Buitenland. Frankrijk dl^ Duitschland Engeland Oostenrijk Nederland liobbon zij genoeg gehad; blijven zij 6ehtei> nog een poosje onrustig, dan dient men hun een volgenden keer meer te geven. In den eersten tijd voorziet men hen liever te schraal dan te ruim van melk. De hoeveelheid melk, die een kali drinkt, wisselt natuurlijk at naai den ouderdom van het dier, en staat ook in verband met de kwaliteit dei- melk. Gewoonlijk is het niet doelmatig een kalf dat gemest wordt, behalve met melk. nog met ander voedsel b v. lijnkoeken, meel, brood enz., te voeden. Niet alleen dat liet vleesch dan van minder kwaliteit wordt het verlies dan zijn witte kleur eu de eigenschappen van zuiver melk- vleeseh maar ook lijden de kal veren daardoor meer aan storingen in de spijsvertering. Bij kalveren, die tot aanlokking moeten dienen, is liet juist omgekeerd, want deze moe ten zich aan ander voedsel gewon nen en bij hen behoeft ook op de kwaliteit van het vlcescli niet te worden gelet. België Maandag avond werd de eerste zitting van bet coégres gehouden ia de groote zaal van het college St. Servais, te Luik welke met vlaggen en borstbeelden was versierd. Een ontzaglijke- menigte was tegenwoordig, waar onder niet minder dan 40 journalisten. Te 6 uur had een plechtig Lof plaats en vervolgens in den loop van den avond liet congres. Zeer veel aanzienlijke personen luisterden de bij eenkomst door bun tegenwoordigheid op; o. a. Z. E. kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mecheien, tien bisschoppen, politici en indus- trieelen van alle landen. Uit Nederland waren o. a. aanwezig de heeren dr. Schaapman, jhr. De la Court, hot lid der Tweede Kamer Sohreinemacher, mr. F. Weslerwoudt en rec tor Van N'ispen tot Seveuaor, president der Gezellenverceniging te Amsterdam. Mgr. Doutreloux opende de bijeenkomst met gebed en bood den kardiipaaUiv^^bisscbon. Z. E.' iiet zich deze benoeming welgevallen en bracht hulde aan den «lichter rail liet congres, den ij vervollen bisschop van Luik. Een schrijven van Z. H. den Paus werd staande aangehoord. Leo XIII doet daarin uitkomen, welk een breede basis van onder zoek liet congres heeft. Een telegram van hulde werd ana Z. H. en aan Z. M. Leopold II gezonden. De secretaris mr. Collinet, advocaat te Luik, lus vervolgens brieven van adhaesie voor, in gekomen van HH. EE. de kardinalen Gibbons (Baltimore), Manning (Westminster), Mecinil- lod (Lausanne) en Langéuieux (Reims), verder van den bisschop van Madrid, en dr. Windt- horst. De gedelegeerde van het Coblehzer congres, de lieer Bachem, bracht de groeten van dr. Windt horst over, die wegens den slechten staat zijner oogen verhinderd is. Mgr. Doutreloux betuigde allen briefschrij vers zijn dank en hield daarna een magistrale redevoering over de beieekenis van Leo XIII als oplosser der sociale quaestie. Hij ging de encyclieken van den H. Vader na over St. Thomas, het huwelijk, de vrijmetselarij en de inrichting der Christelijke Staten en wees op zijn leeringen omtrent vrijheid en losbandig heid, den arbeid en bot socialisme, en de op voeding der jeugd. .Middelen tot oplossing der grootste quaestie zijn: godvruchtige werken en. een christelijke handel en wandel; de on deugden der hoogere standen toch zijn vaak de oorzaak van liet socialisme. Na mgr. Doutreloux betoogde graaf Von Bloome. dat men een keus moet doen tusschen de Kerk en liet socialisme. Er is geen mid denweg. De graaf gaf voorts een uitvoerig en van groote eruditie getuigend overzicht van de ar beidswetgeving in do verschillende lauden. I)o president der kath. studenten-vereeni- ging to Leuven hield een'rede, waarin hy er op wees dat de jongeren bij de pogingen tot oplossing van het groote vraagstuk een hel pende hand moeten bieden op het voorbeeld dor onderen. Met donderend npplans werd de bekende afgevaardigde Charles Woeste bij zijn opko men begroet. I)e eminente woordvoerder der katholieken wees erop, dat ondanks de vele goode werken, sociale nooden bestaan. Men moet bij de behandeling daarvan verstandig optimist zijn. Lassalle was een Macchiavellist. Spreker waarschuwt tegen (Te onverschillig heid jegens den godsdienst, slechte huwelijken en den alcohol. Verlaten kinderen moeten \yorden beschermd en vagebonden in gestich ten opgenomen. Zoo, niet, dan kweekt, men ontevredenen en daardoor socialisten. En op (le eerste plaats moet men den arbeider leeren kennen en niet platen, maar handelen. De rede van den lieer Woeste werd her haaldelijk door krachtige toejuichingen onder broken. De voorzitter, mgr. Doutreloux, bra'oht een woord van dank aan de sprekers en sloot de vergadering te half 9 uur met gebed. Dinsdag werd ie 7 uur door den kardinaal aartsbisschop van Mecheien een H. Mis gece lebreerd. waarbij dc ZeerEerw. pater dc Vos S. J. een toepasselijke predicatie hield, welke op de aanwezigen een diepen indruk maakte. Daarna ging men over tot do sectie verga deringen. Het eerste duel van den Franschon afge vaardigde Mermeix ten gevolgo van zijn C'oa lines du Boxdangisme in de Figaro, heelt Zondag ie Parijs m den tuin van den lieer Laguerre. plaats gehad. Hij duelleerde met den heer. Labruyère, den hoofdredacteur van de Gil Biasdie zich ridderlijk partij stelde voor madame Sëvèritie, welke dame wegens haar artikel tegen Mermeix door dezen lieer was uitgeuaagd. Stellig zal men niet nalaten schrijft de Figaro dit duel, dat geen ernstige mate- rieele gevolgen heeft gehad, geheel en al /in de siècle te noemen. Behalve de voorgeschre ven getuigen had zich een groot aantal perso nen naar de afgesproken plaats begeven, gelijk men naar een hanengevecht gaat kijken. Er beeft zich bij het duel een incident voor gedaan, dat nog heel wat pennen in beweging zal brengen. Een der getuigen, de hoer Mayer-Lévy, riep eensklaps uit. «Meneer de Labruyère, u is geraakt?' Onmiddelijk liet de he'3" Labruyère zijn de- zakken. «Halt!" beval de heer Maxime Dreyfus, die met de leiding van het gevecht was belast.. I)e heer Mermeix, die zijn arm reeds had opgeheven, had geen tijd om hem terug te trekken. Ilij bracht dientengevolge, terwijl liet gevecht dus reeds gestaakt was, den lieer De Labruyère een lichte verwonding aan de rechterhand t.oe. Dit feit, dat door de verklaring van al de getuigen werd gestaafd en ook in het proces vernaai is opgenomen, werd den heer Mer meix door zijn tegenstander op het terrein zelf verweten en zal ongetwijfeld voor hem minder aangename gevolgen hebben. De heer Castelin, die thans aan de beurt was om met den stiijd- lusügen afgevaardigde te duelleeren, heeft geweigerd Item voldoening te geven en moge lijk, dat. de gewezen bpulangistiscbe afgevaar- stekelijk voorbeeld zullen volgen. Te bejam meren zou het zeker niet zijn, tenzij de heeren konden goedvinden, eens «uit meenens" te vechten, zooals schooljongens zeggen. Moge lijk, dat er dan spoedig een eind aan dergelijke bespottelijke vertooningen zou komen. Kr zij nog opgemerkt, dat de lieer De La bruyère met allo geweld liet gevecht voort gang wilde doen hebben, doch de genees heeren verzetten zich daartegen. .«Cost bietf, zei meneer de Labruyère toen grimmig, «wij zullen over acht-en-veertig uur weer beginnen Men ziet, dat het den man aan vechtlust niet ontbieekt. Die ongelukkige eer! Nader wordt gemeld: Volgens gerucht zou het parket te Versailles eene vervolging instellen tegen Mermeix en Labruyère wegens het tweegevecht, dat zij gehouden hebben. De vervolging zou zich dan natuurlijk ook uitstrekken tot de getuigen, en buitendien ook tot Laguerre, die het terrein bij zijn buiten beschikbaar heeft gesteld voor liet tweegevecht. Jl. Zondag was het juist de verjaardag-van de afkondiging van liet edict van 1651, waar bij zware straffen tegen het duel in liet leven werden geroepen. Te Roubnx had een anarchist, Lorion genaamd, die in Juni jl. wegens een aanslag tegen een redacteur van een 'Rijsseisch blad bij verslek tot twee jaren gevangenisstraf was veroordeeld; een zoogenaamde protest-meeting tegen bet plaatselijk blad georganiseerd. De politie, die er de lucht van gekregen had, kreeg last om Lorion gevangen te nemen. Twee politiedienaren begaven zich diensvol gens naar de herberg, waar hij gehuisvest, was en klopten aan dc deur zijner kamer. Lorion, in elke hand eene revolver, do#d open. Een der politiedienaren kreeg dadelijk een kogel in de borst en Lorion, voortgaande met schio- ten, joeg hem een tweeden kogel in het li chaam, en aan den tweeden politiedienaar'een in den arm. Lorion zocht toen te vluchten, maar hij werd door den anderen politie-ageut, bijgestaan door liet volk dat op straat bijeen was gekomen, gepakt en gevankelijk wegge bracht. Toen aan hot politiebureau zijne zakken onderzocht werden, vond men er nog tul van kogels in. Een brochure is verschenen, gotiteld«De hertog van Lauenburg" waarin wordt aange toond, dat sinds Bisrnarcks aftreden van het tooiieel alles meer naar wensoh des volks gaat en dat het tijd werd dc miiustcivregc-ering te vervangen door een kumngsregeering. Prins Bismarck, deed Maandag van Kis singen naar Varzin terugkomende, Berlijn aan. ilij ging echter niet verder dan liet sta tion, waar hij een.igeuj tijd moest wachten. Men wist van de komst'van dén ex-kanselier ai'en dat was genoeg om eene talrijke menigte hij liet Stel.tiner station op de been te bren gen. Van alle kanten werden bloemen gewor pen iu de coupé, waarin hij mei zijn gemalin gezeten was, on ouder luide toejuichingen der menigte vertrok Bismarck naar zijn buiten verblijf. Naar de Standard uit Berlijn verneemt, heelt Thomson, do agent voor de Britsche Oust-Ai'rikaansche Compagnie, met geweld de puitsche vlag te Kiihboa, in het sultanaat Witoe, neergehaald. Dezer dagen was een ploeg mijnwerkers te liaydock bozig een put te delven. Onder hen'was er een Richard Gill genaamd. Zij hadden verscheiden kardoezen geplaats om het gesteente te doen springen en Gill had, zoo als hij meende, het gpede teelten gegeven om de mand, waarmedè zij nedergedaald waren weder ie doen ophalen. De lonten waren aan gestoken, maar er kwam geen beweging in de mand en Gil bedacht zicli op eens, dat hij oen verkeerd teelten had gegeven. Mij gaf toen het goede en sprong meteen uit de mand om de lonten uit te doven. Terwijl hij daar mede bezig was, begon de mand te rijzen, en zijn kameraden riepen hem toe het teeken te geven om de mand weder te doen dalen, op dat hij mede zou kunnen gaan. Gill begreep evenwel, dat hij geen tijd meer had om alle lonten te hlusschen en antwoord de dat het beter was dat hij alleen omkwam dan zij allen. De maifd ging omhoog eu nog voor de oppervlakte bereikt wus, had de ont ploffing plaats die. don zichzelf' op offeren den held den dood bracht, dien hij wist dat onver mijdelijk was. I)e lage wijken van Budweis, Praag, Linz, Pi (sen en Pressburg zijn ondergeloopen. De Rijnoevers zijn in Vo raid berg overstroomd en daardoor hebben de stadjes Holienems en Dornbirn groote schade geleden. Ook de Do- nau is aanmerkelijk gerezen, zoodat sommige gedeelten van den Prater te Ween en onder water staan. Te Praag is de eeuwenoude en beroemde Carlsbrtièke voor de kracht der tot een bruischeiuUly'Xqm gezwollen Möldau be- zr.X*. oQiy, had het ongeluk p/Uïis, nadat nog nauwelijks een rijtuig, de brug gepasseerd was. Van de 16 bogen zijn er 3 ingestort. Het groote beeld van St. Ignatus Loyola verdween in de golven. Daarentegen is de boog blijven staan, waarop de 11. Carolus Nepomulc staat. In Mei hadden er steeds groote bedevaarten naar dit beeld plaats. De brug is door koning Karei IV in 1357 gebouwd zij is 427 meter lang. Zij had de geweldenarijen van den 30- ën den 7-jarigen, oorlog doorstaan en over haar zijn de regi menten van Wallenstein en van Fredenk den Groote gemarcheerd, liet prachtige gezicht dat incn van die brug op het torenrijke Praag on de Hradschin heeft, is onvergetelijk voor een ieder die het eens gezien heeft'. In één woord, de brug was een nationaal inunumeut van groote historische waarde. Ook voor het overige luiden de berichten uit Praag zeer treurig. De groote kade aan de Möldau stond op het punt vuil in te zakken. Tot overmaat van ramp is ook nog een boot met 20 soldaten, uitgezonden tot liet redden van menscheu, omgeslagen, met het gevolg dat alle opvarenden verdronken zijn. Sommige buitengemeenten zijn geheel verwoest en slechts met levensgevaar zijn de menschen ge red kunnen worden. De spoorwegverbinding zoowel met Dresden als met Weetien was ver broken en op den Franz-Josef-spoorweg zijn bij Wittingau gróoté stukken uit den dijk geslagen. Te Praag stond het water 5 meter boven normaal peil. -y VEN RAY 13 September. -- Dinsdag waren £op de jaarmarkt alhier aangevoerd: 120 stuks hoornvee, 250 s'tuks biggen. De prijzen waren, hoornvee f120 ISO, biggen t 4—S. Z, D. II. M*ri\ Boérmans, bisschop van Roermond, heeft benoemd tot kapelaan te Beek, den weleerw. heer E. II. L. Batha, professor te Rolduc, en tot professor te Rolduc den weleerw. heer L. J. Houben, priester uit het Seminarie. In de kerk te Broek huizen vorst werden voor een twaalftal jaren muurschilderingen ontdekt. Het koor werd het eerst hersteld. Thans is het verdere gedeelte van de kerk ge restaureerd. Verleden Zondag werd de eerste steiger weggebroken ën konden de parochia nen de kerk bewonderen. Door vrij wi li ge gif ten is 't werk tot stand gekomen. Eetë den ij ver vollen herder. Langs de grenzen donderde- deze laatste- dagen overal het duitsehe geschuif. Een divi sie van 60000 man manoeuvreerde langs de- grenzen Wie Dinsdag van Venlo naar het. op een uur afslands gelegene pruische drop llerungen wandelde, waar liet pruische manoeuvre rende korps bivakkeerde, genoot een prachtig schouwspel. Vier regimenten infanterie, veldartillerie, huzaren, ulanen, en pionmers, samen onge veer S000 man, daalden van de hoogte achter llerungen af, om, na eene vermoeiende oefe ning, tegen de berghelling, die naar Venlo gekeerd is, hun bivak op te slaan. Ruim 100 rijtuigen, wagens en karren,do laatste met brandstoffen, stroo, levensmiddelen, fourages en koffers beladen, volgden de troepen. Nauwelijks aangekomen, was alles in de weer om de karren to ontladen, stookplaatsen te graven, vuren aan te leggen en et.en te be reiden. Het was een gekrioel, eene drukte als van een troep mieren. De levensmiddelen be stonden uit brood, in bussen geconserveerd vleesch en linzen, aardappelen, koffie en bier. Het brood, hoewel eenigszins zuur, was van eene goede qualitcir, het vleesch, de aardap pelen en de linzen waren zeer goed en werdén door de soldaten op uitstekende wijze en zeer smakelijk toebereid. Het bier was puik. Om streeks 0 uur, loen de soldaten den inwendi- gen menscli versterkt en zich zelf en hunne wapens van stof gereinigd hadden, begon op 4 of 5 plaatsen iu bet kamp de militaire muziek in het open veld concert te geven, de soldaten stopten hunne pijpen of rookten eene fijne Hol land ische Cigarre, die zij van een Venlonaar gekregen hadden, en wandelden .opgeruimd door het kamp, waar zij nieuwe kennissen maakten, oude kennismakingen hernieuwden en ons Nederlanders vertelden van den pi ui sischen dienst, het kazerneleven en/.. Kortom het was er feest en alles voelde zich feeste lijk gestemd. Honderden nederlandsche grens bewoners bewogen zich over de legerplaats, eu een der militaire kapellen speelde het «Wien Noêrlandsch bloed." Een prachtig gezicht was liet, toen 's a- vonds ontelbare vuren uit liet kamp opstegen, en het geheei phantastisch verlichtten. Hier zag men een troep soldaten op de maat der muziek een dans uitvoeren, ginds stond een groep, die onder directie van één hunner 2 en 3 stemmige liederen zong. Vele «Heimaths- lieder" stegen op. Wat ons vooral trof, was de beleefdheid en de voorkomendheid, waarmede de burgers en vooral de «Hollan der," in het kamp door officieren en manschap pen bejegend werden. Géén vloeken, géén schelden, geen voor een dame aanstootelijke taal, overal beleefdheid, opgewektheid en «Gémutlichkeit". Dinsdag is Simons, beschuldigt van moord op van de Yenne, door het Hof te 's Bosch veroordeeld tot negen en een half jaar tuchthuis. De veroordeelde komt in hoógor beroep. Gedurende den laatsten tijd wordt aan het station te Vlodorp vanwege de spoorweg maatschappij «Grand Central Beige", voor iedere zending, die aankomt, 24 centals dou ane- onkosten geheven, hetgeen over de maand Augustus reeds een aardig bedrag heeft opge bracht. Tegen deze heffing is echter thans door eenige handeldrijvende» te Roermond, die deze heffing als ongeoorloofd en niet wettig be schouwen, geprotesteerd, en de reeds betaalde onkosten zijn teruggevraagd. Iu den nacht van Zaterdag op Zondag is, na een langdurig verhoor, duor den rechter commissaris in strafzaken te Roermond, een bevel van voorloopige aanhouding verleend tegen de gebf. Th. en II. Maessen te Roer mond, fabriekanten in meel en groothande laars in koffie, onlangs failliet verklaard. Bij de jongste, opgravingen in de St. Servatiuskerk te Maastricht heeft, men nog gevonden eene sarcophaag zonder deksel, die naar men verneemt., onder de oudste Fran kische zerken kan gerekend worden. In Zuid-Limburg is men tegenwoordig druk in do weer met het zoeken naar kalk- phösphaat. Buiten en behalve te Aubei on Slenaken, is eene firma thans beginnen te bo ren te ReijraarstockGulpen en te Vijlen Vaals. De laatste boringen geschieden ouder leiding van den bekenden geoloog, den lieer Casimier Ubaghs. te Maastricht. Maastricht. De aan den Raad ter vast stelling aangeboden gein een Lebegroo ting voor 1891 wijst aan in ontvangsten en uitgaven f 361,644,10 en f361, 637. Onder de ontvang sten zijn geraamd: uitkecrig der rijks perso- neelo belasting f70,542, opcenten op 's rijks directe belastingen f 66,260, hoofdelijke om slag f 49,000, straatgeld f 13,250, rijkssub sidie voor het gymnasium en de hoogere bur gerschool f 20,000, opbrengst van geldlee- ningen f 45,000. Onder de uitgaven komen voor: kosten van huishoudelijk bestuur f 27,761, plaatselijke werken enz. f 37,575, openbare veiligheid f 51,771, rente on aflossing van gemeente- schulden f 65,750, lager onderwijs f 19,985, middelbaar onderwijs f 25,875, hooger onder wijs f 23,225, buitengewone openbare wer ken 1' -15,000. Voor de rechtbank te Maastricht werd Dinsdag behandeld de zaak tegen A. J. Pon ders,. 19 jaar, brikkenbakker te Elsloo, be<- sclluldigd van doodslag. Beklaagde had in den namiddag van 22 Juli met zijn vriend en bloedverwant H. Frederiks eenige herbergen bezocht eu was, door den drank bedwelmd,, met hem aan het stoeien geraakt. Van gekscheren kwam ernst: een noodlottige steek, met een zakmesje in het linkerbeen toegebracht, trof ongelukkig de slagader. Er volgde verbloeding en iu weinige oogonblikken was Frederiks een lijk. De be klaagde heeft volledige bekentenis gedaan en. oprecht berouw. Door het O. M. is een gevangenisstraf v»a drie jaren geëischt. Uitspraak a. n. Dinsdag. Drie jonggelieden waren Vrijdag nacht in het Groosvelder bosch op de dassenjucht. Tengevolge der duisternis schijnt een hunner, zekere. Dubois, m een zandkuil te zijn gevallen met het treurig gevolg, dat hij op de plaats- dood bleef. Zijn twee' makkers, welke, toen het ongeluk gebeurde, op eenigen afstand wa ren, vonden den ongelukkige, maar konden slechts den dood constateeren. De Weleerw. ZeerGel. heer Potlias, professor te Rolduc, heeft den 4dèn prijs (eene zilveren lier) behaald op den grooten in ternationale letterkundigen wedstrijd, uitge schreven door de academie -Lamartine" ter gelegenheid van den iOOsten verjaardag ham* stichting. De nieuwe belastbare opbrengst der on gebouwde eigendommen is in Limburg slechts met 35 percent boven de oude verhoogd, ter wijl die in Noord-Brabant met 70, in Zeeland met 79, in Groningen met 93,, in Drente met 105, in Overijsel met ill, in Utrecht met 113, in Gelderland met 122, in Zuid Holland met 127, in Friesland met 134 en in Noord- Holland met 146 percent vermeerderd wordt. Door de herziening van de belasting der ge en ongebouwde eigendommen, is in de ge- ineeute Oostellingwerf het belastbaar kapi taal met bijna f 100,000 vermeerderd. Vóór de herziening bedroeg het ruim f 60,000, nu ruim f 159,000. Naar men verneemt zal de uitslag der volkstelling niet voor het begin 1892 officieel zijn vastgesteld. H. M. de Koningin Emma met de Kroonprinses Wilhelmina zijn Dinsdag te een uur .30 namiddag te Arnhem aangekomen. De Koningin en de Prinses werden aan het sta tion door de dd. schutterij en het corps rij dende artillerie opgewacht. H. M. en de Prin ses reden door de met vlaggen getooide straten der stad onder uitbundig gejuich van eene overgroote volksmenigte. Bij het circus Carré werden zij door het personeel opgewacht. De stoet bestond uit vijf koninklijke rijtuigen waarvan in het eerste had plaats genomen .de Commissaris des Ro llings in Gelderland, in liét tweede de Bur gemeester van Arnhem, in het derde de Ko ningin met Prinses Wilhelmina, in de twee overige het gevolg van H. M. Te twee uur- werd een bezoek gebracht aan de tentoonstel ling van schilderijen van levende meesterste 3 uur bij den Commissaris des Konings, daar na vertrok li. M. met gevolg van Arnhem. Aan het station en op de tentoonstelling liet liet muziek der dd. schutterij zich Uoorea. Ruim twee jaar geleden werd eene da me, die met hare dochter op de Bloemgracht te Amsterdam woonde, opeen avond door een onbekend man o,vervallen, en voor een aan zienlijk bedrag aan effecten bestolen. Tege lijkertijd verdween spoorloos haar neef, zeke re Sti'üben, van wien men nu korten tyd ge leden vernam, dat hij, beschuldigd van diefstal* te Brussel gevangen werd gehouden. De Amsterdamsche politie stelde zich daarop met die te Brussel in betrekking, en bij onder zoek werden te zijnen huize effecten gevonden, van den diefstal op de Bloemgracht afkomstig alsmede de valsclie bakkebaarden, waarmede de neef vermomd zijne tante overviel en bestaL Na zijne .straf in België te hebben ondergaan, is lfij dezer dagen aan de Ned. justitie uitgo- leverd. Een kaashandelaar eu een hotelbediende te Arnhem hebben elkaar Dinsdagnacht onder het bakkeleien zóó toegetakelt, dat de kaas-, kooper, door een dolk'rnes gevaarlijk gewond, ten slotte in het ziekenhuis moest worden op genomen. De kellr.er werd in verzekerde be waring gebracht. Door het spelen van kinderen met luci fers zijn te Apeldoorn niet minder dan 30 vim men haver en 15,000 K.G. hooi eene prooi der vlammen geworden., De Slct. bevat een Kon. besluit, waarbij overwegende, dat thans nadere maatregelen noodig zijn om te geraken tot de oprichting van een korps, bestemd om de wegens tijde lijke ongeschiktheid u,it fndië terugkeerende. militairen op te nemen en om hier te lande te dienen als kern voor de uitzending van sup pletietroepen, en dat vooralsnog slechts eene voorloopige regeling wcnschelijk is; Het besluit van 9 Maart 1874 wordt Inge trokken betreffende de oprichting eener Indi sche brigade; En met afwijking, in zooverre, van de be-

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2