KOLONIALE WAREN 1 Naaimachines. HOLLANDSCHE WA All! VILTHQEBEN P E T'T E K; A. M. VAN AAKSEN. Wed. P. A. Boers, RHEUMATIEK PAIN-EXPELLER INWRIJVING. P. M. Sanders, Beste Hollandsche a^ii GttMaas, blauwe en roode dakpannen j Petroleumhandei AUGUST BOEEMANS Reparation, Groote keuze CARL DEWEZ. ia LI Marmeren WEITEMEEL ANTWERPSCHE «Securitas.» Agent: )S. AERTS. Bij H. BECKERS, KUNSTTANDEN Geheele Gebitten, Rudolf Kurfürstj Visitdlaartjes Drukwerk, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. SPOORWEGDIENST. Dienstregeling van 1 Dec. 1892, in Greenwich tijd. MA&AZM Huishoudelijke Artikelen. TUIN MEUBELEN. Victor FONCKVenraai. Te bekomen verschillende soorten LIKEUREN, aan 2eer lage prijzen bij Erwten en Boenen Prima kwaliteit. Laagste PRIJZEN, v. F O n c K. 0ndcrgeteckende maakt het geacht publiek van Venray en Omstreken hekend als dat bij hem te bekomen zijn: 1ste soort Hol- landsehc blauwe en roode dak pannen. alsmede 1ste soort Hollandsche roode en blauwe plavuizen. Verder te bekomen Verglaasde muurtegeltjes, Engelsche grésbui zen, Gewone verglaasde aardebuizon, Cement. Gips en parket vloeren. STIJGERGE REEDSCHAP te huur per week en per maand C'oneureerende prijzen. K. ODEN HOVEN 03STTN7\A_ISr G-E3ST eene groote sorteering stoffen. Bitxkings en Kamgaren, Hul/wollen en Katoenen BroekstoffenBeeertings Pilows, Manchesters. Katoenenenz. enz. Eene groote partij gemaakte Jassen, broeken en Vesten, in alle soorten en in alle grootten. Daagschc werkbroeken en Jassen, werkkielljcs en Boezeroenen. GUTTA PERCHA BOORDEN. Maoliinenaalden eni Olie. ALLE KOLONIALE "SZT-A.E.E IST- Alles aan uiterst laffe prijzen. Paterstraat, VENRAY. Paterstraat, Station lenray-Ooslrum zijn tc bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, on AARDEN BUIZEN plavuizen, Steenkolen, aan eoneurreerende prijzen. Tegen de beste Prijs: i 1.25, f-75 en f -SO per fl A-Iö^v verkrijgbaar. F. Ad. Richtep. Cv, R.OTTF.KDAM. -4-1 o^*l}Yay"Oostrum' Rogge en'Yj^ Tarwcblrfi Haver, grut gruft a 65 Cent per mud. Franco station. Aarde Buizen, aan inkoops prijzen. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: I»ILA.-VXTXZEISr3 STEENKOLEN .VAGERE STIK KOLEN en KALK. AI19S aaa eattcarrsttends FrijEea, van V. FONCK, Venraai. Amerika,ntscbc Standard White PETROLEUM, Amci'ikaansche Electric Veiligheids PETROLEUM, Kiistal Petroleum Bovenstaande merken per VAT en per Liter. Wederverkoopers worden .vooral attent gemaakt op myne uiterst lage prijzen en prima kwaliteit. Voor goede ledige vaten betaal ik steeds de hoogste waarde. Prijscouranten op aanvrage V. FONCK. 5ett4« en Zilversmid, op de GROOTE KERKSTRAAT. VENLOO. Steeds voorradig beneden CONCURRENTIEPRIJS alle artikelen in Goud, Zilver en Alfenide. Op aanvraag worden spoedig franco op zicht alle verlangde artikelen toegezonden in mooie ÉTUIS en VERPAKKING. zeer spoedig en billijk. in alle soorten Brillen en Pence-nez, Rathcnowcr glazen, door 11.11. Doctoren aanbevolen. Renara.tiën sDoedie en goedkoop. i; J -rr 5? *3 ■ia S a 1 rh S t =U£-ülsi M O A t. Eil 5*rla5 J0|£ï| **0 5S3 O ÊSe _i A LU LL. "I a levert L. Laudy, Venlo. Adres voor VENRAY, •TOS. GBOMIKTI. Te bekomen bij W. v. d. Munekhof-Sassen, Vcrzckei-iigs-Alaatschappij Naamlooze Vennootschap. Kapitaal rancs 6.300.000. Goedgekeurd doonKoniiiklijke Besluiten rau 29 Maart 18K 9 September 1836, 28 April 180 ea 7 Mei 1881. De AntwerpscheMaatschappij de oudst bekende in 't land, tegen brand en he ontploffing van sto warmingstocstetlen goederen, hoopicat de gemat Securitas" verzekert, hemelvuur evenals tegen amachines, gas- en ver- de gebouwen, roerende oogst, vee, etc., aan ;ste premiën. VEN RA YKleeimaker, Paterstraat, zijn te'iïekomen: alle soorten STOFFEN als: Buxkingt, Kamgaren, C'keviots, hatjcollen en ka toenen Stoffel, Bevertings, Pilows, Ekoen en alle soorten Voemgs, enz. enz. Alles aan zee lag© prijzen. qTJsg» De STOFBX bij mij niet ge- kocht wordel nog even als vroeger aangenomen. I worden tejen GARANTIE geleverd ongeplaatst door DElTSTE, Lobberia bij Venlo. Bestellingen wrden aangenomen bij Karol DKWEi Horlogemaker Vein aj. vieikant formaat Alrukt met hoofd van 12,50 3.'z.3,50 per duizend. op naam gedrukt, pi- 100 stuks van 50, 60, 80jeJl00 cents. Rekenijigen, enz. benevens alle worden ia prijzen meest voordeelige netjes, en acc SNELPEi W. van den Groote Straat, Vlugge en r. Rouwcirculair' Ier© soorten van eoneurreerende met de aanbiedingen, spoedig, rraai afgeleverd ter SDRUKKERIJ van Alunckhol-Sasscn. Venray. •tie aflevering van en Bidprentjes. DE DILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht on gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. IDE Z .A. I_, F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, vorouderdo Wonden, zweeron en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, HRONCI1ITIS VERKOUDHEID en LIOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zy geen mededinger, en geneest botooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 683 OXFORD STREET, En worden verkocht in Pottenen Doozen van ls. li/s., d., 2s. 9d. 4s. Gd., lis. 22s. oa 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. k oopers gelieven het Etiket van iedere Boos en Pot te onderzoeken. Indien het adres 533, Or foei 1 is het bedrog. ~s. VENLOO naar NIJMEGEN. VENLO 5.46 8.38 9.40 11.46 3.5016.34 7.11 i Blerik 5.52 9.46 11.52 3.56 6.40 - Grubbenv.kl. 6 01 - 9 55 12.01 4 05 6.48 Grubbenv.-L. - 6.05 9.59 12.05 4.09 6 52 Meerlo-Tienr. 6.14 10.08 12.14 4.18 7.01 1 Venray - 6.24 9.03 10.17 12.23 4.27 7.37 Vierlingsbeek 6.35 - 10.28 12.34 4.38 7.18 i Boxmeer G.45 9.18 10.39 12.44 4.48 7.52 Beugen - 6.54 9.2G 10.48 12.53 4.57 7.34 J t'uijk - 7.02 9.33 10.56 1.01 5.05 8.04 i I.ind.-Katw. 7.10 - - 5.13 - Mook - 7.14 11.05 1.10 5.17 7.44 Nijmegen n 7.2619.46 11.17 1.22 5.29 :7.56 8.17 1 Van NIJMEGEN naar VENLO. NIJMEGEN V. 7.02 10.1 2 11.44 2.01 5.03 6.43 8.19 Mook - 7.15 11.5 7 2.17 5.101 6.56 Cuijk 7.25 12.09 2.27 5.28 7.06 8.33 Beugen. 7.33 10.31 12.1 7 2.35 5.36 7.14 8.40 Boxmeer - 7.42 10.40 12.26 2.41 5.45 7.26 8.48 Vierlingsbcek 7 52 12.35 2.54 5.5; 7.44 Venray - 8.03 10.55 12.45 3.05 6.0( 7.55 9.03 Meerlo-Tienr. li 8.13 12.5 4 3.16 6.15 8.06 Grubberiv.-L. x S.22 1.0 3 3.23 6.24 8 13 Grubbenv-kl. 8.26 I 1.07 3.27 6.28 8.17 Blerik X 8.35 1.15 3.36 6.37 8.2» Venlo a. 8.40 11.18 1 20 3.41| 6.42 8.31 9.27 Te Linden-Katwijk, richting Nijmegen-Venloo, stoppen de treinen om 12.01 en 5,20. van Koper, Tin, Blik, IJzer, Kristal, Glas, Porcelein, fijn Aardewerk, ene. Engelsche, Buitssh? en AmwiJwaaseh.B pmdsehappen, yaa? Timmerlieden, Schoenmakers, Schilders, Metselaars, enz. LANDBOUWWERKTUIGEN Stroosnijmachines, Veevoederketels, Schoppen, Rieken, Gaffels, Zeisen, Zichten, Scherpmachines, Wetsteenen, enz. Vlechtwerk, Puntdraad, Ledikanten, Wiegen, Kinderwagens, Mangels, Wasch- en Wringmachines. Sloten, Nagels, Meubelmakers- en bouwartikelen. Bascules, Maten, en Gewichten. en PUIK KOKENDE Verkrijgbaar bij W. van den Munckliof-Sassen, PFAFP a aai sa a 8 a a 33 zijn de beste. VERKRIJGBAAR bij Venloo. Th. BEEL. Vcnloo.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 4