Th. JANSSEN, ©sMaasf SPOORWEGDIENST. KUNSTTANDEN Geheeis Gebitten, Naaimachines. Wed. P. A. Boers, P. M. Sanders, Beste Hollandsche ascli W. v. d. Mimckhof-Sassen AUGUST BOEEMANS Reparatiën, «Securitas.» H. BECKERS, Aardenbuizen. A. M. VAN AARSEN. Z Q M I R H 0 D E N P E T'T EN. MAGAIHI" Huishoudelijke Artikelen. Victor FONCK, Venraai. HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Wat tégen lijnen ierlei aard? is Je leste inwrijving iegeu Jicht Rheumatiek. Lendenpijnentortom flnker-Pain Expeüer. Wat is met hot bests succes aan te Anker-Pain-Expeiier. Kiespijn. Hoofdpijn ei Verkoudheid Wat moot dus steels in ie Kr huisgezin Afker-Pain Expsllsr. houden r Prijs 50 Vent, 75 cent on f 1-5 de flesch. Voorh:uid"n in de meeste Apotheken en bij F. Ad, Richter Co. te Rotterdam. Dienstregeling van 1 Mei 1893, in Greenwich tijd. Van VENLOO naar NIJMEGEN. evt -worden tegen GARANTIE geleverd cn geplaatst doo.i fiudolf Kurfürst, DENTISTE. Lobbericb bij Venlo. Bestellingen worden aangenomen bij Marei IhE^iVEZ, Horlogemaker Venray. Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN. V. FONCK. IIOLLANDSCHE TT AAR P'flgg»» On^ergeteekende maakt het geacht publiek van Venray en Omstreken bekend als dat bij hem te bekomen zijn: 1ste soort Blol- lainlsehc blauwe en rootle dak- pannen, alsmede 1ste soort Ilcllcmdsche roode en blauweplavuizen. Verder te bekomen Verglaasde muurtegeltjes, Engelsehe grésbui- zen. Gewone verglaasde aardebuizen. Cement. Gips en parket vloeren. STUGERGK- REEDSCHAP tc huur per week en per maand Coueureercude prijzen. E. ODEXIiOVEN. Station vcnray-öostruiB zijn te bekomen beste roede en blauwe dakpannen zoomede tweede scort, en AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan coneui'i'eerende prijzen. Station Venray-Ooslrum. KOOPMAN IN: Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeél. a G5 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. Station VenraaiGostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN MAGERE STl kküLLN en KALK. iXss aaa ssacartssrsr.ds Ptipea. PUIK KOKENDE Erwten en Boenen Verkrijgbaar bij "Venlo Blerik Grnbbenvorst KI. Grubbenvorsi-L.)'.. Nlè@Ho-Ti«:n ruzvi Venray Vierlingsbeek 'Boxmeer Rijkevoort Beugen Ouijk Linden-Katwijk Mook Nijmegen v 544 838 036 1146 350 711 737 -• ,550' 9 42 j 1152 3 56 —743 550 951 1201 405 752 603955 1205 4 00 756 f ,012] 1006 1214-118 805 - 622 9 03 10 15 1223 4 27 7 37:8 15 n 033: 1026'1234 438830 - 6 43 9 18 10 37 112 43 4 48 7 51 8 47 648 1248 852 - 651 026 1046 1251 457 858 - 702 033 1054 102 505 803 905 „710 -714 —1103: a 7 20 9 46.11 15 513 1 10 5 17 —014 122 520 816 920 Van NIJMEGEN naar VENLO. Mijmegen Mook Linden-Katwijk Cu ijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Vierlhigsbeek Venray Meerlo-Tienraai Grubbeuvorst-Lot. Grubbenvorst-Kl. Blerik Venlo 8,33 8,40 v 7,00 10.08 11,42 2.04 5,03 6,50 8,19 - 7,13! ll,55 i,17 5.1(5:7,03 11,501 5.20 - 7,23 12,07:2,27 5,23.7,13 - 7,31 10,27 12,15 2,35 5,30 7,21 - 7,371 —12,21! —7,27 7,-12 10,30 12,20 2,44 5,45 7.38 ;8,48 f 7,52 12,35 2,5415,55 7,44 - 8,03 10,51 .12,45 3,04 6,06 7.55 9,03 «I8.13 12,54 3.16:6,1518,06 r 8.22 1,03 3.23 6,24 8,13 - 8,26 1,07 3,27 6.28 8,17 1.15 3.36 6,37 !8,26 1,20 >3,41,6,42 8,31 9.26 8,35 >,40 11,14 en ZÜversnud, op de GROOTE KERKSTRAAT. VENLOO. Steeds voorradig beneden CONCURRENTIEPRIJS alle artikelen in Goud, Zilver en Alfenide. Op aanvraag worden spoedig franco op zicht alle verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS cn VERPAKKING. zeer spoedig en billiilc. az UJ 2 Ui X O u LL. Ij S g1A Is§ I fl ASi g - H o M S S SS, UJ c, m a 3 spI J S i 0 3 l ca llo t-5K ANT WERP SCHE Ycrzekci'iiigs-.falseliappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal francs 6.300.000. Goedgekeurd door Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1819, 9 September i836, 28 April 1350 ea 7 Mei 1881. De Antwerpsche Maatschappij -Securitas" de oudst bekende iu 't land, verzekert, tegen brand en het hemelvuur evenals tegen ontploffing van stoommachines, gas- en ver warmingstoestellen, de gebouwenroerende goederen, koopwaren, oogst, vee, etc., aan de gematigste premiën. I0S. AERTS. Agent: s ftS a| 'z. VEN RA Y, Kleermaker, Paterstraat, zijn te bekomen: alle soorten STOFFEN als: 11 uxk ihgs, Ka mg aren Cheviots, halfwollen en ka toenen Stoffen, Bevertings, Pilows, Katoen en alle soorten Voering», enz. enz. Alles aan zeer lage prijzen. De STOFFEN bij mij niet gc- kocht worden nog even als vroeger aangenomen. -jtr 50 eest «g dat is spotgoedkoop voor con middel, dat roeds vele dui zenden personen, die lange jaren door smartelijk Rlienmatisme geplaagd worden, hulp en genezing gebracht heeft. Meestal zijn enkele inwrijvingen met ANXER-PAIN-EXPELLER (50 C., 75 C. en f 1.25 de flesch) voldoende, om de hevigste pijnen van Jicht, Rheumatiek enz. te doen ophou den. Eon huismiddel, dat beter werkt, dat gemakkelijker aan to wenden is dan de AN K ER - IJAIN - EX PELLE R, is met denkbaar; daarom ie het ook in de meeste huisgezinnon en op tal van sohepen aller natiën steeds voorhan den. Verkrijgbaar bij de meeste Apo theker,-; en drogisten. Alleen echt met „Anker!' F. AD. RICHTER Cie i] Rotterdam. Ondergeteekcnde bericht bij - deze aan de ingezetenen van - Venray cn Omstreken dat hij zich alhier heeft gevestigd als I- en zilversmid, nabij hel raadhui-) ten huize van den heer Jos. Geomini. Mij in een ieders gunst aan- j bevelende, is bij mij steeds voorradig alle voorkomende - eii zilverwerk, zooals bellen, brosehen, knopjes, kettingen voor heeren en dames, zoo ook in zilverwerk. Reparation, worden door mij goedkoop en soiled afgewerkt. Mij beleefdelijk in een ieders gunst aan bevelende, heb ik de oer te zijn. Uw Dw. Dienaar, P. KLAASSENS. goud- goud- Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuizen, porseleinen cn geëmailleer de spoelsteenenprivaat- trechters, enz. V. Fonck. PatGratra.it. VENRAY. Paterstraat, bericht zijnen geachten begunstigers tie ontvangst ran een uitgebreid assortiment voor het Z O MERSEIZ O EN. Eene groots partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Daagsehc werkbroeken on Jassen, werkkielljes en lioezeroenen. n sïaaaBaa. GUTTA PERCHA BOORDEN. Machinenaalden en Olie. ALLE "WA'R,"Fi rq~ Alles aan uiterst lage prijzen van Koper, Tin, Blik, IJzer, Kristal, Glas, Porcelein, fijn Aardewerk, enz. Engelsohe, Dsitsehe ea Aiaerikaaas?he garoediebappeB, yeor Timmerlieden, Schoen makei-s, Schilders, Metselaars, enz. LA N D BO U WWE RKTUIGEN Stroosnijmachines, Veevoederketels, Schoppen, Rieken. Gaffels, Zeisen, Zichten, Scherpmacbines, Wetsteenen, enz. TUIN MEUBELEN. Vlechtwerk, Puntdraad, Ledikanten, Wiegen, Kinderwagens, Mangels. Wasch- en Wringmachines. Sloten, Nagels, Meubelmakers- en bouwartikelen. Bascules, Maten, en Gewichten. Henseniusplein, |f verwittigt hiermede zijnen geachten begunstigers van Venray en Omstreken, dat bij hem te bekomen zijn, alle soorten SCHOENWERK, als Rijg-IVliIliers van af f2.50, 5? Heeren Bottines f3.75, Werkschoenen f2.35, Leeren Mans Pantoffels f 2.00, Heeren klep-Milliers f2.60, enz. enz. OA> CX3 *53 co cd> cc> CD cz> i> -7=1 cr> LAGE P II IJ ZEN. Reparatiën en Schoenwerk op maat, worden netjes, spoedig en billijk afgewerkt. z 'vvcNNVcmspm DE PILI.EN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongoregoidheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht cn gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeemarter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kiifderen van eiken ouderdom. ID E 27 -A. X-/ 3F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wenden, zweeron en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van .licht, Rhumatiek, eu onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJNT, BRONCHITIS VERKOUDHEID ©n HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij gsm mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen S!33 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li/i.. d., 2s. 9d. -Is. Gd., lis. 22a. eu 338 en verkrijgbaar bi) alle medicijnen- verkoopers door de geheele wereld. TTrr^p. Hooper, gtliev'ai hel Etiket ra-, iedere Doos en Pet te onderzoeken. Indien het ndrei 533. Or for A jjjrjr 1 4 Street er me: op staatis het ledrog.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4