaart ingetrokken. Vervolgens worden nog enkele en retour- kaarten eveneens naar Luik afgegeven fegen de navolgende pi ijzen- Enkele reis le klas f5.40. 2e kl. f4.15, 3e kl. f2,60 Retour le kl. f 8.(35, 2e kl. f 6.20, 3e kl. f4.10. Deze retourkaarten zijn geldig detl dag van uitgifte en negen volgende dagen MERSELO. Zondag n.s. circa 4 uur zal liet Mannenkoor van hier uit erkentelijkheid een bezoek brengen aan een oud lid. Renier Lommens, die steeds het gezelschap door zang en komieke voordrachten wist op te vroolij- ken. Daarna .zal eeue verversching gebruikt worden bij den herbergier A. van de Water. IIüRÖT De Koninklijke Hnrmoniever- eeniging alhier heeft in eene algemeene vergadering besloten om aan de festivals te Severiuru - en Venfo op Zondag 9 Juli en Maandag 31 Juli deel te nemen. BLERIK. Maandagmorgen kw.mi de spoorwegwerker K, alhier bij zijne thuis komst uit dienst tot de ontdekking dat zijn huisvrouw met den kostganger v. de. B. alsmede den gemakkelijk te vervoeren in boedel spoorloos verdwenen waren, zonder adres achter te laten. Men vermoedt dat zij de baden zijn gebruiken. MEIJEL. Zondag had in den tuin van den heer Van Hassel de opening plaats van den doel "Recht door Zee". Was in den laatsten tyd dit gezelschap eig verflauwd, wegens sterfgeval en .vertrek, Zondag was het ledental weer zeer versierkf, zoodat wij geen oogenblik meer aan 't bestaan van ons gezelschap behoeven te twijfelen, flank zij de trouwe zorgen en moeiten V3n het bestuur. Er werd besloten dit jaar aan de verschillende uitnoodigingen voor concoursen gevolg te geven. VENLO. Dinsdag werden door de mare chaussee twee jeugdige fortuinzoekers, die door de Belgische politie aan de Nederland- sehe waren overgegeven, np transport gesteld. Het waren jongelui, genaamd .1. T. G. en A, J. R-, oud 14 en 15 jaar, van goeden tiuize uit Arasterdam afkomstig, die zich naar Luik hadden begeven om de tentoon stelling aldaar te bezoeken. Hun geld was evenwel al te spoedig verdwenen, zoodat zij blijde waren weer naar buis le worden overgebracht. De heer H. Derkx herdacht Dinsdag den dag. waarop hij vóór 40 jaren hij de firma Wed. H. Uyttenhroeck alhier in dienst trad. Van zijn patroon kreeg hij eene mooie schrijftafel en van 't overige personeel passende geschenken. BELFELD. Tot onderwijzeres aan de openbare school te Eigelshoven (bij Kcrk- rade) is benoemd mej. J. I. Trijhels alhier. SITTARD. Tegen een 5-tal heeren, die zich Zaterdagavond in het. café Boetzkes alhier, met. kaartspelen vermaakten, werd door den brigadier der marechaussee proces verbaal gemaakt. Het in den pot staande geld en de kaarten werden in beslag geno men. Deze kaasgeschiedenis wordt hier nog al veel besproken, en de afloop ervan wordi met veel belangstelling tegemoet gezien. ROERMOND Door de marechaussee is aangthoudeu en naar de gevangenis alhier overgebracht Ch. A. J. V., 26 jaar, gepens. luitenant der cavalerie, als verdacht van eon gouden halsketting ten nadeele van J. van Grootel te Mierlo. HERTEN. De leden der alhier gevestigde boerenleenbank zijn opgeroepen tot het houden eener algemeene vergadering op Zondag 21 Mei in het schoollokaal. De volgende punten zullen in behandeling komen 1 Verslag van den toestand der leenbank door den kassier. 2 Verkiezing van twee bestuursleden en één lid van den raad van toezicht. 3 Voorstel tot wijziging ver leenen van voorschotten voor den aankoop van land. 4 Verhnoging van het salaris van den kassier. 5 Sluiwooid door den geeste lijken adviseur. ST, ODILIËNBERG. Zondagavond werd zekere W. Wolters van hier door zekeren J. Voelen onverhoeds met een mes ifi do rechterwang gestoken, welke steek tot in de keel is doorgedrongen en waardoor lovens een der hoofdspieren van bet. gelaat werd doorgesneden. Volgens den geneesheer is Wolters niet buiten levensgevaar. De dader is aangehouden, GREVENBICHT. Alhier hoeft oen zekere Hidden een ander, zekeren Smeets uit minnenijd doodelijk gewond en zich daarna zelf van bet leven boroofd. WEERT. Tussehen eenige gezinnen uit de huurt van het gehucht Vrneker, bestond reeds lang oneenigheid. De grootste herrie viel meestal voor aan een waterput, waar deze gezinnen allen hun drinkwater halen De vorige week verbood een landbouwer, voor wiens woning de put gelegen is, aan allen het gebruik hiervan, daar hij hiertoe hot volle recht meende te hebben, omdat naar zijn rneemng dezen put. op zijn eigendom lag. Nil werd den landmeter van het kada ster ontboden, die opmeting deed, en bevond alsdat de helft van den put op gemeentegrond lag. In verhand hiermede stelden 11. Dinsdag Burgemeester en Wethouders een onderzoek in, en do uitslag is, dat de put zal gedempt worden. Nu zullen al deze gezinnen bijna een kwartier ver hun water kunnen gaan halen. MAASTRICHT, Zekere Julia Kapel, echtgenoote van Jac. Sporken, wonende Graclitstraat 35 alhier, bracht Zaterdagavond 8 uur drie gezonde meisjes t,er wereld, die Zondag in do kerk van St. Mathias onder groote belangstelling van het publiek ten doop gebracht werden. De jonge spruiten zijn, naar men mede deelt zoo elkaar gelijkend, dat men genoodzaakt was ieder afzonderlijk een ge- kleurden band om te leggen om ze bij het namen geven uit elkaar le houden. Moeder en kinderen maken het naar omstandigheden betrekkelijk goed. MOOK. De Raad heeft II. Woensdag met algemeene stemmen besloten de aange vraagde subsidie voor de tram Nijmegen Venlo toe te staan, op conditie, dat binuen drie jaar de lijn in exploitatie moet zijn. - Door den Rijksveldwachter alhier werd procesverbaal opgemaakt tegen twee jongens, die, in de nabijheid van een den nenbosch, een vuur hadden aangelegd. Daar zulk een «vuurtje stoken" door kinderen dikwijls zeer gevaarlijk is, wordt er door de politie streng het oog op gehouden. WELL. Nadat van de kijkdagen voor den verkoop van antiquiteiten, de bibliotheek enz. op het kasteel alhier druk gebruik was gemaakt, was bet op verknopdagen, Dinsdag en Woensdag, ook zeer diuk. Niet. alleen waren er vele koopers uit ons land en dn naburige landen aanwezig, doch •zelfs ook uit. Zweden, Frankrijk en Enge- laud. Er werd flink op los gehmlen en niet zelden weiden voor ongensehijnlijk niets waardige dingen fabelachtige prijzen besteed. De geheele opbrengst in die 2 dagen bedroeg 35000 gulden. UDEN. D" herbergier P. Z. alhier, had een gulden ontvangen, gegoten van lood met den heeldenaar van Koningin Willielmina. De uitgever van het valsehe geldstuk, A. v. d. H., koperslager te Lden en zijn knecht F. V., zyn dientengevolge gearrostoerd op vermoeden, dat zij 't valsehe geldstuk ver vaardigd hebben. (ZW.) SCHIJNDEL. Voor het a. s. festival bij gelegenheid van het 2ojarig bestaan der harmonie Cecilia, hebben zich lot heden 14 gezelschappen laten inschrijven. Hoewel dir roeds een flink aantal is met. hel oog op den beschikbaren tijd worden toch nog meer gezelschappen verwacht. Eerstdaags wordt reeds een begin gemaakt met de terreinen achter het hotel Goyaerts een feestelijk aanzien te geven. SCHIJNDEL. Zondag werd alhier aan het stationgebouw eene lade, waarin ruim f 600 aanwezig was, opengebroken én f 34,50 vermist, waarvan als dader werd verdacht een zekere J. J. uit Venray. welke thans weer op vrije voeten is gesteld. ST. MICHIELS—GESTEL. Maandag is alhier aanbesteed het bouwen van een nieuw hoofdgebouw voor het Seminarie aldaar. Er waren 23 insehrijveis, waarvan de hoogste A. Timmermans te Vught voor f 150,000 en de laagste Th. van Blijlevryis te Made voor f 115,880 was. EINDHOVEN. Dinsdag is alhier een nieuw pokkengeval geconstateerd. GELDROP. Het was Zondagmiddag op Klein Braakhuizen erg rumoerig. In het café der weduwe M. R, heeft men geduchlig huis gehouden. De ruiten, het glaswerk, kortom al wat onder het bereik kwam, moest het ontgelden, de vrouw liep, naar wij vernemen, onder dit bedryf een gebroken arm op. Vermoedelijk zullen de daders, die hier hun krachten hebben getoond duur moeten bekoopen. SOM EREN. Zondag had er nahy Sluis 12 ondier deze gemeente eene vechtpartij plaats, waarbij de zoon van den heer M. eene lange en diepe snede in de dij werd toegebracht, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De dader V. is bekend. Beiden waren nog slechts 16 jaren oud. LIEROP. Woensdagmorgen is onzen Z. Eerw. hoer Pastoor zacht en kalm in den Heer ontslapen. Pastoor J. Wouters was geboren te St. Oedenrode in 1845, werd priester gewijd in 1873 en was na eerst pastoor te zyn geweest te Overloon in 1878 pastoor te Lierop. Hij was een minzaam herder, die allen tot zieli trok door .zijn eenvoud en zacht aardigheid. Zijn aandenken zal in zegening blijven hij zijn parochianen. R. I. P. TILBURG. Men schrijft aan bet Huisg. Waar men overal elders reeds druk h©2ig was met. het stellen van candidaten hoorde men in Tilburg niets van dat alles. In de laatste paar weken schijnt er echter levoa te komen en wensebt meu tegenover den lieer Arts een tegencandidaat te stellen. Verschillende namen worden genoemd mr. Harte, dr. P. J. Vullings, ook kapelaan Alutsaers uit 's Bosch, en zelfs worden van zekere zijde ernstige pogingen aangewend om tot candidaat van de R. K. Kiesvereeni- ging gekozen te krijgen 't werkman-raadslid den heer Mutsaers. In de laatste dagen komt vooral ter sprake de candidatnur van pater Coelestinus, orde Capticijnei), voor wiens candidal uur van verschillende zijden wordt gewerkt. Een moercl. Dezer dagen werkte zekere S. te Haalde- ren (gem. Bemmel), in den tuin van zijn broeder, by wien hij inwoont. Toen bij ora 12 uur niet thuis kwam, ging zijn broeder kijken en vond hem dood mot afgesneden hals, onder de hessensLuiken. Zijn klem storapmes lag bebloed in de nabijheid. Aan vankelijk. werd aan zelfmoord gedacht, maar uit liet onderzoek bleek, dat hier zeer waarschijnlijk een moord gepleegd is. Een familiedrama. Een debitant in de Staatsloterij, wonende te Arasterdam, had in overspannen Westand buitengewoon royaal met zyn briefjes om gesprongen, ze weggegeven of onder den prijs verkocht. Dit bracht zulk een schrik in het gezin te weeg, dat de vrouw zich heide polsen nfimeed en de man krankzinnig weggebracht moest worden. bijtijds gevonden. Na vertrek van den laatsten trein werd Woensdagavond op de spoorbaan aan 't station te Meppel, door den wisselwachter J. de Boei-een postzak gevonden, inhoudende pl. m. f 60.000. Waarschijnlijk was hij bij hot overladen uit den postwagen gevallen. De eerlijke vinder zorgde dat. de zak in bevoegde handen kwam. Een gevooHgmenseli. Een bediende van den Münchener apothe ker Emmel had zich mot morphine vergiftigd. De minzame apotheker zond daarop aan den vader van don overledene zijn loou over de afgeloopen week, doch trok daarvan af 36 cent voor de vier gram moiphine. :1lu nl ai likken ontdekt. Oudheden uit een antieke kast, Dezer dagen werd door den landbouwer M. van Goeli, uit Heeswijk, die zich metterwoon te Dinther ging vestigen, een ond© antieke kast uit elkander genomen, waarbij deze bet geluk mocht smaken in de bovenhoeken daarvan 19 zilveren muntstukken, bestaande uit 3 drieguldenstukken, respectievelijk dateerende van 1786, 1793 en 1795, 3 guldenstukken respectievelijk van 1713, 1762 en 1794, benevens 13 schillingen, verborgen te vinden. Een gedeelte daarvan, gesloten in een lederen beursje, was in den rechter hoek, terwijl hel andere gedeelte, geborgen in een papieren zakje, in den linkerhoek, zorgvuldig was weggeborgen. Ofschoon hij dit. geld reeds heeft kunnen verkoopen voor f 17, heeft hij het nog in zijn bezit. Ita tentoonstelling te Luik. Zij, die lust hebben, de tentoonstelling te Luik te gaan bezichtigen worden ernstig gewaarschuwd voor het volgendeKoopt nergens entreekaarten voor de tentoonstelling tenzij aan het tentoonstellingsgebouw zelf en aan het bureau rue des Clarisses. Daar er namelijk valsehe abonnementskaarten in omloop gebracht zyn, heeft het Uitvoerend Comité der tentoonstelling gemeend tol dazen maatregel te moeten overgaan. Zij die zich met, een valsehe kaart aan den ingang presen teeren, zullen gerechtelijk worden vervolgd.

Peel en Maas | 1905 | | pagina 2