BERICHT. tankinrichting 8 Afkondiging leste OLIE, ONTVANGEN eene ruime keuze en SC HE Uil KALEN DEUS. Jaarmarkt te Vearay Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen De Notaris HAFFMANS H. BECKERS, moim suit M. VERRiET, m Groote keuze CAE BïïïEZ. De Notaris Unssen F. KLAASSEN Visitekaartjes De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Ds Notaris Van den Bergh ZITDACi houden, Uit de hand te pachten: Bouwhoeve, f|0 Een eikenhouten buffet met bierpomp en Landbouwvoorfbrengselen, op Woensdag 20 December 1893. Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegcn zal lS;tai2{i:s£' don Stt December 1803. om 10 uur 's voormiddogs, (e Oostruin, op Verzoek van Mej. de We-lnwe Camps. publiek verkoopen 70 slagen zwaar Slaghout, wassende te Oostrum, aan het Spoor. Vergadering Ijij nu. 1. Zegt het voort. YF.KRAY, Kleermaker, Baterstraat. Te bekomen alle soorten STOFFEN voor het Winterseizoen, VOOR Iiccrrnklccding en Raniesraanicls. ALSOOK halfwollen en katoenen SloffenBevertings, Pi- lows, Katoen en alle soor ten Voering», enz. enz. Alles aan zeer lage prijzen. Vr> I)ó STOI'TKX bij mij niet ge- 3 kocht worden nog even als vroeger nangenomen. êsss' nieuw grappig Voordracljtenboek, bevat lende 52-4.- splintei-nieuwo voox-dixichten, komieke scènes, coitpletten, bcri jinde auecdoien enz. alsmede een verzameling liederen. S'rójs üO cent, SnSiond; Nieuwe vroolijke Potpourri Mans Wispelturig. De gefopte agent. Dio vindt men niet. De rustbewaarder. ooji v.il ouk wat hebben. Dool'is lastig. "Het allermöuwsió v.. i-- Do wondermenschJoost de scbattenzoeker Nathan Pon. Als ik eens burgemeester was. Mijn oude hoed. Jan Altijd-dorst. Hot betooverdo varken. Dat is niet ver boden. De eerste kus. Twee in innende harten. Doms Ongeluk. De korporaal. Ik begrijp er niets van. O! was ik toch •/.oij'n dier. De nap als rustverstoorder. Dat moet zoo vlug mot gaan. ê4 splinternieuwe voordrachten met ón zonder zang, en bovendien nog i) vrooljhc liederen. Het ge/ieelc boek wordt, na ont vangst van postwissel groot li O cent of van 1 blauwe postzegels, franco per post toe gezonden door J. D. Dijk, boekhandelaar GHACHTSTRAAT, GRONINGEN. LANGSTRAAT. VENRAAI. Onlvangcii eene ruime keuze in: Belgische, Duitsche en Engelselie Busking, Wollen Doeken, Wollen en Katoenen Dekens, Baai, Bever- tins, Manchester*, Onderbroeken en Borstrokken, Jachtvesten, Wollen Kapers. Moffen, enz. enz. O* Ai deze artikc-lon worden verkocht a Contant aan zeer LAGE PRIJZEN. OPNIEUW ONTVANGEN eene ruime keuzo in GOUD- en ZILVERWERKEN aan buiteugewoon lage prijzen. Oud goud en zilver wordt door mij aan den hoogsten prijs in gekocht. 'Te bekomen bij \Y. van den Miincfchof-Sassen, Groote Straat, Venray. Beste oude- en gewone Jenever, Cognac, Brande wijn, Citroen en Frambozen limonade, Pepermunt, Citroenextraet. Maagbitter of Boonekamp, Aal bessenjene ver, Persico en alle soorten W I.T N E N. Verder alle soorten Galanteriën en Koloniale Waren, Weitebloem, eet Alles aan billijke prijs. VENRAY. Prima Aniei'ikaaiisclic in houten en ijzeren raten, aan uiterst lage marktprijzen. V. Fonck. in alle soorten Brillen en Pince-nez, Ratlienowcr glazen, S3.SS. SfcocÉorcaa maijBtetolrn. Reparatiën spoedig en goedkoop. te Vi'.NKA Yzal PUBLIEK VERKOOPEN: IQ Op $2mim£ag 3 2 Dccemïscr 's uamidd.igs ten I uur, ter berber- ge van Willem Hallussen te Leunen onder Venray, ton verzoeke van de Wed. Willem Joseph Dautzenberg en Kinderen. Gemeente Venray. lo, Een HUIS met schuur, stellen, plaats en tuin, gunstig gelegen aan den grintweg te Leunen, groot S aren 45 centiaren Sectie D nos. 21S7 en 2783. 2o. Bouwland in het Leunscho Veld, groot 33 aren GO centiaren Sectie D no. 2709 naast de Wed. Poter Willems, de Kinderen Geurts, de Wed. Peter Lemmens en den weg. op Dênssdlas 8tg December neig- %.;y. 's morgens ten 9 uur. ter herherge van Joseph Voermans te Biitters- wijek. ten verzoeke van 1.veren Gebrs. Van do Kamp. 25 nos, zwaar dennen Toplpout en Schalen, liggende ia het boscli van H. Henckens en H. Joosten aan den Grintweg van Blittors- wijck naar Ooijen. 3q licïBKCÏfdon «ïftgx 's morgens t ten 10 ure, ter horberge van An- loon Liljens te Wanssum ten ver zoeke van dezelfden, 20 nos. zwaar dennen Topliout in het Bosch van Antoon Litjens nabij den kiezelweg van Wanssum naar Venray. 10 nos. dito eD Boonstaken, aan het Vossen ven in het bosch van M. Janssen te Meerlo. 10 nos. dito en Schalen, aan het Loovendaal, aan den weg van Meerloo naar Blitterswijck in het bosch van Nicolaas Zeegcrs te Meerlo. Denzelfden dag van 1112 uur ZITDAG ten huize van den heer J. Tervoo- rea te Wanssum. 4q Op $Baamli3g Bfê DoecBnl>er 's morgens ten 10 ure ter plaatse, ten verzooke van het Edelachtbaar Gemeentebestuur van Venray. 40 slagen schoen Strooisel, zich bevindende in hot Gemeentebosch aan het Overbrocit te Venray. 5q Op f9 December 's namiddags 'en 2i/ï uur, ter plaatse, ten verzooke van den heer H. Poels-Camps. 30 slagen Dennenhout, zynde Latten en Spurriestaken, gelegen in zijn bosch aan den grintweg van Venray naar Maashees. q OiimirEdlelyk tiaania ter- zelfde plaatse ten verzoeke van den heer C. Raedts.1 25 n°". latten en spurriestaken. TEN KANTORE van. den le Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE IXANAPIT.AY.IIAIBJNr op le Hypotheek verkrijgbaar. Goud- en Zilversmid, Groote Straat, Venray, (nabij het Raadhuis) brengt ter kennis aan de ingezetenen van VENRAY en omstreken, dat bij hem steeds voorradig is alle Goud- en Zilverwerk zooals: Bellen, Broches, Knopjes, Slooten, Kruizen, Kettingen voor dames, alsook Heerenkettingen, Ringen, enz. enz. [P^u;J «l'oodig cn billijk uitgevoerd. Oud goud en zilver wordt door mij ingekocht, j REPARATIËN worden Spoedig, soliod cn goedkoop afgewerkt. Beleefdelijk beveel ik mij steeds in ieders gunst aan. m GRATS bekomt elke lezer var het niet alleen voó maar ook voor gezond belangrijke en nuttige DE VRIEK9 CEP. Z 3 m dit blad zieken hoogst boek KEN. Men sob rij vo eene l aan Ricliter's Bookli Botterdam efka.nl idel te betreffende de in December 1893 te houden keuring van dekhengsten die minstens 3 jaren oud zijn, alsmede van tweejarige hengsten en vier- tot en met zevenjarige msrriën. De BUBGEMiit'STER der Gemeente VENRAY, Gelet op het, bepaalde bij art. 2 laatste id van her. provinciaal reglement ter bevor deling van de Paardenfokkerij in Limburg, Doet re weten dat, voor de gemeente Venray betreft, do bovenbedoelde keuring, alsmede do wedstrijd voor provinciale premiën, zullen plaats heb ben te BAARLU, gemeente MAASBREE, ter plaatse genaamd «Marktplein" op E&ott- c£?:*dag', December a. s. des voormiddags ten JJ> ure voor de minstens driejarige hengsten cn ten IS 1/2 ure voor de tweejarige hengsten en de merrie». Aldus afgekondigd te Venray den 10 November 1S93, De Burgemeester voornoemd, i»h. ESSER. m&aïtëïroiaiaa, De hengsten en merriea worden niet ter keuring toegelaten, indien niet tijdig, name lijk minstons 8 dagen vóór de keuring, bij Gedeputeerde Staten ontvangen is het bij den Burgemeester nan te vragen certificaat bedoeld bij art. S van het bovengemelde reglement of indien die dieren niet juist op het gestelde uur ter plaatse aanwezig zijn. Op do stipte uitvoering dezer bepalingen zal streng gelet worden. Petroleum- en Gasmotoren. G-oedlcoopste en veiligste be weegkracht, voor fabrieken, drukkerij en, graanmolens pompen, elecr.riseh. licht, enz. Ijevei-t en plaatst onder garantie Dagelijks in werking te zien. voor Velocipèdes, Naaimachines, Stoommachines, Rijtuigen, Karren enz. aan zeer lage prijzen. V. FONCK. op naam gedrukt, per 100 sluks van 50. '60, ÖO en IOO cents. W. van den Mwickkol-Sasscii. Ton KANTORE van den SkdiVIk van den 33323;, zijn steeds G1100TE en KLEINE IAPIT ALEN op le Hypotheek boMehiSibaaj*. zal op DianscJag den SS DccembcB 1893, des namiddags 1 uur, te Grubhon- vorst, ter plaatse het Witveld, op verzoek van de Kinderen Hendrik Vullings. publiek verkoopen 45 schoone eikchoomen, waaronder zware staande op hunne bouwhoeve aan het Wit veld, nabij don grintweg. Te beginnen aan No. 1 in do weide ter plaatse het Broek. Vergadering ter herberge van P. J. Scu- ren aan liet Broek. zal op Wocnsd#"- 4on S25 December op, 1. den heer Willem van de les publiek verkoopen A. Des namiddags 2 ure, te Gruhbcn- vorst op Groot California bij Adnaan Coenen. 40 slagen best 30 jarig dennenstrooisel in het bosch van Mej. Cec. Cuslors. liet bosch ligt aan den grintweg Horst Venlo tusschen Dennenoord cn Caiifornie. De aanwijzing doet Coenen op Caiifornie. B. Daarna 0111 3 ure te Horst, ten huizo van Joh. Uaegens, ami Providebit. 25 slagen best 30 jarig dennenstrooisl, ge legen te Grubbenvorst, nabij hot Witveld, aan den Grubhenvorsterdijk in het bosch van Mej. Cec. Custers. 40 slagen dennen tophout en 8 slagen schalen, aldaar gelegen aan. den gteoncn romp, hoven het Witveld, insgelijks in hot bosch van Mej, C. Custers. Alles vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag- den S3 December 18;J3, des namiddags 4 uur te Horst, ten huize Joh. Uaegens. aan Providebit, op verzoek van do Kinderen Pieter Camps, publiek verkoopen 15 eikobonmen en 5 slagen slaghout, staan de te wassen 111 Umute weide aan het Broek, nabij Seuicn. Vooraf te bezichtigen. zal op .«Smuidag; don 88 December 1S93, des namiddags 3 uur, te Horst, ter plaatse America, op verzoek en ten huize van Martin Dericks, publiek verkoopen: Het hout van 2 hectaren 56 aron dennen bosch, gedeeltelijk door brand beschadigd, liggende te Horst nabij de Zurmgpeel, verdeeld in slageu. Vooraf te bezichtigen. zal op Dinsdag den 8S5 December 1893, des namiddags 2 uur te Lottuin, ten huize van Remer Huben, nabij het station, op verzoek van Peter Johannes Henckeua. en Kindoren. publiek verkoopen 70 slagen dennenhout, dienstig voor boon - staken, bandroeden, afbindsels eu brandhout hectaren best 60-jmig strooisel ver deeld in 35 slagen. Liggende in zijn bosch te Lottum, tus schen den Spoorweg on de Horstergrens, afkomstig van Mulders (velbreijers). Alles vooraf te bezichtigen. zal op WjoeosiBag; den ÜO Decern- beu* 1393, des namiddags 3 ure te Venraai ter plaatse Mcrselo. ten huizo van Marunus. van Dijk op verzoek van Christina van den Hodgenhof, huisvrouw van Horman Evers^ publiek verkoopen: Gemeente Venraai. le Koop. Een perceel bouwland gelegen te Merselo in liet Kapellerveld, Sectie B; 110. 1404, groot 83 aren 70 centiaren, gren zende Pet. Ant. Poels, Wed. Mart. Wia- mans, Peter van Meijel en den weg. Te veilen in 3 percoelen en in massa. 2e Koop. Een perceel hooiland aldnarv in het Daland, Sectie B no. 509. groet 52 aren 10 centiaren, grenzende Joh. Hen driks cn Pet. van Rijswijk. 8e Koop. Een perceel schaapsweide al daar in 't Grootdorpveld. Sectie B no. 528, groot 45 aren 00 centiaren, grenzende den heer Rijke, Jac. Woltcrs un den weg. Aanvaarding op den gewonen tyd in 1894, zol op Donderdag; den SS Decem ber 1893, des namiddags half 2 ure, te Horst, op verzoek van Mevrouw de Wed, Dl'. Peters, te Deurne. publiek verkoopen 60 slagen boonstaken, latten, spurriesta ken e 1 brandhout en 150 slagen best 30-jarig dennen strooisel» Alles gelegen te Horst, aan de Castenraai- Vorgadering aan No. 1. Zegt t voort. Op Vrijdag den 15 Deoember 1893, van 0 tot 12 voorin, on van 2 tot 5 ui e nam., tuil huizo van Martiuua Klnassens te Venraai. Eene vruchtbare als: Huis, stal, schuur, tuin, boomgaard, bouw, wei, hooiland, Maaswaard, en hak hout, gelegen te Welleilooi, groot 10 heet, 58 aren en 95 centiaren. Aanvaarding, op den gewonen tijd in 1894. Te bevragen bij de Zïindereu Fesleiï te ^Vcllcrlooi en ten Kantore van den ftotarta Vaia den lïergli te Ilorsli TE KOOP. Hotel GERRITSEN, VENLO.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3