Extra Tijding Limburgscb Nieuws, Nieuws uit de Buurt. Algemeen Nieuws. den of de oude vrouw viel tegen den grond, overweldigd als zij was door deze ondraag lijke ondervinding. Men schoot aanstonds toe en bracht haar in een nabijzijnde apotheek. Maar alles was levergeefsch; zij had een aderbreuk gekregen en binnen weinige minuten: was zij overleden. Post- en Telegraafkantoor, Venraj. Het Kantoor is dagelijks open: voor Post- on Telegraaf van 812.30 en 3 307 uur. Voor wissels en kwitantie's en voor de Rijksverzekeringbank alleen op werkdagen van 8.30-12—30. Op Zon- en Feestdagen open 7.30—8.30 en 12.30—1.30; voor de Spaarbank alleen 7.30—8.30 vm. Rijkspostspaarbank. Aan bet postkantoor te Ven ray en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Januari 1904: ingelegd f 10426.26; terugbetaald f 5013.85. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2817. Onbestelbare brieven, gedurende de 2e helft der maand Januari verzonden. August Lenssen, Den Haag. Deze brieven kunnen door de afzenders aan net Postkantoor te Venray worden teruggehaald. 1 Wasclivrouw" voordragen, zijnde dit de| Komaan, jongelui, komt Zondag nog eens voordracht, waarmede genoemde heer op deiijin flink getal bijeen, bespreekt alles goed en voordrachteuwedstrijd te Venlo bekroondjwees niet vervaard van een beetje moeite, werd met den eersten prijs. Het een en ander is wel geschikt dej OVERLOON. De landbouwer R. kreeg belangstelling van het publiek op te wekken. Woensdag zulk oen geweldigen trap van zijn rx 0 paard tegen zijn been. dat hij geruimen tijd Door den neer J. J. kuppers te Roer-J 6 J mond, weid uit Rome bericht ontvangen, dat z,-'he werkzaamheden niet zal kunnen ver Ihet Z. H. den Paus-Koning Pius X behaagdjrieliten. heeft, aan het pauselijk leger het Indult voor. HOLTHEES. Een paar landloopers, die do vasten in het jaar 1904 te verleenen. %jc!i bij een boer alhier wat al te brutaal HORST. Zondag avond geeft de StafinuzieklgoJ'-oegen, kregen op onverwachte manier van de Schutterij Wilhelminn" alhier een hunne bekomst, groot Concert met Tooneelvoorslelling iti de Zaal Hot Gulden Vlies. VENRAY, 6 Februari 1904. Woensdag namiddag zal de Gemeenteraad te Venray hoogstwaarschijnlijk vergadering houden. Voor de volgende lichting der Nationale Militie, waarvoor de Loting in het najaar plaats heeft, hebben zich in de gemeente Venray 59 jongelingen aangegeven. Bij den Uitgever dezer Courant zijn weer een paar nieuwe, zeer mooi gelukte prentbriefkaarten verkrijgbaar, namelijk een gezicht op de Groote Markt, met het Raadhuis tot achtergrond, benevens het prachtig* nieuwe Postkantoor aan het Henseniusplein en Paterstraat. Naar aanleiding van dit laatste, achten wij het passend, thans eenige waat'deerende woorden te wijden aan dit trotsche, monu mentale en sierlijke gebouw, hetwelk buitenwerks reeds sinds eenigen tijd voltooid is, en inwendig ook nagenoeg als gereed kan opgeleverd worden. Als een juweel van bouwkunst, in pracht vol geqforabin^erdero oud>Hol^*»da$hent modernen stijl, met zijn elegante», hoogen toren, en binnenwerks naar alle eischen des tijds, op de meest gemakaanbrengende wijze ingericht, strekt bet nieuwe Postkantoor tot eer en roem van den kundiger) ontwerper, den heer H. Seelen, Architect te Venlo. Niet minder lof komt echter toe aan onzen dorpsgenoot, den heer L. Wijnhoven, die als aannemer, door eene keurig nette en soliede afwerking getoond heeft, het in hem gestelde vertrouwen waardig te zijn, terwijl bovendien zijn gunstig bekenden naam en reputatie als bouwmeester hierdoor nog meer wordt bevestigd. Kortom, met genoegen mogen wo hier cor.stateeren, dat Venray een gebouw rijker is geworden, waarop de inwoners, met het Edelachtb. Gemeentebestuur en de raadsleden aan het hoofd, met recht trotsch mogen zijn, terwijl liet als een echt sieraad strekt tot eene waardige verfraaiing onzer gemeente. In de laatst gehouden vergadering van de «Stafmuziek het Zandakker" alhier, is besloten, op Zondag 3 Juli a. s. een soort Festival of Feestconcert te houden, waartoe een 10-tal Muziek- en Zanggezelschappen uit de buurt zullen uitgenoodrgd worden. De heer Hub. Janssen, beschermheer van het gezelschap, heeft voor dit doel welwillend zyne schoone en welingerichte Feestweide beschikbaar gesteld. Deze feestelijkheid staat in verband met het besluit lot het aanschaffen van een nieuw Drapeau of Vaandel voor de Stafrauziek, hetwelk bij deze gelegenheid plechtig zal worden ingehuldigd. Wij durven vertrouwen, dat de burgerij van Venray, evenals bij vroegere gelegenhe den, ook thans zal willen medewerken, om' dit feest naar wensch te doen slagen. Aan het postkantoor Ie Horst en de daaronder- ressorteerende hulpkantoren is gedurende do maand Januari in de Rijks postspaarbank ingelegd: f 13846 73 en ter ug betaald f 7807.99. Vrijdag 12 Febr. zal voor rekening van de gemeente Horst, ten raadliuize worden aanbesteed, de levering op de kiezelwegen van 250 meter maaskiezel en 26 meter klei GRIENDTSVEEN. Voor de vacante be trekking van postbode bij het hulpkantoor der Posterijen Griendtsveen, hebben zich niet minder dan zeventien caudidaten aangemeld. LOTTUM. Maandag is hier Jaarmarkt voor Paarden, Hoornvee enz VENLO. Door de rijksambtenaren alhier worden bijna iederen dag aanhalingen gedaan van suiker, welke door smokkelaars uit Pruisen wordt binnengevoerd. Nu, 't is geen wonder, dat er veel liefhebberij bestaat, want aan het smokkelen van een zak suiker is van f 10 tot f 12| verdiend. Hiertegenover staat echter eene zware straf bij attrappeering. Maandag avond bluschte de brandweer een vrij hevigen brand, welke was uitgebro ken boven de bakkerij van Jac. Boots, aan de Roermondsche poort. VENLO. wedstrijd Toen een'hunner dreigend met den stok op de tafel sloeg, kwam eensklaps de trouwe Fiks voor den dag, en pakte den sinjeur zoodanig by de broek, dat hij blij was, met achterlating tan eenige lappen en nog wat liet hazopad te kunnen kiezen. De andere was reeds lang verdwenen. Zoo'u goede waakhond komt tegenwoordig wel te pas, want het rondlonpend gespuis wordt immer brutaler HELMOND. De stroopory zit er1 in deze streken toch wat diep in. De boeren stroopen hazen en konijnen. De wevers stroopen alles wat voor de hand ligt. als hennen, tamme konijnen, ja zelfs katten. Zaterdagavond omstreeks 12 uur kwamen de dienstdoende politieagenten in de Heistraat 4 personen tegen, waarvan óón beladen was; met een zak. Ze werden aangehouden en gesommeerd hun zak te laten visiteeren. Toen hij omgeschud werd. kwamen er niet minder dan 7 katten uit, die door een bond waren afgemaakt. Het "wild" werd in beslag genomen* en tegen de stioopers procesverbaal opgemaakt. Voor dezen zal dus later nog eens dure «kattenpeper" worden opgediend. EINDHOVEN. De Hanze besloot in hare laatste vergadering met alle kracht de zwer vende winkels te weren, die do pest zijn voor den middenstand. In een muziekzaal hadden geregeld doorijl Fransehe Weer profeten jgeveii de volgende weervoorspelling voor de maand Februari: Tot 7 Febr. regen en hagel; van 813 mooi. koud weder, met eenigen mist; van 14 17 reger ach tig, maar zacht; van 1829 regen, hagel en natte onaangename koude. Niet veel zaaks Slcgraven klok. In den tuin van de pastorie to Klein- Zundort (bij Breda) is diep it> den grond een kerkklok gevonden. Zij droeg liet jaartal 1640. Fen beest. Te Alkmaar is gevankelijk binnengebracht C, de H. die verdacht wordt van eenige paarden, toebehoorende aan landbouwers te Wijdenes, de staarten te hebben afgesneden In den mesthoop bij zijn woning waren de staarten verborgen. Feu paleis Te Nunspeet werd dezer dagen de afbraak van een woning verkocht voor de som van., f1.25. Er staan in den omtrek van dat dorp nog meer dergelijke huizen. De pokken. Op de Belgische grensgemeente Reildrecht zijn do pokken uitgebroken. In vier arbeidersgezinnen doen zich gevallen voor, waai van reeds twee met doudelijken afloop. Ter navolging. Op eene bijeenkomst van bijna 40 land bouwers te Atrdijk is besloten tot oprichting eener vereeniging, welker leden zich verbin den. om, wanneer een hunner door ziekte ver hinderd is in zijn bedrjjf te werken, dan onderling en om beurten bij dat lid den arbeid te verl ichten, zoolang het bedrijf zulks eisclit Bijna alle aanwezigen traden als lid too. Deze vereeniging heeft haar ontstaan te danken aan het groot gebrek aan werkkracht, hier, in den voor de landbouwers druk- Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Ik weet waarlijk niet, M. dc Redacteur, wat voor een opschrift ik boven dit stukje moet plaatsen: Gezienof Gehoordof Gevraagd. Gezien heb ik, dat het Dinsdag 11. ge durende de 2 a 3 eerste avonduren duister1, zeer duister was in de straten -, dat kwam door de dikbewolkte lucht, welke zich nu en dan in regen ontlastte. Gehoord heb ik, dat velen, die zich tijdens die eerste avonduren op straat bevonden, en dat waren er niet weinigen, want het was O. L. V. Lichtmis, dus zoowat Zondag- avondsch herbergbezoek en dito bierhuisver wisseling, dat velen, zeg ik, elkander afvroe gen, waarom op zulke donkere avonden, al komt dan ook de maan later aan de lucht te staan, geen lantarens voor een paar uur worden aangestoken, om den menschen het gaan op straat te vergemakkelijken. Gevraagd heb ik, of in de voorwaarden van aanbesteding der gemeentelijke verlich ting de bepaling is opgenomen, dat, als de maan wat laat opkomt en do lucht zeer beneveld is, de lantarens niet behoeven te worden aangestoken? Hierop wisten sommige te antwoorden; dat zij het niet wisten anderen, dat dit aan de beschikking van den lantaarnopsteker, pardon, van den aannemer der gemeentelijke verlichting, was overge latendoch allen dachten, dat het gemeente bestuur daarin wel kon voorzien, en slaakten tevens den zuchtAch I hadden wij toch maar electrische verlichting Een drukje op het schakelbord aan de Centrale, en men verlicht juist die punten der gemeente, waar verlichting op zulke avonden noodig is, en men verlicht ze, zoolang men wil, totdat de maan opkomt. Dankende voor de opname Een ingezetene van Venraai. Wie Zor.dag 7 Februar i denvr eemdelingen publieke vsrkoo|iingeil plaats. 8ten ijjj geregeld beslaat en waardoor vooral in komieke voordrachten wenscht Door betniddelin, r Hanze zal het bij te wonen, raden wij aan vooraf reeds eene vervolg deze z ial niet meer voor dergelijke kaart te nemen, daar bet bestuur der Fanfare niet meer dan 400 entróos zal uitgeven. De belangstelling in dezen wedstrijd is groot. Het gezelschap Jocua schonk als le prijs een verguld zilveren medaille en Venlo's Belang een prachtig kunstvoorwerp; van een onbekende ontving het bestuur een schoon beeld. De zaal Apollo zal Zondag weer heel wat vroolijkheid bieden. 14 van de beste komieken van Nederland zullen er mekaar den eerepalra betwisten. VELIVEN. Op den weg naar Venlo werd Maandag avond een reiziger door twee landloopers aangehouden en geld afgeperst. De politie heeft de brutale rekels ontdekt en voorloopig logies gegeven in Roermond. BAARLO. Bij de Dinsdag gehouden aanbesteding van 5 wagons Seilsche kluitkalk ten behoeve van den Landbouwbond alhier, werd de levering opgedragen aan den laagsten inschrijver den heer Jansen uit Blerik. WEERT. Zondag had hier de plechtige installatie plaats van den z.eerw. heer G. Kerbosch als pastoor deken dezer parochie. Weert vierde hoogtij, WEERT, Het pas voor 9 jaar nieuw "ebouwd Pust en Telegraafkantoor alhier is, verknopingen disponibel wezen. VEGHEL, Dinsdagnacht omstreeks half twaalf is de heer Seiler, stationchef alhier op laaghartige wyze vermoord. Terwijl hy zich van het sta'ion naar zijn kosthuis (bij den heer L. v. Zeeland) begaf, werd hij halverwege de stationslaan met een stok neergeveld en daarna met 4 revolver schoten afgemaakt. Een schot trof in het hoofd in de slapen, één in de borst en een in den arm. Het vierde was gemist. Op hef hulpgeschrei en het knallen der schoteh, Rausde onmiddolijk hulp op De heer Seller werd in de woning van den heer van Zeeland binnengedragen, terwijl dokter en kapelaan zeer spoedig ter plaatse waren. Bij het losmaken der kieeren stroomde een golf bloed uit de;borstwonde Onmiddeiijk werd den ver-wonde het H. Oliesel toegediend, waarna hij naar het gast huis werd overgebracht. Tijdens dit vervoer is do algemeen geachte en ver dienstelijke chef overleden Men zoekt verband tussehen dit feit en den diefstal voor een tiental dagen op het station gepleegd. Als vermoedelijke dader is gearres'eerd de vroegere onderchef A. van de Ven. De verdachte is gehuwd en vader van twee i I kinderen. zooals wij uit de beste bron vernemen, afgekeurd en zal worden afgebroken. Veghel; hij Het voornemen bestaat, reeds in den a. s, zomer met den aanbouw van een nieuw en nog grooter kantoor een begin te maken. ROERMOND. Aan den Godsweerdersingel alhier zal van gemeentewege eene nieuwe woonde aliijd nog te laatste weken voort- Zijn gezin was de vluchtig. De verhouding tussehen verslagene verdachte was steeds vriendschappelijk. Teekenschool voor nuttige kunsten gebouwd worden. SWALMEN. Een timmerman alhier, die een beitel uit een schaaf haalde, liet per ongeluk het scherpe voorwerp op zijn voet vallen, waardoor hem twee spieren weiden doorgesneden. De gevolgen zullen hoogstwaarschynlijk het loopen zeer bemoeielijken. HEIJTHUIJSEN. Zaterdag had een kind LIEROP. De Handboogschuttory «Land bouwers Genoegen" zal op Zondag 26 Juni beeldendeia. s. een groot Concours geven, naar aanleiding van hun 40jarig bestaan, BEST. Alhier is de groote stoomzuivel fabriek de:1 firma de Wert afgebrand. De groote hoeveelheid voorhanden boter gaf het vuur ruim voedsel. De machineriën zijn zeer beschadigd. De aangrenzende gebouwen bleven gespaar d. WOENSEL. Voor het postje van gemeente ontvanger op een salaris van f 400 hebben zich acht sollicitanten opgedaan, waar van één oud 4 jaar van zekere Zonuemans alhier, 't ongeluk van de trap te vallen, waardoor 't ujt Oirschot en één uit Rotterdam bovenste gedeelte van 't hoofdje geheel los yan Woensel zelf hebben zich 6 gegadigden De uitvoeringen, welke onze Stafmuziek geraakte en de hersens zichtbaar waren. aangegeven, waaronder twee leden van den van tijd tot tijd geeft in een drietal cafés van jtan begrypen hoeveel zoo'n arm schaap|Raad. te lijden heeft. Ouders, weer eene les om uwe kindoren succes. Een buitengewoon talrijk publiek Zondag avond weer aanwezig <-p de aangewezen plaatsen, bij Wed. A. Coenders, was drioItoch niet alleen te laten. MAASTRICHT. De arr. Chr. Wijnhoven en P. Hoedemakers Door deze belangstelling aangewakkerd, deden de muzikanten ook hun best. en een uitgebreid repertoire werd tot aller tevreden beid ten gehooie gebracht. Dergelijke uitvoeringen schijnen nog al in den smaak te vallen, en bevorderen dan ook gewis de gezelligheid op Zondag avond. Onze Fanfare «Euterpe" zal op Vasten avond Zondag en Maandag volgens gebruik een groot Conceit met Tooneelvooratelling geven in de Muziekzaal. Onder meer andere zal alsdan worden opgevoerd het hoogst kluchtige blijspel »I)e geduldproef of de verwisselde oppassers." Naar wy verder uit goede bron vernemen, zal de beer A. Verheugen, op rechtbank alhier heeft Dinsdag den brander R. te Meerssen, wegens liet hebben eener gelrelme brnndorvj,.^ veroordeeld tot twee geldboeten, ieder van1 f 100, subs. 1 rnannd hechtenis voor iedere boete. SON. Zaterdag begaf een vader met zijn zoon zich naar zijn nevenbuur met bedreiging den daar inwonenden kostganger een pak slaag te geven. Zij vonden de deur gesloten, doch trapten MAASHEES. Door eenige jongelui is het plan ontworpen, op Vastenavond Maandag een hardrijderij mot paarden te houden, om eenige mooie prijzen. Ter bevordering der vroolijkheid zullen dan ook eenige volksvermakelijkheden plaats hebben, als zakloopen, kikvorschenkruien. herhaaldelijk kuipsteken. fleschalaan, aardappelrapen en verzoek, nogmaals «Klaartje Helder, de'meer dergelijke. Bij de worsteling, die ontstond, werd de vader met een mes en later de zoon met een schop ernstig verwond Schapen. De MetzeiZgt meldt dat de Jnpansche regeering door haren gezant te Parijs groote hoeveelheden schapenvleesch te Metz heeft besteld en daarvoor f 4.000.000 frs. gedopo- neerd heeft by een bankiershuis aldaar. Do schapen worden geslacht naar Marseille gevoerd, om daar in stoombooten met koelkameis naar Japan verscheept. ,de kleine landbouwer, die met geen of zeer weinig personeel werkt, ingeval van ziekte in groote ongelegenheid kan geraken. Valsch geld. Valsch geld van een tot het tienmarkstuk zijn op verschillende plaatsen aan den Neder rijn in de laatste dagen in beslag genomen. De stukken zijn zoo goed nagemaakt, dat zij zeer moeielijk van echte zijn te onder scheiden. Fclit Pruisisch Te Keulen heeft een politieagent een bewijs van streng© plichtsbetrachting gegeven. Op straat zijn wederhelft ontmoetende begon deze zoo uit te varen, dat hij haar wegens grober Unfug achter slot en grendel in de politiewacht moest zetten. Vergiftiging. Te Dar mstadt zijn tot dusver zeven persé nen bezweken, tengevolge van bet vergiftigde eten uil de kookschool van de Alice ver eeniging. Men vermoedt, dat er bij ongeluk worstgif', de' blikken met ingemaakte boonen was gekomen. Een gevonden schat. Te Chalons, aan de Marne. heeft de vrouw van een schilder in oen oude verfdoos, onder een dubbelen bodem 12.000 francs aan effecten gevonden. De doos had haar man als kind van zijne ouders gekregen, die haar bij een uitdrager ekoclit hadden. Veepest. In Egypte heerscht de veepest en wel in zeer hevige mat©. Verleden week stierven er ruim 5000 beesten en in 't geheel zijn er naar schatting wel 35.000 runderen bezweken. De poedeliuenseh. Men herinnert zich bij Baruum en Baily den «poedelmensch" gezien te hebben, den Rus Petrow, wiens gelaat too begroeid was als de snuit van een bond Deze toan is te Saloniki aan longtering be zweken. Per ongeluk doodgeschoten. Een bewoner van het dorp Chaillot, nabij Sedan, was op zijn slaapkamer bezig zijn geweer schoon te maken, waarin nog een patroon stak. Hij riep daarbij zijn dienstbode, een 18jarig meisje, en juist toen zy de kamer binnentr ad, ging het schot af. De kogel verbrijzelde baar de hersenpan, zoodat zij onmiddelyk dood was. Nieuw hoefijzer. Twee inwoners van het Zwitaersche kanton Solothum, de heer Alfred Baumgartner en Fritz Egger, hebben een nieuw hoefijzer voor paarden uitgevonden, hetwelk niet met spij kers, maar met metalen banden aan den boef wordt bevestigd. By genomen proeven is gebleken, dat de paarden zich bij die nieuwe wyze van beslaan zeer goed bevinden en veel beter bestand zijn tegen vermoeienis, zoo.dat paard en ruiter or baat by vinden. De Zwitsersche Regeering laat nu ook proeven nemen met de nieuwo hoefijzers, ton einde die bij het leger in te vooren. Geachte Redactie van Peel en Maas! Naar aanleiding van de oprichting eener Stoorazuivelfabriek in Venray, verzoek ik u beleefd om een klein plaatsje in uw geacht blad. Met groote belangstelling en tevens met het volste vertrouwen zien wij deze gro jtsche onderneming tegemoet, als zynde in het welbegrepen belang der veehouders. Het komt mij echter voor, dat hier een woord van hulde niet mag onthouden worden aan den hooggeachten Zuivelconsulent, den Weled. heer Van Weydom Claterbos, die het initiatief nam tot deze verbetering. Dat zijne woorden als een kostbaar zaad hier in goede aarde zyn gevallen, bewijst het groote aantal veehouders, die zich als deelnemers hebben aangemeld. Wanneer we dan eindelijk op een der best geschikte middelpunten van onze ge meente de Coöperatieve Stoomzuiveifabriek «Venray" zien verrijzen, dan zullen wij met nog meer waardeering inzien, welk groot nut verbonden is aan eendrachtige, broeder lijke samenwerking. Moge dan in de toekomst onze vereeniging worden: «Door eendracht groot en door samenwerking machtig", tot geluk en welvaart van den landman. Dit is hetgeen ik my voorstel, en aan bet. welslagen valt niet te twijfelen. Aan U. geachte Redactie, mijn dank voor de plaatsing. G, Castenray, 1 Febr. 1904. uit alle oorden der wereld. Speciaal Agentschap van de Firma K IJ K U I T Co. Deurne. Door den Gemeenteraad alhier is in beginsel besloten lot het danrstellen van eene nieuwe deugdelijke straatverlichting. Ten einde geen kat in den zak te koopen, is eene Commissie uit den Raad benoemd, om op meerdere plaatsen de verschillende soorten van verlichting te bcstudeeren. Het eerste onderzoek denkt men in te stellen naar het zoo -hoog" geroemde Wnshington-licht" te Venray. Ter besparing van verdere reiskosten, kon men dan tegelijkertijd het merkwaardig geheimzinnig© Rapport dér Lichtcommissie trachten meester te worden. Inlichtingen dienómtrent worden gaarne ingewacht bij de Firma Ijverig Co. Maastricht. De Gedeputeerde Staten hebben hunne goedkeuring onthouden aan het besluit van eenige Ven ray se he ingezetenen, welke den naam van «Moddergracht" hadden gegeven aan de straat, gelegen langs de zuidzijde van het Henseniusplein. Naar mon verzekert, is aan de bewonen dier straat den raad gegeven, een Bond op te richten, tot het coöperatief aank weeken van straatkeien. Gelukt dit nog niet, dan kan men als uiterste redmiddel overgaan tot het bouwen van een watermolen. Venlo Naar men beweert, is dezer dagen alhier een zeer zeldzame arend gevangen. Oirlo. Alhier is vacant de betrekking van bode voor de tweede postbestelling.

Peel en Maas | 1904 | | pagina 2