WED. G. VERHElJEN Jac. ra ie Voort, ito" Riiwi JOS. VOLLEBERGH Waschgoed. JOS. ARIAENS. H. Beckers, P. HOEDEMAKERS. !Lvan Aarssen> Hubert Ousters, DAMES- EN HEEREN-RIJWIELEN Dames- en Heeren Mode-Magazijn Crayon-Portretten Hub. OUSTERS. Iste kwaliteit Cement, strengste keur, V E NT K A Y. W. KESSELS, Goedkoope Schoenwinkel, MEUBELEN, De Gezusters Dewez Behangselpapieren 1904, Scheermessen. Kruidenierswaren ïïïrLijnmeel en Lijnkoeken, G. SPEE, alle soorten Schoenen, De Vulkaanrijwielen model 1904 Alle Koloniale Waren, MEUBELEN, 6r. de Haen Machinale Brei-Inrichting. B i n d, VENRAY. in alle soorten en kleuren. BRUILOFTEN". Eigengemaakt 0 Schoenwerk beste eenjarige Dennenplanten J. Hanraets. ONTVANGEN VOILEN EN KRANSJES. Wed. J. van dei* Linden. Jos. Ousters, Schilder, W. Van den Munckhof. prima kwalileil Scheermessen, Belangrijk nieuws van een Schoenmaker. Cenleaal-Depol L. I. Akker, Botterdam. [13 0 3 0, Lceslklaai' werk en Fournilurcn. Kleermaker - Winkelier. Echte Kroon Peru Guano. Louis Wynhoven te Venray (aa&mmnasiaGL jj is de prijs zeer billijk gesteld. V. FONCK, Venray. Allernieuwste Zomerstoffen Hoeden, Pelten en Comimmielioeden. M. van Aarssen. SOO. Bamboesincubcls on Luxc-arlikelen Hub. Custers. 1STE KLASSE FABRIKAAT. Steeds voorradig Ilef beste en tevens goed koopst adres voor 1/4 levensgroot prijs f. 3 25 1/2 levensgroot prijs 4.50 levensgroot prijs 6 00 i Dezen prijs is alleen voor goede duale-' 'lijke foto's, i Voor slechte fotogrnphie wordt den prijs iets hooger. Monslors vim poHrdfen en hijpnsHcmle lijsten zijn bv my te bezichtigen. Onder aanbeveling Monsters ter bezichtiging. Prijs per ZAK van 50 kilo f 1.40. Per VAT f 4.80. Ledige zakken worden bij niet terugzending a 30 cents per stuk berekend. Metselaars en weder ver koopers rabat. O TSTTV-A-JKT GKGTST voor Eene ruime sorteering in pruimen appelen krenten rozijnen. Alsmede alle Handel in Granen, Veevoeder Meel, Zeden en Guano, Kruissen, Venray. Steecte verkrijgbaar alle soorten aan uiterst lage prijzen. Reparatie zeer goedkoop. TE KOOE, en Dennenzaad bij eene ruime keuze prachtige Aanbevelend, Meubelmaker VENRAY Voorradig alle soorten van alles eigen fabrikaat. Levert KLEERKASTEN van af lb did. tot 32 Gld. TAFELS, WASCHTAFELS. NACHT KASTJES cn LEDIKANTEN, alle3 sdied en netjes afgewerkt. Tevens verkrijgbaar alle soorten STOELEN mat Tieten en biezen zittingen. Alles aan lage prijzen. bevelen zich beleefd aan tot hot STIJVEN en STRIJKEN van alle sooit Heden ontvangen de schoonste nieuwste en tevens goedkoopste collectie zijn voorradig te bekomen by Hofstraat. Monsterboeken ter inzage. die hun Boeken sterk, netjes en goedkoop willen ingebonden hebben, bezorgen ze bij zeer fijne koffie aan billijken prijs. Eiken morgen versch wittebrood Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan Minzaam aanbevelend, tot liet leveren van G. WINTELS. vanaf de goedkoopste, f 1.25, tot de y -i T 1 1 Bovendien bestaat bij hem gelegenheid totIVEtülS 01*1 Z. het aanzetten en slijpen van Messen,j Haarmachines en alles wat tot het vak] Verkrijgbaar in 't groot en klein, ann behoort. eoneurrecrende prijzen, by J. KlistersBarbier De Heer SIMON VAN OOS- TROOM, Schoenmaker te Reeu- wijk (Z H.) deelt ons mede: »M'at ik U schiyf is vólkernen waar en kan U vrij pnbliceeren. Vele jaren was ik lijdend aan de borst en mei het klimmen dei- jaren werd het hoo langer hoe slechter; ik heb dikwijls gezegd, als ik zoo mijn einde moet krij ger, dan hoop ik, dat het maar kort bij is, veel pijnen in de berst, mijn longen verstopt, mo iliik ademhalen en dan hoesten, om dat vuile slijm kwijt te raken en dan werd >k dikwijls zoo benauwd, dat ik het niet iu bed uit kan houden, ik dacht het De Heer Simon van Oostrooro.gaat met, rassclie schreden naar Volgens portret. liot graf. maar door liet gebruik van drie flacons Abdijsiroop Klooster Sanctc Paulo, die ik gekocht heb bij den heer Wolft', Drogist, Westhaven, Gouda, hen ik geheel een ander mensch geworden. Ik heb volstrekt geen last van de borst, mijne longen zijn luchtiger, geen last met ademhalen, ik kan mij keeren en wenden zooals vroeger, slaap goed, eet goed, heb weer lust in mijn werk. Kortom, ik ben geheel een ander raer.sch. Mijnheer, U zult wel begrijpen, boe verheugd en dankbaar ik ben." Let op! dat gij dezelfde siroop bekomt, die den heer van Oostroom gebruikt heeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan een rooden band om de flesch, waarop de handteekening van den Generaal-Agent L. I AKKER, Rotterdam voorkomt. I)c ABDIJSIROOP is een gezegend middel, om jongen en ouden van dagen te beschutten tegen alle borst- en longaandoeningen, asthma, kinkhoest., slijmhoest. verouderde en hardnekkige verkoudheden. gevolgen van Influenza, Keelpijn enz. enz. Prijs per (lacon f 1, f2. en f3.50. v. Alkëmidestraat 11. Verkrijgbaar le Venray bij G. ^njbrosius. Te Horst bij J. Vai) Well—Verriet. BakUer VENRAY. Groote Straat VENRAY. H-A-TXT ID EI-I in VENRAY, Paterstraat. I3e Echte Opgeloste Kroon Peru Guano is de beste meststof voor haver, aardappelen en tuinbouw, dat getuigen alle Landbouwers en Landbouwbonden, welke jam lijks vele wagonladingen gebruiken, daarbij is de prijs goedkoop. De Echte Opgeloste Kroon Peru Guano is het eten en drinken der planten, wegens zijn krachtige werking en gehalte, waarvan de analyse van Landbouw-proefstations bewijzen, dat niet één merk meer waarborg biedt. Echt Duitscli Sternmarke Thomasmeel kost 18 pfenoingen per percent naar keuze, waggon Rothe Erde of Ruhrort, Op de bekende kortingen komen extra kortingen in de maanden April. Mei en Juni. De van ouds bekende Grasmest, Haver en Karot en- mest, merk rood ankerstaan aan zelfde prijzen. Patentkali, Chloorkali, Kainiet, Oliili-Salpeter, Superplios- phaat, Vleeschmeel enz. Verzending nvar alle plaatsen. Alom verkrijgbaar bij bekende Agenten, of direct bij de firma. Ilnkeo't Janssen vail Sou, le l£oernion<l. Onder openbare Controle, Keurige bewerking. Goed passende Coupe. Alle soorten Stoffen. Garen en Band. ISaijettenFluweelen. Boorden, Dassen enz. Prachtige Stalen Collectie der eerste binnen- en buitenlandsche fabrieken j Alles aan sterk concurreerende prijzen. llenseniusplein, VENRAY. Verkrijgbaar in flesschen a 50,cts. 75 ct. en fl,25 bij H.H Apothekers en Drogisten- Let op het merk Anker. F. Ad. RICH TER C. te Rotterdam. Anker Pain-Expeller cn alle andere hiernaast vermelde geneesmiddelen, zijn te bekomen bij Handel in Pinnen- en Puitenlandsch Oude Klare, Fijne Likeuren en Bitters. Wijnen, als: Samos, Port, Sherry, Madera enz. Diverse soorten Kwast en Limonades. Specialiteit in Cognac. worden door geen ander werk overtroffen en sierlijkheid, en toch evenaren, ondanks hun buitengewoon lagen prijs, in schoonen vorm I tiet mooiste luxe rijwiel, in sterkte het duurzaamste toen ij wiel. H. H. Wielrijders, of die bet willen worden, wilt ge niet te veel besteden voor het beste wat bestaat, kom dan eerst zien of vraagt Prijscourant, dan handelt Gij in Uw eigen belang, kijken kost niets Zonder U tot koopen te binden, noodig ik U tol een beznek uit. Door grooten inkoop en eigen fabricage, prijzen beneden elke concurrentie. Grossier en Fabrikant. Paterstraat, VENRAY, ONTVANGEN Buxkings en kamgarens en alle soorten oude. e STOFFEN, een zeer sehoone collectie Stalen. Verder voorhanden een groote partij ge maakte costumes, bonte hemden, daagsche broeken en blauwe kiellen. Eene groote keuze in dassen, strikjes, en overhemden. Ecu mooie collectie Kleedjes cn Jnpon stalen. Allerhande Specerijen, alsook Tabak en Snuif, Mosterd, Groene en Glycerine Zeep. Prima waar. Patent Kerkolie, Raapolie. Haarlemmer olie, Petroleum, Alles aan sterk concurrerende prijzeg. Onder minzame aanbeveling Handgeld Fabriek en Magazijn van Stoelen, Goudlijsten, Spiegels, Schilderijen Medaillons enz. als: Kleer-, Parapluie- en Vogelkooi-Standaards en Kooien, Theetafels en Dienbladen, Japansche en Chineesche goederen. Sport- en Kinderwagens, zooowel de gewone (Rietwagens vanaf f 6.75) als de fijnste houten wagens. Kinderstoelen in alle soorten. Bloem. Album en andere tafels, Étagères. Kapstokken, Raamhorren, Rieten Ruststoelen, Reis en Handkoffers voor heeren en dames. Albums voor portretten en kaarten, Portretstandaards enz. enz. De prijzen zijn vastgesteld, maar uiterst concurreerend. Onder aanbeveling, bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bij het aangaan van eene verbintenis, om Twee jaren gedetacheerd te worden naai OOST INDIË. AANBRENGGELD: Twintig Gulden: Men melde zich aan: Vrijwilligers en Militieplich- tigen met onbepaald, verlof, bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk, of hij een der plaatselijk^ of Garnizoeti8-Comraandanten; Militiepliclvtigen onder de Wapenen, bij hun onmiddelijken Chef. Ontvangen eene ruime sorteering Eenieder tot bezoek uilnoodigend, Aanbevelend, Lage prijzen. Degelijke Garantie.

Peel en Maas | 1904 | | pagina 4