ioloaiale Puile LijÈÉn Frans Kappelle, Notaris Esser VERGADERING grappige komieke Voordrachten, Notaris Esser Notaris Linssen Notaris Esser N otaris Esser bekwame Sigarenmakers Notaris Esser O CD Ruime Verdiensten. Rijwielen-Fabriek „Vulkaan' zachte Groene Zeep, De Qliefabriek te Delft Notaris Esser J. RPPRR Schoolstraat Ver^v. Tegen bedelarij. 01,der'£elflëKende brengt hartelijk dank liclit Timmerwerk. Een deugniet. Vereeniging Pluimveehouderij Nederland. Ingezonden. 40 voor slechts 35 cent a voorm. 10 uur voor den hoer I Jaeoh. 15 voldragen malen van de besie qualiteit. h voorin. 11 uur voor Jacob Cleophas, 4 dragende varkens. Aanbesteding Brandassurantie. CD Handboogschutterij „DIANA' CD O CD CD P P Burgerlijke Stand. E. van der Putten, <3 o cd CfQ Model 1904 Gevraagd een net Persoon, Boter- en Dierenmarkten. De Burgemeester van Venray dHe®r?n ^'ndkte]'erS II. Hl. <le Koningin .Hoeder als PxllJVLA. onverbeterlijk Haffmans te Helden, en Esser te Horst. V. FONCK, Venray. f 200. Handgeld W. van den Berg. Sesanikoek en Aleel. merk Delfia, met een gehalte van "]zal op Donderdag 21 Januari 1904 (en niet op|minstens 40 pCt. eiwit. 10 pCt. vet, benevens volledige zuiverheid. Dinsdag 19 Januari) nam 2 uur ter herberge Gedroogde spoeling, uitmuntend voedingsmiddel voor van de Erven TacUen te Horst aan denMeterik koeien, paarden en schapen, met een gehalte van 21 pCt. eiwit en op verzoek van den heer L. Wils, 6 pCt. vet. rs To M.GIndhach ia eene eclit Pruisische JTlj ann alhm. die bij zijne II. I»ricft- politieverordening afgekondigd tegen hot geventcrwijiling en de Kersle v.-.n aalmoezen. plechtige II. Mis liern t run ut Daa.by is namelijk verboden aan bedelaars °e,"k,ve"Scl,cn hfM,en aangeboden. beveelt ii-, „i i Ook mijne Ouders en Zusters danken van op suaat en aan de buizen te geven, als de r harte voor d« hetoondo belangstelling. - gever of geefster die personen niet kent. \ki' 'lx i Daartegen wordt een boete van 1 tot 30 Pater Benvenutus 0. M. C. Wie Wl1 wat voordragen A. H. BOOM, Arnhem. Langstraat, jza| op Maandag 18 Januari 19C4 in den zich beleefd aan tot het verrichten Gouden Leeuw te Venray, Mark bedreigd, bij wanbetaling door hechte nis Ie vervangen. De verordening voegt er bij, dat het. uit - reiken van voedsel en kleeding om in dnngen- do behoefte te voorzien, alleen dan is toege laten als-de mogelijkheid is uitgesloten dat de ent vanger de zaken voor geld of voor drank ruilt. Te Losser is de dertienjarige G. P. door don rijksveldwachter Kievit op heeterdaad .rm v u-- k a i i °P Rondas; 17 Jan betrapt,, terwyl hy bezig was een deurbengel jjnr de Muziekzaal. op do rails te leggen. Do knaap heeft thans bekend, dat hij de vorige week oorzaak is geweest, dat de tram moest stilhouden, omdat hij een telephoonpaal en even daarna een plank dwars over de rails gelegd had. Onderafdeeling VENRAY. op Zonila 1. Buiten verantwoordelijkheid, der Redactie 3. 4. 5. eieren Geachte Redactie van Peel en Maas! Gaarne zag ik het onderstaande opgenomen in uw geacht en veelgelezen blad. Ik gevoel mij namelijk verplicht, om bier tot mijn groote spijt te moeten erkennen, en ik betreur het ten zeerste, dat Zondag avond ter gelegenheid der algeraeene jaar- lijksche vergadering van den Boerenbond in de Muziekzaal, zoo weinig boeren uit onze parochie aanwezig waren. Die geringe belangstelling in de zaken betreffende het eigen bedrijf, was dan ook terecht voor velen onbegrijpelijk. Mogen we daarom bij de aanslaande vcigadering van onze Coopeiatieve Eier- vereeiiiging eene grootere schare uit ons doipje zien opgaan naar Venray's Muziekzaal, alwaar de belangen van den landman zoo menigmaal op treffende en schitterende wijze behartigd worden. In de hoop, dat zulks ook door onze boeren steeds naar waarde zal geschat worden, noem ik mij Uw trouwe lezer, G. Oirlo-Castenray, 15 Jan. 1904. leiden door den heer TH LANGENHOFF, Secretaris Afd. Noord Holland. 6. Inning contiibuiie 1904. IV li Met het oog op bovenstaand vooistel worden ook de besturen der Eierbonden beleefd nitgenoodigd de vergadering te willen bijwonen. Het Bestuur. A G E N D- A Jaarverslag. Rekening en verantwoording Penn. Aftreding en keuze Bestuur. Bespreking Fokstations. Voorstel afdeeling Noord-Holland om ie zenden naar Amsterdamin 16 voor Dames24 voor Heeren. Deze verzameling grappige komieke voor uur, (drachten (voor 1 en 2 personen) welke vroeger f 0,05 kostte wordt thans opgeruimd Zendt 35 cent aan posizegels of postwissel groot f 0,35 en u ontvangt deze 40 grappige komieke voordrachten franco thuis. G. J. KUIPER Ez. Boekhandelaar Almelo. publiek verkoopen. Op Maandag 18 Januari, avonds 6 uur, zal voor rekening en huize van LOUIS WIJNHOVEN, des ten worden Aanbesteed: zal op Dinsdag 26 Januari 1904 nam. half 2 bij Coeuen op «Groot Californio" op verzoek van Mej. C. Ousters en C. Receveur. publiek verkoopen Op Reulingaberg: 30 nos. boompaaltjes, tuiniers en brandhout. 15 nos. rekhout, gelint en spurriestaken. 15 nos. 15jarig strooisel. Op Dennenoord: 35 nos. bijzonder zwaar rekhout, gelint, hopstaken en brandhout. 60 nos. gelintstaken, boornpnlen en spurrie- staken 25 nos. boonstaken, boompaaltjes, tuiniers- hout en brandhout. 65 nos. best slaghout geschikt voor f isienen en schansen. -O as SU -I H SB P P aQ *7 Het BINNEN VERFWERK van het nieuwe Postkantoor te, Venray Voorwaarden en inlichtingen te bekomen! bij L. Wynboven. Leden, die zich dadelijk willen verzekeren hij de Krandassiirantfie van den' boerenbond, moeten zich persoon lyk Lal aanmelden bij den Secretarie voor den 22 pas, Jan., terwijl zij, die zich binnen 10 jarenL denken te verzekeren, eveneens hiervoor moeten teek en en bij den Secretaris voor 22 Jan., omdat zij dan gedurende 10 jaar kunnen toetreden tot de Assurantie zonder betaling der premie van inkomen. Het Bestuur. VENRAY, zal op Woensdag 27 Januari 1904 vooral. 10 uur ter herberge van den heer Holla te Areen op verzoek van J. Gruntjes en kinderen Wennekens, publiek verkoopen Een huia met tuin, bouwland en heide, gelegen te Areen aan B>andmolen en Boeien- heide sectie A no. 3111 en 3143 groot 91 aren 60 cent. - te op verzoek van de Erfgen. Jan van dej op Dinsdag 19 Januari 1904 's [.amid."'1 °f Woen8tl?ü - Kerkelijke Diensten ie Venray. Parochiekerk. MAANDAG 8 uur zingende mis, ter eere van St, Pctrusstoel te Rome. DINSDAG wordt het feest van St. Antonius Abt te Ycltum gevierd, om 9 uur Hoogmis met preek. Om 9 uiir in de parochiekerk alhiér geen Mis. DONDERDAG 8 uur Jaargetijde voor Maria Petr. S DONDERDAG Sun.-Jaargetijde Sdc klas voor den 0|1 ZillCI'(lllg (lelt 25 Jilllllal'i 1904, V E N R A Y. Rutten, aan het Eindt te Venray, publiek verkoopen Gemeente Venray, 1 Een huis roet aanhoorigheden, tuin en bouwland, gelegen aan 't Eindt, groot 31 aren "|70 centiaren sectie C 4329; 2 Bouwland ii. de Lullscbe Kuilen, groot' 13 aren 45 centiaren seotie 2733. Januari 1904 nam. 3 uur jte Horst, ter het berge van Cox aan 't Molen huis, op verzoek van den heer L. Baetsen, publiek verkoopen 25 nos. gelint lat en spurriestaken, gelegen in zijn bosch aan den grintweg naar Venray. 25 nos. boonstaken, bandroeden en brand hout in zijn bosch in Eikelenbosscher vlasmeer Vooraf te bezichtigen. X P SU C/3 CO O DJ -ts cc H Notaris Linssen te VENRAY, zal op verzoek van het Edelachtbaar Ge-! meentebesluur van Wanssum, op Maandag 25] Janum i 1004, dos A v-.vrniddogs 10 uur. in h«tJzal gemeenteboseh te Géysteren nabij 't Roozen Openbare verkoop van een huis en tuin te Venray. IIoogEerw, Heer Pastoor Herman Janssen. VRIJDAG 8 uur Jaargetijde 2e kl. voor Leonard Smulders, Paterskerk. De Hoogmis zat worden opgedragen voor de over- ledenen van het Aartsbroederschap. Na de Hoogmis Processie. Om 5 uur Lof, DINSDAG om 5 uur Lof. VRIJDAG half S de gew. uitvaartdiensten voor Th* Mastbroeks als lid van het Aartsbroederschap. om 5 uur Lof en H. Kruisweg. ZATERDAG om half 8 plechtige lijkdienst voor Theodorus Mastbroeks als lid der 3de Orde. voor H. H. Honoraire Leden inwonende Familiè. en met. op Zondag den 24 Januari 1904, voor het publick tegen entrée: le Rang 30 cents. 2e Rang 18 cents. Programma volgt Het Bestuur. 'daal. I publiek verkoopen i 65 slagen dennenhout, meestal boonstaken, 'eenige nos. rekhout, slieten en brandhout. Vergadering aan no 1. Notaris Linssen te VENRAY. op verzoek van het R. Katholiek Kerk- VENRAY Van den 8 tot den 15 Jan. 1904. Geboorten. Sigarenfabrikant, VENRAY, VRAAGT ook LEERLINGEN, die 1 jaar aan het vak tot sigaren- zal bestuur van Oirlo, op Donderdag 28 Januari 's namiddags 2 uur in Kerke- en in Pastoors bosch achter Klein Oirlo, publiek verkoopen: 100 nos. bandroeden, spurriestaken, enkele en dubbele latten. 30 nos. boonstaken. op Vrijdag 29 Januari 1904 nam, 4 uur het Hotel de Gouden Leeuw te Venray op {verzoek der erven Jac. Aerts, publiek verkoopeo Een nieuw gebouwd buis met tuin zeer gunstig gelegen te Venray in het dorp, in de onmiddelijke nabij heid van het Postkantoor, geschikt zoowel ivoor rentenierswouing. als voor allen handel en bedryf, kadastraal bekend sectie G no. ]4395 groot 3 aren 80 cent. a M 83 S3 tn M 5-3 tSJ w ■!«gn Josef Johannes Marie Janssen Anna Maria!zijn. om zoo spoedig mogelijk Bistervelts. Jacoba Huberta Engels.Wilhelmina|maker opgeleid te worden. Anna Maria Jacobs. Wilhelm Johannes Petras: Goede conditiën vereiseht. Schmitz.Henurikus Johannes Hubert rlinsenberg. Wilhelmus van de Ven. Sterfgevallen Geene. om geregeld te Aenlo en omstreken. MAASTRICHT. 12 Jan. Aanvoer 16525 ,7 (zynde de streek tusschen Venlo en Venray kilo boter. Hoogste prys f 1,28, laagste t 1,14 raedegerekend> alle Fabrieken, Kantoren. gemiddeld f 1,21. Winkeliers en eenige particulieren te bezoeken Eieren aangevoerd 3600 stuks. Piijzenriom orders op ie nemen v.oor goed ingevoerde' Dikke f 4.00 a f 4.30-, gemengde f 3.80 a artikelen. Ruime verdiensten verzekerd. f 4.10; kleine f 3 60 a f 3.70 p. lOOstuks, Borgstorting in contanten van 50 gulden EINDHOVEN. 12 Jan. Aanvoer 20530 vc™scllte- J Franco brieven motto Ruime verdiensten kilo boter. Hoogste prys f 1,27, langste f 1.15jöureau van dit blad gemiddeld f 1,23 j worden attent gemankt, dat bij my aan Herinnert de ingezetenen, dat op den 22 zeer eoncurreerende prijzen verkrijgbaar is Januari a. s. het 25 jaar geleden is, dat! Koningin der Nederlanden Haren intocht hier te lande deed. Hoeveel het Nederlandsche volk aan de Moeder onzer regeerende Koningin te danken beste Kroon» en Glycerine—Zeep, heeft en op welke voortreffelijke wijze de:pel' vaatjes. Openbare verkoop van vast goed gemakkelijken gang; SL te Oijen Broekhuizen vorst. De Notarissen zullen op Woensdag 20 Januari 1904 om half vijf 's nam. te Oijen Broekbuizënvorst, ter herberge van de wed. van Bracht, op verzoek van de Erfgen, G. Bèerketis, publiek verkoopen Oyen Broek huizen vorst gem. Broekhuizen. in fijne afwerking, degeiijken houw, AAA elke concurrentie. Oyen A 472 huis, schuur, stal. erf, 05 60 0ene 473 tuin en -boomgaard 20 70 - 431 boilwland. 74 80 - 203 tuin 02 30 Maas veld A 252 bouwland 26 10 Maasweide A 6 weiland 73 70 Hees veld A 63 bouwland 36 50 A 64 bouwland 14 20 7. B'ouwersweide A 151, 152 bouwl. 66 90 8 Brouwetsveld A 380 bouwland 18 45 9. Bwuvrersweide A 136 bouwland 68 40; 10. aan den Nachtegaal A 326 bouwl. 08 80| Gemeente Meeiio. 11 in de heide A 1134 dennentiosch 1. jbij het nangaao van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie met onbepaald, h. a. c. verlof of in werkelijken dienst, bij het aangaan v.n vei bintenis, om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST INDIË. AANBRENGGELD: Twintig Gulden: Men melde zich aan: Vrijwilligers en Militieplich- tigen met onbepaald verlof, bij den Command .nt van liet Koloniaal Werfdepot te Harderwijk, of bij een de: plans.-lijke of Garnizoen8 Commandanten; Militieplielitigen onder de Wapenen, bij hun onmiddelijken Chef. belangen van ons allen door Haar gedurende vele jaren is behartigd geworden, is voor zeker niet noodig U te doen gedenken. Wij mogen dan ook dezen dag niet. on op J- gemerkt laten voorbijgaan. Ik noodig U dan allen uit, op dien gedenkdag de Nederlandsche vlag van de! gevels der huizen te doen wapperen. Zondag den 24 daarna zullen door de] muziekgezelschappen alhier des voormiddag! uitvoeringen op de markt worden gegeven. Venray 15 Jan. 1904. De Burgemeester voornoemd It ESS FR. Wed. P. J. van dei' Linden, Schoolstraat Venray. i levert onder openbare controle der Rijkslandbnuwpi oefstations 1 01 40 Grondnolenkoeli en Reel, merk Delfia. met een gehalte HollandscU fabrikaat Broeivrij. Garandeert 42 pCt. EIWIT en VET e 14 vocht. Voldoende zuiverheid. OOST! ]U\T. van minstens 48 pCt. eiwit, 7 pCt vet en 21 pCt. zetmeel, bene {volledige zuiverheid. publiek verkoopen Kalfrootn. uitmuntend voedingsmiddel voor jonge kalveren. biggen, welke met afgeroomde melk. karnemelk, wei of meel worden opgebracht, omdat Kalfroom het verloren vet weder teruggeeft. 50 nos, zwaar dennen topnont, gelegen ge logen gedeeltelijk gelegen tegenovei 't station Horst Amerika en gedeeltelijk aan den Schadijk in de bosschen der familie Drabbeis. V ,v ft- tM-ir' 'i-r-ri. Verkrijgbaar bij den wederverkooper,

Peel en Maas | 1904 | | pagina 3