Buitenland. Frankrijk Duitschlaud Engeland Italië Nederland G ^mengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten lt> sögprcn wat ik denk. Ik 'lean rnij j niet aanstellen als een «tnimnc homl. Ik veroorloof mij gcneilei critiek, ook niet over de <£rans goslolene Kngelseh-Afi ikaftnsche overeenkomst. Wat men mij voor de voeten werpt Ven -op/.icktc mijner gesprekken mot dagblad-beriebtgevers, als zou ik met v-reoimlalmgen omgang houden, kan ik ïiiot als een verwijt laten golden. Of men al boos op mij is, ik ben ge- woote doen wat ik voor rechtmatig Loud. Ik kan niet door veertig jaren van mijn leven eenvoudig de pen halon. Ware ik mij met "bewust geweest van mijnen plicht, dan hadde ik mij kalm met liet poolen van mijne aardappelen en mijnen haver bezig gaan houden; maar thans van inij te verlangen dat ik op eenmaal een tevreden landbouwer worden zal, gaat niet. Te Vicq, nabij Lmgres in het departement Haute Murne, bestaat een gemeenteschool, •eeu fundatie, waarbij de bepaling is gemaakt (een voorwaarde, door den gemeenteraad, bij het aanvaarden der erfenis, goedgekeurd) dat het onderwijs zal gegeven worden door nonnen. Het Rijk bod echter onlangs order gegeven dut de nonnen moesten verjaagd worden en had een onderwijzeres benoemd, die geen re ligieuze is. Do burgemeester on do raad echter, ofschoon rcpublikeinscli, weigerden de school af te staan aan de w illekeur der regeering. De ouders toch hadden verklaard, dat zij dan hun lei,.deren voorlooj ig tehuis zouden houden. Dezer dagen kwamen de secretaris-generaal der provinciale 'prefectuur, de sous-prefect v .n Langi es, de inspeeluur van het onderwijs, de kapitein der gendarmerie en zijn manschap pen te Vicq aan. Geheel het gebouw was om singeld door de ouders en ook het plein stond vol menscben, die de school wilden bescher men. Vijf hrigardes gendarmerie werden nu op de menigte afgezonden. Do paarden sloegen jond to midden der dichte menigte on menig persoon werd gewond. Zelfs vrouwen geraak ten onder den roet en een barer werd gevaar lek gewond; een andere burgorvrouw ontving een sabelhouw over de wang. Verscheidene mannen werden door van hot paard gestegen gendarmes over het plein ge- sleuid en bont en blauw geslagen; tien hunner zagen er uit, alsof zij in lompen gehuld waren; al hunne kleederen waren veischeurd. Dit woeste en wreede tooneel, waarvan men zou zeggen dat het in Russisch Polen ware voor gekomen, hield eerst op, toen een der gendar mes, een revolver in de hand. dreigende ieder een die verzet bood, neer to schieten, een raam stuk sloeg, door do opening kroop en vanbin nen do deur openmaakte. Alle smeden in het ■stadje hadden gcweigeid liet slot op testeken. De burgemeester heeft zijn omslag inge diend, de twaalf raadsleden hadden vooraf een votum van afkeuring, do handeling van den sub-prefect als eeu maatregel tegen het alge meen belang veroordeelende, uitgebracht. Al deze lieden zijn republikeinen. Zoo zijn ook <le meetie ouders, wier kinderen daar school gingen. .Zij houden vol, dat het onderwijs hun uitnemend beviel, dat de nieuwe legeling jaai- lijks f 500 meer zou kosten, zonder dat iemand in het stadje er naar verlangde en willen nu huu recht tot in hoogste in>tantie zoeken. Dit voorval, dat in geheel Bourgondiö de gemoederen verbitterd heeft, bracht 111 Parijs een zeer slechten indruk te weegjuist nu, lerwijl het gouvernement zijn best doet ge matigd te schijnen, gaan daar ondergeschikte ambtenaren op zoo onverdraagzame en ruwe wijze te weik. 1pc bisschop van Lnngres, die bij her jongste -bezpek van den president der republiek, eeu tgdlnng met hem reisde, is voornemens zich persoonlijk tot Üarnot te wenden en hem in le lichten aangaande de toeJrachi der zaak. Debreuil richtte Maandag eene interpellatie •lot de regeering over liet gebeurde. De Kamer heeft echter met 3 10 tegen 166 steminen eene motie aangenomen, waarbij de handelwijze .der legeering wordt goedgekeurd. Katwclicr Caprivi is, naar men verneemt, gemachtigd om in liet Parlement de toelich- t ido venklaringen, betreffende de miliiaire v er.'en, afteleggen, welke het Centrum ver langd heeft. Te IHldeshetm heeft volgens de Köln. dhszta. den 20. Juni een ontzettende brand ais gehad, men ziet het aan de puinhpopen een wijnhandel, van een tabakszaak en een chemische ververij inrichting, welke - drie door de vlammer, vernield werden. >r een uederstortendeu schoorsteen zijn vijf 3aai ncn van de brandweer verwond, een sol- daal gedood en een jongmensch kreeg hersen schudding. In die verschrikkelijke verwarring is in de nabijheid van het station nog een man overreden, wiens been nioest afgezet worden. De gematigde pers herinnert er aan dat En geland indertijd de Jonischo eilanden voor niets teruggaf en Cortu, een der steikste ves tingen in de Middelandsclie Zee, waar Engel- sche troepen iu garnizoen lagen, aan Grieken land schonk, in ruil voor ocnige weinige dank bare woorden. Er is dus niet de minste reden om den afstand van het eilandje Helgoland, in i u 1 voor het eiland-Zanzibar, met een hoofd stad van ÏOOOÜÜ ziele i, het middelpunt van den koophandel in Oost Afrika, thans kwalijk te nemen. Tc minder, nu die Engelschen, welke liet meest bij de zaak betrokken zijn, de directeu ren van de Zuid-Aftikaansche, Oost-Afi ikaan- f-che en Meren-Compagme, sir William Mac- kinnon, Kwing en Rhodes zeor ingenomen zijn met de Duitscli-Engelschc overkomst. In de zaal der geheime Consistoriums waren Maandag ochtend te 10 uur alle, in Rome resideerende, 2L kardinalen vergaderd. Om half 11 vei liet de Paus zijne vertrek ken, begroette in de Anticamera Segreta den hofstoet, die zich aldaar in gala-uniform had opgesteld, en begaf zich naar de Sala della Guardia Polatina, waar kardinaal Mertcl, de oudste van liet 11. College, hem de stola om hing. De geheelo stoet stelde zich nu in be weging en trok langzaam naar de Consistorie- zaal. Nadat. Leo XIII de kardinalen gegroet en den trouu bes epen had, gaf hij aan den pre fect der cerinionieri hel teekeu dat het ge heime Com-isiorium zou aanvangen. Op de woorden des prefecten: Onmes extrci (allen naar buiten) verlieten degenen, die niet tot het. II. College behooren, de zaal, zoodat de H. Vader met de kardinalen alleen bleef. Twee leden der pauselijke edelwacht betrokken hun ne posten aan de beide deuren der z«al en de gehcele hofhouding wachtte in de Anticamera Baasa. Kwart voor eenon luidde dc klok, het sig naal dat de gelieinïe beraadslagingen geëindigd waren tot de benoeming van 4 kardinalen en 20 bisscho, pen was besloten. In zijne allocutie tot do prinsen der Kerk sprak Z. H. slechts over de zaken, tot do benoemingen in verband staande, en rooide de staatkunde niet aan. Twee kamerbeeren wérden nu uitgezonden, met de oorkonden der benoeming er» den roo- den kardinaalshoed naar de beide to llome aanwezige prelaten, mgr. Mermillod, bisschop van Geneve-Lausanne en mgr. Galeati, aarts bisschop van Ravenna. Een uur later overhandigde de kardinaal- staatssecretaris Rampolla aan de beide legaten met hunne kooriers, die naar Krakau en Lis sabon vertrokken, hun geloofsbrieven, de be scheiden der benoemingen on de roode hoeden over, voor mgr. Duuajewski, aartsbisschop en nuntius Vamiutelli. Aan hot slot van hot Consistorium verscheen een deputatie van den nieuwgekozen patriarch der Maronieten te Antiochië, die in zijnen naam kwam verzoeken om bekrachtiging der keuze en de verleenmg van liet pallium. Daai- na werd in de Troonzaal 12 pasbenoemde bis schoppen de rocchetta plechtig omgehangen en legden dezen huu solemncele geloofsbelij denis af. De feestelijkheid duurde tot half twee. De koning en de koningin zullen in de maand October een bezoek brengen aau liet hof te Berlijn. Signor Arrigo uit Termini, deelt in het Giornale di Sicilia zijn wedervaren mee. De reuvers, die hem van zijn zoon scheidden dwongen hem hen te volgen langs wogen zoo steil en moeielijk, dat hij gedurig van zijn paard moest .stijgen, om niet den nek te bre ken. Omstreeks twaalf uur hielden zij stil in eene soort van vlakte en hieven daar tot zes uur na den middag, toeu de tocht voortgezet werd. Arrigo werd nu geblinddoekt en door twee roovens in den arm genomen, tot zij hij eene grot waren gekomen. Deze grol had twee verdiepingen de gevangene werd in de onderste ul'deeling gelalen, die zeer vochtig was, en twee of drie mannen bleven ter be waking in de bovcnsie. Hij sliep daar met wat stroo voor hoofdkussen, en een gei to vel voor dek. Noch dien Zondag noch den volgenden morgen kreeg hij iets te eten; liet brood, dat iiij hij zich had. werd door zijne bewakers ge nuttigd. l)cs Maandags-avonds kreeg hij on eetbaar zwart bi'. od, kaas en water. Blijk baar konden de roevers hem niets bezorgen, daar de bei gen allo met politiemacht bezet waren, en zij dus ook zeiven honger leden. Van het weinige voedsel, dat hem toegedeeld werd, namen de bewakers altijd rijkelijk bet hunne. Met den dood bedreigden zy lieiu niet. en in het geheel spraken zij steeds vriendelijk tegeu hum. Des Maandags middags lieten zij hem oenen brief schrijven aan zijne familie, waarin hij vragen moest 20.000 oneen goud in ruil voor zijne invrijheidstelling op eeno bepaalde plaats neer te leggen. Toen de brief geschreven was, veranderden zij de plaats, en wilden ook 20 in 50,000 veranderen, waar van zij echter afzagen, toen de bankier verze kerde dnt dit een onmogelijke eisch was. Na vier of vijf dagen dwongen zij hem cenen tweeden brief tc schrijven, ditmaal met inkt, dien zij maakten van buskruit in water op- golost. Zijne familie bad ondertusschen 120.000 lire gezonden, 50.000 in goud, het overige in bankbiljetten en zilver, en weldra werd hem aangekondigd, dat hij over eenige dagen vrij gelaten zou worden. Vrijdag morgen kreeg hij niets te eten, en toen zijn bewaker zicli even verwijderde, beving hem de doodelijke vrees, dat men hem daar alleen van honger zou laten sterven. Met inspanning van al zijne krachten gelukte het hem toen zonder hulp naar boven te klauteren, en zoo vond de roover hem bij liet torugkeeren in de bovenste grot. Arrigo smeekte hem de grut te mogen verlaten, en de ander stond dit.toe, op voorwaarde dat hij beloofde zicli te verbergen als er onraad was. Tegen den avond geleidde de bandiet hem naar beneden tot bij een pad, dat, zooals hij zeide, regelrecht naar Termini voerde. De roover verwijderde zich niet de belofte terstond terug te koeren, maar hij kwam niet, en na een half uur besloot Arrigo dit pad te volgen. liet bracht hem echter steeds dieper de bergen in, en zoo keerde hij om en zocht bij het licht van waslucifers, tot hij een ander pad vond, dat naar beneden voerde. Plotseling stond hij tot zijne onuitspreke lijke vreugde voor eeu hek van eenen tuin, aan iemand uit Sciara behoorende, en vroeg aan den boer, die daar woonde, om voedsel in de eerste en een paard in de tweede plaats. Geld had hij nog, want toen do roovers hem dat afvroegen, had hij, de hand in den zak ge stoken, met kracht de voering opengetrokken en een briefje van 1000 lire tussclien jas en voering geschoven, waarna hij het overige, eon 300 lire, overgegeven had. De boer en zijn gezin waren niet weinig verbaasd en ver heugd den bankier Arrigo, wiens droevige ge- sciiiedcins zij gehoord hadden, levend voor zicli te zien en smeekten hem dien nacht daar te blijven. Maar Arriggu's verlangen naar Luis was te sterk. De zoon van den boer wist in den omtrek twee ezels tc huren en vergezelde den bankier naar Termini, waar hij om 12 uur 20 minuten aankwam, nog begeleid door twee veldwach ters die hem onderweg ontmoet hadden. Men kan zich de vreugde zijner familie voorstellen bij dat onverwachte wederzien. In een oogen- blik was de tijding door Termini verspreid, en hoe laat liet ook was, stroomden bloedver wanten en vrienden toe om den man welkom te booten, die 'wel in een deerniswaardige!! toestand, nuat^teich nog levend teruggekeerd was. VENItAY 28 Juni. Het groot Festival, alhier op Zondag 6 Juli a. s., nadert met rasse sclneden. Alles is reeds op orde, fecstweidc en feestlokaal zul len weldra iu prachtige feestdos verschijnen. Met recht mogen wij zeggen, dat de gekozen feestcommissie haar van de taak, die zij op haar genomen voortreffelijk weet te kwijten. G:cn opoffering is haar te groot, een blijk daarvan geven zij door extra feestelijkheden ter opluistering te doen plaats hebben, o. a. de opstijging eener luchtballon, enz. Wij wenscben den feestvierenden dien dag eon gunstig weer. Maandag werd door dc Maréchaussees te Venlo naar de gevangenis te Roermond overgebracht den, in het algemeen politie blad gesignaleerde!), J. M, van R. metselaar geboren te Gemert thans zwervende, die nog oude schuld met de justitie te vereffenen had, doch waaraan hij zicli door naar het buiten land uit tc wijken had welen te onttrekken. De heer W. G. Diemei, gep. rijks ambtenaar te Tegelen, is benoemd tot rijks- schatter voor het schatdistrict Venlo, ter vervanging van den lieer P. J. Bos, die als zoodanig bedankt heeft. Het (x unen voor inarécliaus-éo te paard en te voet, dingende naar den graad van briga dier-titulair, door den kapitein Alard te Roer mond af tc nemen, zal dcu 7 Juli beginnen. De firma J, H. Rutten, stoombierbrou- wcrij »de zwarte Ruiter" te Maastricht, is op de tentoonstelling te Tunis afd. verduur/,ame levensmiddelen, met de gouden medaille be kroond. -- De Hoogc Raad heeft Maandag verwor pen het cassatieberoep, ingesteld door den officier van justitie bij de rechtbank te Maas tricht, tegen een vonnis van die rechtbank, waarbij van rechtsvervolging waren ontsla gen eenige bergwerkers, die onder Valken burg. zonder, vergunning van Gedup. Staten, eene mergelgroeve ontgonnen en op aanma ning weigerden die te verlaten. Van het bekende «•'Waterpoortje" te Maastricht zal de oude boog met de oude stee- non der afbraak weder worden opgebouwd, doch dc poort zelf, als zijnde van moderne constructie, afgebroken blijven. De provinciale schuld van Limbnsg be droeg op 1 Jan. 11. fl 285000 rentende 3i/t ®/V De sterfte in de provincie Limburg bleef ook gedurende de maand Mei gering. In 't ge heel kwamen slechts 348 sterfgevalle n voor, die aldus kunnen gerangschikt worden: ziekten van algemeene en afwisselende zitplaats 91, koortsen 1, huidziekten 2, ziekten van herse nen eu zenuwen 62, keel-en longtering 39, andere ziekten der ademhaliugs-werktuigen 70, ziekten van hart en vaten 27, ziekten der spijsverteringsorganen 20, idem der organen urogenital ia 14, geweldadige invloeden 9, zonder geneeskundige behandeling 21, loven- loos aangegeven 22. I)e verhouding der overledenen tot 1000 inwoners in een jaar, bedroeg voor Maas tricht 2-1,29, voor Roermond 11,7 en voor Venlo 15,5. Op 31 December 11. was de Staat der bevolking in Limburg naar de kerkgenoot schappen als volgt: Nederüuilsch hervormden 3446, Waalsche dein 48, Remomstranteu 16, Christelijke gereformeerden 25, Doopsgezin den 50, Evangelisch Lutherschen 2, Angli- caanscli Episcopale!) 5, Engelsche Presbyte rianen 2, Roomsch Katholieken 257153, Nederduitsch Israëlieten 1125, ^ot geen der genoemde kerkgenootschappen behoorende 26. De totaliteit der Limburgsche schutters bestond op 1 Jan. jl. uit 787 L man nl. diens- doende schutters met derisorve 1672, rusten de 6199. Te Arcen werd jl. Maandag proces ver baal opgemaakt tegen Th, C. wegens het uit oefenen der jacht in gesloten jachttijd en bo vendien zonder acte of vergunning. Het geweer, dat hij in het' veld had verborgen, werd gevonden. Door hetkantongerecht te Weert is voor den herbergier J. S. te Nederweert, die be keurd is wegens liet verkoopen van sterken drank in 'i klein zonder vergunning, tien gul den of vijf dagen hechtenis aangevraagd. Vrijdag nacht zijn dieven, nadat zij eene ruit hadden uitgesneden het huis van G. 11. te Meerseu binnen geslopen eu hebben zich naar te goed gedaan aan liet bier en de siga- den. Op verschillende plaatsen hebben zij ook baldadigheden gepleegd o. a. bij den postbode Q. waar zij eene vensterluik uithingen. Waar schijnlijk zullen zij dezelfde sujetten zijn, die ook te Houihcm gestolen hebben. Donderdag ochtend is te Haarlem over leden een Leidsel) student, de heer P. P., die bij liet monsteren voor den optocht het on geluk had van zijn paard te vallen en daar door een hersenschudding kreeg. H. M. do Koningin heeft aan de feest commissie te Nijmegen officieel doen weten, dat zij voornenfens, is met do Prinses de fees telijkheden op den middag van 1 Juli e. k. bij te wonen. Een ambtenaar aan de rijkspostspaar bank te Amsterdam, werd Woensdagnacht, even na twaalf uur, in de Parklaan onver hoeds door twee kerels aangegrepen en op den grond geworpen met liet kennelijk doel, hem te berooven. De aangevallene had een zwarten kardoeskoud bij zich, die tegen de aanranders opvloog. Daardoor een oogenblik uit de han den zijner aanvallers bevrijd, wist Lij zicli snel in verdediging te stellen, en na een hun ner een geduchten slag met zijn ro'ting in het aangezicht te hebben gegeven, kozen du kerels het hazenpad. DE FLUITSPELER TEGEN WIL EN DANK. Wanneer Frcdcrik dc Groote bij Stuttgart, in Domineren, zijne jaarlijksche revue hield over zijn troepen, sloeg hij zijn hoofdkwatier meest op in een klein huisje, buiten de Wal- poort, naast een bedclaarskroeg gelegen, waarvan dc schuur, met deuueutakken ver sierd, tot eetzaal dienende. Twee jaar achter elkander nam hij zijn intrek zelfs in een cl- lendigo kreeg buiten do Pyritzer poort, Nau- garts kroeg genaamd. Eene voorkamer en een slaapkamer waren al de ruimte, waarover de groote man beschikken kon. Nog wijst men aan de bezoekers tiet kleine ovale venstertje, dat hij in den leemon muur liet uitbreken, om zijn slaapkamer van daglicht ie voorzien. Dit was hem genoeg; zijne behoeften bepaalden zicli tot het allernoodzakelijkste. l)e raadsheer linger was iu zijn tijd een uitmuntend fluitspeler, ja zelfs do bosio uit heul Stettin. Reeds op dc drie en twintigj u i- gen leeftijd tot raadsheer benoemd, wilde hij zijne jonge vrouw de feesten, die de wapen schouwing vergezelden, doen genieten cu reis de daarom niet haar naar Stuttgart. Hier kwam de eeuigs/.ins zonderlinge, maar toch eenvoudige- begeerte bij hem op, om, als het mogelijk ware, den koning op de fluit te hooreu spelen. Hij wendde zich dus tot een lakei, die voor een paar dukaten beloofde, hem behulpzaam te zijn. «Zoodra de koning opstaat", zeide de kamerdienaar, «begeeft hij zich naar zijne woonkamer en loopt daar een half uurtje rond, terwijl hij op zijne fluit fan taseert. Iu de donkere slaapkamer komt zijne Majesteit niet weder terug, daar zal ik u en uwe jonge vrouw dus binnenlaten, en dan kunt gij den koning beluistcion". Den volgenden morgen te vier uren reed3 bevond Krüger zicli met zijn jong nieuwsgie rig vrouwtje bij liet koninklijk hoofdkwartier en een half uur later liet de kamerdienaar hem door de buitendeur in de slaapkamer, Ilij be val hem echter nogmaals aan, vooral dood- si il te zijn en verzekerde hem, dat de koning als hij eenmaal de slaapkamer uit was, er stelling niet weder in zou komen. Frederik, die in zijn vertrek heen en weder liep, had alras de fluit voor den mond gezet en een paar fantasieën geblazen, toen hij zicli waarschijnlijk herinnerde, dat hij in zijn slaapkamer iels vergeten had; althans hij keerde zich plotseling om, deed de deur opoe en stond voor het verschr ikte echtpaar. «Wat doet gij hier?" riep hij en zag hen met doorborende blikken aan. Do vrouw viel voor hem op de knieën, maar hij beval haar op gestrengen toou, dadelijk op te staan. Met nedergeslagen oogen bekende Krüger, wio hij was en dat hij zelf do fluit bespeelde. Do dringende begeerte, den koning op de fluit te hooren fantaseeren en hem te kunnen bewon deren. had hem tot de lichtzinnigheid verleid om met zijn jonge vrouw naar binnen te sluip- pen. Hij erkende, dat hij groot ongelijk had gehad met dus te handelen; geen kwaad oog merk echter, maar alleen de liefde tot de muziek had hem tot dezen stap bewogen. Hij had verkeerd gehandeld en onderwierp zich daarom aan de genade van den vorst. Beurtelings vestigde de koning zyn blik op de bevende jonge vrouw en den jongen man die, overtuigd van zijn misslag, maar met een goed geweten, bescheiden en rustig zijn von nis stond af te wachten. Eensklaps reikte de koning de fluit, die hij nog steeds in de hand hield, aan Krüger over en zcide met vreeselijken einst: «Blaas". Krüger nam de fluit aan. Het waren wel geen vtoolijke tonen, dio hij voortbracht, maar hij speelde toch. De koning luisterde opmerkzaam en zijn ge laat verhelderde, terwijl hij schijnbaar tot zicli zei ven zeide: «Goed! best! uitstekend!" Bij elke lofspraak voelde de arme fluitspeler zijn moed aangroeien en doed hij te ineer zijn best, om de fluit steeds schoonere tonen te ontlok ken. Toen de koning een poos naar hem geluis terd had, nam hy hem de fluit uit de handen met do woorden «Nu moet gij luisteren!"en terwijl hy in de kamer heen en weder liep, blies hij eenige prachtige fantasieën. Daarop keerdo hij zich tot het echtpaar, dat verrukt toehoor de, en sprak op zachten toon «Zeg eens, nu hebt ge mij hooren spelen en ik heb de straf weggeblazen; maar maakt nu ook als do drommel, dat ge wegkomt en laat ik je nooit weer in mijn slaapkamer vin den, anders!... begrepen?" En dreigend hief hij den vinger m de hoogte, terwijl hij hen half toornig, half lachend aanzag. De eclitgenooten vertrokken met de innigste dankbetuigingen voor do goedheid van hun vorst. De raadsheer Krüger hoeft nooit kwa de gevolgen van dezen stap ondervonden. In tegendeel, de koning heeft hem sedert dien tyd dikwijls bewijzen zijner welwillendheid gege ven. Vader: Hoe smaakten je de eieren? DochtertjeBest, ik wist niet eens dat ik ze op had. Muzikaal -.Eenge muzikanten speelden eenige vroolijko deuntjes. Moedor: lk hoop dat ze maar gauw uitschei den met die muziek. Zoontje Och moeder, ik vind ze zóó mooi, ik dacht juist dat onze ezel begon. VENRAY Van den 21 tot den 28 Juni 1890. Geboorten. Eleonora Kerameiings. Huwelijken. Geene. Sterfgevallen. Christiaan Theunissen ongehuwd oud 39 jaren. Pieter Jacob In 't Groenevvolt oud 64 jaren weduwenaar yan Johanna van Val kenburg. Venray, 23 Juni. Aangevoerd 1S0Ö halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 38 a 48 et. Horst23 Juni. Boter per halve kilo 43 a 52 ets. Aangevoerd 1060 nalve kilo's. Venloo. 21 Juni. Boter per i/* kg. 41 a 41 ets. Biggen aangevoerd 378 per stuk 18 a. fr 21. Bliltersxoijck 1-3 Juni Boter per halve kilo 42 a 50 ets. Well, 24 Juni. Boter per halve kilo 40 a 45 ets. Aangevoerd 129 nalve kilo's. Vierlmgsbeeh24 Juni. Boter per halve kilo 35 a 45 ets. Sambeek, 23 Juni. Boter per j* kilo 36 k 48 ets. lieryeny 00 Mei. Boter per halve kilo 00 a 00 cis.

Peel en Maas | 1890 | | pagina 2