WED. G. VERHEIJEN ZIJ, Jac. ra ie ïnt, Iste kwaliteit Cement, strengste keur, M. Verriet S TRO 0 HULZENF ABRTE K M. van Aarssen, Attentie! H. Beckers, n Dameshoeden. W. KESSELS, MEUBELEN, H. Slits - Rutten, Dames- en Kinderhoeden. HANDEL IN MANUFACTUREN ENZ. KACHELS, Kachels, Fornuizen, Vee voederketels. G. SPEE, Valkenbergsche Verloting Alle Koloniale Waren, Heerenkleeding naar maat L van Run. Goedkoope Schoenwinkel, Hubert Ousters, Gebr. Hoedemakers Fr. Van OPBERGEN De Bootwerkers van Rotterdam. V. Fonch Bind, V EN RAY. in alle soorten en kleuren. op 5 December 1904, Hoofdprijs f 6000 2e. f 3000', 3e. 1000, 4e f 750, 5e. f 600. J. Klisters, Barbier G, WINTELS. Thomasslakken en Kainit, VERKRIJGBAAR Lijnmeel en Lijnkoek ItOUGESCHOOF W. A. v. d. IVIunckhof. Allernieuwste Stoffen Hoeden en Petten. M. van Aarssen. Kleermaker - Winkelier. J. Derks - Jacobs, J. Derks-Jacobs. Eigengemaakt 9 9 Schoenwerk Hub. Ousters. Anker Pain-Expeller Louis Wynhoven te Venray Rog„e. Handel in Paterstraat 23, VENRAY. Hofstraat, Venray. s M E D E R IJ. ONTVANGEN G. H. de HAEN. Koperslagerij, Smederij. Mais Zwartzaad enz. GEVONDEN Eeuig en afdoend middel Hoest, Heeschheid, Verkoudheid, Kitteling in de Keel, Influenza. Asthma enz. SALMIAC - HONIG - PASTILLES, Echte Kroon Peru Guano. Steeds voorradig I, 4 iwM1 Monsters ter bezichtiging. Prijs per ZAK van 50 kilo f 1.40. Per VAT 1 4.80. Ledige zakken worden bij niet terugzending a 30 cents per stuk berekend. Metselaars en loederreekoopers rabat. 3d" GROOTE (Goedgekeurd bij Kon. Besluit 27 Jan. 1904. Trekking zonder uitstel 'a namiddags 3 uur. Priis per Lot 60 ct. elf loten f 6. Verder 21 paarden 30 slaks mooi Hoornvee75 soliede fietsen10 prach tige Naaimachines op voel, 200 Gouden dames- en heeeenhorlogies 50 Hetser vies en, enz. enz. Alles wordt teruggenomen, mits 3"„ korting. Loten verkrijgbaar bij VENRAY. Nieuw Nieuw Nieuw Puike erwten Puike stokviscli Puike kaas Puik look en Puike vijgen. Lekkere Ingemaakte HARING. Aanbevelend Een groole partij ledige balei; te koop aan lagen prijs. XX-A-XsTIDIEXa xisr Steenkolen, Kalk. Kunstmest stoffen en Guano. Prinja Belgische magere Steenkolen of GailleOcn. Oailletin en Antrasiet voor VULKACHELS, en prima kwaliteit Vetkolen. Per wagon, per 100 kilo en per mud. Aan uiterst concurrcerende lage prijzen. onder Controle van het Rijksproefstation aan zeer voordeelige prijzen te bekomen bij Hoek Henseniusplein. Venrav. aan concurreerende prijzen, prima Tarwemeel. Zachte groene zeep, Grof en lijn zout. Aanbevelend Wed. J. vau dei' Linden, VENRAAI. TH. SLITS. Bolanlii voor |»riiiin f 13,50 per 1000 pond. Verkrijgbaar afval stroo a f 7 per 1000 p' die lum Boeken sterk, netjes en goedkoop willen ingebonden hebben, boz orgen ze bij Patorstraat, VENRAV, heeft de eer het geachte publiek van Venrav en Omstreken bekend te maken dat hij heeft ontvangen voor het a. s. Wintersaisoen. zeer net. voordeelig en solied. Een groote partij gemaakte Pakken, Jassen, Itroeken en Vesten, Winl er jassen, Demisni- sons. ahans. Winterpetten en Alledaagsclic goederen. Alsook Onderbroeken, Borstrokken, blauwe kielen enz, Alle voorkomende wollen en katoene goederen, als: Doeken. Capes, Das sen. Truien, Kousen, Zokken. Eene groote keuze In dassen, strikjes, en overhemden. Alles aan sterk concurreereijde prijzei). Onder minzame aanbeveling Met de spanen van den boom, Rook ik spek en vleesch zeer schoon. Rooken moet den klompenmaker doeii^ Die heeft steeds hout, zeer groen. Met do meeste zorg en spoed, Rook ik sjiek en vleesch zeer goed. 't Rooken is niet duur, voorwaar Een gros per stuk, 6 centen maar, Kleine stukken beter koop, Thuis bezorgen op den hoop. Met zorg en vlijt Wordt hier het hout Tot klompen bereid. Aanbevelend VENRAY, Paterstraat. Keurige bewerking. Goed passende Coupé. Alle 8oorteo Stoffen. Garen en Band. Saijetten. Fluweelen, Boorden Dassen enz. Prachtige Stalen Collectie der eerste binnen- en buitenlandsche fabrieken Alles aan sterk concurreerende prijzen. HANDEL Schoenwerk. ■t. o i- Z O it Heeren elastiek Bottines, van af 3 gld. Langstraat, Venray. HEEREN Rij-bottines, vanaf 3 gld. - z SS« s - - \z g l - Kinderwerk aan uiterst lage prijzen. Ontvangen 'voor het Winterseizoen eene ruime keuzo Langstraat, VENRAY. Kruissen. Venray. Reparatie zeer goedkoop. aan uiterst lage prijzen. Fabriek en Magazijn van Stoelen, Goudlijsten, Spiegels, Schilderijen Medaillons enz Ramboesmeubcls en Liixc-arlikelen Kleer-, Parapluie- en Vogelkooi-Standaards en Kooien, Theetafels en Dienbladen, Japansche en Chineesche goederen. Sport- en Kinderwagens, zoowel de gewone (Rietwagens vanaf f 6.75) als de fijnste houten wagens. Kinderstoelen in alle soorten. Bloem. Album en andere tafels, Étagères, Kapstokken, Raamhorren, Rieten Ruststoelen, Reis en Handkoffers voor heeren en tlaraes. Albums voor portretten en kaarten, Portretstandaards enz. enz. De prijzen zijn vastgesteld, maar uiterst concurreerend. Onder aanbeveling, Verkrijgbaar in flesschen a 50 ets, 75 ct. en f 1,25 bij H.H Apothekers en Drogisten. Let op het merk Anker, F. Ad. RICH TER C". te Rotterdam. en alle andere hiernaast vermelde geneesmiddelen, zijn le bekomen bij t Tarwe, Haver, Gerst, Zaad, Grutte, Mais, Boekweit, Lupinen, Lijnmeel Tarwebloom enz. Onder minzame aanbeveling GEBR. HOEDEMAKERS, Langstraat, Venray. Bericht hiermede aan het geachte publiek de ontvangst eener uitgebreide sorteering gekleurde en zwarte A-ISTTEIaS- Groote voorraad pellerijen, in diverse modellen. Beleefd tol een bezoek uitnoodigend. Aanbevelend H. SLITS - RUTTEN. I.AHE DOCH \ASTE DKIJZEX. LAGE PRIJZEN. haktdeIj xisr voor liet a. s. seizoen eene ruime sorteering van de goedkoopste tot dè fijnste soorten Steeds voorradig alle Huishoudelijke en Landbouwarli els. Aanbevelend LAGE PRIJZEN. Wie kent ze niet. de bootwerkers van Rotterdam, de stoere flinke kerels, die het havenbedrijf verlevendigen? Er zijn geen arbeidzamer en onvermoeider menschen, dan de bootwerkers van Rotterdam- Ze zijn altijd aan weer en wind blootgesteld, vandaar dat er velen onder hen zijn, die eene koude vatten, welke meestal verwaarloosd wordt, omdat zij or mede blijven doorloopen. zoo was het ook gesteld met den Heer II. J. llingaars, Generaal v. tl. Ileij- denslraat 18/4 Rotterdam. Door eene gevatte koude aldus vet telde hij aan onzen verslaggever was ik ongeveer een jaar lijdende aan de borst en luchtpijpen. Mijn borst piepte voortdurend. Ik was gauw moe, had weinig eetlust en gestadig koorts. Ik was erg zenuwachtig, ja het was mij zelfs te veel wanneer iemand tot mij sprak- Ook gaf ik meermalen bloed op. Ik dacht niet anders of mijn einde was nabij. Op aanraden van eer. kennis die Abdijsiroop met succes gebruikt had, ging ik tot het gebruik van de Abdijsiroop over. Bij de eerste Resell gevoelde ik reeds veel verlichting en kreeg al meer eetlust en nu, na het gebruik van 4 flesschenben ik totaal genezen. Ik. eet goed, loop gemakkelijk, ik heb geen koorts meer, geef geen bloed meer op, in eén woord ik ben weer zoo gezond als een vischje in het water. T of nn PD dezelfde soort Abdijsiroop bekomt. Jjvl if ff d ie de Heer MINGAARS gebruikt deze heeft, alleen geneest en is kenbaar aan den vogelen band om do flesch waarop de handteekening van den Generaal- Agent Ij. I. Akker, Rotterdam, voorkomt, De namaak geneest nooit. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo is een ge zegend middel voor jong en oud. Zij is altijd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, Asthma, Keelpijn. Kink- en Slijmhoest Bronchitis en alle horst- en longaandoeningen. Prijs per flacon f 1, f2. en f3.50. Centraal-Depot L, I. Akker, Van Alkemadeslraal tl, Rotterdam. Verkrijgbaar te Venray bij G. ^njbrosius. le Maashees bij Jos. Geurts-Sloffels, te Horsl bij J. Var) Well—Verriet. Ontvangen eene ruime sorteering KACHELS, FORNUIZEN en alle toebehoor. Groote Voorraad. Nieuwste modellen, Laagste prijzen. Levert, plaatst en repareert alle Soort Kook- Vermarwingtoestellen, Kachelbuizen, enz, enz. LA.lSriDBOXJ'WXMI^CXXIISrBS, Wanmolens, Stroosnijders, Dorsclimaehines, Centrifuges, enz. V E N R A Y. Handel ln Granen, Veevoeder, Meel, Zaden en Guano. Verkrijgbaar in 't groot en klein, aan concurreerende prijzen, bij Bakker VENRAY. TISGEX Hoevelo slapejooze nachten zijn er niet doorgebracht, hocvele maal tijden niet vergald geworden, door hoesten, benauwdheden, slijm- deelen enz. Cüebi'iiikf niet anders dan de verzachtendgenezend en slijmoplossend Geschikt voor eiken leeftijd Aanbevolen door H. H. Geneesheeren PRIJS 10 CENTS PER DOOSJE. Verkrijgbaar voor Venray bij O. Ainbrosius, l'aterstraat, en J. J. II. Verheugen, Grootemiraat. De Echte Opgeloste Kroon Peru Ghiano ia do beste meststof voor haver, aardappelen en tuinbouw, dat getuigen alle Landbouwers en Landbouwbonden, welke jaarlijks vele wagonladingen gebruiken, daarbij is de prijs goedkoop. De Echte Opgeloste Kroon Peru Guano is het eten en drinken der planten, wegens zijn krachtige werking en gehalte, waarvan de analyse van Landbouw-proefstations bewijzen, dat niet één merk meer waarborg biedt. Echt Duitsch Sternmarke Tliomasmeel kost 18 pfenningen per percent naar keuze, waggon Rothe Erde of Ruhrort, Op de bekende kortingen komen extra kortingen in de maanden April, Mei en Juni. De van ouds bekende Grasmest, Haver - en Karot en- mest, merk rood anker, staan aan zelfde prijzen. Patentkali, Chloorkali, Kaiuiet, Chili-Salpeter, Superphos phaat, Vleesclimeel enz. Verzending nu ar alle plaatsen. Alom verkrijgbaar bij bekende. Agentenof direct bij de firma lluhcrt Janssen van Sou, tc Roermond. Onder openbare Controle,

Peel en Maas | 1904 | | pagina 4