STIEREN i a CAFÉ 3M«&i iï THIMBU, De Notaris Linssen [Botert Botlï P. H. Everts, Meststoffen li PoelS'QampSi Arnold Serads Wannen. Db sterkste palmen BEUGEL- BALLEN, S, M/intels, EIEREN, Vlechtwerk. St. JOSEPH, TUINZADEN, B L 01IYI2 A D i N y Groote keuze is het beste middel tegen allerlei Insecten. Aan Heeren Kiezers voor de Provinciale Staten in het Kiesdistrikt Horst. |M 3 5 c«j BRAND VERZEKERING m GRATIS m Aardenbuizen. De Ondergeteekende ROZENKRANSEN, GAEL DEWEZ. De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh Huwelijks- Gedicliten, in alle soorten en Prijzen. De merken der onovertrefbaar werkende Zacherlin zijn: 1. de verzegelde flesch, 2. De naam „Zachcrl" Frijs 25 c. 50 c. fl, 1. fl. 2. SPXJITJB 40 cent. VERKRIJGBAAR: i In Venray bij den heer TE v. d. Jlunckhof-Sassen Boxmeer F. Schoth Venloo jP. lireidfeldt S. Muijsers. Van vele zijden, door hooggeachte en invloedrijke personen uit dit dist rikt daartoe aangezocht, heb ik de eer mij voor de aanslaande verkie zing van een lid der Protinciale Stalen, KANDIDAAT to stellen ter vervanging van don Hoog Wel Geboren Heer Cl. Baron de Weichs de Wenne, den eerbiedwaardigeu Nestor onzer Stalen, die na zijn verdienstvolle loopbaan de gewonschte rust in do ruimste mate verdiend heeft. Wanneer de Heeren Kiezers van oordeel zijn, dat innige gehechtheid aan al de in ons distrikt gelielde en geëerbiedigde beginselen, grondige bekendheid met de zedelijke en stoffelijke belangen zijner bewoners, eu langdurige praktijk in het administratieve leven ecnigen waarborg geven van eventueele vruchtbare werkzaamheid in de Staten, dan zal ik trachten mij dat vertrouwen waardig te toonen. Burgemeester van Sevenum en van Grubbenvorst. litit'geineeslcF en Wctlioudci's van Venray. Brengen bij deze ter algemeone kennis, dat bii hun zijn ingekomen de volgende verzoek schriften: 1. van A. M. Poels wed. G. Jenncskcns alhier tot het oprichten van een broodbakkery op lift perceel bekend op het kadaster onder Sectie A no. 115G gelegen aan de Smakt. 2. van Peter Johannes Konings molenaar alhier tot bet oprichten van een wind, graan en oliemolen op het perceel bekend op het ka daster onder Sectie D no. 2806 gelegen te Leunen. 3. van Jos. Martinns Boorkens slager nlhier tot het opriehten van eene slacbtorij op het perceel bekend op liet kadaster onder Sectie C no. 3105 gelegen in het dorp. dat bovenstaande verzoekschriften met de cjaurtoe betrekkelijke bijlagon van hoden af ter Secretarie dezer gemeente voor belang hebbenden ter viste liggeu cn dat op don 9 ]\Tci a. s. des voormiddags te II ure aldaar de gelegenheid wordt aangeboden orn bezwaren tegen bet oprichten dier inrichting in le brengen. Vairay, 21 April 1893. Burgemeester en Wethouders voornoemd. PH. ESSER, J. STOOT, Burgemeester, Secretaris. KOSTHUIS. Ken fatsoenlijk Jongmensch vraagt een KOSTHUIS, voor 303 of -iOO gulden per jaar, wa$ch en alles in begrepen. Adres: Bureau ,.Peel en Maas". De Burgemeester van Venray, wijst bij deze do ingezetenen dezer ge meente op het groot gevaar hetwelk thans tengevolge der aanhoudende en strenge droogte, bestaat tot het ontstaan van brand. Noodigt dientengevolge de ingezetenen uit alle mogelijke voorzorgsmaatregelen acl.t te nemen en de verbodsbepalingen ons Algemeen Politiereglement ter voorko ming van brand zoo stipt mogelijk na te komen, en byzonder toe te zien dat de kin deren geen vuur ontsteken nabij bosscheu schen of veengronden, eehuron, stroo, hooi of graanmijten, turf of houtstapels. Venray, den 21 April 1893. De Burgemeester voornoemd, Ï>H. ESSER. By den Ondergeteokende zijn van af lioden te bekomen allerhande soorten aan eoncurreerende prijzen. komt a. s. Woensdag-, 26 April, hier op de Markt, met beste pruisiscbe De Ondergeteekende bericht iiet geachte publiek, van OOSTRUM en Omstre ken, dat hij niet fl Mes een zal openen. Voor goede dranken en nette bediening zal worden zorggedragen, Aanbevelend, Joh. Tacken, OOSTRUM. 3? IF-A_ IF1 IF iM a (Haas da cm zijn tic beste. VERKRIJGBAAR bij Venloo. Tli. HEEL. Ycnloo. te Ve.nray, zal PUBLIEK VERKOOPENi IQ Op IVornsdag; 26 April 1S93. 's middags 12 ucr, na afloop der Jaarmarkt, nabij net Hótel -de Gouden Leeuw" te Venray, Sen verzoeke van Mej. de Wed. Joh. Camps. 2 goedgekeurde van 15 maanden. 2q Op Dingdag 2 Me i, 's namid dags 2i/2 uur, ter Iteibergc van Hendrik Goumans in den Berg, te Venray, ten verzoeke van llieren Gebrs. Lode wiek. 100 slagen Toplioul cn Schalen, liggende afgekapt in het bosdi van den lieer Frans van den Boogaart ;n het Ylak- ter te Venray. Vooraf tc bezigtigen. TEN KANTORS vas d;a 2 ill .Vil J 5 ijJ-uiJ le Venray, zijn sleeds GR00TE en KLEINE IKl^LIP XT^I_,E3NT op ie Hypotheek verkrijgbaar. zijn te verkrijgen bij TB S -A. BEE IE5I_ sl 1 j i p. -4 r\ r— A aq 2 I (t> O CS W 9? 3 O ffl p m P- S> Cf? 10 Q C O co HD —5 Q- CD 0 =3 3 r- 3E 3 O Q_ O O" s O =3 c CS CD O O *-+■ O" "5 0 3 CD cn? co 0 0 3 OO CD SST" gö "S3 CD 33 CD <1 CD Royal Excliance Assurance, incorporated, 1720 at London. MAATSCHAPPIJ- gis?actie Kapitaal St- 4,000.000, Sluit verzekeringen rp Amsterdamsehe beurs- polis, tegen ZEER BILLIJKE p:emién; deze polis stelt nan de verzekerden de VOORDEELIGSTE voorwaarden. Directie voor Nedeilnnd J. D. J". Eijken Sluijters Jr. Singel 287, Amsterdam. Agont voor Venray en Omstreken, V.FONC K. bekomt elke lozer van dit blad het niet alleen voor zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijke en nuttige bock: BEVRIEND OER ZIEKEN. Men schrijve eenc- briefkaart aah Richters Boekhandel te Rotterdam. Prijsopgaaf gevraagd van alleen prima onver- vahchte Natuurboter. Tevens uitsluitend veraclie geregelde welcelijlcsche afname betaling contant. Brieven onder motto ,,Boler" bureau dezer Courant. Gewone en hardgebakken, steengoed of gresbuisen, porseleinen en geëmailleer de spoelsteenenprivaat- trechters, enz. V. Fonck. kettingt met echt Zilverdraad voor fl.80, met met J. Paterstraat, Wit draad - f 0.25. Koperdraad f 0.18. van Aarseu, VENRAY. Gegalvaniseerde, verlakte, ver tinde en koperen vlechtwerken. Gegalvaniseerd, Blank en verkoperd IJZER- en STAALDRAAD. Stalen Puntdraad en Krammen in allo gangbare soorten, voorhanden aan BILLIJKE PRIJZEN, bij V. Fonck. Het Feest van Patroon der Christelijke Huis gezinnen, van een gélukkigen levens staat en van een zaligen dood, te SMAKT-VENRAY, zal dit jaar wederom PLECHTIG gevierd worden. Zondag 23 April, bet Beschermfeest van den H. Joseph, aankomst der Congre gatie van O. L. Vr. uit Venray, en om 9 uur Hoogmis met preek. Na den middag om 1 uur aankomst der II. Familie van Beugen en om 3 uur plech tig Lof met preek. Maandag 22 Mei, tweede Pinksterdag na den middag aankomst der processie van Overloon en om 3 uur plechtig Lof met preek IV18. Aan de pelgrims naar St. Joseph te SMAKT wordt in herinnering gebracht dat het Slation Vierlingsbeek op 30 minuten afstand van de Kapel gelegen is. Steeds voorradig alle soorten van de beste kwaliteiten tegen ongekende LAGE PRIJZEN- Tevens eene mooie sorteering in verschillende soorten. Ouder beleefde aanbeveling, Jos. GEO JUNI, Groote Straat, Venray. in alle soorten Brillen en Pence-nez, Ralhcnower glazen, «looi* El.ES. Doctoren aanbevolen. Reparation spoedig en goedkoop. '-•'f °P Vrijdag den 9S April 1893. des namiddags 2 ure te Venraai, op ver? zoek en ten huize van IJermanus P.terlo ep Kindereu, publiek verkoopen Tafels, stoelen, huisklok spiegels,» .schilderijen, potten en pannen, por celein. eins en aardewerk, kuipen en B vaatwerk, koper en tin, enz. Kruiwagen, schuppen, rieken, zichten, JSfe zeisen, vlegels en meer andere W* voorwerpen. 1 gen en kippen. zal op A'rijdag don April 1S93, des namiddags 4 ure to Venraai, ter her- berge van Leonard Verbeek, in de Hoen- derstrant. op verzoek van Hermanus Pierlo en Kinderen, publiek verkoopen 1. Knop. Een huis, tuin bouwland, gelegen te Venraai, aan dc Bossermolen, kadastraal rrunrn^ kend. Sectie C no. 3-141 eu 3442, samen groot 39 aren 27 centiaren. 2. Koop. Een perceel bouwland aldaap Sectie C no. 3474, groot 32 aren 40 cen tiaren, grenzende Lnmbort Wyueu en Mar- linus Janssen. zal op YrS,j«3ag; den 5 Mei 1893, des namiddags 2 ure te Venraai, op verzoek oa ten huize van Johannes Henricus Janssen, timmerman aan het Eindt, publiek verkoopen: Allerhande Huismeubels, als. 2 grooto nieuwe kasten, waarvan 1 hang en 1 lin nenkast, 3 kleine kusten, 1 ladetafel, stoe len, tafels, spiegels schilderyen, 1 st&anda klok met kast, 2 koiTers, kachel met too- beliooren, veel koper lm, porcelein, glas en aardewerk, broodtrog, ijzeren ketels. steeuen potten, petroleumtoestel. kapstokken, moes- tonnen, wasclikelel. kuipen, vaten, emmers, enz. 1 draaibank, beitels, aardappelen, eiken ryzen ea brandhout. Verder akkergei'cedsehop, kruiwag--., schuppen, rieken, vlogels, zichten zeis en meer andere voorwerpen. zal op Yrij«Iag den 5 Mei 1893, doe namiddags 6 ure, te Venraai, ten huize van den heer P. J. Ruiten, brouwer aan hei. Eindt, op verzoek van Johannes Henricus Janssen, publiek verkoopen: De navolgende onroerendo goederen, gelegen te Venraai, als: 1. Koop. Een perceel bouwland, aan dan Heuvel, kadaster Sectio C nos. 519 ou 2556, groot 18 aren 75 cent. grenzende bet volgend perceel en de Wed. H. v. d. Heuvel. 2. Koop. Een perceel bouwland aldaar, Sectie C no. 520, groot 16 areu 50 cent, greuzende de wed. H. v. d. Heuvel en het voorgaand perceel. Do Massa van Koop l en samen groot 35 aren 25 centiaren. 3. Koop. Een perceel weiland, aan de Niouwtneulen, Sectio C no. 3318, groot 36 oren 70 ceut. grenzende H. Derks en de heer Mr. van Basten-Butenburg. 4. Koop. Eon perceel struwelen, aan den Heuvel, sectio C no. 3191, groot 24 aren 10 cent. grenzende de heer H. Poels Camps en het volgend perceel. 5. Koop. Een perceel struwelen aldaar, sectie C no. 3193, groot 28 aren 10 centiaren grenzende de hear II. Poels-Caraps en het voorig perceel. De Massa van Koop 4 en 5, samen groot 52 ai-en 20 centiaren. Ten KANTORE van den 3372213 van den 31233, zijn steeds GROOTE en KLEINE KAPITA LE N op le Hypotheek beschikbaar. Te bekomen by W. v. d. Munekhof-Sassen.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 3