met stroo of een surrogaat daarvan. Ia sommige stallen gebruikt men alleen 's nachts strooisel, omdat men meent ze dan beter te kunnen reinigen. Wat dit betreft, gelooven wij, dal een stal altijd wel behoorlijk kan schoongemaakt wor den als men maar niet eenige moeite ontziet, 't Is wel waar, dat stroo gier aantrekt en dat deze atuuiouiak ontwik kelt, maar ais eiken dag het natte stroo wordt verwijderd en door droog vervan gen, dan kan zich het rottingsproces dei- gier niet doen gelden, althans niet, dat hel iets hoeft te beduiden. Er als de stal- bodem eens een weinig doorlatend is, houdt hij dan de gier niet vast en ont staat er als gevolg daarvan dan niet een hoogst ongezonde lucht? Vooral ook voor onbeslagen paarden om de hoeven en gewrichten gezond te bewaren is het bepaald noodij dat er dag en nacht strooisel in den stal ligt. Stroo is, vooral 's winters, een zacht en warm bad. Tegenwoordig wordt hel veel vervan- geu door turfmolm. Weikloozeo zijn Maandagavond tegen half acht van Gent te Brussel aangekomen. Ze hadden den weg te voet afgelegd. Ten getale ran omstreeks honderd vertrokken, waren u niet meer zoo talrijk, toen ze te Brussel aan kwamen. Leden van de werkmanspartij zyn den stoet tegemoet gegaan, en hebben hem te Baichem-St.-Agathe ontmoet. De beide groepeu hebben zich naar het -Volkshuis" begeven, terwyl de weikloo.-«n revolutionaire liederen zongen. In het - Volks huis" waar allen zoo opgewekt waren ais op feestdagen, werden de wurkloozeii ontvangen. J.-ui Volders riep hun bet -wclkoin" toe uit naam van de volkspartij; twee wet klooien dankten, de een in het Vlaamsch, de andere in het Fr&nseh voor de ontvangst bun hier bereid. De weikloozen zijn vervolgens naar een zaai op de eerste verdieping geleid, waar een Tersterkend avondmaal hun jachtte. De gelukkigen hadden er wel boboefie ,aan, wout ze hebben veel van kou cn honger geleden gedurende hun lange rei*. Ken groot aantal hunner zyn blootsvoets iu de stad gekomen, wijl ze hun klompen, tengevolge van ver wonding der voelen, hadden moeten uittrek ken. Verscheidene kanen met bossen stroo ziju naar het - Volkshuis" gebracht en door do leden der party in de groots zaal uitgespreid, zoodat de Uentsche werklieden ..un vermoeide leden da&iop konden uitstrekken. De wei kloozen hebben Woensdagmorgen □a een flink ontbijt in het -Volkshuis", waar ze ook den nacht hebben doorgearacht, te voet den terugtocht aanvaard naar Gent. liet geld, dat hun was verstrekt ctn per spoortiem te kunnen terugkeerea. zullen 2e hun lotge- nooten ie Gent ter hand stellen, terwyl zij in de gemeenten, die -e dooi-trekken, piopaganda zullen maken. Een vree3«lijke ontploffing heeft Dins dag avuod m den ciicus-schouwburg te Ant werpen plaats gehad, doordien de verwar mingstoestellen sprongen. De machinist werd doodelijk gewond. De schouwburg ïnwen dig grootendeeis vei meld. Frankrijk De vriendschapsbetrekkingen tusschen Frankrjjk eu Rusland, leggen het eerstge noemde land geen windeieren. Thans weer wordt gemold, dal door den Kussischen mi nister van spoorwegen aan den keizer ter goedkeuring is voorgelegd een voorstel om iu Frankrijk een bestelling ie doen van 5u0 sjeorwegiocornotieveo, ten behoeve van het spoorwegverkeer in Siberië. Duitschland Prinses Frederik Augustus van Saksen is Maandagnacht van een zoou een ver- moedelijken troonopvolger - bevallen, 's Mor gens weiden Jül kanonschoten gelost. De doop had 's middags plaats. Dinsdag werd aari het hof een cour gehouden en een gala-voor stelling ui den koninklijken schouwburg ge geven. Zondag a. s. zal een plechtige dank zegging in de kerk gehouden worden. Engeland Heette het eerst, dat Gladstone in Waken den welstand uit Biarritz is teruggekeerd, thans loopen er weer ernaiige geruchten om - «ut den minder goeden toestand zijner ge zondheid. Het verblijf te Biarritz moet hem, zoo zegt men nu. weinig bnat gebracht hebben; de -p:emier" lydt aan gebrek aan eetlust cc hoofdpijnen, zoodat zijne viienden r.cb onge rust maken. De Globe bevestigd de c geruch ten en verzekert, dat Gladstone's ongesteld heid erger is dan zij voorgesteld wordt; men betwyfolt zelfs of hij het home «-.(fe-ontwerp zal kunnen toelichten en de deoalten in het Lagerhuis bijwonen. Misschien wel nnnr aanleiding van deze ge ruchten heeft S'eod in zijn Rexexac of Reviews al over Gladstone's vermoeJelyko aftreding geschreven. Nu de -premier" :yn H me Rule-bill ont worpen hoeft, is li ij bezig zijn laatste groote speech gereed te maken, waai in hij voor net Lagerhuis de beginselen van zyn wet zal uit eenzetten. Vervolgens zal hij ongeveer tegen Paschen de meer inspanning eisehen- de taak, om de hill door de eerste lezingen van het Lagerhuis te sturen, overlaten aan zijn opvolger, sir W. Harcourt. Italië Maandagmorgen om elf uur heeft te Rome het geheim consistorie plauts gevonden, waarin Z. li. de Paus 14 nieuwe kardinalen heeft benoemd en 9 tot aartsbisschoppen en bis scnoppen heett gepreciuiscerd. Iu een vrij lange redevoering somde Leo XIII de diensten op raa de nieuw benoemde kardinalen waarna huil de leckenen hunner waardigheid werden ter hand gesteld. Itusland Een vreeselyke ramp wordt uit St. Peters burg gemeld. Op den spoorweg vau Slatoust naar Samara liep een trein waim met het ge volg, dat hy iu br and gerankte eu 49 soldaten in de vlammeu omkwamen. Amerika Een aan de rails vastgevroien frein is zeker iets zeldzaams. Toch kan liet gebeuren in -- Amerika. Dezer dagen moest de -Diamond" expres trein uit St. Louis N. Amerika: ko mende, stoppen om water voor de locomotief in te nemen te Gibson, op den -Chicago and paducah Railway". Dne of vier minuten wnren daarmede gemoeid. Maar toen de ma chinist de kruk omdraaide eu de locomotief in beweging trachtte te brengen, bleek alles te vergeefs. Geweldig was het stoomgesis, maar de trein bleef op de plaats waar hij was. Er was water uit de water-tank langs de w :eleu geloopen en doordien dit bevroren was, kwam de trein niet verder. Een der conduc teurs moest naar het naastbij belegen station wandelen, om een andere locomotief te halen, die den trein naar zya bestemming bracht. Hel oponthoud duurde 4 uur. De Kou. Van alle kanten komen er berichten dat de kou in andere landen nog erger is dan by ous. Hier hebben we ten minste alleen met de kou te maken en we hebben nog niet het gevaar geloopen. evenals zes jonge Rumecnsche win kelbedienden, die hun ouders wilden gaan be zoeken, door een sneeuw torm overvallen te wordeu. Vier van hen zijn omgekomen en en Je twee andeie.i werden half bevroren en zwaar ziek naar Bucharest gebracht. Ook in Bosnië is Je kou vreeselijk. In de stad Semjewo stond de thermometer op 7 graden Fahrenheit. Op dc Adnntitcho Zee ia de scheepvaart totaal gestremd door de vreese lyke kou eu de suecuwstormou. In alle dec-leu van Italic heeft het hevig gevroren. In Aquilla stond de thermometer op 16 gr., iu Parma op 24 gr., wat in langen lijd niet gebeurd is. In Andalousiê woedden hevige orkanen. Een deel van de baai van Passage is met een dikke ijslaag bedekt. In biaukryk loopen de treiuen zeer onre gelmatig ten gevolge van de sneeuw. Drie spoorwegongelukken hebben tengevolge van de sneeuwstormen plaats gehad op de lijn van Cette naar Tarascon. Eenige reizigers zijn gekneusd. De sneltrein uit Parijs kwam Dins dag twee uur te laat te Brussel aan. Bij Emmerik ligt de Rijn dicht en is het yg zoo sterk, dat men er zonder gevaar over loopen kan. "Ie Hamburg woedde een hevige snot'Qwstorra mt het Zuidwessen. De treinen uit Hamburg eu Keulen kwamen ureo te laat aan. Te Antwerpen wordt de toestand in de haven zeer moeielijk. De Rijn heeft zich van de Loreley tot Mainz gezet. Te Pforzheim vroren verachilh nde personen dood. Tengevolge van de hevige koude was op de lijn Goltscli-Jenika. naby Weenen, een der spoorstaven gebarsten. Ge lukkig werd het gevaar tijdig bemerkt. De Rijn is te Emmerik weder 20 cM. ge vallen. De waterstand is thans 263. Bij Bingen geschiedt de overtocht van den Ryn te voet. Ui', alle oorden komen berichten van treinen, die veel te laat aankwamen. Bij Worms bleef een locomotief in de sneeuw steken. Het duurde een half uur vóór de trem voortkon. De Oostzee is zoo ver het oog reikt dichtgevroren. De vaart is voor een groot deel gestaakt. Uit Weenen wordt gemeld, dat 16 perso nen te Jaeserntz, die zich by een vuur to slapen hadden gelegd het waren Zigeuners allen doodgevroren zijn. Te Praag vroor een op post staand schildwacht dood. Te Triest woedden hevige sneeuwstormen; 17 personen ween daardoor gewond] wordt uit .e oorden van Itnli< siieeuwstoruri nu-Iding gemaakt. a- 30 cM hQog j J gesteld. Het,poJ eu do telefeische gemeenschap*1 ongeregel |~- ook hier eon liev enkele rika spa plaatsen Stil. hevige In burijn .Aim sneeuwstonnk jgi gebrek. pnriJS sneeuwsto.^n »:ier. het Gymt am alhier. <ten. thans '^gen; tot Zeer Kcrvb.'ater Gadet Rotterdam! De Kechtnk te Roermond Dinsdag W I. T., sigarenmaker 46 dagen pangenisstraf, w> tinciaal ject aan 'aler vra- deling. Veel fc en weinig vee. dit leverdi Maandag dé a ar markt. Het was dan ook geen weer vee derwaarts te leiden, de biltere koud de zeer gladde straten en we gen deden 11 landlieden schrikken om met hun koopwéavoor den dag te komen. De handui biggen, kramerijen, enz. was levendig. Deiggen golden f 7 a f 9 per stuk. In éecheidene Limburgsche binden las men de arige week het bericht, dat op den stal deg ed. J. C. te Oostrum het milt vuur uitgobaen was. Met genoegen kunnen wij thans mé^n. dat, dank zy de doeltreffen de maatregel, deze gevreesde ziokte zich tot een stuk eft bepaald. De geheele stal is gelukkig wed volsoraen gezond. Dmsd&jdiende voor de Rechtbank te Roermond d».aak contra L. J. J.. vun Yen- ray, beklaag van op 4 December 1892 te Merselo, tenmdoele vail J. W., eone glas ruit te hebbèrvernield. In deze zat werden o. ra. gehoord als ge tuigen J. IMandbouwer aldaar, die ih lijn rechten strijcnel de verklaring indertyd aan den Brigadier er Rijksveldwacht van Puijen- broek te Way afgelegd, thans verklaarde van het p Ier- tku dal feil niets te hebben gezien. Doorien heer President der Recht bank hierop ,4 '.-zen, bleef hij echter bij zijne erkfahng ®f',rdeti, waarom /A'.U A. aan de dienstdoen Marechaussees den last gaf dezen persoon if te zonderen, ten einde zich -gde verklaring te bedenken, .ting dezer zaak ongoveer an- irna, bleef J. P. aan zijns over xyiie aiy Na do hen dethalf uur d vroegere veil ring gestand, waarop op re it O. M. door de Rechtbank jat J. P. als verdacht van wordeu gevangengenomen en de gevangenis ie Roermond, it door de dienstdoende Mare- ring werd gegeven. Igr. Boermans heeft benoemd te Rolduc de Eerw. llecren Jos. van Gils. quisitoir van gelast, meineed zoud overgebracht welken chaussée» uitv Z. D. H tot professon W. Backhuijsi Door dei te Reuver ec bouwen leer Jos. Stcegh te Bleriek, is terrein aangekocht voor het oompanuenfabi iek enz. lequah! familiedrama bad le Roermond Geld van Het volgend! plaats: In den morjèi was het huwelijk voltrokken tuesciien zeke R. en zijne bruid. Natuurlijk hoort bij zo een plechtigheid een glaasje oude klare', doch toen men te veel aan Bacchus had gfcofferd; werd het spreekwoord bewaarheid: is de drank is don man, zit de wijsheid in d< kan," Door den drank verhit, ontstond eone oordenwisseling, waarvan het gevolg was. J: de stiefvader der jonge vrouw ir. woede ontwil k eu deze koelde aan meubelen en aan hetg -«i voor den feestdisch was be sterad. Links all recht3 werd do boel aan stuk ken geslagen ?o vloog de -via" door de ruiten, zoodnt menig toeschouwer met leedc oogen zijn geofferd penningske op de Sequafwóances moedwillig zi.g met voeten treden; want liet jonge paar was een, waar voor door Sequah ruim 1 100 vaor hun huwelyk was byevnge- haald. R- N. - Terwyl zich Woensdagmorgen ten circa 5i/t ure zekere Kiumpkens ur. Roermond naar zijn werk in Swalmen begaf, vond hij in de Broekhui, F. Hoesterm.'us, in een zittende houding, verstijfd van koude. Genoemde K. nam hem op en droeg hem circa een kwartier ver tot 't dichtsbijgelegen huis, vanwaar hij later per hondenkar naar huis is vervoerd. Alles aan zyn lichaam was stijf bevroren, vooral zijne banden en ooreo. terwyl de lap pen vel er bij hingen. Deze man, komende van Baexera. moet volgens zijn eigen verkla ring, inij was Dinsdagavond een weinig bij keunis), circa 12 uur door koude en uitputting zijn neergezegen. De geroepen geneesheer Dr. Leurs, die hom behandeld heeft wendde alleeu sneeuw tot wrijving aan. Hoogstwaar schijnlijk ochter heeft hij, zooveel geleden, dat voor volkomen herstel gevreesd wordl. Gelukkig nog dat de hulp niet later is komen opdagen, dan ware H. zeker niet meer te red den geweest. Eere dus aan K., aan wiens mensclilievondo behandeling II. hot levon dankt. Men meldt ons uit Maastricht: Yele ouders zenden hunne kinderen naar elders om zo legen diphteritis te beveiligen. Deze ziekte woedt hier sedert ©enige naaaD- den zeer ernstig en eischt nog dagelykx offers. Ook in den omtrek heersclit ze en wel te St. Pieter, E ijsden, Wylró en Gulpon, To dezer stede zyn alle gemeentelijke en bijzondere scholen lot 4 Februari a. s. geslo ten. Ilbl. Do verdachten van den te Hunsel go- pleegden kerkdiefstal, Jac. Deckers, oud 40 jaren en diens zoon Jan Deckers, oud 17 jaren, geboren te Nederveeri, tlmna rond zwervende, rijn onder Hasselt gearresteerd cn bevinden zicli aldarr in voorloopige hechtenis, tot dat over de te vragvn uitlevering zal zijn beslist. Wanneer deze wordt toegestaan zul len zij naar de gevangenis t« Roermond wor den overgebracht. Te Helmond is de prys der steenkolen, tengevolge der werkstakingen in Duitschland, Linnen enkele dagen gestegen van 75 cents nut een gulden per mud. Een praatje dat hem heugen zal ^Donderdagavond zat een heertje in een 3okl. coupé van Zwolle naar Deventer, en voerde een hoog woord over deu toestand in het Noorden, vanwaar hij scheen te komen. Voor al de aanwezigheid van een brigadier en een huzaar scheen hem te pi ikkelen om teikens te herhalen dat er dynamiet was, maar de politie en de huzaren nog met zoo leep waren als een domme boer. Eenige medereizigers scheen de positie van brigadier en huzaar te amuseeron bet jonge ventje bierdoor aangemoedigd, ging a! verder en verder, dat. als de poliliu alleen maar wist, wat hy wist enz., alleen de rust bewaarders wareo te dom. Vreemd keck by echter op, toen de briga dier hem uimoudigde te blijven ziiter. als zijn arrestant. Dal kon toch niet gemeend zijn. Hij had dat nu inaur eens verteld, het was oen treinpraatjo enz. Maar de brigadier bleef er bij. -Je krygt in Deventer van nacht vry lo gies. er. dan mag je morgen een.* vertellen, watje weet." -Och. ik weet niets," bracht hij er tegen in, -ik heb het van een houthande laar uit Sappemeer. die het mij in den trein verhaalde, maar ik weet zijn naam niet eens." Dit alles hielp echter niets: in Deveutcr hij nu mot »ijn golaido uiislappou, ter wijl de lachers even hun naam mochten opge- voii, om later als getuigen te kunnen worden opgeroepen. Ziet uwe vruchtbooinen eens na en als ge hier en daar nog verdorde bladeron ziet hangen, <lan is dat een verkeerd teoken. Ge wone bladeren zyn op tijd afgevalleu, maar deze, die nu nog aanwezig zyn, pluk ze zoo spoedig mogelijk af en verbrand zc, want het zijn rupsennesten die er zich in bevinden. Wanneer ze te hoog hangcu, vei brandt ze dan met eerie lont, die men maken kan vau ecne party wollen stoffen, die men in petrole um drenkt cn dan op een langen stok bindt. Do heer N. op de Mariaplaats te Utrecht kreeg Zaterdagmorgen een heer by zicb in deu winkel, die zich als Kronenburg nan hein voorstelde en hem om een kort onderhoud verzocht. Nadat hem dit was toegestaan, vertelde hij den heer N. dat hij dien morgen van oen nevf uit Veoloo bericht had omvangen, dat zijne aldaar wonende reeds bejaarde moeder op sterven lag cn dat, wanneer hij haar nog le vend wilde zien, bij dan ouvorwijid moest overkomen. Onmiddelijk na het ont vangen vuu dien bnof was hij uil Don Haag, waar hy eene ondergeschikte betrekking bekleedde, op reis gegaan en had hij eerst by aankomst aan bet centraalstation te Utrecht bemerkt, dat hy geen geld genoeg bezat om de reis naar Vetilo le kunnen voortzetten, zoodat or alle kans be stond, dat hy zijne lieve moeder niet meer zou zion, indien het hem althans niet mocht geluk ken een menschenvriend te vindon, die mede lyden met zijn toestand had en hem wilde helpen. Daar het geheele verhaal snikkende en zon der vo«l omhaal vun woorden werd gedaan, twijfelde de heer N. geen oogenblik aan de waaiheid en gaf hem behalve hel benoodigde reisgeld ook nog eenig zakgeld. Vreemd .«toud hij echter te kjjken toen het jongnieimch den volgenden dag nog in de stad weid gezien, doch nog vreemder hoorde hij er van op, toen hy vernam, dat mot alleen hij maar misschien nog wel een 20 tal anderen door hem opgelyke wijze waren beetgenomen. De zich noemende Kronenburg, die zich zeer net weet voor le doen, i» ongeveer 22 jaren oud, niet groot, heeft licht blond haar en een bleeke gelaatskleur. Mevrouw C., dia aan bnaf zit te schrijven vraagt aan haar man: Ventje, hoe spel je costuumï Ik ben bezig aan mama over mijn nieuw, aardig kleed te schryven. Nu, ben je klaart Ja, man. C-o-s-t, cost, Ja. M - y, mij. Wat blief je? Mij tachtig, gulden, die ik niet weet waar ik ze vandaan moet halan. Leelijkerd A.-Zeker, het Geuk'nl is een prachtig landschap." B.»En gisteren schimpte je er zoo op." A.-Jawel maar toen was mijn vrouw er bij had ik dat toen gezegd dan zou het dade lijk geweest zijn: -daar moeten we dezen zomer naar toe, en dat zit er nou niet an, weet je Dat is oen baantjel Gravin op haar buitengoed Msar i9 «r dan niets aan te doen, dat gruwelijke loeien van die koeien te doen ophouden? GraafHet is zoo hoogst moeilijk een vrouwolyken mond tot zwygen te brengen! - Kamenier: Mevrouw ontvangt vandaag niet. Modiste (met een rekening van foO): Ont vangen is niet noodig als ze maar geeft. Jakob (voor de loonbank van den bak ker) Een dubbeltjes broodje asjeblieft. Bakker: 't Is opgeslagen, jongetje. Het kost nu elf centen. Jakob; Sinds wanneer? Bakker: Sinds van morgen. Jakob: Geef me er dan nog maar een Tan gisteren. Het Post- en Telegraafkantoor te VENRAAI is op werkdagen open, ook voor de RIJKSPOSTSPAARBANK, van 8 1 en 3.30 6.30. (Spoortijd) Op Zon- en Feestdagen, ook voor de Rijkspostspaarbank, dus ook op 2e Paaschdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag, alsmede op Christus Hemel vaartsdag. van 7.30 8.30 en 12.30 1.30. Voor Poftwissels en Quitantiën, alleen op werkdagen tan 8 vm. 1 nra. Marktberichten Venray, 20 Jan. Aangevoerd 1550 halve kilo's Boter. Prys per hajye kilo 54 66 «t. Hortt, 20 Jan.. Boter per halve kilo 57 a 66 ets. Aangevoerd 1295 halve kilo's. Venloo7 Jan. Boter per ï/z kg. 52 60 ets. Biggon aangevoerd 131 per stuk 7 a 9 Mk. Sambcek. 16 Jan. Prys der Boter per halve kilo 42 a 66 cent Aangevoerd 5004 halve kilo's. In 1892 zijn op de Botormijn te Sam- beek aangevoerd 182366 pond 3 oneen boter, waarvan de prijs liep van 40 tot 80 cent. Burgerlijke Stand. Gemengde Beriehton De oplossing van het vorige Raadsel is: De tyd. VENRAY Van den 14 tot den 21 Jan. 1893 Greboort'jn. Jacobus Petrus Josephus Geomini. Huwelijken. Johannes Hendrikus Dirckx schoenmaker oud 2C jaren en Peironella Linders oud 26 jaren Gernrdus Thyssen oud 33 jaren landbouwer wonende te Snmhoek en Geertrui van Gerven oud 26 jaren wonende te Venray Martinus Verhoeven oud 33 jaren, brouwer en Willcroma Dirckx oud 45 jnren. Sterlfcrevallen. petrus Wilhelmus Wilms oud 9 maanden Petronella Vogelzangs weduwe van Johan nes Flinsenberg oud 56 jaren. ADVERTENTIEN. liet Gemeenicbestuur van YF.MIAY, zal op IbritMtla,*; deu 31 Jnnuari a. tt. des voormiddags te elf ure ten RAADHUIZE aldaar bij inschrijving publiek A-\JT3237-D:iy DE LEVERING VAN: 800 kubiek meter Maasklezel en 260 i, Steenpuin van liardo brikken. De voorwaarden van aanbesteding eu levering liggen ter lezing ter Gemeente secretarie Venray. De inschryvingsbiljetten moeten franco vry op Dinsdag den 31 Januari a. s. voor 11 uur voormiddags bezorgd worden. AAiïiiaaaicm zijn «le bcNle. VERKRIJG RAAK tij Yeuloo. Tli. liLLL. Venloo.

Peel en Maas | 1893 | | pagina 2