Th. JANSSEN, VILTSCHOENWERKEN, ZACHERLIN Vilthoeden en Petten. SPEELKAARTEN Anker-Pain ExpEller. Anker-Pain Expelier. Anker-Pain Expelïer. KUNSTTANDEN Geheele Gebitten, BuduJf Kurfürstj Naaimachines. P. M. Sanders, Beste Hollandsche asch Wed. P. A. Boers, Aardenbuizen. blauwe en roode dakpannen Venraai, is bet beste middel tegen allerlei Insecten. Marmeren Ui AUGUST BOERMANS Reparatiên, hollandsche waar! antwerpsche «Securitas.» Agent: JOS. AERTS. 50 cent Verzekeringsbank KOSMOS Directie: Jbr. F. H. van de Poll en Jbr, F, van Reenen. ~A. M. YAN AARSEN. HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. W. y. d. Münckiiof-Sassen. KABEL THOMEERj Vlechtwerk. UTof is do boste inwrijving tegen Jicht, Rheumatiek, Lendenpijnen, kortom lorlei aard? Wat is met hot beste secces aan te wenden tegen Wat moet dus steeds in icdor huisgezin houden? Pnjs 50 cent, 75 cent en f 1.25 de flesch. Voorhanden in de meeste Apotheken en bij F. Ad. Richter Co. te Rotterdam. en worden tegen GARANTIE geleverd en geplaatst door DENTISTE, Lobberich bij Venlo. Bestellingen worden aangenomen bij Karei DEWEZ, Horlogemaker Venray. Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN. Y. FONCK. Roggemeel. Station Venray-Oostrum KOOPMAN IN: Rogge en Tarwebloem Haver, grut Agruttemeel. a 05 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. Sintion vcnrny-Ooslruiu zijn te bekomen beste roodc en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan concurreerende prijzen. Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoe/steenen, privaat- trechters, enz. Tl Fonek. Station VenraaiOostrum. handel ix STEENKOLEN MAGERE STIKKOEEN en KALK. Alt» »an cjncsrrjsresds Priltia. maakt liet geachte publiek van Vexray en Om streken bekend, dat liij" ruim voorzien is van alle soorten als: Ileeren-Pantoffels met en zonder hakken, met en zonder leeren zolen. Dames-Pantoffels zeer warm geroerd. Fijne Kinderschoentjes met breede band. alsmede allerhande leeren SCHOEN WERK. Kurken Zooien met vilt overtrokken. Alles aan zeer lage doch vaste prijzen. Schoenwerk op maat en Reparatiên, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. De kenteckcnen van bet verbazend werkend, Zacberlin zijn: 1. De verzegelde flesch, 2. tic naain „Zachcrl" Prijs 25 c. 50 c. H. 1. fl. 2. Zacherlinbespaarder 40 cent. VERKRIJGBAAR In Venray bij den heer Tl', van den Muiwlihof-Sassen. Boxmeer F, Schoth Venloo P- Brcidtfcltlt. n n n r. w S. MujSCTS. n Helmond P- van Erp- t Deurne t t t M. Van de Mortel. levert L. Dandy, Venlo. Adres voor VENRAY, J"OS. GEOMIISTL Gsnd- sa lilversmii, op de CROOTE KERKSTRAAT. VENLOO. Steeds voorradig beneden COXCORRENTIEPR1JS alle artikelen in Goud, Zilver en Alfenide. Op aanvraag icorden spoedig franco op zicht alle verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS en VERPAKKING. zeer spoedig en billijk. Ondergeteekende maakt het geacht publiek van Venray n Omstreken bekend als dat lij hem te bekomen zijn: 1ste soort Hol- huid se l»e blauwe en mode dak pannen, alsmede 1ste soort Hollandsche roodc en blauwe plavuizen. Verder te hekomen A'erglaasde muurtegeltjes, Engelsche grésbui- t, Gewone verglaasdo aardebuizen, Cement, Gips en parket vloeren. STIJGERGE- REKDSCIIAP te huur per week en per maand ConeiireeroEide prijzen. E. ODENHOVEN. Verzekcrings-Alaatsclia ppij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1S3Ö, 28 April 1850 en 7 Mei 1S81. Do Antwerpschc Maatschappij eSecuritns" do oudst bekende in 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals legen ontploffing van stoommachines, gas- en ver warmingstoestellen, de gebouwen, roerende goederen, koopwaren, oogst, vee, etc., aan de gematigste premiën. dat ls spotgoedkoop voor een middel, dat reeds vele dui- zonden personen, die lange jaren door smartelijk Rheunutisme geplaagd werden, hulp en genering gebracht heeft. Meestal zjjn enkele inwrijvingen met ANKER-PAIN-EXPELLER (50 c., 75 c. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rhenmatiek ouz. te doen ophou den. Een huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aan to wenden is dan de ANKER - PAIN* - EXPELLER, is niet denkbaar, daarom is het ook in de meeste huisgezinnen en op tal van schepen aller natiën steeds voorhan den. Verkrijgbaar bij do meeste Apo thekers ca drogisten. Alleen echt met uAnkeri' F. AD. RICHTER Cie Rotterdam, gevestigd te Zeist (provincie Utrecht). Goedgekeurd bij Koninklijke besluiten d(f. 23 Februari en 17 Juli 1862. Verzekeringen van Kapitalen bij overlijden en bij leven Gemengde- en Uitzetverzekeringen, Lijfrenten en Pensioenen. De TARIEVEN, goedgekeurd bij Koninklyke Besluiten dd. 14 December 1.8S7 en 19 Maart 1SS8, zijn volgens do nieuwste gegevens berekend. Bij liet aangaan van verzekeringen van minstens 1 1SOO verzekerd Kapitaal bij over lijden, cleelt men in de winst. Op den 31 n December 1892 had de Bank een verzekerd Kapitaal van f27,026,4:85 tegen een waarborgkapitaal van 15,4 29,926,80. Hare aandoelt-n werden volgens het -Weekblad van incourante fondsen" het lnatst aan de Beurs verhan deld voor 200 pet. terwijl volgens het jaarverslag over 1892 aan de verzekerden met aandeden in de winst over dat jaar wordt toegekend een dividend van So;o der juarlijksche premie. PROSPECTUSSEN. FORMULIEREN enz. kosteloos verkrijgbaar ten kantqp# der Maatschappij, te Breda bij den Heer H- C. W. KOGENSCHOT, Hoofdagent voor de provinciën Noord-Brabant en Limburg: te Venray bij den heer JAC. H- F. AERTS en bij de Agenten de heeren H- L. TILLEMANS te Venray, P H- TH1JSSEN te Vikrungsrekk, A- BERENDSEN *.e Bergen en A- RISOUW te Boxmeer. Paferstraat, VENRAY. Paterstraat, bericht zijnen geaehten begunstigers de ontvangst van een uitgebreid assortiment voor het WIXTERSEIZ OEN. Eene groote partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Daagsck werkbroeken en Jassen, wcrkkielljes cu Boezeroenen. smsaa aïiaiEEiia. GUTTA PERCHA BOORDEN. Macliinenaalden en Olie. jA_XJX.DE KOLONAILE WJA.H,EJST Alles aan uiterst lage prijzen. DB PILLEN zuiveren het Biocd en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAA NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zyn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID IB ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, zweeren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS VEliKOUDIIIlLD en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geen mededinger, en geneest betooverend saatugetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOTVAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/s., d., 2s. 9d. 4s. 6d., lis. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle incdieijnén-verkoopers door de gcltcelo wereld. Koopcrs gelieven hel Etiket ran iedere Doos en Pot te ouder toeken. Indien hel adres 333, Oxford Street er niet op staat, is het bedrog. so** in alle soorten. Te bekomen bij HORLOGEMAKER, VENRAAI. ONTVANGEKT: alle soorten Uurwerken, als: Wekkerklokken van 11 2 tot 10. Metalen Cylinder ^orlogien 5 12. Zilveren s - 71/2 25. Zilveren v. Dames 9 18. Gouden f" 18 45. Gouden v. Heeren 30 100 Keukenklokken met slag 5 9. Regulateurs 14 dag. Ioopeijd 9 30. Nickel en andere Kettingen van 15 tot 40 ct. Alle in het vak voorkomende Reparatiên worden door mij netjes en sterk uitgevoerd. Voor alle bij mij gekochte Uurwerken, alsook voor Repatiën G AltAYTIE. OPRUIMING van gouden en zilveren DAMESKETTINGEN alsook RINGEN, KNOPPEN. BELLEN en BKOSCIIEN aau zeer lage Prijzen. HORST bij VENLO. MAGAZIJN VAN Garen, Band, Sajetten, Sanella, K Icennti kersfou ruil uren a AAisaAsaiiaaa» met alle tocbchoorcti, enz. Alles aan uiterst lage prijzen. Reparatiên van NAAIMACHINES, netjes?, spoedig en billijk. Gegalvaniseerde, verlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseerd, Blank en verkoperd IJZER- en STAALDRAAD. Stalen Runt draad en Krammen in alle gangbare soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, by V. Fonck.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4