LIJNMEEL. P. KOENEN TE koop. Heeren Landbouwers, HOOI EN HAVERSTROO. wwwww CARL DEWEZ VEHLOIEH. OPRUIMING C. T. I. JANSEN. Steeds voorradig RAAPKOEKEN, BEHANGSELPAPIEREN. TEN KANTORE De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Do Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Db huisgenoot. Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN. Bene groote IPartij ffQSHlffaSKDEüaGk H. Poels-Camps. TE KOOP Hooi f 15 de duizend pond. Sli'oo f 9 de duizend pond. ANTOON CUSTERS, Eén Weddingschap, Puzzle of Steanraadselspel hoest, PAARDEN, gag HOORNVEE, VARKENS, P, J. van den ftaekhof, Buitengewone LIJNKOEKEN P. Camps-Dclhoiigne. u&ap&mGm Ycnloo, Th. BEU, Ycnloo, Grootste Keuze in Be Notaris LINSSEN Be Notaris LINSSEN De Notaris LINSSEN Be Notaris LINSSEN Be Notaris LINSSEN Be Notaris LINSSEN 25 nes dennen KLOTSiES, aii) noassaa publiek verkoopen: De Notaris van den Bergh publiek verkoopen: publiek verkoopen ■wöwtöüaaa, ais: publiek verkoopen Ten KANTORE van den HALF-STUIVERS MAGAZIJN Het Post-en Telegraaf-Kantoor Met gènoegen vernemen wij, dat onze vroe gere dorpsgenoote Mejuffr. Wilhelmina Slits, thans de Êerw. Zuster Mère Joseph, te Wel- tevrede (Batavia) met goed gevolg haar examen voor het lager onderwijs heeft afge legd. Wij wenschen. dat zij nog lange jaren in dit zoo gewichtige vak mag werkzaam zijn, tot nut en zaligheid der jonge Indianen. VENEAY Van den 21 tot den 28 Maart. 1891. Greboorten. Wilhelmus Hubertus Hellegers Hendri- lia Arts. Huwelijken. Geene. Sterfgevallen. Johannës Hubertus Hendrix oud 1 jaar Gerardus Claassens landbouwer oud 42 jaren, echtgenoot van Maria Katharina de Mulder Maria Gertrudis Huberdina Janssen oud 15 jaren Hendrina Rooskens oud 84 jaren echtgenoot© van Pieter Kleuskens Gertru- da van Rijswijck oud 77 jaren weduwe van Peter Jan de Best Mathijs Gielen dagloo- ner oud 55 jaren echtgenoot van Petronella Marcelis. Venray, 27 Mrt. Aangevoerd 1785 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 67 a 75 ct. Horst27 Mrt. Boter per halve kilo 64 k 74 ets. Aangevoerd 1430 nalve kilo's. 56 Venloo21 Maart. Boter per 1/2 kg. 48 a 51 ets. Biggen aangevoerd 191 per stuk 9 4 10 fr. Welly 24 Mrt. Boter per halve kilo 58 62 ets. Aangevoerd 103 nalve kilo's. Vierling sbeek, 24 Mrt. Boter per halve kilo 58 a 68 ets. .Blitterswijch 23 Mrt. Boter per halve kilo 50 A 58 ets. Sambeeh23 Mrt. Boter per 1/2 kilo 5 k 71 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 2900 higgen. 165 vette varkens, 66 schottel. 15 vette kalveren, 40 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen f 4 a f 8 per stuk vette varkens 19 a 21 ct. de 5 ons, schotte- lingen 13 a 18 gld. per stuk, vette kalveren 26 ft 28 et. de 5 ons, nuchteren id. f 6 a 11 per stuk. veredelde Te bevragen bij Willem VRENCKEN. VENRAY, op de Kruissen By den Ondergeteekende zijn te bekomen allerhande voor gras, havea* en aardappelen, aan concurreerende prijzen. Met gegarandeerde gehalte onder controle 'proefstation Wac.eningen. ts TOÏL.00, levert volgens Teekening en Model, alle meiibefloriieinenteBi en drtiaiweirk alle soorten van meubelen en verschil lende soorten van biezen, aan zeer lage prijzen. eene groote massa Te bevragen bij de Kinderen GERARD BAETEN te Oirlo. Hiermede bericht ik het ge- eerde publiek van Venray en Omsteken dat ik mij ten huize mijner Moeder als aan de Langstraat heb gevestigd, en beveel mij minzaam aan in de gunst der ingezetenen. zal wegens het Faasehfeest niet Zondag maar MAANDAG bij W. Lenssen komen van 's mor gens 8 tot 's middags 4 ure. die men. vooruit zeker is te winnen. Men koope bet nieuwe spel Puzzleen wedde met een der huisgenooten of kennissen, dat dezelve geen der figuren uit het fraaie al bum, dat elke doos vergezelt, in 5 minuten tijds kunnen samenstellen. Tien tegen een dat men wint. Puzzle of Steenraadselspel is dan ook hot nieuwtje van den dag, het biedt een buitengewoon prettig tijdverdrijf aan, en past voor jong en oud. Puzzle is in de meeste speelgoedwinkels verkrijgbaar. Prijs f 0,35. Elke doos draagt een rood «Anker." is het laatste nieuwtje in de speelgoedwinkels. Dit nieuwe spel bestaat in elegante doosjes, met 7 gekleurde steenen, verschillend van vorm en een fraai album met tallooze figuren, die met de eerste nagelegd kunnen worden. Heel gemakkelijk is dit nietdaarvandaan de naam Puzzlevrij vertaald: kwelgeest. Wie een pittig, aangenaam tijdverdrijf zoekt, dat voor oud en jong beide past, koope Puzzle of Steenraadselspel, met het roode Anker, te meer daar het slechts weinige stuivers (f 0,35) kost. Een zilveren armband, tus- schen Venraai en de Smakt. Terug te bezorgen aan het bureau van dit blad, tegen een goede belooning. TE VOOR op Maandag 6 April 1891. De Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Venray en Omstreken be kend, dat bij hem te bekomen is, best Grasmest blauwe en roode Dakpannen, aan concurreerende prijzen, in den ENGEL Groote straat, Venray. van alle voor de hand zijnde UURWERKEN, bij gelegenheid voor BSuweiajken, Coenmuiilekanlcn enz. enz. Horlogemaker, VENRAAI. en 3? 3F _A. HF 3F zijn de S>csie. VERKRIJGBAAR bij Rijkste Sorteering Prijzen beneden aHe Concurrentie. Gewaarborgd vochtwerend papierGrond- papier, Behangseltinnen, Behangsel-zink en Spijkers, levert direct, zonder tusschénpersonen aan f' iibi'iekspn'ljxen franco aan huis. Volledige staalboeken ter inzage. Opruiming van resten tegen SPOTPBIJ-ZEJST v. f o n c k. Hofstraat, Venraai. te Venray zal ten verzoeke en ten huize van de Wed. Michiel Maassen en Kinderen, te Oirlo, op Woensdag 1 April 1891, 's namiddags ten 2 ure, publiek varkoopenj Stoelen, tafels, kisten, kasten, l.agchel, spiegels, schilderijen, koper, blik, tin, ijzer, glas, porcelein, aardewerk, ke tels, potten, pannen, tonnen mot moes, klok, 2 broodiroggen, waschkuip en andere kuipen,schuppen, rieken, zigten, zeizeh, gaffels, 3 hakselbakken waarbij twee staande, wan molen, ziften, vlegels, karn, tob, 2 sopketels, vlasbraak, veevoederkookketel, hooi, stroo en aardappelen. Lange kar, ploeg, egge, wan, paardentuig, kruiwagen, brandhout,vspurriestaken, droo- gen turf. Verder 2 versche koeijen, 1 rund, 1 var ken, 1 scheuteling en 1 haan met 20 hennen. te Venray zal ten verzoeke en ten huize van de weduwe Christiaan Janssen en kinderen aan het Bruks- ke te Venray, op Donderdag 2 April 1891, 's namiddags ten 2 ure, Publiek verkoopen: Kisten, kasten, spiegels, schilderijen, tafels, stoelen, kagchel, klok, pannen, ketels, potten koper, tin, glas, porcelein. aardewerk, tonnen met moes en boonen. Lange en korte kar. ploeg, egge, schup pen, rieken, zeizen, zigten, "wanmolen, krui wagen, vlegels, paardentuig, wan, aardap- delen, hooi, hout, planken, enz. 1 melkgevej?*1.^ koe. zal ten verzoeke van Willem Steeghs, op Don derdag 2 April 1891, 's namiddags ten 3 ure, in Dolwertspas aan het Brukske te Venray, publiek verkoopen-. oO slagen turf slijk. De Notaris LINSSEN zal ten verzoeke en ten huize van de Kinderen Arnoldus van Os te Merselo, op Vrijdag 3 April 1891. 's namiddags ten half een uur, publiek verkoopen stoelen, tafqis, banken, 2 kasten, kagchels, spiegels, schilderijen, klok, koper, tin, glas, porcelein, aardewerk, ketels, potten, pannen, tobben, karn, wanmolen, snijkist, hekselkist, wan, schoppen, rieken, zeizen, zigten. vlegels, gaffels, stroo. aardappelen, eiken timmerhout, lange uitgeschulpte karburrie. 4 dragende en melkgevende koeijen. 2 dragende vaarzen, 2 runderen, eonen twee en een halfjarigen schaapshond, een varken met biggen enz. te Venray, zal ten verzoeke van de Wed. Wilhelmus Lutters en van hare dochter Josephina Lut- ters, op Maandag 6 April 1891, 's namid dags ten 6 ure, teu huize van P. 11. Lutters in de Groote straat te Venray, publiek verkoopen Gemeente VLNRAY. fi°. In den Berg' 0 2595 hakhout 24 a. 30 c. 2°. aldaar 1937 bouwland 4 a. 30 e. Cl0. - 1936 dito 2 a. 70 c. Al0. - 408 dito 12 a. 90 c. Te zamen een perceel groot 44 a. 20 c. naast den weg, Antoon Beerkens, de familie Pouwels en Autoon van Well. te Venray, zal ten verzoeke van den Heer Quirinus Laumans, op Maandag 6 April 1891, 's na middags ten 1 uur, publiek ter plaatse VERKOOPEN 60 nos. zwaar dennen Tophout en 50 nos. Boonenstaken, gelegen in hot bosch van don Heer rar. H. van Basten Batenburg, naby den Boschhuizerberg tc Venray, te Venray, zal ten verzoeke van den KJclachtbaren Hoer Philip Ess er, Burgemeester tc Venray, op Maandag 0 April 1891. 's namiddags ten 1 ure, ter herberge van de Wed. P. A. Boers te Oostium, publiek verkoopen: gelegen op het Stationstcrrein te Venray. van don le Venray, zijn steeds GROOTE en KLEINE jK^GFITA-ILZRIIXr op 1'' lh|>oHicpl. i'i'l.i-ij-fniar. zal op Dinsdag den 31 Maart 1801, des na middags 1 uur te Venraai, Ier plaatse Lull, op verzoek en ten huizo van de Kinderen Jan Cornelissen, publiek verkoopen 1 werkpaard (merrie.) 2 dragende on melkgevende koeien. 1 dragende maal. 1 guste maal. 1 halfjarig rund. 1 vet varken. 1 dragend varken. 30 hennen en haan. Alle huismeubels, als: kasten, kisten, stoe len, tafels, spiegels, schilderijen, ledikanten, kachel met toebehooren, huisklok, koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, kern, tobbe, kuipen, vaten, potten on pannen, spek en vet. Akkergereedschap, 1 lange en 2 korte kar ren, ploegen, eggen, wanmolen, hakselbalc, paardentuig, en verder akker- en schuurge- reedsciiappen, Verder eene groote partij voor- en nahooi, spurrie, aardappelen, eiken gelintpalen en staken. Daarna op verzoek en ten huize van de Wed. J. Hoex te Oostrnm. 2 in goeden staat zijnde weefgetouwen met toebehooren. zal op Woensdag den 1 April 1891, des na middags 1 uur, te Venraai, ter plaatse net Volen, op verzoek van de Kind. J. Michels, 1 dragende en melkgevende koe. 40 hennen met haan. Alle huisraeubelen, als1 kleerkast, 1 gla zenkast, 2 kisten, 1 uittrektafel en andere ta fels, spiegels, schilderijen, stoelen, 1 staande klok en 2 hangklokken, 2 kachels met toebe hooren, ledikanten, veel koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, ijzeren ketels, kuipen, va ten, emmers, tobbe, kern, broodirog, zeeften. Akker en schuurgereedscbappen, wanmolen kruiwagens, wan, zichten, zeisen, gaffels, vle gels, harken, schuppen, rieken, hakken en meer andere voorwerpen. Daarna eene groote partij rogge en haver- stroo, hooi en aardappelen. zal op Donderdag den 2 April 1891, des na middags 1 uur, te Venraai ter plaatse Klein Oirlo, op verzoek en ten huize van de Kinde ren Jan van de Water, 1 versche koe, 4 scheuteling varkens, 50 hennen met- haan. Al de Huismeubels als: Kasten, kisten, stoelen tafels, huisklok, kachels met toebehooren, schilderijen, spiegels, porcelein, glas en aar dewerk, veel koper, ijzer en tin, pon on en pannen, ketels, kern, tobbe, kuipen en vaten, broodtrog, en meer andere voorwerpen. Daarna 1 lange en 1 korte kar, 1 tweoscba- rige ploeg, eggen, wanmolen, hakselbalc, krui wagen, weiboom, schuppen, rieken, paarden tuig, enz. Verder eene groote partij rogge en haverstroo, spurrie, hooi, aardappelen en brandhout. Daarna voor de Wed. J. Thijsscn, Eene schoone voldragen koe. zal op Maandag den 6 April 1891, des voor middags 11 ure, te Morst, op verzoek en ten huize van Willem Groothuis-Coender Eene groote partij veredelde Appel, Peren, Noten, Kersen in hoogstam- mige pyramiden, en leihoomen, benevens rQuresschen* haagdoorn en beukcnplanten. zal op Dinsdag den 7 April 1891, des na middags 1 uur to Venraai, ter plaatse Leu nen, in de Steeg, op verzoek en ten huizo van dc Kinderen Laurens de Lauw, publiek verkoopen: 1 dragende en gevende koe. 1 dragende maal. 20 hennen met haan. 3 kachels met toebehooren. 1 hangklok, kisten, kasten, tafels, stoelen, glas, koper, tin, porcelein en aardewerkgpjjgff potten, pannen, kuipen tonnen, tobbe, kern, enz. 1 kruiwagen, wanmolen, hakselbak, schup pen rieken, enz. Heno partij rogge en haver stroo, spurrie en gelinthout. Zegt 't voor.t zal op Dinsdag den 7 April 1891, des na middags 4 ure, te Venraai, aan den N«c!i- tegaalschcn dijk, op verzoek en ten huizo van Willem Thijssen, 1 scheuteling- varken. Kast, kist, tafels, stoelen, hangklok, kachel, koper, tin, porcelein, glas en aardewerk, kern, kuipen en tonnen, enz. 1 kruiwagen, schup, riek, wan, en cone partij hooi, stroo, spurrie en hout. Zegt het voort. zal op Maandag den 13 April 1891, des na middags 1 uur te Grubbenvorst, ton hnizo van Jacob Lenssen, nabij 't Klooster, op verzoek van don heer Joseph Stoegh, publiek verkoopen: 60 slagen zwaar dennen tophout en scha len te Grubbenvorst in 't bosch van den beer Goossens aan de Gekkcgraaf. 20 slagen zwaar tophout on schalen in t bosch afkomstig van Jacob Van Soest, nabij de Meikarnp. 5 slagen tophout en schalen in het bosch afkomstig van Jacob Van Soest (Zand) ge legen in het Beersbroek nabij St. Jan. Vooraf te bezichtigen. Zegt 't voort. zal op Maandag 13 April 1891, des namiddags 4 uur te Broekhuizenvorst, ten huize van II. Boom, op verzoek van Louis Boom, publiek verkoopen: Een nieuw gebouwd huis met erf. tuin err bouwland, gelegen te Broekhuizenvorst, nabij den grintweg naar Swolgen, kadastraal be- lcend, sectie B no. 1516, groot 16 aren 50 cen tiaren. Dadelijk te aanvaarden. Zegt "t voort. van den zijn steeds GROOTE cn KLEINE KAPITALEN op Se Hypotheek beschikbaar, FAMILIEBLAD VOOR ELKEN KRING. Twee en dertigste jaargang van het Prijs per jaargang: In 12 maandelijksohe afleveringen van 4 a 5 vel druks, f 1.80; Wekelijks, in losso bladen f I. SO. Do eerste aflevering is ter inzage te be komen bij alle Bookhandolaren en bij dei: Uitgever P. J. VERLOOIJ, te Rotterdam In zeer vefe plaatsen kunnen nogsolial- Colporteurs hiervoor werkzaam zijn gele;, hooge provisie. te VENRAAI, is geopend ook ten belloc ve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van 81/2 tot 11/2 en van t tot 7 uro. Op Zon- en feestdagen van Stot9voo:' en 1 tot 2 namiddag. Voor postwissels cn quitanties alléén op werkdagen van 9 voor tot 11 naniddiij/.

Peel en Maas | 1891 | | pagina 3