Fr. van Opbergen, WED. G. VERHEIJEN Frans Asseltiergs, De „Meteor" Rijwielen HANDEL IN MANUFACTUREN ENZ. Jr.. JOS. ARIAENS. L. van Run, JOS. VOLLERERGH H. Beckers, TH. JANSSEN. RIJWIELEN Iste kwaliteit Cement, strengste keur, M. van Aarssen, Alle Koloniale Waren, alle soorten Schoenen, laasa, W KESSELS. Goedkoope Schoenwinkel, Let ivel! Lijnmeel en Lijnkoeken, G. SPEE, W. A. v, d. Munckhof. Scheermessen. Kruidenierswaren MEUBELEN, Gebr. Hoedemakers, Hubert Ousters, MEUBELEN Schoenmagazijn. De Vulkaanrijwielen model 1904. flitters, Dames- en Heeren- Mode- Magazijn. Voor Borstlijders NAAIMACHINES. Hofstraat, Venray. Kind, VENRAY. in alle soorten en kleuren. Allernieuwste Zomerstoffen Hoeden en Petten. M. van Aarssen. Louis Wynhoven te Venray Eigengemaakt 99# Schoenwerk L. van Run, Langstraat Mais Zwartzaad enz. Dennenzaad, C. WINTELS. Kleermaker - Winkelier Hub. Custers. Ruim Gesorteerde is de prijs zeer billijk gesteld. V. FONCK, Venray, Machinale Brei-Inriehting. Groote straat, Venray. Cenlraal-Depol L. 1. Akkci', Itollmliuii. prima kwaliteit 1STE KLASSE FABRIKAAT. G. H. de Haen, Reparatie-werkplaats. Echte Kroon Peru Guano. Steeds voorradig Monsters ter bezichtiging. Prijs per ZAK van 50 kilo f 1.40. Per VAT f 4.80. Ledige zakken worden bij niet terugzending a 30 cents per stuk berekend. Metselaars en wedevverkoopers rabat. Paterstraat, VENRAY, ONTVANGEN Buxkings en kam garens en alle soorten andei e STOFFEN, een zeer schoone collectie Stalen. Verder voorhanden een groole partij ge maakte costumes, bonte hemden, daagsche broeken en blauwe kiellen. Eene groote keuze in dassen, i strikjes, en overhemden. Ecu inooie collectie Kleedjes en Japon stolen. Allerhande Specerijen, alsook Tabak en Snuif, Mosterd. Groene en Glycerine Zeep. Prima waar. Patent Kerkolie. Raapolie, Haarlemmer olie, Petroleum, Alles aan sterk concurrereijde pi'ijzeij. Onder minzame aanbeveling AlN-EXPELLEIfl RHEUff-TIEK A n Verkrijgbaar in ilesschen a 50 ets, 75 ct. en fl,25 bij H.H Apothekers en Drogisten. Let op het merk Anker. F. Ad. RICH TER C. te Rotterdam. Anker Pain-Expeller en allo andere hiernaast vermelde geneesmiddelen, zijn lo bekomen bij Groote Slraat.- VENRAY. HA-OSTIDEIl, Lceslklaai' werk 011 Fournituren. Kruissen, Venray. Steeds verkrijgbaar alle soorten aan uiterst lage prijzen. Reparatie zeer goedkoop. lieofl steeds in voerraad en verkoopt aan scherp concurreerende prijzen: Bak- en Voerrogge, Mais, Gerst, Haver, Boekweit en Grutten. Inl. Tarwemeel met zemelen. Tarwebloem. Prima Kookerwten. Iederen Zondag de Hoogmis te sproken in het HofeJ -He Zwaan te VENRAY. Aan de klompenmakelij van Venray en bij Seb, Rullen, Heide en J. Arts, Overloon zijn te bekomen klom pen. Zij overtreffen alle andere in makke lijkheid, netheid en steikte, zij zijn het goedkoopst in gebruik. Tevens verkrijgbaar SPAANDERS 15 cent. KACHELBLOKKEN 25 cent. Aanbevelend Klompenmaker, Langstraat, Venray. Verkrijgbaar in 't groot en klein, aan concurreerende prijzen, bij Bakker VENRAY. die hun Boeken sterk, netjes en goedkoop willen ingebonden hebben, bezorgen ze bij Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot liet leveren van prima kwaliteit Scheermessen, vanaf de goedkoopste, A f 1.95, tot d allerfijnste soorten, met een jaar garantie. Bovendien bestaat by hem gelegenheid tot liet aanzeilen en slijpen van Messen, Haartnachioes en alles wat tot het vak behoort. J. Kust ers, Barbier Te bekomen puik bij J. BEKKERS Schoolstraat, ODNTT'V" GKEOSr Eene ruime sorteering in pruimen appelen krenten rozijnen. Alsmede alle zeer fijne koffie aan billijken prys. Eiken morgen versch wittebrood. Minzaam aanbevelend Meubelmaker VENRAY. Voorradig alle soorten van alles eigen fabrikaal. Levert KLEERKASTEN van af 15 Old. tot 32 Gld. TAFELS. WASCHTAFELS. NACHT KASTJES eu LEDIKANTEN, alles solied en netjes afgewerkt. Tevens verkrijgbaar alle soorten STOELEN met rieten en biezen zittingen. Alles aan lage prijzen. VENRAY, Paterstraat. Keurige bewerking. Goed passende Coupe. Alle soorten Stoffen. Garen en Band. Sayetten, Fluweeles. Boorden, Dassen enz. Prachtige Stalen Collectie der eerste binnen- en buitenlandscbe fabrieken Alles aan sterk concurreerende prijzen. Bogse Handel in jf Grutte, f Mais, Boekweit Tarwe, Haver, Gerst, Zaad, Lupinen, Lijnmeel Tarwebloem enz. Onder minzame aanbeveling GEBR HOEDEMAKERS, Langstraat, Venray. Fabriek en Magazijn van Stoelen, Goudlijsten, Spiegels, Schilderijen Medaillons enz. Biimboesmcubels en Luxe-artikelen als: Kleer-, Paraplaie- en Vogelkooi-Star.dauids en Kooien, Theetafels en Dienbladen, Japansche en Chineesche goederen. Sport- en Kinderwagens, zooowel de gewone (Rietwagens vanaf f 6.75) als de fijnste houten wagens. Kinderstoelen in alle soorten. Bloem. Album en andere tafels. Étagères Kapstokken, Raamborren, Rieten Ruststoelen, Reis en Handkoffers voor Iteeren en dames. Albums voor portretten en kaarten, Portretstandaards enz. enz. De prijzen zijn vastgesteld, maar uiterst concurreerend. Onder aanbeveling, Eigengemaakt Binnen- en Buitenlandse/) Schoenwerk l.ngo «loeli vnsle prijzen. Ziel Etnlagej Reparatie speedig en netjes. Handel in alle soorten Naniiiiacliines, afkomstig van tie grootste naaimachine fabriek van Europa. De Firma Gritzner, Durlach. AHes aan zeer concurreerende prijzen, Beleeld aanbevelend Frontespiesstraat. VENRAY. worden door geen ander werk overtroffen in deugd en sierlijkheid, en toch evenaren, ondanks hun buitengewoon lagen prijs, in sohoonen vorm het mooiste luxe-rijwiel, in sterkte het duurzaamste toerrijwiel H. H. Wielrijders, of die hot willen worden, wilt ge niet to veel besteden voor het beste wat bestaat, kom dan eerst zien of vraagt Prijscourant, dan handelt Gij in Uw eigen belang, kijken kost niets Zonder U tot koopen te binden, noodig ik U tot een bezoek uit. Door grooten inkoop en eigen fabricage, prijzen beneden elke concurrentie. Grossier en Fabrikant. Het is de moeite waard to ver halen, wat de lieer K. Boerman, Spijkei makei sira u 132, Den Ilaig ons mededeelt: Openlijk moet ik U mijn erkentelijk be tuigen om mijne volledige her stelling verkregen door do Al» «lijsia'oop klooster Sancta PÏitilo Sedert moer dan 3 maanden hoestte ik voortdurend, en gaf steeds een vuile taaie slijm op. Miinborst was compleet als een muziekd 'os, zoo piepte ik. I)e middelen van den dokter liclpenmij nicl Toen haalde* ikeen flacon Abdijsiroop bij Gebr. Geubbels, Drogisten Brou wersgracht, pn bespeurde direct veel verlichting Na het ge bruik van den tweeden flacon ben ik totaal genezen. Ieder borstiijder raad ik aan de Abdijsiroop te gebruiken. Let op! Gij dezelfde Abdijsiroop bekomtdie de heer BOERMAN gebruikt heeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan een ronden band om de flesch, icaarup de liandteekening van den Generaal—Agent L. I. AKKERRotterdam, voorkomt. De namaak geneest nooit. De Abilijaironp Klooster SaiiRia Paulo, is een gezegend middel, voor jong on oud, zij is altijd onscha delijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigen Hoest, °de hevigste Verkoudheid, Asthma, Keelpijn, kink- en slijmhoest, bronchitis, mazelen cn alle borst- en longaandoeningen. Prijs per llacon f 1, f2. en f 3.50. v. Alkermdeslraat 11. Verkrijgbaar te Venray bij G. ^njbrosius. Ie Maashees bij Jos. Geurts-Stoflels. Ie Horsl bij J. Vaij Well-Verriet. De Heer K.BQKRMAM, volgens portret. Ruime voorraad in onderdeelen. Oude machines «/orden ook ingeruild. Lr.ge prijzen. Degelijke Garantie. Eenieder tot bezoek uitnoödigend, Aanbevelend, De Echte Opgeloste Kroon Peru Guano is de besle meststof voor haver, aardappelen en tuinbouw, dat getuigen alle Landbouwers en Landbouwhoiiden, welke ja u lijks vele wagonladingen gebruiken, daarbij is de prijs goedkoop. De Echte Opgeloste Kroon Peru Guano is het eten en drinken der planten, wegens zijn krachtige working en gehalte, waarvan de analyse van Landbouw-proefstations bewijzen, dat niet Bón merk meer waarborg biedt. Eoht Duitsch Sternmarke Thomasmeel kost 18 pfenningen per percent naar keuze, waggon Roiho Erde of Rubrort, Op de bekende kortingen komen extra kortingen in de maanden April, Mei en Juni. De van ouds bekende Grasmest, Haver- en Karot en- mest, merk rood anker, staan aan zelfde prijzen. Patentkali, Chloorkali, Kainiet, Oliili:Salpet0r, S up er p li os' pliaat, Vleeschmeel enz. Verzending n«ar alle plaatsen. Alom verkrijgbaar bij bekende Agenten, of direct bij de firma Hubert Janssen van Sou, te HoerniomL Ondor openbare Controle,

Peel en Maas | 1904 | | pagina 4