Timmermansknecht P. M. Sanders, Oud Tin. Beste Hollandsche asch 8, J. Haaiman mmsraaaa De Notaris HAFFMANS, De Notaris Van den Bergt De Notaris Van denBergh DeNotaris Van den Bergh DeNotaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh van Behangselpapieren. U niverseel-zuiveringszout ADVERTENTIES. TE KOOP. Dames en Huismoeders!! M. van den BRANDT 4 Zonen Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemecl. Marmeren Schoorsteenmantels De Notaris BLOEMARTS hooigras en naweide De Notaris BLQEMARTS het hooigras Openbare verkoop De Notaris LINSSEN publiek verkoopen 50 Nos. Zwaar TOPHOUT De Notaris LINSSEN publiek verkoopen DeNotaris LINSSEN publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen "magazijn f 0.50 Horst6 Juni. Boter per halve kilo 43 a 53 ets. Aangevoerd 1080 nalve kilo's. Venloo31 Mei. Boter per 1/2 kg. 34 a 44 ets. Biggen aangevoerd 413 per stuk 20 a fr 26. Blilterswijck, 2 Juni Boter per halve kilo 45 a 53 ets. Well3 Juni. Boter per halve kilo 42 a 45 ets. Aangevoerd 129 nalve kilo's. Vierlingsöeek3 Juni. Boter per halve kilo 42 a 51 ets. Sambeek2 Juni. Boter por 1/2 kilo 42 45 ets. Bergen00 Mei. Boter per halve kilo 00 a 00 ets. Deurne4 Juni. Boter per halve kilo 39 cent. Aangevoerd 897 halve kilo's. St.Anthonis, 6 Juni Boter per 1/2 kg. 37 a 47 ets. Mil, 31 Mei Boter per halve kilo 3.). a 54 ets. Maandag morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 1600 biggen, 46 vette varkens, 14 schottelin gen, 8 vette kalveren, 20 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggenf 9 a 13 per stuk, vette varkens 25 a 26 ct. de 5 ons, schotte- lingen 18 a 22 gld. per stuk, vette kalveren 26 a 27 ct. de 5 ons, nuchterenid. 14 a 16 per stuk. In een klein gezin te Ven tri 7^ 1 ^loo wordt een DIENSTMEISJE yan 16 tot 17 jaren gevraagd; voor het huiswerk te verrichten. Dezelve moet stil en fatsoenlijk zijn. Adres Bureau dezer Courant. EEN BEKWAAM wenscht in Venloo, Vfnray, Boxmeer of Omstreken vast werk te bekomen. Franco brieven onder letter G. V. aan 't Bureau dezer Courant. EEN FLINKE JONGE Te bevragen aan liet Bureau van dit blad. Wilt go uwe wol mooi en goedkoop ge sponnen hebben? van uwe eigen wol prachtige Dekens vervaardigd hebben? uwe ver schoten kleederen geverft, gewas- selien, uitgestoomd of bedrukt hebben dat ze weer zoo mooi als nieuw zijn zendt ze dan aan StoomwolspinnerijStoomververij te Horst. Voor Venray en Omstreken bij den Heer M. VERBEEK, Laijgstraat, Veijray. Handel in Zaden, waar monsters en prijscouranten voorhanden iggen. over het OISTWEDER BEVATTENDE onderrichtingen, behoedmiddelen en gebeden, uitgegeven door J. SAUREN. Kerkelijk Goedgekeurd. Verkrijgbaar a 25 Ceut bij W. v. d. Munkhof-Sassen. Paterstraat, VENRAY. IK BETAAL OUD TIN AAN IIOOGELN PRIJS V. FOIST OK, Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. -r— Franco station. Verders AGJENT 111 natuurlijke mest. Steenfabrikant te ELST bij Nijmegen levert franco aan elk station vau den Staats spoorweg alle soorten tegen zeer lagen prijs. Monsters met prijs opgaaf worden op aanvraag toegezonden. Aflevenugcn gesehicdeu <ot 3 November. Een geïllustreerd handboekje >a mot raadgevingen pf"* voor a^e z*c^en-1 frQjJóo^ Richter'» BockhandelI door: Rotterdam te ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. Teekening'en gratis op franco aanvrage. L. Laudy, VHM.O. te Gennep, zal op Donderdag den 12 Juni 1890, te 10 ure voormiddag, ter herberge van de Wed. P. J. Muskens te Heijen, in bet Openbaar Verkoopen en Verpachten: van de navolgende onder Heijen, Gem. ftSei'gean, a. d. Haas gelegen 1BOOILAADEW. fVoor Zijn HoogGeb. den Heer Graaf var. en tot Hoensbroech(M. a 28.57] Hoerenwaard, en daarvan de naweide in 2 Kavels, zooals afgedeeld is 49 2. Voor Heeren Gebrs. Esser- van den Boogaart van Venraai; Hoerenwaard en de naweide daarvan 50 3. Voor den heer Theodor van den Boogaart van Venraai: Bijkamp en do naweide daarvan 16 4. Voor den heer Burgemeester Esser van Gennep Kromland, alleen voorgras, 18s 5. Voor den lieer Dr. Elie van Rijckerorsel van Rotterdam: Voorste Gaasdonksche weide 11 Middelste idem 7 Achterste idem 8 Koekamp 6 Schaapkamp 10s Holland 6a Kloosterkamp 12 Van deze 7 perceelen de Naweide. Voor den heer Med. Doctor Baetings van Vegchel: De Driessen en de naweide daarvan 11 3Voor den heer Ph. Esser van Venraai qq.: Raadskempke en de naweide 4 8. Voor don heer Docter Leurs: Ullenbroeksweidje en naweide, 4 9. voor J. H. Ehren van IJsheuvel, de Makkes en Veluwe naast koekamp. 11 Samen 224s te Gennep, zal op Zaterdag den 14 Juni 1890, te 10 ure voormiddag, aan het veerhuis te Afferden, in het Openbaar Verkoopen: van de Navolgende perceelen Hooiland te Afferden a. d. Maas gelegen, ten verzoeke van 1. Zijn HoogGob. den Heer Graaf van en tot Hoensbroech. De Heerenweide 58 Voorts de perceelen van den ».Vrijenhof". Hl. De Koeweide 1 van deze (perceelen 1 de B. Do Brauw C. De Ilooge Dries D. I)e Beijendries E. De weide aan Knollenkamp llawei e 4 Schenkenpas en hiervan ook do naweide 11 Hel VOOR- en NAGRAS van: De Langewaard 1 De Nieuwe Weido 2 25 Driessen in het Laagveld 25 2 Zijn WelEdelGeb. den Heer Smits van Ilattert: De beide Lankerts aan de Maas en de Naweide daarvan 19 3, Den Heer Ex. Stoffels van Augustinus: Begijnen waard 6 Samen 14S VAN HOOIGRAS Ie GlïlJSTEREN. zal Maandag den 16 Juni 1890, om 10 uur voormiddag te Goijsteren ter herberge van den Heer Coopmnns, PUBLIEK VERKOOPEN A. Op verzoek van den HoogWelGcb. Heer Cl. Baron de Weichs de Wenne 23 slagen op de lagenwnard 11 - lagen wortel 25 hoogènwaard 6 bovenwaard en 2 - aan den Berg. B. Op verzoek van den lieer J. II. Len- sen te Maashees. 2 slagen voorgras. te Venray, zal ten verzoeke van den Heer H. Syriër, op Maandag 9 Juni 1890, 's namiddags ten 3 ure, ter herberge van P. M. Sanders aan bet station te OostrumVenray, liggende afgekapt in het bosch van den Heer H. Try nes, nabij de Geijstersche grens te Venray. Vooraf te bezichtigen. VERKOGp van OXKOËKHUD GOED. te Venray, zal ten verzoeke van den WelEd. Zeer Gel. Heer Dr. J. H. van Dijk, op Donderdag 19 Juni 1890 's namiddags ten 5 ure, ter her berge van Gerard van Meijel te Venray, Gemeente ViilfSTRAY. lo. Weiland in Vlakwater, groot 1 Hec tare 9 aren 75 cent. Soctie B nos 1796 en 1797, naast den heer A. J. v. d. Boogaart, de Wed. Stevens van Maashees, Hendrik Maas, Lamberdina Poels.i den Weg en de Beek. 2o. Bouwland aan den Heuvel, groot 39 aren 95 centiaren Sectie C 110 1877 naast de Wed. Peter Janssen en Johaufc.es Gerrifc?. 3o. Dito aldaar, groot 19 aren 40 cent. Sectie C no 3263, naast de Wed. Peters en den weg. 4o. Bouwland in het Venraysch Veld, groot 95 aren 50 cent. Sectie C nos 1619 en 1620, naast den heer Dr. J. Rousseau, H. Beclet en den weg. 5o. Een onverdeeld derde gedeelte in een perceel dennen in Steegsbroek of Casten- raysche berg, groot 1 heet. 87 aren 20 cent. Sectie H no 1061, naast den weg, de heeren Esser en Frans van den Boogaart. te Venray, zal op Maandag 23 Junij 1890, 's namiddags ten 5 ure, ter herberge van den heer Gerard van Well in de Groote Straat te Venray, over gaan tot den OPENBAREN VERKOOP van het navolgende VOORGKAS. Ten verzoeke van lo. Voornoemde Gerard van Well. 2 slagen in den Handerik groot 75 aren. So. Mej. de Wed. Martinus Laurensse. 2 slagen aan Weverslo groot 84 aren naast het bosch van den heer A. Poels. 3o. den WelEdelen Zeer Geleerden lieer Dr. J. Rousseau. 2 slagen in de Propsenwei groot 56 aren. 2 dito in de Laagheide bij van Kessel groot 52 aren. 1 slag in de Spurkt groot 37 aren. 2 slagen op de Zwarteklef. groot 80 aren, -So. Antoon Bistervelds. 1 slag van 23 aren te Merselo in de Kamp, naast Hubert Drabbels en Nellen. 5o. De Wed. Jan Gossens. 1 slag in de Laagheide groot 36 aren, naast de Wed. Francis van Gerven. ©0. Antoon van Rijswijk. 2 slagen 111 den Brabander groot 57 aren. r.aast de Wed. P. Arts en den gemeente weg. 3o. Martinus Vermaten. 2 slagen in de Laagweide, weide afkomstig van do kinderen Zcegers. 2 slagen daarnaast. So. Gezusters van den Berg. Tol. 2 slagen in de Huisweide, 9j. Antoon Martin Aerts te Merselo. 2 slagen nabij de kinderen van Johannes van Dijk, groot 34 aren. fOo. den heer Jan Nefkens. 2 slagen in 't Vlakwater en 1 slag aan de Lullsche Kuilen nabij het Nieuw Huis. Ito. Mevr. de Wed. Van Geffen-Nefkens. 2 slagen in den Handerik. Zegt 't voort. te Horst, zal op Zalurdag den 1 1 Juni 1890. publiek verkoopen: I. Des namiddags 0111 2 uur, ten huize van den heer Tervooren, te Wanssum. a. Op verzoek van het Burgerlijk Arm- bes'uur to Horst. Het voor- en nagras van de groote en kleine waard te Wans- JbL sum iu 24 slagen; van den Be- gijnenwaard te Well in 6 slagen, en het wishout langs die perceelen. II. I)es namiddags om 4 uur, ten huize van Mej. do wed. Tax, op de Kooi, aan het veer te Well. b. Op verzoek van Mevrouw de wed. Dr. Peters te Deurne. Het voorgras en de beweiding van den zoogenaamden jPropsenraaagdwaard en het daarmede verbonden Kesselswaardje in 5 slagen; van den grooten waard nabij de veerpont in 10 slagen; van die naast den Horstel' Armen en Tervooren iu 2 slagen; van den waard naast Kemmelings en 13 u ij - kers in 1 slag en van de weide Lichteveld in 2 slagen. Alles onder Wanssum gelegen, benevens het wishout langs de waarden. c Op verzoek van Theodor van den Boo gaart te Venraai. liet voorgras en de beweiding van de navol gende perceelen allen onder Well gelegen. Het waardje bij de Munniken weide te Aijen in 1 slag; het Maasheezer waardje tegen over Maashees in 2 slagen; de Rietweide in 4 slagen; de groote weide in den Band in 9 sla gen; do waard in den Band in 3 slagen; aan den Plankenberg in 4 slagen; de waard aan de school in 4 slagen; de Pas in 4 slagen en deZenningen bij den nieuwen Molen in 2 sla gen, cl. Op verzoek van den heer P. Jac. In 't Groencwolt. Het voorgras van den waard nabij de Kooi, te Wanssum in 3 slagen en naweide. e. Op verzoek van Mevrouw de Wed. Neujean te Roermond. Het voorgras van de Aalweide te Wans sum in 2 slagen en naweide. f Op verzoek van den Roomsch Katholie ken Armen van Blitterswijck, Het voorgras van de Busweide te Blitters wijck afkomstig van de Wed. Ant. Wijnho ven in 2 slagen en het nagras ter beweiding. za! op Maandag den 16 Juni 1890, des voormiddags 10 ure, te Broek huizen vorst aan de Heide, op verzoek van de kinderen Caspar Schatorjé. 4 slagen hooi gras 4 perceelen rogge. 3 id haver. 1 id gerst. Vergadering aan het sterfhuis. Zegt 't voort. zal op Maandag 16 Juni 1890, A. Des namiddags 2 ure te Horst, nabij het station, ten huize van G. Van Daal, op verzoek van den heer Jos. Steegh. Circa 4 hectaren best hooigras te Horst na bij het station en het wachthuis No. 13 ver deeld in 25 slagen. 41/2 hectaren be3t hooigras aldaar, in de Roindonk, verdeeld in 30 slagen. Daarna voor den heer P. W. Vullinghs 3 slagen best hooigras op het Hof. ES. Des namiddags 5 ure te Horst in het Dorp in het Café Poulussen, op verzoek van den heer P. W. Vullinghs, De navolgende perceelen best hooigras allen gelegen te Horst, als 4 slagen op den Nieuwenberg. 6 id. in Geurtjensweide bij van Douveren 2 id. aan het Broek nabij Seuren. 2 id. In Speykenbemdje, Afhang. Alles vooraf te bezichtigen. Aanwijzing zal geschieden een uur voor do verpachting. zal op Vrijdag den 29 «Isbiib 1890. des na middags 5 uur te Venraai in liet hotel de Zwaan", publiek verkoopen: Het vóorgras van de navolgende perceelen onder Venraai. Voor de Heeren t. H. Esser-Trynes. 3 slagen ter plaatse Weverslosche Pas, groot 96 aren. 2. Jacob Verbeek. 2 slagen aan do Nieuwmolen, naast Raedts en Derks, en 1 slag aldaar naast P. Beckers. 3. Joh. Van der Linden. 1 slag in Weverslosch bruksche. 4. Antoon Berkens. 3 slagen bij Plankmkamp, groot 1 hectare. 5. Theodor Mnasbrocks. 2 slagen in Becker Pas, iedor groot 28 aren 1 id. in Dijker Pas, groot 28 aren. P. Jac. Iu 't Groencwolt. 2 slagen 111 het Vlakwater. 3. Mej. de Wed. Alb. Stevens. 2 slagen voor- en nagras in den Hnndorik. HWillem Vrencken. 1 slag in hot Vlakwater, groot 32 aren. 9. Jan Melis. 2 slagen klaver en 1 slag hooigras. 10 de Merselosche pas. zal op Vrijdag den 29 Juni 1890, dos namid dags 5 uur te Venraai in het -hotel de Zwaan" puhSieh vcrpaciilen voor 3 ut jaren: Voor Jacob Verbeek. a Een perceel bouwland in 't Venraysch veld, genaamd aan de Kerkdijk, groot 48 aren in 2 perceelen en Massa, grenzende P. Goumaiis en het Voetpad. I» Een perceel bouwland nabij het voorgaan de gelegen groot 21 aren, grenzende P. Gou- mans. c Een perceel bouwland in 't Venraysch veld, nabij de Paterskerk, groot 10 aren gren zende de Wed. 11. Roelofs, in pacht bij Wil. Maas. <1 Een perceel bouwland in 't Nieuw, groot 21 aren grenzende Iletid. Van Mil, in pacht bij Joh. Arts. c Een perceel bouwland in 't Nieuw, groot 21 aren grenzende Adolf Verbeek, in pacht bij J. Killen. Aanvaarding stoppelbloot dezes jaars. zal op een nader te bepalen dag te Venraai, ten huize van Ciiristiaan Ttieunissen, op den Hansenberg, ten verzoeke van den heer H. Try nes, Het voorgraf van de navolgenJe perceelen te Venraai gelegen, als a. 40 slagen ter plaatse het broek, groot 11 heet. 41 a. Nos. 1 40. b. 4 slagen in de Oude Peel, groot 1 heet 20 aren, nos 41 44. c. 6 slagen ter plaatse Loonschen Dijk, groot 2 heet, 3 a. nos 45 50. cl. 3 slagen in den Brabander, groot 85 aren, 110s 5L 53. c. 2 slagen in het Vlakwater, groot 48 aren, nos 54 55. f. 3 slagen aldaar, groot 90 aren, nos 56 58. Vervolgens een perceel ter beweidiug aan den Loonschen dijk, boven het Broek, groot 2 hectaren 3 aren. Steeds voorhanden de nieuwste dessins aan billijke prijzen. Staalboek wordt op aanvraag franco toe gezonden S. MEIJSERS. Venloo. per drie maanden. rijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie yande jBaiar. I)e abonnees op do BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen perk. war taal a /"0.50 bij bet eerste en vierde No. van de BAZAR oene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden mei de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithograph ie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboniiées op do BAZAR is de prijs van hot TIJDSCHRIFT OOR FRAAIE HAND WERKEN. fO.75 PER 5 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met. 6 gekl. platen - 1.50 - 3 geknipte patro. - 1.50 0 - 0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZ E EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 bot Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezonding van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebr. BELINFANTE. A. W. Bullricli's te bekomen BIJ \V. V. dMUNCK11 OF-SASSEN

Peel en Maas | 1890 | | pagina 3