ZAGHERLIN Itóffl Heerei^ Kiezers. Heeren Kiezers, J. LOENEN. tirasmorwiKaiiiaa Gevraagd Aanbesteding. Geschikte Personen is liet beste middel tegen allerlei Insecten. Jaarmarkt te Venray EC voor Mk Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen ILLUSTRATIE, Gevestigd te Boxmeer W. F. STERK, Hotel de Keijzer. HANDELSENVELOPPEN Visitekaartjes Drukwerk, 1 Aardeiilmizen. TUINZADEN, BLOEMZADEN, Groote keuze CARL DEWEZ. □aaataassnaaa Vlechtwerk. Marmeren J. van da Voort. De Notaris van den Bergh De Notaris Van denBergh al De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh Jj herkozen Leden van den Raad der Gn- Mi:exte VENRAY, betuigen bij dezen den HEEREN KIEZERS, hun oprechten dank voor het hun opnieuw geschonken blijk van vertrouwen. Yi.sray, den IS Juli 189.1. Dr. J. Rousseau. H. Trynes, H. Janssen. Ondergeteekendc betuigt bij <teze zijnen oprechten en welgcmecnden dank aan de Heeren kiezers der Gem. Venray voor hunne trouwe opkomst en de op mij uit- gebrachte stemmen. J. LOENEN, LEUNEN. VENRAY. Ondergeleokcnde neemt bij deze de vrij heid zich minzaamst aan te bevelen als can- didant voor Lid van den Gemeenteraad op de herstemming van 1 Augustus a. s. Mocht mij door U allon of velen uwer het vertrouwen geschonken worden, gekozen te worden, 7.00 kunt U allen verzekerd zijn, dat het steeds mijn innigst streven zijn zal, uwe belangen voor te staan. Do leuza; -Slechts plichtsbetrachting en plichtbesef' zijn u een waarborg' mijner ge voelens, -den bloei en de welvaart van U allen on die der Gemeente VEN RAY te kunnen bevorderen" is mijn doel. Uic Dw. Dienaar. Fanfare Gezelschap „Euterpe." op Zondag 23 Juli 1893. bij J. Verheugen in den TUIN. Aanvang 's namiddags 6 uur. HET BESTUUR. te Venraai een solied en geschikt per soon ran den werkenden stand die tegen waarborg 3 a 500 gulden kan disponecren en genegen is een nel arli- kel te verköopcn, waarvoor geen kennis oj werk vereischt wordt. Verdienste 40 a 50 gulden per jaar. Nader informatie wordt gegeven op inzending van adres onder letter 11 aan het Bureau van dit blad. Op Dinsdag den 25 Juli 1893, des namiddags 1 uren, zul (i, C'OOfMI\.\S Winkelier tc l>«'iiriic, AANBSST3DZN: Het woder opbouwen van zijn afgebrand HUIS, met bijlevering van alle be- noodigde MATERIALEN. Bestek en feekening liggen van af Zon dag 3<> Juli by den Heer W. Van do MORTEL te DEERNE ter inzage. Aanwijzing op den dag der aanbesteding om 2 uren des namiddags. Inlichtingen geefl A. BOOGAAUTS, Bouwkun lige te WoENSKL. worden gevraagd in alle plaatsen van N aderhuid voor den verkoop van Effec ten en l'rciniclotcn door eene sedert jaren te Amsterdam gevestigde Firma. Ilooge provisie 011 na gebleken ge schiklhcid vast salaris. Brieven franco J> hij WILLEMS, TIMMERMAN Co. Eggerstrsat -1. AmsTKkd.ui. De kenleekencn van hel verbazend werkend Zaelierlin zijn; I. De verzegelde flesch, 2. de naam „Zacberl" Prijs 25 c. 50 c. fl. 1. fl. 2. Zacherlinbcspaarder 40 cent. VERKRIJGBAAR bij den heer W. van den Munckhof-Sassen. F. Scholh n n P. Breidtfeldt. S. Muysers. s P. van Erp. In Venrag Boxmeer n Vcnloo Helmond en Landbouwvoortbrengselen, op "Woensdag 3 Augustus 1093. Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die tham bestaat tot hot aanbrengen en verzenden van vee per spoorlijn Venloo-Nijmegeu ALOM is de intcekening opengesteld op den 27n JAAUG.WG Katholieke in 52 wekelijksche nummers of 12 maandelijkscho afloveringen. Aboxsejiextspkij s Oö cents per kwartaal, vrachtvrij per post f I.410. Als prijzen voor REBUS No. 1 zijn uit geloofd Tien fraaie Vogelkooien aan bamboesstandaard tevens drager van bloempotten en voor REBUS No. 2 een keurig l'lmlogrnpliic-,Album op lessenaar. yap. Prospectussen en Pruef- nummers bij alle boekban- dolaren gratis to bekomen. Genees- Heel- en Verloskundige. ADRES. vierkant formaat bedrukt mot hoofd van f 2,50 3,en 3.50 per duizend. op naam gedrukt, per 100 stuks van 50, 60, 80 en 100 cents. Rekeningen, enz. benevens alle andere soorten van worden in prijzen, concurveeremlo met de meest voordeelige aanbiedingen, spoedig, netjes, en accurraat afgeleverd ter SNELPERSDRUKKERE! VAN IV. van den Mnnckhol-Sassen. Groole Straat, Venray, Vlugge en netle aflevering van Rouwcirculaires en Bidprentjes. Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen en geëmailleer de spoelsteenenprivaat- trechters, enz. V. Fonck. Steeds voorradig alle soorten van do bosfo kwalitoilcn tegen ongekend# LAGE PRIJZEN- Tevens eene mooie sorteoring in verschillende soorten. Onder beleefde aanbeveling, Jos. GEOMINI Schoolstraat, v VENRAY in alle soorten Brillen en Pence-nez, Radicnowci' glazen, «looi* II.II. Doctoren aanbevolen. Reparatiën spoedig en goedkoop PFAFF zijn «Ie beste. VERKRIJGBAAR bij Yenloo. Th. DEEL. Vcnloo. Levensverzekering-Bank „AMSTERDAM" te Amslerdanj. Hoofdkantoor Kloveniersburgwal 79. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Yolteekend Maatschappelijk Kapitaal f300.000,00. CommissarissenL. M. Bonnike, Indus trieel te Amsterdam. Mr. J. G. de Biuyn, Oud Lid van de Eerste Kamer der Sinten- Generaal, te Beek bij Nijmegen. Framjois Coenen, Lid der Gedeputeerde Staten van Limburg, Burgemeester van Weert. Ilenri Cramer, Directeur der -Maatschappij de Katholieke Illustratie", to 's Hertogenbosch. Aug. J. M. Ilendrichs, Voorzitter der Ka mer van Koophandel en Fabrieken van Arasterdam. Ernest I.aane, Lid der Firma Laane, Bankier te Roosendaal. I.eo C. J. van Ogtrop, Lid der Firma H. J. van Ogtrop Zoon, Commissionairs in Effecten, te Amsterdam. II. J II. Prinzen Fzn, In dustrieel te Helmond. W*. II. Pyls, Lid van de Eerste Kamer der Staten-GeuerAal, Bur gemeester van Maastricht. Jhr. L. F. C. H. M. Ridder do van der Schueren, Wet houder te Zevenaar. F. Baron Sloet tot Everlo, Arts te Hilversum. Directeuren: G. van der Aa en Mr. Aug. W. M. Cramer. Adjunct-Directeur Aug. J. M. A. Vermons. Geneeskundig Adviseur I)r. J. Hanlo. Wiskundig Adviseur Dr. N. P. Kapteijn. Iloofd Inspecteur voor Limburg Ferdinand Arnoldls, te Sittard. Inspecteurs voor Noord Braband cn Limburg C. Van Bakel to Eindhoven, en II. J. Bodenstalf, te Tilburg. AGENT te VENRAY: 31. VEllRIET. Vrije uitkeering voor kinderen beneden ACHT jaar. Verzekering ook legen weekpremien met dadelijke aanspraak op uitkeering. Gegalvaniseerde, verlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseord, Blank en verkoperd IJZER- en STAALDRAAD. Stalen Puntdraad en Krammen in allo gangbnre soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, bij V. Fonck. levert Ij. LandgVenlo. Adl'es voor VENRAY, ros. geo x-x x rsr x. Bij den ondergeteekendc verscliynt iederen Woensdag DE HOLLANDSCHE LELIE, Weekblad voor Jonge Dames, ONDER HOOnmtDACTlH V \N" MEVR. S. M. C. VAX UF.HMISKERKF.N JIXIES (jlohakna van )VoUDE.) 'De Hollandse he Lelii' is bel ccnige 1! blad in Nederland voor Dames uit de hoogste en beschaaftstc kringenlet hierop voor u/ce adverlenticii. Prijs per Jaargang f4.50 fr. p. p. f5.00. Proefnummers gratis. Amsterdam, L. J. Veen. DE KBXJLSCIIL Hagel-Assurantie- Maatschappij, verzekert tegen zeer matige premiön alle voortbi-ongselen van den grond als klaver, gra nen, peulvruchten, beetcn, wortelen, vlas, hennep, enz. De Agent te Venray, zal op .llaiiiulag den 31 Juli 189.% des namiddags 5 ure, te Horst aan da Markt, op verzoek en ten huize van da Kinderen Peter Jacob Camps, publiek verkoopen GEMEENTE TIORST. 1Een nieuw opge- bcuwd, wel ingericht fvaf HUIS, met stal, schu tuin, gelogen in de Loevestraat. kadas traal bekend, Sectic B. no. 2898. groot 21 aren, thans in pacht by den WelEerw. Leer Drabbels, rustend Pastoor. 2. Een perceel bouwland, in 't Rissel- tervold, Sectie B no. 1-148, groot 11 aren 45 cent. grenzende de Kerk van Horst, bet vorig en volgend perceel en den weg. 3. Een perceel bouwland aldaar. Sectie B. No. l i 19, groot 1-1 aren 45 cent. gren zende het vorig perceel, de Kerk van Horst, Mej. F.liso Ncujean cn den weg. I. Een perceel bouwland, aan het Broek, Sectie C no. 1797, groot 24 aren, gren zende A. Verstappen en J. Nelissen. 5. Een pereeel bouwland, in de Mtl- derslowoiden. Sectie C. No. 1339 en 2138 groot 47 aren grenzende A. Verslappen. Mej. Ariene en den grintweg naar Yenloo. Te veilen in 2 perceclen en in Massa. Eon perceel weiland, aan den Ven- loosehen dijk, Sectie C. Nos. 1365 «n 1366, groot 34 aren 85 cent. grenzende F. N. Trornmar, de Beek, hot volgend perceel en den weg. 7. Een perceel weiland aldaar, Sectio (7 no. 2149, groot 60 aren 35 eent. grenzen de M. Simons, de Beek, het vorig perceel en den weg. H. Een perceel weiland ia 't Schadijks- broek, Seotie A no. 2127, geheel en ged. van 2126, groot 52 aren 50 cent., grenzonde W. Denen, het volgend perceel, en da weg. 9. Een perceel slaghout aldaar, ged. van Sectio A no. 2126, groot 28 aren 65 cent. grenzende het vorig perceel en den weg. 10. Een perceel slaghout aldaar, Sectie A no. 2125 groot 42 aren, grenzende G. Camps, bet vorig perceel en den weg. II. Een perceeel slaghout, aldaar. Sec tie A no. 2129, 2130, 2122, groot 3-1 aren cent. grenzende W. Litjens, en de vorige perceelen. 12. Een perceel slaghout aldaar. Sectie A 110. 2131, groot 35 aren, grenzend# W. Liijens, G. Camps cn het vorig percel. 13. Een perceel bouwland en heide, in voor Amerika. Sectie F no. 225. groot 1 hectare 1 are 10 cent. grenzende P. J, Manders en II. Kellenaers. Gemeenta Venraai. I-I. Een pe:ce#l slaghout en heide In Oirlosclie ht-ido Sectie F dos. 1705 «n 1703, groot 1 heet. 65 aren 60 eent. grenzende Joh. Gitsels. Ten KANTORE van den aimim vail den 3X3311, zijn steeds GIlOOTIi en KLEINE KAPITA LE N op Ic Hypotheek beschikbaar zal op Vrijdag den II AugualtM 1893, des namiddags 5 uur te Venraai, tor plaatse Oirlo, ten huize van Mart in us Hen- drix, op verzoek van de Kinderen Theodorus Engels, publiek verkoopen ;cn huis met stal, schuur, tuin, boomgaard, bouw- wei- en hooi-f*^ land, golegen to Oirlo, kadastraal j bekend. Sectie D no. 215S, Sectie F nos. 00. 102. 4 18. 219, 252. 996, 997, 90S. 1000, 1003, 1005, samen groot 2 heet. 55 aren 45 Centiaren. Aanvaarding op de gewone tijdstippen de« volgenden juars. zal op Vrij«laft" den Au£H*fas 1893, om 5 uur namiddag te Venraai in de Hoendcrjtrant, ten huize van Leonard Ver- boek, op verzoek van Hendrik Verstegen te Maastricht, publiek verkoopen Een nieuwgebouwd huis mol stal, scuuur, tuin en bouwland, HMySMP gelegen t# Venraai, nabij Notari* berg, aan den weg naar Merselo, Kadas traal bekend Sectie C no. 5316, groot 32 aren 90 Centiaren, in pacht by Martinus van Dijk. Aanvaarding "p Jen gewonen tijd in LsOI, zal op Vrijdag; den 23 Augustus 1S93. dos namiddags 7 ure. tc enraai ter plaatse Vellum ten huize van Tiiumas Geuris, op verzoek van Poter Antoon Van Knyck. publiek verkoopen 1 Een huis met stal, schuur, erf 'Uin en bouwland gelegen te- Venraai, n.-u Ste. gshrock kadastraal bekend sectie H "O 786 en 787, faiueu groot 1 hectjie-i2artn60ceuuaion.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 7