Limburgsch Nieuws. Dankbetuiging. Dankbetuiging. Aardappelen. BILJART TE KOOP Burgerlijke Stand. Nieuws uit de Buurt. Kerkelijke Diensten Ic Veuray. Algemeen Nieuws. Burgemeester en Wethouders van Venray, De Burgemeester van Venray De Burgemeester van Venray ADVERTENTIEN. Wed. W. Lenssen. i M. VAN AARSSEN. Aanbesteding aiüQQasïaaQs Aanbesteding Het bouwen eener stoomzui- velfabriek met directeurs woning en paardenstal. Aanbesteding Hillegomsche Aardappelen Kweekerij en handel T JE KOOP: M. Dreessen—Lutters. licht. Onderweg verhaalde do rechter in hij- Maandagnamidd 'g half twee uur uuk'i i cJen aan den voist lioe zich de zaak ^1 alhier in de Muziekzaal gelege iheid had toegedragen. Woidt vervogd. bestaan tot kostelooze inenting dor kcepo eken De wedstrijd van komieke voordrachten zal in plaats van Pinkstermaandag op Zon dag 12 Juni e. k. gehouden worden. WELL. Zaterdag bracht de telegraaf ons j0 tijding, dat H. M. onze geëerbiedigde Ko- V EN RAY. 23 April 1004. ningin behaagd heeft, onzen dorpsgenoot, den heer G. J. 11. Peeters, te benoemen tot bur in verschillende huisgezinnen van enray gemeester van Bergen. Met vreugde en inge- heerschto verleden Z >ndag eene feestelijke ,lolïie„heid werd dit bericht vernomen, daar- summing. naar aanleiding vnn de grootsclie v KBlui„dan Je n>Uo„,U ,Ug> die Zo„dag. plechtigheid, die in onze Parochiekerk plaats m0rgen reeds vroeg van schier elke wonir.g wapperde en de aubade, waarmede de Tegelen 3111 2665 5776 Venlo 8280 8174 16154 Venray 3081 3237 6318 Wanssura 362 317 679 Weert 4813 4443 9256 harmonie Vriendenkring Z. E. A. later vereerde. Moge het den heer Peelers gegeven zijn, vele jaren zyne krachten en talenten te wijden aan het welzyn en den bloei onzer gemeente. GRCJBBENVORST. Naar aanleiding van De kinderen van de parochie Venray en 1 van de rectoraten Leunen. Merselo, en Oostrum. deden namelijk dien dag hunno j Eerste II. Communie. De sciioone feestdag werd begunstigd i door goed weder. Zooals gewoonlijk trokken de gelukkige en fees'el ijk uitgedoschte kinderen des smor- de zeer overdreven geruchten die in onze otn- gens in plechtigen optocht nanr de kerk, geving loopende zyn, omtrent de pokkenziek- begeleid door de P'anfare «Euterpe", een te alhier, diene eens de waarheid vermeld te groot, aantal lieve bruidjes, herdertjes, het worden. In 't geheel zijn 8 gevallen van pok- Zangerskoor met zijn prachtig vaandel, j ziekte geconstateerJ, waarvan 3 met doode- benevens de Weleerw. heeren Geestelijken j lijken afloop n. 1. eene oude vrouw, een kind in ornaat. j van 2 maanden en een jonge man die echter De kerk was smaakvol versierd en tijden I tevens maar al waarschijnlijk een hevige de plechtige? Hoogmis, welke door onzen aanval van pleuris had. De overige lijders zyn eerbiedwaardiger» Herder werd opgedrageD, allen zoo goed als hervteld. Heden wordt voerde het Zangerskoor op verdienstelijke overgegaan tot ontsmetting der woningeu, wijze eene schoone muziek mis uit. en dan zal de ziekte wel geweken zijn. Ten einde de kinderen nogmaals het groote i In de laatste veertien dagen zyn geen gewicht de»' plechtigheid te doen beseffen, nieuw gevallen voorgekomen. De scholen werd erne feesipredicatie gehouden door den zijn gesloten uit voorzorg. Overigens gaat Zeereerw. heer Pastoor P. Sehmeitz. alles hier zijn gewonen gang. Op e.ne wijze, die aller aandoening af- j De loopende geruchten schynen oorzaak d .v.in.', wist onze welsprekende redenaar i ta zijn, dat men niet te Grubbenvor3t, noch <!e jcu-'dige hnitjps te doen ontgloeien van j met Grubbenvorstenaren in aanraking durft liefde en innige verwachting, en alzoo komen. Iiier lacht men met alle onzinnige waardig vomlereid, naderden de kinderen praatjes, die ons van elders te hooren ko- voor de eerste maal tot de 11. Tafel, om men. V. N. hunnen God en Schepper in "het zuiver j bereidde hait te ontvangen. i HELDEN-PANNINGEN. Zondag had er Dit verheven oogenhlik mankte blijkbaar j alhier in de zaal Eendracht" eene verga- een roerenden indruk op de ouders on lalrijko doring plaats der Hanze. Als spreker trad liet weer in April en Mei. Jules Capiè, de Fransche weerprofeet. voorspelt voor de tweede helft van April eenige dagen mooi weer; maar van 20 tot 30 April zal het weder zeer slecht zijn in West en Midden-Europa. Er zullen vele depressies uit het Noord-Westen over het Kanaal komen. Don 27en en 28on zal de temperatuur koud wezeu en er is dan go- vaar van vorst. Van de Meimaand voorspelt de profeet ook al niet veel goeds. Het zal waarschynlyk tot 13 Mei guur en regenachtig weder blijven. Den 13 wordt het mooi weer in West en Midden-Europa. Maar van 18 tot 22 Mei zijn er aanhoudend onweders te wachten en van 23 tot 31 Mei wederom niets anders dan depressies. Vooral de 20ste Mei zal een -kritieke" dag wezen. Donderdag werd te Gulpen door onzen gemeente en onbezoldigd rijksveldwachter Gruizen aangehouden en aan de nmi echaussees overgeleverd, een vrouwspersoon, genaamd j M. E. Grunescheld, oud 45 'jaren, verdacht j van poging tot doodslag op den 20-jarigen zoou L. S. L. Drievogels te Simpelveld, door op dezen met een ievolvorte schieten. Bij onderzoek, door de marechaussees ingesteld, wordt zij. naar »L, K." meldt, mede verdacht vau poging tot moord in Nov. 1903 11. op zekeren F. op den weg Eijs Wittem gepleegd. In haar bezit werd gevonden een roet vier schoten geladen revolver en 37 patronen. Ter confrontatie werd zij naar Simpelveld vervoerd en zal vervolgens naar Maastricht worden overgebracht. f voordeur te openen, van welk oogenblik de oude man gobruik maakte om al het haakwerk bij een te vatten en onder de tafel te werpen. Na afloop van het bezook zeide hy met veel zelfvoldoening tot zijn dochter: -Nou Jennegien, ik was blij dat ik net nog de wasch van de stoelen kon halen voordat de pastoor binnen kwam!" VENRAY Van den 15 tot den 22 April 1904. Geboorten. Petronella Janssen. Petronella Johanna Maria Dirckx. Antonius Hubertus Hendriks. Jacobus Hubertus Antonius Camps. Wilhelmina Gertruda Francisca Janssen. Louisa Maria Petronella Jacobs. Huwelijken. Antoon Pouwels landbouwer 25 jaren en Leonardin Janssen 27 jaren. Peter Johannes Hubertus Sanders sigarenmaker 32 jaren en Maria Helena j Smits. Pieter Mathijs Kunen 26 jaren landbouwer te Grubbenvorst en Maria Sibilla van Rens 29 jaren te Ven ray. Sterfgevallen Theodor Peter Renier Hendriks 4 maand. Peter Johannes Carolu6 Beckers 13 dagen. familieleden dor gelukkige kleinen, want menig oog vulde zich met tranen, en zeer zeker veroenigden zich allen in een vurigo dankgebed tot den Schenker van zooveel geluk. wv Des namiddags onder het" Lof had de plechtige hernieuwing der Doopbeloften en •lp Opdracht aan Maria plaats. 'p.t was waarlijk treffend, toen alle kin- pa-Jat de bewuste formule was gezegd 'de communicanten S. Esser en J. .neiilen, eenparig verzaakten aan den uiii-vel, de wereld en het vleesch. Niet minder plechtig was het oogenblik, toen de communicanten Petr. Poels en Anna van der Linden namens allen met luide en helder klinkende stem de zoo roerende Opdracht aan Maria deden hooren. De Zeereerw. heer Pastoor richtte daarop nog eenige gevoelvolle woorden tot de kin deren, o. m. de hoop uitsprekend, dat dit verheven leest hij allen hun geheel leven lang in zalige herinnering mocht blijven en tot hun eeuwig heil strekken. Zoo zij het Naar ave met genoegen vernemen l.eel't. do SITTARD. Zondagmiddag had onto stade- jonge lieer A. Scliilleman van alhier mat I 8enoot- de heer AIPh- NÜ««. op do hoor Kellenaers, Toegorust mot eene krachtige klankvolle slem hoeft de heer Kellenaers do aanwezigen met zijne boeiende rede geruimen tijd aangonaam beziggehouden niet alleen, maar ook verschillondo nuttige wenken gegeven hoe en waardoor lotsver betering te verkrijgen is voor de in de laatste jaren sterk godrukten middensttnd. Door onzen Burgemeester werd den heer Kellenaers bij bet sluiten der vergadering bedankt voor do welwillendheid, door hem aan den dag gelegd, om hier eene spreek beurt te vervullen. TEGELEN. In een der achterbuurten alhier ontstond tusschen de beide zwagers M. Th. en P. F. ©en hevige twist waarbij men al zeer spoedig handgemeen werd en het mes werd getrokken. Een der strijdenden P. F. ontving van zyn tegenparty een steek in den arm, met zulk geweld, dat eene lang© en zeer diepe wonde ontstond; hot mes werd i dwars door den arm heen gestoken. De veld- I wachter IL die de zaak spoedig ging onder- I zoeken, nam den dader onmiddelijk id arrest. gunstigen uitslag examen afgelegd voor de Kijksk weeksehool te Maastricht, Naar wij vernemen is de Zeereerw. zeergeleerde Pater Bernardinus Xlumper, professor aan het college der Paters Francis canen te R me, bcuoemd tot consultor in de door eene van do houten wielerbaan losge- raakte plank, in het aangezicht getroffen te worden. De hoer Nijssen, die bloedige ver wondingen bekwam, moest van deelneming in den bekerwedstryd afzien. Maandagmiddag ging zekore R. naar den commissie door den Paus ingesteld tot I luin om daar koren te s"Üden- Eeni»® ?in»- codificatic van het Kerkelijk recht. De ten later vonden de buurlm hem dood by zyn geleerde Pater, wien deze hooge onderschei- w6t'k. Eene beroerte had plotseling een einde ding vereert, is oud-student van ons aaD zÜn l0Von gemaakt. G\ m nas mm. j \yEERT. De zeereerw. patera Candidus De vacanlien aan de zoo voorname en en Benignus uit het klooster der eerw. beroemde inrichtingen van onderwijs te J paters Minderbroeders te Weert, zullen, in Venrav. het Pensionaat -Jerusalem" der j dc maand Juni als missionarissen naar Eerw. Zusters Ursulinen en het Gymnasium der Eerw. Paters Franciscanen, zijn deze week weer- geëindigd. Maandag arriveerden de dames Pensionai- ren en Vrijdag de heeren Studenten, ten einde in de flink opgefrischte schoollocalen weer met vernieuwden ijver de studie te hervatten. Woensdag wapperde van de openbare gebouwen alhier do Neerlands driekleur als blijde herinnering aan den 28sten verjaardag van Z. K. H. Prins Hendrik. Gemaal van onze geëcibiedige en veel geliefde Koningin. Moge het Z. K. H. gegeven zijn, vele, zeer vele jaren onze Vorstin ter zijde staan in de veel omvattende taak, die op Hare schouderen rust on waarvan zij zich ten aanzien van landzaat en vreemdeling zoo vootbeeldig kwijt Dat het Prins Hendrik gegeven zij de le vensdagen Ie veraangenamen van onze Sou- vereine, wier onderdanen dankbaar naar Haar opzien en Godes zegen afsmeeken over Haar en het Doorluchtig Oranjehuis! Blijkens achterstaande advertentie is door den heer Dr. Janssen alhier Maandag een geval van pokken geconstateerd bij een kind van H. C. oud 4 jaar. Door do gezondheidscommissie zijn alle mogelijke maatregelen genomen, om de voortplanting te stuiten. De kleine lijder is naar hot gasthuis getransporteerd. Brazilië vei trekken. Het bevolkingscijfer van de navolgende gemeenten der provincie Limburg, op 1 Januari 1904, is als volgt: Gemeenten Mannen Vrouwen Totaal Arcen en Velden 1133 1059 2192 Beesel 1156 1122 2278 Belfeld 568 489 1057 Bergen 2866 2572 5438 Broekhuizen 414 424 838 Echt 5890 Gennep 1157 1186 2343 Grubbenvorst 790 901 1691 Heythuizen 1211 1026 2237 Helden 2240 2055 4295 Horst 2609 2394 5003 Kessel 824 606 1430 Kerkrade 11632 Meerssen 5529 Maasbree 3940 3830 7770 Maastricht 16414 14225 35939 Meerlo 805 793 1598 Meyel 928 842 1770 Mook 716 812 1428 Nedenveert 5434 Neer 742 832 1674 Ottersura 1085 1178 2263 Roermond 6126 6718 12844 Soverum 1081 1035 2116 Sittard 3319 3189 6508 Swalmen 1547 1335 2882 Da inspectie der verlofgangers der nationale militie zal gehouden worden te Boxmeer, op 24 Juni. voormiddags 11 uur: Beers, Beugen, Boxmeer, Cuijk, Maps Linden, Mill en Oeffelt. Op 25 Juni, voor middags half 10 uui: Maashees, Oploo, Samboek, Vierlingsbook en Wanroij. De verlofgangers worden opmerkzaam gemaakt, dat zij gedurende den tijd, dien hot onder zoek duurt, en in het algemeen wanneer zij in uniform gekleed zijn, volgens het bepaalde sub. 2o. en 3o. van art. 117 der wet worden geacht onder de wapenen te zijn, en het crimineel wetboek en l?et regelement var. krijgstucht voor het krij^cdk hier te lande op hen van toepassing zyn. BOXTEL. Toen de landbouwer R alhier zich Woensdag 11. met zijn koe naar de Bossche markt wilde begeven, schrok het dier van eene voorbijsnorrende stoorofiets. Zij brak los eu liep da velden in. Zij scheen den kolder in den kop te hebben gekregen want met den kop en de voorpooten wroette tiet dier den grond om. De maréchaussee van Boxtel, juist de herberg »D> Ketting" passeerende, zagen het ongeval en vernamen tevens dat de landbouwer v. d. B., die de koe van zyn land had willen jagen, door haar bijna was gedood en hij zich had moeten redden door een gewaagden sprong over een hek en een sloot. Voor erger beducht besloten de maréchaus- sèe het woedenie dier af te maken, hetwelk bij het tweede schot dan ook gelukte. Voor ons boertje een duren marktgang. St. MICHIELS-GESTEL. In den nacht van Zondag op Maandag werd de achttien jarige v. d. Leest, wonende op Hezelaar alhier nabij de ouderlyke woning dood gestoken. Als vermoedelijke daders zijn in arrest genomen, H. W. en M. S, beiden wonende te Gemonde onder Schijndel. Eerstgenoemde der verdachten had, toen hij door de politie opgepikt werd, nog een mes in de neusbeenderen zitten, dat door dr. Verzyl alhier slechts met groote moeite verwijderd kon worden. Misbruik van sterken drank schijnt weer in het spel geweest te zijn. En dan grijpt men hier om 'a bagatel naar het mes. De beide verdachten zyn jongelui van even in de twintig, die het de menschen, vooral 's Zondags, nogal eens lastig konden maken. Zy waren Zondag te Den Üungen geweest. De geheele bevolking van Gestel en Gemonde is onder den indruk der laaghartige moordzaak, welke zoo wat te twaalf uur middernacht werd afgespeeld. Parochiekerk. Maamlag feest van St. Marcus om 6 uur de hoogmis met processie. MAANDAG om 8 uur de mis ter eere van O. L. Vrouw, WOENSDAG 8 uur jaargetijde voor P. J Jacobs. DONDERDAG 8 uur Sol. jaargetijde voor II. Cesar Cuipers en A. C. Hagens half 9 uitvaart voor Gert. Lemmens. VRIJDAG 8 uur jaargetijde 2e klas voor A. Smulders. ZATERDAG 8 uur Sol. jaargetijde voor -C. H. Hérres, Wed Verbunt. Paterskerk (3e Zondag na Pasclien,) Heden om 5 uur Lof. MAANDAG leestdag van den H. Marcus evangelist om half 8 de processie waarna de Hoogmis, voor de vruchten der aarde. DINSDAG om 5 uur Lof. VRIJDAG om 5 uur Lof en H. Kruisweg. ZATERDAG om 7 ei. half 8 de gewone uitvaart diensten voor do ziel van zaliger Petr. Steeghs geboren Geurts als lid der Aartsbroederschap. Te Verviers is dezer dagen een doofstom bruidspaar in den echt verbonden, ten aanschouwe van een talrijk publiek. De toespraken en vragen werden hun overgebracht door een tolk die de vingerspraak machtig was, en het paar legde in vinger spraak de plechtige gelofte af. Een oud boertje uit het Westland bracht dezer dagen zijn dochter, die in Rotterdam getrouwd is, eea bezoek. Op da ruggen van al de stoelen hingen anti macassers. Toen de boer een poosje had gezeten, kwam de pastoor hem een bezoek brengen. Zy stond op ora de brengen ter openbare konnis, dat ter gemeen tesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van F. G. Custers bakker alhier om vergunning tot het oprichten van eene It rood bakkerij op het perceel kadastraal bekend in sectie C no. Op Dinsdag den 10 Mei a. s. des voorm. 11 ure, zal ton Randhuize gelegenheid bestaan bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zy, die bezwaren hebben kunnen gedurende 3 dagen voor het bovengemelde tijdstip op de Secretarie dei- gemeente kennis nemen van de ter zake inge komen schrifturen. Venray, 22 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. ESSER. maakt bekend, dat de Kohieren der Ferso- neele belasting No 3 en 4 Venray, dorp en Venray o/eng deel over het dienstjaar 1904 aan den Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en ieder daarop voorkomende belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op den bij de wat bepaalden voet, te voldoen. Venray. 12 April 1904. Do Burgemeester van Venray, H. ESSER. Noodigt de ingezetenen dezer gemeente nu zich in de gemeente een geval van gewijzigde pokken heeft voorgedaan dringend uit zich te laten vaccineeren en ook te laten revacci- neeren. Brengt ter kennis dat de volgende week daartoe weder gelegenheid zal worden gegeven. Op Maandag den 25 dezer des namiddags lijt uur in de muziekzaal dorp 3 uur in het schoollokaal te Meiselo Op Dinsdag den 26 dezer li/a uur in het schoollokaal Leunen. 3 - - - Oirlo. 4i Jt n Oostrura. Venray, 20 April 1904. De Burgemeester voornoemd, H. ESSER. Undergeteekende betuigt hiermede, bij het afscheid nemen van hare geachte dorpsgenooten, haren haitelijken dank voor het vele jaren genoten vertrouwen. Al diegenen die iits te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan onder- geteekende worden verzocht daarvau uiterlijk 27 April aangifte of belaling lo doen. Hoogachtend oor de vole bewijzen van belangstel ling betoond bij de Eerste Heilige Communie van mijn zoon Antoon onzen Hartelijken Dank. en j^amilie. Bij dezen betuig ik mijnen hartelij ken dank aan II. H. Leeraren der Rijksnormaalschool te Venray voor de wijze en doelmatige opleiding gedurende vier jaren aan genoemde inrichting ontvangen. Venray. Op Donderdag 28 April 1904, des nam. 4 uur zal ter herberge van F. ZEEGERS te Vierlingsbeek, worden Het opbouwen der afgebrande stalling met bijbouwen van het huis van Mej. Wed. E. van den Bosch aldaar, met bylevering van materialen. Bestek en teekening liggen van af Donder dag 21 April ter inzage bij P. Zeegers voor noemd. Aanwijzing op den dag der besteding van 1 tot 2 uur nam. Inlichtingen geeft A. vun Bommel te Ayen (Bergen.) Het Bestuur der Coöperatieve Stoomzuivel- fabriek te Venray is voornemens op Maandag 2 Mei 190J. des 's nam. ten 3 ure juist, in het hotel «de Gouden Leeuw", publiek aan te De teekening ligt van af Dinsdag 26 April ter inzage in genoemd hotel, alwaar het bestek verkrijgbaar is tegen betaling van f 2. Aanwijzing ter plaatse op den dag der besteding te 11 uur voormiddugs. Bestek en inlichtingen zijn tevens te bekomen ten huize van den bouwkundige J. Cleven te Nieuwstadt. Hel Bestuur. Op Dinsdag 3 Mei 1904, des nam. 4 uur zal ter hei berge van Verhaeg te Oostrum voor den heer Ant. Loonen worden Het opbouwen van het afgebrande Huis, en stalling aldaar, met bij levering van materialen. Bestek en teekening liggen ter inzage vanaf Zondag a. s. bij den heer W. Wijnhoven Venray. Aanwijzing ter plaatse op den dag der aanbesteding van nam. 1 tot 2 uur. Overheerlijke, 14,25 per H. L. franco, zak vrij, direct van de HILLEGOM. wegens plaatsgebrek een goedloo- j pend met toebehoor, spot goedkoop voor slechts 90 gulden. Te bevragen bij Handel in Sigaren en Tabak. VENRAAI. Een partij van ongeveer luuu M J. J-IUJ-lUllJ aan inkoopsprijs. De steer.en staan nabij de Boterfabriek van Leunen. Het Bestuur.

Peel en Maas | 1904 | | pagina 2