Buitenland. L r ü"W'lur- o'hlorwijzere, Zf J-'K° SSSSS«M racer mogelijk, tei wijl een gedeeltelijk afgestooteu boren (.loszittende), nog weer aangroeien* kan, door een slijt verband, liet geeft echter niet altijd. Een geheel afgestooien horenscheile verwijdert men, koelt, om ontsteking te voorkomen, de beenpil af jnot water en azijn on wel eenige dagen lang. Ver volgens omwindt men de beenpit met .zuiver linnen en smeert hierop bruine teer (voor de vliegen). Onder bet verband ontwikkelt zich de boren w eder, maar deze blijft klein eu ruw. Leelijker is hel geval, als de Oecnpit breekt. Als het een onvolkomen breuk is, is genezing mogelijk. Men verwijdert eerst *le splinters, brengt den horen in den- zeltden stand als te voren en omwiudt dan het been en ook het gezonde deel met eeu stevig verband van tenminste 4 c.M. breed linnen. Deze band be strijkt men dik met meubelmakers-lijm en om den horen stevigheid te geven, bindt men voor het hoofd, langs de bei de horens, nog een dikke, ronde lat. Breekt de horenpit geheel al, dan is genezing niet meer mogelijk. Men ver wijdert eerst de splinters, dan neemt men eene fijne, blank geschuurde zaag en zaagt hei stompje glad. Vervolgens vasebt men het eerst met water en azijn af, omwindt bet dan met in azijn en wa ter o 1 ijzer-vitriooloplossing groen: 1 dl. op 15 dl. waieigedoopt pluksel. Bloed de wond zeer sterk, dan kan men het pluksel ook wel in bloedstillend callodium dompelen. Vervolgens brengt men een lijm- ol teer verband aan. Mocht ontsteking ontstaan, dan moet men bet steeds mei koud water behan delen, ld. men zet het beesl op een koe len stal en maakt het verband dikwijls met zuiver, koud water nat. De woud keelt dan snel. De Veldp. België Vrijdag 15 dezer maakte de doodgraver der parochie Hclderghem, in het land van Aalst, een graf op het kerkhof en kwam met zijne schop terecht op eeno kist. Deze werd ge opend, en men vond hel lijk. van oenen pries ter, waarvan het aangezicht er. do ledematen nog buigzaam waren. Met het priesterlijk gewaad, waarmee het lijk bekleed was is dit hetzelfde gevalalles is er nog goed bewaard gebleven. I>it lijk is bet stoffelijk overschot van pas toor Do Clerq, aldaar voor 19 jaren begraven, een man die in zijn leven vele goede werken gedaan heeft en om zijne priesterlijke deugden door al zijne parocbiauou hoog geacht werd. Engeland Te Londen is het weer, evenals hier, se dert eenige dagen kouder geworden, zoodat er meer vraag is naar kolen. Tengevolge daar van hebl>en de kolenhandelaars besloten de prijzen, dje twee maanden geleden 1 shilling 2 pence bedroegen, te verhoogeu tot 1 eh. 8 pence (f lj per 100 KG. Er wordt dan ook vurig verlangd naar het einde van de werk staking on velen meenen, dat er teekenen zijn, dio qo een spoedige oplossing der mociclijk- heid wijzen. L>e stakers hebben gebrek aan het allernoodigste en de geldsommen, die te hunnen behoeve inkomen, zijn niet zeer aan zienlijk. Medelijdende zielen voeden dagelijks honderden kinderen, daar deze anders met een leege maag naar school moeten, terwijl milde meelhandelaars tonnen meel onder de volwas senen verdoelen, liet bestuur van den hond Leeft zich dan ook reeds gewend tot de ver- eoniging van mijneigenaars, met de vraag, of dezen geneigd zijn op een vergadering deu toestand te bespreken. Aangezien hierop een toestemmend antwoord ontvangen is, zal eer lang te Londen of te Manchester een vergade- dering gehouden worden die misschien niet vruchteloos zal zijn. In ieder geval zal de bond spoedig-den arbeiders vergunning ver- leénen, liet werk te hervatten in die mijnen, wier bezitters geen loonsvermindering voor gesteld hebben. Het getal dezer arbeiders he il; aagt jjOÜOÖ. Italië Te Rome verschijn: sedert kort een schijn heilig kwaadaardig blaadje. »i 1 Diritto di Roma," dat, veinzende Katholiek te zijn, met blijkbaren toeleg ui de kaart der vrijmetselarij speelt. Meermale.i heeft het oflicleuzo blad van het Vaticaan hel blaadje terechtgewezen, maar dit legdezooveel'kwaden wil aan den dag. dat kaïdinaal Parocebi, vi caris van hel bisdom Rome, eindelijk den Katholieken het lezen van het ding verbood. Thans heeft de uitgever een proces ingesteld tegen-kardinaal Paroochi, van wiea hij 30,000 lire schadevergoeding cischt. Men zou dus in Rome zelf de Kerk willen beletten de gcloovigeu te waarschuwen tegen hetgeen slecht en verderfelijk is. Zoolang de Paus niet de wereldlijke souvo- rciniteit weer kan uitoefenen, zullen dergelijke toestanden niet beteren. Daarom moeten de Katholieken immer blijven aandringen oj> het herstel dei' wereldlijke .macht. Oostenrijk Omtrent de te M eenen gearresteerde anar chisten kunnen we het volgende mededeeieu Reeds sedert een jaar wist mea, tengevolge van een vlugschrift: -Aan het soldatenvolk", dat er te Weenen een complot bestand. Lan gen lijd echter waren de ijverigste na- sporingen tevergeefsch, tot eindelijk ontdekt werd, dat de drukkery zich in de woning dei- beide schrijnwerkers Haspel en Hahnal be vinden moest. Beiden hadden zich verdacht gemaakt door hun woning angstig afgesloten te houden en slechts aan partijgenooten toe gang te verleenen. Zonder dat de verdachten het minste vermoedden, spande de politie haat' netten en op het geschikte oogenohk haalde ze de mazen toe. Toen llahnel Vrijdag zijn woning verliet, werd hij gearresteerd. Men ontnam liern zijn huissleutel en twee beambten begaven zicli naar boven. Zij konden echter de deur niet opeukrijgen, daar deze van binnen met drie grendels gesloten was. liet geluk kwam hun mlusschen te hulp, daar Haspel, meenende dat partij genooten toegang verlang den. de grendels wegschoof. Doodsbleek duw de hij een venster open, wierp er een pak vlugschriften uit en wilde er toen zelf uit springen, wat hem belet werd. Bij het door zoeken van de kamer merkte de politie, dat allo meubels, vooral de sofa, buitengewoon zwaar waren. Bij nauwkeurig onderzoek bleek, dat er tusschen de bekleeding en het onderstel een klein geheim slot was, draaide het bovenste deel om een scharnier cn werd een handpers zichtbaar; de tafel bevatte een letterkast, m een koffer vond men ontplofbare stollen, en vormen tot het gieten van bommen. De gearresteerden behoorden vroeger tot do groep der onafhankelijke sociaal-democraten, doch haddcQ zich onlangs daarvan afgeschei den. De uitgeweken Duilsche sociaal-demo craat Most stond, het blijkt uit de vorming der bommen, met de gearresteerden in ver binding. kjj/aiij Zondagmorgen werd gedurende eo«c revue geucraal Martinez Campos slachtoffer van een aanslag. Tweo bommen werden onder zijn paard geworpen dat gedood werd. Bij zijn val weid de generaal licht gekwetst. Ook weiden zijn adjudant, twee politieagenten en een gen dame gewond. De dader van deu aanslag, een werkman, werd in hechtenis genomen. De volksmenigte juichte Martinez Campos toe en riep; -Leve de koning!" De stad is rustig. De bom was geladen met dynamiet. Op het oogenblik der ontploffing sloegen paarden op bol. Vele toeschouwers werden gekwetst; een gendarme, die voorbij ging en een wande laar werden gedood. Na verbonden te zijn woonde generaal Martinez Campos de opening van een artistiek-letterkundig congres bij. De dader zal voor den krijgsraad terecht £taan. Nader meldt men De dyoaraictrnau Payas, die Zondag te Bar celona een aanslag gedaan heeft op het leven van maarschalk Campos, leefde met zyn vrouw zijn moeder, zijn broeder en drie kinderen in een armelijke, doch zindelijke woning. Geen hunner wist iels van het plan van Payas, die zorgvuldig geïnformeerd had. of dc staf bij ge- legeuheid van de parade vele aanzienlijke per sonen zou tellen cn waar de maarschalk zou staan. Hij drong door tot de eerste rij met de eene bom onder zijn kiel, de andere in de hand. Hij w ierp ze snel vóór de voeten van het paard, maar werd dadelijk gegrepen door een agent van politic cn een luitenant der gendarmes, die zijn beweging gezien had. In de gevangenis slaapt hij rustighij eot weinig, roemt er op anarchist te zijn, cn zegt, dat hij betreurt, niet geslaagd te zijn in zijn onderneming. Men meent, dat de aanslag in verband slaat met de sluiting van liet gebouw der anarchisten tc Barcelona. De regeci ing is voornemens hot misdrijf streng te straffen en de propaganda van dc bedoelde partij streng na tc gaan. De huiszoekingen by dc anarchis ten hebben de arrestatie van twintig personen ten gevolge gehad. Tal van niet geladen bom men, brieven en andere documenten zjjn daar bij gevonden. Maarschalk Martinez Campos heeft dadelijk na den aanslag, der koningin-rcgenu-K en der regeering een telegram gezonden, om ze gerust te stellen. In den loop van den middag ver scheen hij op liet balkon, om zich te vertooncn aan de moaigte, uit alle klassen saarngesteld, en dio zicli vóór zijn woning had verzameld, om den maarschalk haar deelneming te betui gen en haar afkeer van de bedrijvers van den laaghartigen aanslag. Rusland Reeds voor de derde maal sedert drie maan den is de mail tusschen Europeeseh Rusland en Irkoetsk bestolen en telkens schoten be ambten er het leven bij in. Dc mail bestaat uit vier troïkas (sleden inet 3 paarden) waarvan de laatste do waarden bevat. De roovers waren slechts vier in getal; nabij het dorp Snlarcva sprongen zij-eensklaps uit een bosch langs den weg en reinsden de eerste troika te willen aanranden; de koetsier ervan werd gewond. Door dien aanval waren dc andere troïkas verplicht stil to houden, maar de postiljon en de koetsiers der laatste werden doodgeschoten. Na zich meester gemaakt to hebben van de zakken goud, die er in lagen, ontsnapten de roovers in het bosc'i, en men heeft zc niet meer kunnen ontdekken. Iedereen is verwonderd, dat de overheden, die voor de geringste zaken een militair ge leide meegeven, de Sibercriche mails onbe schermd laten optrekken. Nederland. ENRAY, oQ September 1893. De minister vau binnonlaudsche zaken brengt ter kennis ran belanghebbenden, dat het examen ter verkrijging var, akten van be kwaamheid voor .luis- en schoolonderwijs in de vrije en ordeoefouingen dor gymnastiek zal aanvangen op 16 October e. k. Zij. die zich aiu dit examen wenschen (e onderwerpen, gelieven zich vóór 6 Oct. aan te melden bij deu voorzitter der commissie, voor welke zij Verlangen te verschijnen met overlegging van: <t. geboorte-akte; b. ge tuigschrift van zedelijk gedrag. Do adsp.ranteo die de akte van bekwaam heid vermeld in irt. 50 onder a of b der wet op het lager onderwijs of de daarmede gelijk gestelde akfc van bekwaamheid of toelating bezitten, moeten ook dat stuk bij hunne aau- vrago overleggen. De commissie ïo Roermond bestaat uit: Mr. G. D. FMlpninet, schoolopziener iu het district Maastricht, tc Maastricht, voorzitter; eden II. D. van der l\Iaas, leeraar aan de ryks-hoogore burgerschool en onderwijzer aan de rijksnormaallessen te RoermondL. D. Labbertf, on dei wijzer aan de rijkskweek school voor onde.-wyzers te Maastricht; J. F leeranr aa" de rjjks-hoogere burger- 00' 10 Hamoud; M. T. Walpot, Iranur n™ kol gymnasium te Maastricht; mej. C. J van Nes, onderwijzeres aan do leerschool.' verbonden aan de r.jk,kweekschool ,oor on- meisie's "'te ''mi «ehooi voor ™n'J™ le -Hertogen.,„Sch; ljMUrer. van er vau den voorzitter, jhr. mr. L. p H d irk T KcS"Ticil- schoolopzi.„,r m hot' lèdln R ^er ü°n 'i 101 I1'13'5vervangende Oden It. Franssen, leeraar in de gymnastiek iWmhl V~ —mogende,, De spoorweg'iij'n te Bunde. Dc heistelling van het afgeschoven gedeelte spoorweg lusachcn lioek^Klsloo cn Bunde en e vet betering der aangrenzende baanvakken or er zoodanig, dat vermoedelijk da onder handen werken ui de tweede helft der vozen de maand geheel voltooid zullen zijn. Teneinde volkomen zekerheid tc verkrijgen omtrent dc veihghed v.„ den gohclan sptr 11' I™ dt gooormde ««lions zijn ran. Staat - t0t ,':«Pl»"1tio van Staatsspoorwegen op vtnchiUendo plaatsen insnijdingen gemaakt in den voet van hot baanlichaam en worden than, nog van rcrao ringswege overal hmdngen verricht in' dc de bann-ophoogingen vindl«eTMrt"k:Zr,ïaan Deze benogen „orden verricht door den heer A. I.cstrado le Arnhem, onder de leidin- Arldlefm "ra 8 ''P*V —orden hij de Bereden benrif, S< T"" "«""•■'«'bMOhe, mers onnlebnnTntTnf; ""J ''.ermond Hrrzc!., T„. o„d .T!t" Aan de firma II. Alard Pils A Co., te Maas tricht, is door het ministerie van Oorlog de levering opgedragen v.m eon luiliiocu scherpe patronen voor het Jegor. Men meldt uit Stevensweel t In het naburige Belgische stadje Maesijck heelt Zondagavond een laffe daad plaats geliud De 50 jarige d. V, word onverhoeds aange vallen door de gebroeders P., waardoor hij op het hoold en do armen met messneden ver wond werd. Eene snede is tot in de hersonen gedrongen- Do Y. werd spoedig van do laatste 11.11. Sacramenten voorzien en verkeert m levensgevaar. De gebroeders P. zijn gevankelijk naar Tongeren overgebracht. De stichting -Jan Do Limpens." Door het alsttrvon van den hooggeboren beer Karei De Limpens, die zich voor weinige dagen in een vlaag van waauzin door een ge weerschot vau het leven beroofde, zal binnon ettelijken tijd de-stichting -Jan Do Limpens" in werking treden. Yóor «enige jarea overleed dc hooggeboren heer Ernest Du Limpens, kantoiu echter tc Heerlen. Hij riep genoemde stichting in hol leven, waaraan hij zijti groot vermogen ver maakte. Zijn eenige brooder Karei zuu het vruchtgebruik genieten en mocht hij onver hoopt komen tc trouwen en bleef dat huwe lijk niet kinderloos, dan werden hy eu zijno nazaten er teveus eigenaars van. Stierf hij evenwel als jonkman, dan was het 's kanton rechters uiterste weusch, dat Karei ook zijne bezittingen aan do stichting zou schenken. Aan dat verlangen is indertijd door hem vol daan. Het vermogen der stichting moet onge veer anderhalf millioen bedragen. Lil den interest der fondsen zullen genieten dc inge zetenen der gemeenten. Oirsheok. Merkelbeek Bingelrade, Jabeea, Schinheld, Bruusum, Am- stenrado en Sittard, (de stad zelve editor niet) De opbrengst w ordt verdeeld naar liet zie lental, mot dion verstande echter, dat do Ui ie ceistgenocmdo gemeenten tweomaal zooveel ontvangen als de overige. Van eeu derde gedeelte-moger. jongeliodcu van beiderlei kunne, wier ouders daartoe de middelen ontbreken, studccren voor elk vak van studio, behalve voor geneesheer cn advo caat. Van een andor derde deel zullon ondersteund worden landbouwers, die buiten bun scliuld zijn achteruitgegaan of door ongelukken zijn getroffen. Dc rest wordt besteed aan behoeftige ouden var. dagen, aan persuiie», die door gebreken, werkloosbciJ, te talrijk huisgezin niet in hun nen behooften kunnen voorzien. Als bestuurders der stichtiing zijn iu het meesters der genoemde gemeenten, terwijl als president is benoemd graaf li'Ansenlourg, burgemeester van Aiustonradc. De verre erfgenamen van Karei Limpens willen do geldigheid van diens testament be twisten. C. Dc moord le Utrecht. In den nacht van Zaterdag op Zondag, omstreeks half twee, hoorde een politieagent, die iu de Zadelstraat surveilleerde, op eens, tweemaal ach tor elkan der op angstigen toon -politie! politie!" roepen cn begaf zich onrniddolijk naar de Lijnmarkt, vanwaar dat geroep scheen lo komen. Toen hij daar kwam, zag hij drie personen, waarvan er juist oen haastig de Boicrstrant inliep, ter wijl een tweede naai' hem toe kwam, otn hulp verzochten toen ineenzakte. Inmiddels was ook «le derde persoon, die niet geheel mtclitcren scheen, naderbij geko men en zoude den agent behulpzaam ziin om den, naai' men meende beschonken man, we der overeind te zetten, doch nauwelijks waren zij daarmede aangevangen of beide bemerkten met schrik, dat de man bijna geen teelten van leven meer gaf en da», diens kleeding door weekt was van bloed. Op het alarmsignaal van den agent, kwam er al heel spc elig hulp opdagen on werd do verwonde naar het nabij gelegen politiebureau gebracht, waar hij een paar minuten later overleed, zoodat de genees kundige, die inmiddels was ingeroepen, slechts den dood, veroorzaakt door een stock in de linkerborst, kon coustateeren. De verslagenc, J. D. genaamd, is ruim 22 jaren oud cn was dien avond met den anderen man, zekeren T., met wion hij in hetzelfde kosthuis was, uitgeweest. Volgens vei klaring van T. waren hy en D. omstreeks halfeen, een berucht huis in dc Ho- terstrant binnengegaan, waar zij echter maar- kort waren verbleven, omdat T. twist met eene daar aanwezige vrouw kreeg. Yan plan zijnde om naar huis to gaan, gingen zij, dc Boterstnat uitkomende, do Lijnmarkt in, doch waren nog maar weinige passen voortgeloo pen, toen zij op eens haastigo voetstappon achter zich hoorden, waarop T. had omgeke ken en toon twee mannen had gezien, waarvan de een hem terstond eeu gcduc.'iten slag op het hoofd toebracht, zoodat hij zicli slechts mot moeite heeft kunnen staande houden. Wat er verder is gebeurd, weet hij echter niet, door dien hij na den slag tc hebben hekomen nog enkclo passen was doorgcloopcu. daarna had hy zijn makker -politie" hooren roepen en was hij dezen toen gevolgd. Nog denzclfden nacht werden door do politie in de woning der voor melde vrouw gearresteerd haar minnaar E.K. en diens broeder R. K., welke laatste door X. Is herkend als de persnoh, dié hem den slag hooft toegebracht. Of deze ook den moord heeft gepleegd, zal uit het verdei onderzoek moeten blijken. Hat Eist wordt geschreven: Een akelige geschiedenis brengt hier vele gemoederen in beweging. De dochter van W. Van Laar aan den Franschenweg, die als min elders woonachtig is, had haar kind bij haar vader tegen f5 per week uitbesteed. De kleine werd ziek en stierf, zonder dat het geneeskun dig behandeld wjis, daar dc vrouw van Van Laar maar al te goed wist dat haar kleit) kind •betooverd" was en dus de wetenschap toch niet kon baten. De kleine was betooverd; dit bleek te meer, toen bij liet sterven een groote -Everdes" uit het lijkje kwam. Do tooverheks of liever heksen waren volgens de grootmoe der do vrouw S. Drost en hare dochter. Beiden moesten heksen vnH de gevaarlykc soort zijn, want waar andere toovennarsters niet van hunnen stoel kunnen oprijzen, indien daaron der vliertakken zijn gebonden, was dc dochter van Drost bij een kolfievisite, van zulk een stoel opgestaan als had de vlier al haar kracht vorlorcu. Vrouw Van Laar had nu vrouw Drost ou haar dochter verweten, dat zij do oorzaak van den dood van het kind waren en le dier zake werd vrouw van Laar voor deu burge meester van Reciien "gehoord. Aan oen bericht gever deelde de verbolgen grootmama o. a, mede, dat zij den burgemeester zou verzoeken om het lijkje van het kind te m* gen doen op graven cn laten opcrceren om tc kunnen zien, welke hekserijen er nog meer in zouden zitten; zij geloofde stelling, dut de burgemocster haar zulks zou toestaan. Uit Oscli. Naar men verneemt, is hot bevol van gevan genhouding voor alle verdachten in zake den moord op den wachtmeester Hoekman go- pleegd, weder door do roolilbnnk verlengd. II. 31. (lo Koningin lieefl dc tl f^c vaardigde van Itocnuoiirf, Jl»r. 31 r. Ituijs van Itcercnbrock, benoemd lot ominisHuri* dot* koningin in Unibnrg. Gemengde Berichten. Eon fat, die op een concert achter eeno dame zat en baar gaarne eens in het gezicht wilde zien cn daartoe geono gelegenheid kon vinden, tikto haar op den schouder, terwijl hij zich hield alsof hij eene spin van hatc mautillo afsloeg. Gij hebt daar een leoiijk dier achter u, me- junvuu», tviao hij. toen zij omkeek, O zoo mynheer, gaf zij ten antwoord, ik wist niet, dat gij achter mij waart. Tegen maagpijn. Een eenvoudig middel ter versterking van de maag zijn migeporschte jeneverbessen, "s morgens vroeg in een glas water gebruikt. Ze doen de hoofdpijn, die door den slechten toc'9lnnd der rnaag ontstaan is, verdwijnen, beter dan cenig ander middel. Vroeger waren jeneverbessen bij het volk een zeer geliefd en dikwijls aangewend huismiddel, dat bij zwakte der maag, bij oprispingen, waterzucht en huiduitslag zeer goede diensten bewees. liet zout als huismiddel. Kookzout is iu vele gevallen een nuflig huismiddel. In spiritus, brandewijn of geest van salmiak opgelost, verwijdert liet vetvlek ken. Wil men aarden of glazen vaten snel afkoelen, dun zette men ze in koud zoutwater. Een theelepel vol zout in do poor van een petroleumlamp gestrooid, verhoogt de licht- kraclit der petroleum. Om voorwerpen van messing tc poetsen, bedient men zicli van met azijn bevochtigd zout. Zwart laken blijft, zijn kleur behouden cn krimpt niet, wanneer het in zoutwator gewassen wordt. Slroomatten en korven, ook gevlochten stoelzittingen, zien er als nieuw uit, nadat ze met zoutwater afge borsteld zijn. Om roest- cn inktvlekken weg te krijgen, laat men zout in citroensap onder de inwerking van de zonnewarmte oplossen cn wrijft daarmee de vlekken weg. Tapijten blijven hun frissche kleuren behouden, wan neer men ze vóór liet vegen, met vochtig zout bestrooit, of ze, na liet kloppen met lappen afwisclit, die in zout water vochtig gemaakt zyn. llieiuit ziet men, dat het zout in liet huishouden velstrekt niet alleen dient, om spijzen te kruiden. Geen slim burgervader. Een vreemd vorst, die door een klcino stad reist, zegt met vleiend zelfbewustzijn: Hoe komt het, burgemeester, dat er zooveel volk op de been is T Burgemeester: Het is vandaag beesten markt, Uwe Hoogheid. Prettig voor dokter. Patiënt. Dokter, trek mij asjeblieft dio tand uit, dc pijn is onuitstaanbaar. Dokter. Wacht, ik zal uoven bedwelmen. Do patiënt haalt zijn poi temounaie voor den dag. Doktor.U behoeft niet vooruit te betalen. Patiënt.Neen, maar als u mij bedwelmt, moet ik eerst zien wat ik in mijn portcmon- naic heb.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 2