STANDEN, Het gouden Bidsnoer. ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1893 VEERTIEND# .TAARGAXG. Xo. 33. voor Ven it a y franco por post voor hot buitenland afzonderlijke nummers Uitgever Ij. al. SASSEN, Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. van 15 regels 30 c. clko regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimlo. Advertentic'n, 3maal geplaatst, worden 2n>aal berekend. dvertentien of Ingezonden Stukken gelieve men 's Vrij- ■dags vóór 2 uur 's middags te bezorgen aan het Bureau van nPeel en Maas" te Venray. (Slot.) "En toch zoo vastgeworleUl zijn oude b-'grippen dat het standen ver schil dagelijks waarneembaar is. Soms wordt er in den onaangenaamsteu vorm op gezinspeeld, als van een man van verdienste, die in de hoogore klingen der samenleving een waardige plaats inneemt, met zekere minachting r» wordt gezegd: «In elk geval is het iemand van geringen stand" waarmee do spreker dan zijn afkomst of ge boorte bedoelt. Gewoonlijk evenwel iuaakt men zijn classification naar de betrekking, die men bekleedt, naar het vermogen, dat men bezit, of naar uiterlijke tee kenen van welvaart. Er -^.JïWfiien dus zooveel groepjes gevornid •v-.M-'eu. als de lui 'lUiuibui Nu is het een eigenaardig verschijn sel, dat aan die geheel willekeurige, op heel toevallige gegevens berustende onderscheidingen, even trouw do hand wordt gehóuden, als do Brahmaan de voorrechten handhaaft van zijn koste. Men zegt wel eens, dat de Nederlan ders in dit opzicht zeer conservatief zijn. Wie meenen mocht, dat uitsluitend is waar te nemen bij dat-veelbenijde deel onzer medeburgers, waaraan de naam van aristocraten wordt gegeven, Feuilleton. Oorspi-onkelijkc Xo veile. 13. De japon, waaraan liet meisje hing, bood echter, daar zij uit zware stof was vervaar digd, krachtdadige» tegonstand en zijno krach ten weiden bijna door vermoeienis uitgeput. Ken gcruimen tijd deed hij bovenmensciielijke pogingen om hel meisje aan den dood te ont worstelen, doch had deze gewis moeten opge ven, en was sullig het slachtofler van zijne nienschlicvcndheid geworden, zoo er geeue tijdige hu'p was komen opdagen. In de ont steltenis van het oogenblik en waarschijnlijk ook door de beweging, welke hij in het water veroorzaakte, waardoor zijn gehoor verdoofde, had hij het naderen van een boerenkar niet vernomen, en op hot oogenblik, toen het. ge vaar het grootste was, zag hij een medehelper naast zich in het water. De landman was, toen hij het onheil bemerkte, van zijne kar gesprongen en had zich insgelijks te water Lcgevcn, en diens hulp, vereenigd met die van den fubrikant, scheuide het weerspannige klcedingstuk van do barouchette, en Keinold wendde zijne nog overgeblevene krachten aan, om met het üewustelooze meisje don oever te bereiken. Hot gelukte hom slechts haar halverwoge op het gras te leggen, dat den glooiende» oever der rivier bedekte, en zijne krachten lieten het niet toe, haar geheel van liet water te bevrijden, waar zij altijd nog mot de voeten in lag. Dit zoii hem echter wel gelukken, dacht hij, wanneer hij op het droge stond, en nu een fiksohen greep m het gi-as doende, trok hij zich op den kant, toen de vei gist zich. Bij de «kleine luijdes" heerscht het evenzeer. De metselaar heeft niet gaarne, dat men hem op één lijn plaatst met den opperman; een kantoorklerk kijkt over een am bachtsman hoen. Fabrieksarbeiders en sjouwerlieden beschouwen elkander niet als hun gelijken. Ware nu dergelijke afscheiding, die ook door de vrouwen wordt in acht genomen, gegrond op de wenschclijk- hoid, om bij voorkeur omgang te h< bben met vakgenooten, dan zou er iets voor te zeggen zijn. Maar dat is hot niet. Men voelt zich wal meer dan een ander, er zit een element van ijdclheid in. liet democratisch streven van onzen tijd is gericht op het uitwisschen van onnoodige scheidingslijnen. Verschil- lendo maatschappelijke posities ont moeten elkander, terwijl zij trachten een gemeenschappelijk.doel te bereiken, ieder op zijn wijze: welnu, dan is het ook niet onvermijdelijk dat zij elk aan een kant van den weg gaan loopen, in plaats van gezamenlijk midden er on. z>i. yiTL,.-*er;.unocL.'n Oi. aal samenloopen zich voordoen, des te be ter zal men elkaar gaar: verstaan, en dat is zeer wenschelijk. De man, die tot do minder bevoorrechten wordt ge rokend, moet door ondervinding aan de weet komen, dat de «bourgeois" griet zoo'u inhalige slokop is, als ro^hem tracht wijs te maken; in dó*.midden klassen moet men zich vriendschappe lijk en gezind toonen jegens de lieden voor wier onvoldaanheid met bestaande toestanden een zeer eenvoudige oorzaak is te vinden, namelijk dat zij het alles' behalve ruim hebben. liet spreekt van zelf, voor den gewo nen omgang, bij uitspanning, enz., zoeken we gewoonlijk aansluiting van ongeveer dezelfde beschaving en gelijke levensomstandigheden.- Do directeur van een postkantoor of de gemeente ontvanger, gaat b. v. den man die Zaterdags den schoorsteen bij hem veegt, niet uitnoodigen'pm den volgen den Zondag een wandeling naar buiten te doen. Voor beide partijen, en aller meest voor den vlijiigcn roei verzame laar, zou dat geen prciig samenzijn wezen. Voor een aangename gesprek, voor een vriendschuopedjken omgang, is meer overeenstemming uoodig dan dat men beiden ingezetenen van dezelfde gemeente is: er moet ook zekere ge lijkheid, althans niet ie{ grootc onge lijkheid van geestesontwikkeling zijn, benevens ónn wederkeerige onaflianice- lijkheid, opdat oen ge hooi vrije gedach ten wisseling niet ontbreken uibge. Maar op deze dingen, zal wei altijd gelet worden, al stijgt iic on2e domo- pot f.' "'lKa \p u-cjo G- ufufge schêidsmuuiljcs af te breken, die de menschep nog van elkander houden, en haar beletten; haijtelijk/en krachtig samen werken. Standsverschil^ klassevsófoordeor een jui'tere ifaani moet hot zóo noodzakelijk maat schappelijk verband nic-t verbreken. Het bewaren van eieren. liet volgende is het bekroonde ant woord van den Heer R. J. Munro op een piijsvraag, dat belaugrijko mede boer een angstig geschreeuw aanhief om hulp daar hij, geen zwemmer zijnde, op het punt was te verdrinken Hij kon de menschlicvende landman toch ook niet aan zijn lot overlaten, en begaf zjcL ijlings weer to water, en daar de boer zich niet zooals de jonkvrouw buiten konnis bevond, en dus zijne pogingen tot zelf- redding met Reinold gezamenlijk kon aan wenden, had deze laatste hem weldra ean den oever, waarna do landman, die nu grond on der zijne voeten voelde, na eeaig spartelen weldra op den weg stond. Hun eersle werk was dc altijd nog bewustelooze freule op de kar te leggen Ut Dc boer sprong, zonder veel te spreken, op het krat, en toen Reinold zich beschermend naast de freule had geplaatst, reed men ijlings naar het dorp, paard en rij tuig aan den vloed prijsgevende. -Do Opgaande Zon" was het eerste loge ment dat men bereikte, en dat, zooals gij allen weet, onder dc eorsto huizen van het dorp behoort, als men het van dien kant nadert.^ Illei' bracht men de bewusteloozo jonkvrouw- in, en Reinold deed dadelijk don dokter ont bieden, die zich dun ook niel lang liet wachten. >D«e erklaarde nog alle hoop niet verloren, en terwijl freule Constance m eene andere kamer werd gebracht, waar al de middelen, welke de kunst voor den drenkeling aan de hand geeft, werden aangewend, begaf de boer zich met paard en kar naar buis, in zich zeiven voldaan over de goede daad, die hij had ver richt, en hunkerend op een stel droge kleeren; terwijl Reinold een briefje schreef aan den hoer Van der Wille, wion hij in korte woor den het ongeval berichtte, en verzocht om de familie met de noodige voorzorgen, welke een plotselinge» schrik moesten voorkomen, op het onheil voor te bereiden^Tevens drong hij aan zoo spoedig mogelijk een gesloten rijtuig met twee paarden te zenden,.teneinde de-tVcule to kunnen vervoeren. -Nauwelijks had de fabrikant deze weinige letteren geschreven, het briefje verzegeld en het aan een boodschapper afgegeven, die er in een draf mede vertrok, of rij ontving berich ten van boven, dat de fr.ule tcckenen van leven had gegeven, en langzamerhand weer bijkwam.OHij zette zich een oogenblik neder om een weinig tot adem te komen en zijne ge dachten tc verzamelen, en sloeg ecu stevig glas rum naar binnen, dat hem goed deed want hij zat nog altijd met zijne natte kleeren aan het lijf en ontwaarde tusschonbeide van die zenuwachtige rillingen, welke doorgaans hot tceken zijn, dat de koorts in aantocht is5# Juist was hij opgestaan en redeneerde in zich zelvcn, dat hot in die positie beter was te loopen dan stil te zitten, en begon met groote stappen de lango koffiekamer op en neder te wandelen, toen het verwachte rij'uig reeds voor de deur stilhield. De oude jonker, in gezelschap van zijn rentmeester trad er uil| De eerste zeer gejaagd en nog niet met de ge- licele toedracht der zaak bekend, maar toch iets vreeselijks vermoedende; de tweede mot al den ern8t op zijn gelaat, die zulke voorval len er op weten te prenten. -Jonker Zcilker van I'ooblenburg vond zijne dochter echter geliAl tot baar bewust zijn teruggekeerd, en he| ontstelde eu zeer verzwakte meisje viel hem met tranen in de oogen om den hals^Hei verblijf in liet logcr ment was voor haar op don duur niet ver kieslijk, en daar de dokter de verzekering gaf, dat zij'mot gerustheid kon vervoerd dodingen bevat, in verband met boven staand onderwerp. Het liooidboginsel van het conservee- ren van eieren bestaat in 't verhin leren van verdamping. Het vlies-je zoowel als I de kalkschaal, die het ei omgeven, zijn twee omhulsels die het ei tegen bederf bewaren. Daar dit vliesje nu uitzet en zwakker wordt, hoe ouder het ei wordt, en het zelf aan gewicht verliest, hoe langer het ligt, zoo volgt hieruit, dat de natuurlijke beschermster van liet ei, de schaal, moet worden overdekt meteen kunstmatige laag, die zooveel mogelijk nabij moet komen aan de samenstelling der oorspronkelijke schaal, en die de zelfde eigenschappen heeft als de poreuze scha il want dal ze uitermate poreus is, blijkt reeds bij een oppervlakkige beschouwing onder de microscoop. Door aldus te handelen wordt aan een der eerste eischcn, die uit de natuur van liet ei van zelf volgt, voldaan. Dc beste zelfstandig nu, dicmen rond om de schaal als een laag ter bescher ming aanbrengen, kan, is kalk, ver- vliegje al "zoor ><akij k--s.it. Tv? vr*>n consetveerd door verkoelingssysteemen zijn overnetalgemeen zeer onaangenaam van geur en in het gebruik niet aan te tfcvelcn. Men bewaart geconserveerde 'dieren zoodanig, dat het Jicht zooveel mogelijk wordt builen gesloten, de tem peratuur, die er heerscht mag nimmer 55.5o Farenheit zijn, doch gemiddeld ver beneden deze temperatuur. De middelen tot het consorveercn van eieren zijn talrijk, en van dezen is do kalk-methode volgens meening van M: de moest aanbevelenswaardige. den, besloot men dadelijk to vertrekken.* on eindelijk verbeterde de toestand Nadut de jonker liet verhaal had aangehoord, hoe het ongeluk had plaatsgevonden, trad hij, voor ziji? vertrok, beneden ui do k- fliezasl, en bedankte den hulpvaardige» fabrikant voor de redding zijner dochter. Hij was echter te veol ontstemd om meer w oorden ie gebmiken dan hem noodig schoen, cn vertrok, bij den fa brikant geen gunstig donkbecld van zijne dankbaarheiJ achterlatende alleen had li ij gezegd: wij sproken elkander nader.^Do rentmeester, die het laatst in het rijtuig stap te en een aardig en zeer beleefd menscli is, poogde de stugheid van zijn meester te ver- sclioonen, waarbij hij Reinold cenige goed klinkende woorden toevoegde, welke zijn moed en menschlieveud tot aan de wolken verhieven. -De gevolgen van het onheil, jonkvrouw Constance overkomen, bleven niet uit; haar zenuwgestel wns geschokt, cn dc schrik ver oorzaakte eenc koorts van verscheidene dagen.® Deze hield wel niet onafgebroken aau, en deed ook geen ernstigen allonp vreezen, maar de dokter l.ad zeer veel moeite haar door de krachtigste medicijnen te bedwingen^De zor gen, welke jonker Zeilker aanwendde ora zijne dochter eonige verzachting in haar lijden aan te brengen, on zijne onafgebroken tegenwoor digheid aan haar ziekbed, leverden het bewijs, dat zij hem dierbaarder was dan menigeen vermoedde. -Reinold Flenking hield niet op zijne be langstelling te toonen in bet door hem geredde meisje. Dagelijks liet hij aan l.et kasteel naar haar vernemen; eerst was hy zelf gekomen, maar toen men zich niet eens verwaardigde hem binnen te laten, en de jonker het niet noodig vond hem te ontvangen, zag hij hier van af. te meer daar hij gaarne den schijn vermeed te willen indringen. Veertien dagen gingen or alzoo voorbij. zieke; de koorts bleef weg en zij kon reodi ganseke uren achtereen, opzitten. Zoo men haar in die oogcnblikken had aanschouwd, ware men getroffen geweest over den glans van zielerust en godsdienstzin, vergenoegdheid en tevredenheid. diö( over haar gelaat ver spreid lagen. Wanneer haar vader afwezig De methode welke bekend is als dó koolzuur-bidiandoling, is dooreen Deen, Fr. Tedman toegepast. E:n zekere vorm van koolzuur vervangt in deze methode do lucht, die zich in de vateu of dooxen bevindt, waarin de eieren moeten worden bewaard. Indien men de kalk-methode toepast, doet men het best gewon e rechthoekige doozen te nemen, vervaardigd van een' leisteensoort en met cement gevoegd» De leidende gedachte van elke conser- veerings-methode moet zijn, bet inwen dige van de eieren te beschermen tegen den iD vloed van den dampkring.- Sommigen bestrijken volgens dit sy steem de pas gelegde eieren met was, talk, olie of met een mengsel van was en lijnolie. De Fransche boeren verpakken hun eieren in houten kistjes tusschen dikke lagen zaagsel. Ook wordt door hen fijn zand, kalk, zemelen, ascb, kolen- afval, ja zelfs asch, met zeewater ver mengd. Deze methoden zijn echter meer voor huishoudelijk gebruik. Een andere vólgj'iis welke men de eieren ge durende twintig seconden in kokend water dompelt. Nog anderen en deze methode heeft M. zelf met succes toegepast dompelen de eieren, gedu rende drie uren in een zoutoplossing'; waarna zij dc gewone behandeling met kalk toepassen. Een systeem, dat de eieren geduren de drie maanden goed conserveert, is, het dompelen van de eieren in oen op lossing van vijftig gram salicyl-zuur met 12i/2 liter water en een weinig wijngeest; ten slotte worden zij dan in was, dat thans weer meer dan in de laatste dagen gebeurde, cn zij geen bezoek van be langstellende vriendinnen ontving, hield zij zich bezig met het lezoa barer geliefkoosde schrijvers, bij voorkeur die, Welke godsdiens tige onderwerpen behandelden, doch hare aan genaamste bezigheid was aan den kostbaren rozenkrans to bidden, dien hare onvergeetbare moeder haai' nagelaten en zoo dringend aan bevolen bad. Haar gelaat verkreeg in die oogenblikken eene tint van hooger leven, en eene onbeschrijfbare genoeg loening kontee- kende bare bewegingen, wunieer de gouden kralen één voor één laucza-iin met eenezokoro bevalligheid dorr hare blanke vingers gleden. Dikwerf scheen het haar in dié uren too. of hare zalige moeder haar zwijgend aanschouw de, ja, als een heilige rond haar zwevend, hare belofte gestand deed, om haar biddend aan den rozenkvaus met een oog van \V elgo- vnllen te bespieden. En wie zal het óns op goede gronden tegenspreken, dat eene dier bare afgestorvene hier op aarde rond kan' waren, om de beweging)» gade te slaan van hen in wier geluk zij bij haar leven zóo voel belang Stelde? f -Nog eene week verliep, en freu'e Constan ce was geheel hersteld. Op zekeren morgen ontving Reinold Flenking eene boodschap van den ouden jonker, met het vriendelijk verzoek een uur te bepalen, wannéér' hij hem met zijne dochter kon ontvangen. -Ieder ander, in de plaats van den fabri kant, had dit als een lioogé eer beschouwd en zijn hart reeds hij voorbaat, gestreeld gevoeld; doch Reinold Flenking beschouwde dat bozook slechts als een. duren plielit., dieu wellevend heid en beschaving dringend geboden. r-Doe m ijnc vriéndelijke groeien aan den jonker," had l.ij gezegd, -en deel hem mede^ dal ik vandaag, door drukke bezigheden ver- V

Peel en Maas | 1893 | | pagina 1