Limburgsch Nieuws, dat goed Bevolking van Venray, Algemeen Nieuws. Nieuws uit de Buurt. Overzicht omtrent den loop der over ljet jaar 1903. En een mes om het varken (e slachten z een ander. En een pot om het bloed op te vangen,jte ver buiton hun kwartier waagden roept een derde. Nu mij goed, zegt de oude, maar wat krijg ik voor mijn moeite Drie el worst en een ham Ja Het varken is van bezitter veranderd, maar zijn lot ondergaat daardoor geen verandering. Een der francs-tireurs, die vroeger bij een varkensslager in de leer was geweest, wierp het dier op den grond en stak het mes tot den helt in de keel, terwijl zijn makkers, geholpen door Michel, de pooten vasthielden. Zie zoo, zegt de slager, als het varken dood is, nu een paar uren schoongemaakt, en dan den pot te vuur gezet. We kunnen hem van nacht halen. Wat een heerlijk buitenkansje voor de compagnie. Eensklaps komt een der zonen van Vadeij Michel, den adlte"olgüe Franschc soldalen, d,e zich on» "gemeente V'us',^»dW,t"brood n.ind^E^N«meH" nimwe,,i,r °p! l)e Politi» I»"» heden i Er werden voltrokken 35 huwelijken, waarvan tusschen jongman» en jongedochters 30 jongmans en weduwen 2 Weduwnaars en jongedochters 3 weduwnaars en weduwen 0 jmet 2 cents verminderd 'op 32 cents per 9 pond. Deze vermindering is lo danken aan de tusschenkomst vnn liet Armbestuur, hetwelk de bakkers had uitgenoodigd, om den prijs voor het armenbrood te bepalen op 30 cents. wijze ingezet, tenminste Het bleek te zijn zekere E. "acresleerd Het aantal geborenen bedroeg 168, zijnde 77 mannelijken en 91 vrouwelijken. Het aantal overledenen bedroeg 108, zijnde 50 mann. en 58 vrouw. Levenloos werden aangegeven 5 mann. en bewoner der hoeve, binnenge-|3 vrouw. stoimd met den uitroep. Het aantal ingekomen personen bedroej De Pruissen, vader, de Pressen ,ö2 zynde 126 e/166 Trouw Alle drommels, roept de slager uit, dat TT hebt ge er van. door op de menschen te "et .a:'nIal '«trokken personen bedroeg schieten en niet op de paarden. De gewonde 0412u"de 190 mann' 151 vrouw- heeft de anderen gewaarschuwd en wij zullen De totale bevolking der gemeente op den een heel escadron hier krijgen. |l Januari 1904 bedroeg alzoo: Waar zijn ze 3080 mannelijken. Te St. Augustin. j 3238 vrouwelijken. Drie kilometer d3n zullen ze binnen tien minuten hier zijn, en het varken zijn we kwijt. Te zamen 6318 zielen, tegen 6307 op 1 Januari 1903. Dat zullen we toch eens zien, zegt de jongste. Neen, daar is niets aan te zien, en ik heb geen zin om gefuseleerd te worden. Kom, opgemarcheerd, Gij zijt ook met slim, voor zoo'n ouwe rot, laat mij eens begaan, ik zal wel zorgen, dat de Pruissen eraf blijven. Vader Michel, geef eens gauw twee hemden, twee broeken en twee boezeroenen, of wat ge maar hebt. En jelui, gauw u uitge kleed. In een oogwenk zijn de slager en de andere sluger uitgekleed, terwijl vader Michel de De gemeente is alzoo in het afgeloopen Haar vermeerderd met 11 zielen. Post- en Telegraafkantoor, Venraj, Daar reeds enkelen het hiervoor aangebo den hebben, zijn do anderen wel genoodzaakt) om ook wat te doen. Maandag avond vergaderden alhier een aantal metselaarsbazen en knechts, met het doel om een uniform lomitarief vast te stellen voor karweien, en deze evenals de knechtsloonen voortaan te berekenen per uur. Van den uitslag dezer vergadering vernamen wij nog niets. Met. het oog op de ervaringen der bakkeis, zouden wij echter den metselaars aanraden, om gezamenlijk ééne lijn te trekken, want zoo dit niet gebeurt, lijden de beste plannen schipbreuk. Op liet gebied van eendrachtige samen werking mogen onze burgers tegenwoordig wel eens een lesje gaan nemen bij de boeren, Die zijn beter op de hoogte, en ze trekken er profijt van en alzoo gebracht|joor een paai. personen. HELMOND D e™ zekere S. alhier lueeg <>p Nieuwjaars-k af dag eenen min of meer gevaarlijken messteekLnn T 400 inwoners, in de zijde. Dat mes, dat mes 'zielen SEVENUM. Naar wy vernemen, heeft dei bevolking onzer stad ar toegenomen met ei bedraagt thans 12977) Minister van Waterstaat Handel en Nijver heid zich vereenigd met het verzoek ora| vestiging van een Rijks telephoonkantoor alhier. Binnenkort kunnen we dit voorname hulpmiddel voor het verkeer dus tegemoet zien. MAASBREE. In een onbewaakt oogen- blik had het zoontje van den koopman Corn. Scli. alhier Dinsdagmorgen het ongeluk in een kelel met kokond heet water te vallen.! Toen men den kleinen stiimperd uit zijnej Door liet geheele land doel thans h [bericht de ronde, dat door den hakker Maihii li van de Looveren tegen de heeren Kar Raymakers en Frans van dei- Schoot een weddenschap om f 50 is aangegaan, om pc hondenkar, bespannen met 3 honden, binnen 24 uren van Helnimd naar Amsterdam tej rijden. Daar dit zaakje heel wat opspr ak verwekte vooral omdat de heet Raymakois lid van de Tweede Komor is, heeft deze per ingezonden stuk in de «Nieuwe Rotterdammer" kennis gegeven, dat hij met. de beruchte wedden-, Wat reeds lang als gerucht besproken zal thans werkelijkheid worden. Tegen ieders verwachting in, hebben de boeren van'het gehucht de Heide het plan tot het bouwen van een coöperatieven Wind- graanmolen doorgezet. Het gangwerk, assen en roeden, afkomstig van een molen te Tiel, is bereids aangekocht en deze week al naar de aangewezen plaats aan de Heide vervoord. De werkzaamheden zijn opgedragen aan dej heeren Jan Wijnhoven, molenmaker Gerard Poels, metselaar. Als men nagaat, dat hiermede het getal; graanmolens in Venray reeds stijgt tot 11, lan wordt het duidelijk, dat de meeste voor- ieelen van het molenaars vak verkeken zijn. netelige positie bevrijdde, wus hij zoodanig jschap niet het minste te maken heeft, met brandwonden overdekt, dat men dadelyki geneeskundige hulp moest inroepen. MEYEL aan onze nieuwe kerk zoo goed als geëindigd HELMOND. 't Plan siaat EindhovenGeldropHelmond Eindelijk zijn de workzaamheden door te leggen tot Asten, vast de lijn onmiddelijk Deze lijn zal geheel over eigen haan loopen en na verloop van een paar degen zullen er de van Helmond langs de Staatsspoor lot Rozen- H. Diensten in plaats hebben. «lein van daar op Brouwhuis en zoo over Meyel kan thans hogen op zijn prachtige Ontstoppen en Ommel na .r Asten. kerk en iedereen die ons dorp voor een paa; jaar of thans zag, zal moeten bekennen, dat het heel wat in aanzien gewonnen heeft, door zulk een grootsch gebouw te zien verrijzen. Reeds zoover is men hier gevorderd, d.it de grond voor het station emplacement al isj tangekoclit. WYCHEN. Op het Wychensche meer zijn IEGELEN. In geen jaren is de Nieuw. Zaterdag twee knapen, hij het schaatsenrijden lhier zoo rumoerig geweest als dit in een wak gereden; een hunner, de 16jatige J. O. verdronk. jaaisdag :jaar. Reeds in het vallen van den avond hadden en [op verschillende plaatsen schermutselingen plaats, die gewoonlijk de voorboden zijn van ernstige vechtpartijen. 's Avonds werd een herbergier door een zekere J. W. met een mes in de borst geslo Met dat alles komen we tot de overtuiging,|keu en 'evens diens zoon bloedig verwond Het Kantoor is dagelijks open: voorPost. f ulbino< d i?MPr,»st..pl,t me, klompe,;. Telegraaf va» 8-12.30 en 3 30-7 barende macht is, welke op den duur dei •-•••• c-««• »gg<r oo' wisse 8 en wi an ie s en voor e neringdoende middenstand met vernietiging legenheid van Nieuwjaar niet minder dan 23 jks verzekering bank alleen op werkdagen b Rijksverzekeringbank alleen op van 8.30—12—30. Op Zon- en Feestdagen open dreigt Laat ons echter hopen, dat het christelijk 7.308.30 bewustzijn hier als een deugdelijken rem mag u- i. "u 12.30—1.30; voor de Spaarbank alleen I dienst doen gevraagde kleedingstuaken by elkaar zoekt.3Q_g 3Q vm uiensi noen. Het jonge soldaatje haalt het veeren bed uit' de bedstede, legt de uniformen, de geweren' Kijksposlspaarbanli. en het lederwerk op het stroo en daarna het Aan het postkantoor te Venray bed er weder boven op. Zyne kameraden daaronder ressorteerende hulpkantoren weid het zware stuk hing, met liet gevolg dat een trekken de kleeren ran vader vader Michel,gedurende de maand December 1903: Bij het vervoer eener ijzeren molenroede, jbestemd voorden molen aan de Heide, brak dej 111 de Hofstraat een der kettingen, waarin aan. Alles gaat zeer vlug in zijn werk. De jongen bindt een handdoek era den gapende hals van het varken, neemt het lijk op en voegt erbij: Vooruit oude. help hem eens op liet bed tillen. Goed zoo, trek wat aan zyn pooten, om hem langer te maken. Nu moeten we zijn kop tot den nek toe in een slaapmuts steken. Een helder laken over hem heen Neem nu beiden een schop, loop gauw naar de plaats met vader Michel en ga zitten steeuen kloppen. E11 nu moet ik nog voor me zelf zorgen moedertje. Geef me gauw een rok. een voorschoot; een jak en uwe Zoudagsche muts Ik ben Victoire, uwe dochter. En nu komt het er maar op aan, om erg te weenen over den dood van Antoine, die met open mond al de toebereidselon heeft gadegeslagen. De soldaat doet het goed van de oude vrouw aan en slaat bedroefd de oogen neer na ze eerst met de handen goed rood gewreven te hebben, Vooruit, nu huilen zoo hard we kunnen! Een trio van klaagliederen weerklinkt dooi de hut, op het oogenblik dat voor de deur de eerste voetstappen der paarden en het geklet ter der sabels weerklinkt. Een onderofficier stijgt af en komt woest dreigend met een revolver in de hand binnen. Op het gezicht van het witte laken over bet bed, blijft de soldaat verlegen op den drempel staan, maakt een militair saluut en zegt op barsch medelijdenden toon: Kapout, ocb hoe ongelukkig Moeder Michel en de kleiue jongen schreien zoo hard ze kunnen; de verkleede Victoire vergiet heusche tranen. Onze arme oom is aan de pokken ge storven, brengt zij snikkende uit. De pokken 1 roept de onderofficier) verschrikt uit Ja de pokken, brult het trio, al schrei ende, De kwartiermeester keert zich om en gaat aan den luitenant verslag doen van zyn be vinden. De Pruisen zijn doodsbang voor besmette lijke ziekten en vooral voor de pokken. Hetj was streng verboden op eenigerlei wijze met besmette plaatsen in aanraking te komen, zoodat de list der gewaande Victoire beter dan een geheel garnizoen de herberg verdedigde. Op bevel van den commandant haalde de onderofficier een rood potlood voor den dag, en schreef op de buitendeur in het Duitsch een paar woorden, waarbij aan ieder Pruisisch soldaat werd verboden de besmette woning te betreden. Daarna reed de troep verder. De bewoners der herberg droogden hunnei gedeelte der roede op de voeten viel van den heer Jan Wijnhoven. Ofschoon vrij ernstig gekneusd, had dezej nog reden genoeg om zich te verheugen over Het laatste, doorjiat kantoor uitgegeven (j0|1 goe(jen afloop van het ongeluk. ingelegd terugbetaald 4684.10; 9194.46. boekje draagt het nummer 2795. in liet gelieele jaar 1903 aan de Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 96140.27 en terugbetaald f 95938.29. Het zoogenaamde «Vlak" was in de wertj laatsto weken, vooral op de talrijke feest dagen, de groote verzamelplaats van jong en oud, welke van hel ijsvermaak houden. Er was voldoende ijs, om op schaatsen aan Drankwet. Het afdcelingsverslag is verschenen over liet wetsontwerp tot hei ziening van de wet van 1881 liouden-le regeling van den klein r de gemeentepolitie alhier «y» by ge- ^"Jal 8terken dra"k Yeesniokkelen. In de nabijheid van de Belgische gemeente Selzaete, niet ver van Sas van Gent. is een processen verbaal opgemaakt Voorwaar geen kleinigheid KERKRADK. Aan het staiiou Kerkrade bende véesrookkelaars door een aantal ryks- Rolduc worden, met het oog op don steeds ambtenaren overvallen. De smokkelaars zeiven sloegen op de vlucht handen to^nemenden fraudeleuzen invoer van suiker, van tijd tot tijd alle reizigers, komende uit doch zeven schoone runderen vielen 1 Dui'schUnd aan eene lijfvisitatie onderworpen.) van de douanen. Zeer vele bekeuringen zijn daarvan reeds De runderen werden ter keuring en quaran- het gevolg geweest. taine naar Sas van Gent vervoerd en ruller F.YGELSHOVEN. Alhier heeft Zondag later voordeele v.in den Staat aan de avond weer een moord plaats gehad. meestbiedenden ver kocht worden. Muikei-Hinoltkelen. .r 1 1 inleen flink (inalochtje te maken, Ifet bedrag der rnlagen vermeerderde J0||. D|!,brak |ie, 0<jk het afgeloopen jaar met f 6214.93. terwyl dBr«het kyklus6lig pBbliek niet. liet bedrag der terugbetalingen ruim f 1 i000 y U°_L. hooger was dan het voorgaande jaar. Poels aan den bosch had gezorgd voor een Deze cyfers wijzen jammer genoeg niet on 'ekker potje bier, terwyl de gloeiende kachel O O 1 olpp.lo uarap, of.nillt r>TY\ rlü l.olf .-av b lan.n.ln., toenemende welvaart. De Nieuwjaarsdag, plaatsen kenmerkt door steeds gereed stond om de half verkleumden,. welke met het water hadden kennis gemaakt, |weer te ontdooien en op te droogon. j Doch op het ijs moet ook variatie zijn 'en hiervoor had de lieer Jacob Aerts op welke zich^op vele) [jrjekoningrendag gezorgd. In een minimum van tijd was door hem VENRAY, 9 Januari 1904. ergerlijke dronken schap en bloedige vechtpartijen, is in Venray 1U T -T'T. J- 7 zoo kalm mogelijk voorbijgegaan. .Be" weJ8trVd.het l,a,d,'Ude" georganiseerd Behalve eene schermutseling in een der gehuchten, was van ruzie zelfs geen sprake, en evenmin iets te bespeuren van drank misbruik. Door de politie is dan ook geen enkel proces opgemaakt. Onze beide muziekkorpsen, de Fanfare Euterpe" en de Stafmuziek Het Zandakker,! trokken 's morgens onder het blazen vanj vroolyke marschen door de straten, op de; gebruikelijke wijze hun nieuwjaarsgroet' brengend aan bestuursleden en andere auto-j teilen. i De postbode W. Kirchne met ingang van 16 Januari a. i waarvoor hij gratis een paar prijzen beschik baar stelde. Liefhebbers waren er genoeg on kranige rijders ook, zoodat er menige keurige serie te aanschouwen viel. Na herhaalde overkarapingen werden de prijzen behaald als volgt: le. Antoon van Rijn. 2e. Adriaan Verheugen. Het was een recht genotvollen namiddag en noode scheidde men 's avonds van het ijs, dat steeds vreugd en bekoorlijkheid biedt. alhier l Ging, naar men meldt, tusschen de bewoners van Kerkrade en Belgen, die inj Duitschland in de groeven werken. Woensdagavond hebben de ambtenaren te Nispen een flinken aanslag gedaan, nl. 500 Een der Belgen, met vrouw en kind in het kilo's suiker met paard en kar. gevecht betrokken, ontving een steek in dej Van de smokkelaars welke de vlucht namen borst, die hem den volgenden dag. op wegjis een persoon gekend. Dat zulk een aanslag naar het hospitaal deed overlijden. niet zoo gemakkelijk ging, bewijst wel, dat" w«ar verwond.|er nog circa 7 maal is geschoten. f .-•«r Een andere werd medo Men heeft reeds een paar verdachten, als zijn de dadeis, in hechtenis genomen. GELEEN. Op den hof Ten Eisden had een zeer treurig ongeluk plaats. De lieer Bergmans pachter, geraakte onder de dorschraachme, tengevolge waarvan de ongelukkige man is overleden. VIERLINGSBEEK. De Raad alhier heeft benoemd tot gemeente-vroedvrouw, Mej. C Korbmacher, verloskundige te Boxmeer. ST. ANTHONIS. Dezer dagen is de oudste ingezetene onzer gemeente, W. Bies. overleden in den buitengewoon hoogen ouderdom van bijna 93 jaren. De brave grijsaard, die tot het einde zijnsj levens het gebruik zijner verstandelijke ver-|^at dezer dagen werd geboren, in den beer Te Roosendaal hebben de kommiezen opj last van hooger hand, op liet onverwachts bij eenige grossiers al de suiker in beslag genomen ruiin 16.000 kilo en naar bet entrepot van den rijksontvanger vervoerd. Of hier sprake is van gesmokkelde suiker, dan wel of de grossiers de herkomst er van niet kunnen bewijzen, wordt onderzocht. Zeldzaam. Een koe van den landbouwer St. Floor te^ De Bilt, schonk dezer dagen aan twee kalve ren het leven. Dit is op zich zelf niets bijzonders, doch dat elk dezer dieren bij de geboorte reeds het i kolossale gewicht bezat van 87 en 79 ponden, behoort zeker wel tot de zeldzaainhedeu. Ontaarde ouders. Te Ede hebben de echtelieden H. hun kind, Wy meonen de bijzondere aandacht van belanghebbenden te moeten vestigen achterstaande advertentie, betrekkelijk jaarlijksche algeraeene vergadering van den Boerenbond. Zooals men ziet, zijn er belangrijke zaken aan de orde, zoodat by eene algemeonej opkomst al weer heel licht besluiten genomen worden, welke in het belang zyn van dei: boerenstand. Met het oog op de voorbeeldige activiteit onzer landbouwers op het gebied van vereeniging en samenwerking, valt dus zeker thans niet aan een druk bezoek twijfelen. Met zekerheid kunnen we thans mede- deelen, dat de Handboogschutterij «Dia alhier hare gewone jaarlijksche Tooneel uitvoering zal geven in de zaal van den heei W. Wijnhoven, op de navolgende dagen: Zaterdag 23 Januari voor honoraire laden met inwonende familie. Zondag 24 Januari voor het publiek, tegen entree betaling. Zooals gewoonlijk biedt «Diana" weer een zeer varieerend programma, o. a. een viertal kluchtspelen, benevens komieke scènes en voordrachten, prachtige tableaux enz. Alles te samen beloven het een paar genotvolle avonden te worden, hetgeen men tranen en haalden spoedig «Oom Antoine" van onder de dekens uit en deelden hem met de trouwens van -Diana" gewoon is. drie militairen, die op iiun beurt weder met hunne kameraden in het garnizoen deelden. De familie Michel at nog dagen lang ham Voor de Rechtbank te Roermond stond Dinsdag o. a. terecht, M. IL, oud 23 jaren. [woner.de te Venray, beklaagd dat zij in den lever, beuling, bloedworst en andere heerlijk namiddag van 3 November, te Venray inden heden en bleef bovendien, dank zij de rooden winkel van M. Rooyakkers eenig geld, tot letters op den muur. den geheelen duur van leen gezamenlijk bedrag van circa 5 mark. den veldtocht beschermd legen de aanvallen]heeft ontvreemd. van voorbijtrekkende Pruisen, Eisch 3 maanden gevangenisstraf. tot brievenbesteller te Nyraegen. naar Belgie had mogens behield, was een der weinig over gebleven oud-strijders, die in 1S30 den benoemd [Tiendaagschen Veldtoeht I medegemaakt. GEISTEREN Op den 18 Januari a. s. is ASTEN. Een zekere E het 50 jaren geleden, dat de weled. lieer P.j werker, geboren Duitscher, wonende alhier H. van Soest naar Geisteren kwam, uin alsijg Roggel aangehouden en vandaar naar rentmeester bij de adelijke familie do Weichs^Roermond getransporteerd, verdacht van te de Wenne in functie te treden. Roggel en in verschillende andere plaatsen Voorwaar een eer om 50 jaar onafgebroken valsche kwartjes te hebben uitgegeven. Dientengevolge werd ten zijnen huize alhier' pul gestopt. Het was hun achtste en uit wrevel over de ongewenschte toeneming van het gezin hebben ze zich op deze wijze ervan ontdaan. Op last van den burgemeester werd do Verberg, bank-beeipwt uitgesehep', waarbij liet lijkje te - voorschijn kwam. Het kind moet hebben geleefd. Gmilie als rentmeester te bij dezelfde fungeeren. Dat de heer van Soest nog lange jaren in ons midden mag blijven, is voorzeker de wensch van allen, die hem hebben leeren kennen, achten en beminnen. WANSSUM. Onze vroegere dorpsgenoot, de Weleerw. lieer P J. Litjens, thans kapelaan te Heijthuizen, is door Z. D. H de Bisschop van Roermond benoemd tot| Pastoor te Cauberg. BERGEN. Een eigenaardig gebruik bestaat) hier op Nieuwjaarsdag onder de schoolkin deren. 's Morgens in de vroegte, trekken ze allen, verdeeld in verscheidene groepjes van huis tot huis, om de inwoners een «Gelukzalig Nieuwjaar" toe te wenschen. Ontzettende brand, 63? dooden. Een vreeselijke brand heeft gewoed in den rijks cn gemeentepolitie in tegen.|'re(luo'8"scllouwkurfl '8 Chicago, tijdens eene den burgemeester ae„e,'™',8lelli"t!- die door °"fleve6r 1:300 P8™"8" doch zonder, "0rd b'jgo»™'»1- De brand ontstond op het tooneel, tusschen Ook in deze gemeente zyn verschillende"18en verspreidde zich in een oogen- door de woordiglieid van strenge huiszoeking gehouden resultaat. In ruil voor die goede wenschen krygen dan elk een of andere versnapering, zoodat de kleintjes den heelen dag volop te smullen hebben. WEERT. Z D. H. Mgr. J. H. Drohmans bisschop van Roermond, heeft aan den hoog- eerw, heer mgr. J. G. Ousters op zyne aanvraag eervol ontslag verleend als pastoor deken te Weert; en benoemd: tot pastoor deken te Weert den zeereerw. heer H. J. H. G. Kerbosch, pastoor te Nederweert. valsche kwartjes m omloop, waarvan het bekend is, dat eenige door voormelden persoon zijn uitgegeven. Hoewel ze tamelijk goed zijn afgewerkt, zijn ze toch te herkennen nan den klank, alsook doordat een klein gedeelte van den rand niet gekarteld is en aldaar een klein scheurtje of barstje heeft. Zij dragen allen liet jaartal 1903 en de zuivere beeltenis van de koningin met kroontje., SOMEREN. Door tusschenkomst van onzen Burgemeester, den Edelaclitb, heer Michels. ontving de peel werker Bert Maas alhier wiens huis en inboedel onlangs door brand vernield werd, van H. M. de Koningin eene som van f 40 als leniging in den nood. GEMERT. Alhier is Zondagmorgen op «len Dijk een aanranding gepleegd op een naa huis keerend meisje. Op haar hulpgeschrei kwamen menschen| loes.tellen, waarop de onverlaat op de vluchtj sloeg. L blik door de geheele zaal. Het publiek rende in dolle opgewondenheid naar de uitgangen toe. Toen werd de schrikkelijke tragedie in zeer korten tijd afgespeeld, menschen s'ikten, menschen verbrandden, menschen werden vertrapt, doodgedrukt, gewurgd. Zoo talrijk waren de lyken, die uit ver- schillende hoeken werden byeengehaald, dat men ze hij twee en drie opgestapeld op het trottoir moest neerleggen. Van de drie en veertig lichamen, welke hot eerst te voorschijn werden gebracht, was er óén, dat van een vrouw, waarbij men nog eenige teekenen van leven kon ontwaren. De ambulance voertuigen van de poli'ie en allerlei andere rijtuigen werden onmiddelijk beslag genomen om in allerijl de doodeti. weg te voeren en de gewonden naar de gast huizen te brengen. De meeste slachtoffers vond men heneden j1 aan de trap, die naar de achterste galoryeu voert. Daar waren de lijken der toeschouwers-

Peel en Maas | 1904 | | pagina 2