Wed. 1. J. Slits D M. Verriet, G. Maas A. M. VAN AARSSEN, ZWART LAKEN Paterstraat, Venraai, its ten KLEEDJESSTOFFEN Fransche IVSerinos Echte Kanten en Mutsen Wollen Dekens kapok. jModelIen en Kleuren Engelsche ¥1LT!I01D1Ü Mode Artikelen Overhemden Cra vatten Yestdassen. lllfilS e twee cent Sigaar SIGAREN Behangselpapieren. blauwe en roode dakpannen Fabriek van Behangselpapier Bfoarles A3) T I. Fransche, Duitse he en Ersgelsche Heeren en Dames Mode-Artikelen* Goud- en Zilverwerken, PL 3 g<§ <S w Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kiuilkalk HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Maastricht H H cd H 3 Ph PH 3 t, NIEUWE STOFFEN Gemaakte Werkmans Broeken. V. FONCK. - Venray. PORTLAND-CEMENT Portlarid'Gement) Fransche, Engelsche enz. SPECIALITEIT enz. Marmeren Schoorsteenmantels L. Laudv, Venlo. Rook- en Pruimtabak. ONTVANGEN PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. VENRAAI ONTVANGEN voor het aanstaande Seizoen Handel in Koloniale waren, puike erwten en boonen. Steenkolen per wagon en per mud i CD Best Lijnmeel PETROLEUM VERKRIJGBAAR: ga«saasT: |]j KAMGAEEN HOflVUOTÊS heeft de eer hare geachte begunstigers te verwittigen dat zij voor het aanstaande seizoen aan bijzonder voordeeJigen prijs ontvangen heeft cene groofe voorraad en prachtige sorteering van alle in 'f rak voor komende artikelen. IN SP HEI JEN. q 3 a a a a's NIEUWSTE Hoedjes voor de Eep.ste ^EPVST£ ji. JE ommunie IN ALLE PRIJZEN. S -A- «T IE T GarenBancl KNOOPEN. ALLE SOORTEN aan zeer voordeelige prijzen. Teekeningen gratis op franco aan vrage. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent A11 con verkrijgbaar bij M. Dreessen-Lutters, Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/ra. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE eene groote keuze Behangselpapieren v de nieuwste dessins aan fabrieksprijzen. VOORRADIG alle soorten van Verfwaren, Vernissen en alles wat tot dit vak behoort, aan concurreerende prijzen. Opruiming van RESTEN zoolang de voorraad strekt aan zeer billijke prijzen. V. FONCK. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen Tijdige Hulp, dubbels Hulp! Dat kannen zij allen gc-tuigon die door hot ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige- ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In hot ge- „DE VRIEHD DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoe in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit beek wordt op elke aanvraag gratis e-c franko aan alien verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel te -ftiusê#- Rotterdam aanvragen. „DE ROODE STEK" eene gi'oole keuzo in RT LAKEKT. BUXKINGS, KAMGARENSHEVIOTS, MANCHESTER, PI LOW, BE VERTIN, enz. Eene groote partij Kleedjesstoffen. Zwarte en gekleurde fransche merinos. Zwarte zijde, haai, flanel, tyken, peluwen, wit en blauw linnen, kanten, mutsen, bloemen en zijden linten, ruches, garnituren, enz. Tevens ontvangen eene groote keuze in alles aan lage, doch vaste prijzen. AAN ZEER VO ORDEELIGE PRIJZEN. - 21 'J>. s p_ CO 2 tri erg 1=3 rjs e» O fce» B C/2 O era O SS CD S3 o er? cr? CD S cn <3 o O «d p G p p- UI VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van olie kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. HO IE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEEDPIJjST, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saarngetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 853 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li/gd.t 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle niedicynen-verkoopera door de geheele wereld. VRIJTHOF 12 en 13 VRIJTHOF 12 en 13 Uiiiteik^ewoom Uitgcfbrcicfie Keuze van Bteliaii^Nelpupierenvan af «Ie prijzen tfod «Se B&ijStste Arlikelen van «Ie Voornaamste Sluizen. BEHANGSELPAPIERvan af 8 cent de rul. PAPIEREN met GOUDvan af 20 cent de rol. Specialiteit v&n Fransche Behangselpapieren. Importatie van Duitsclie, Engelsche en Amerikaansche Behangselpapieren. Prachtig Assortiment van Randen (met of' zonder Hoeken), Décors, Lambris, Rosetten, en alles wat tot het Artikel behoort. LU M h 2 Kocliaar KARPETTEN van af de volgende prijzen: 5 el lang, 4 el breed f 8.75. 4I/2 - - 3I/2 - 7.25. 4 3 - 5.50. 3I/2 2ijt - 4. 3 - 21/2 - - 3.50. BEDKLEEDJES van 75 cent, één Gulden enz.enz. j .Ulixum, BERICHT HIERMEDE: dat hij vooi' bet aanstaande Zomei'-Seizoen een prachtige collectie heeft ontvangen, zooals Laken, Buxkings, Manchester, Pilow, Baaijen, Bevertins, enz. enz. Bericht tevens eene groote partij GEMAAKTE GOEDEREN, be staande in COMPLETE MANS- en JONGENSPAKKEN, benevens KIN- HERPAKJES. ONDERBROEKEN en BORSTROKKEN. 'SIP* Reparation spoedig en lol billijke Prijzen. Het werkzaamste middel rtegen Jicht, Rtiraatlek, Pijn rin den Rug, Aangezichtspyn, ^Tandpijn enz. is buiten kijf RICHTERS rA ANKEB-PAIN-EXPELLER. k ^.Prijs 50 en 75,'cent deFlesch. Te koop in de ^meeste apotheken. Alleen echt met „Anker!' VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. - 5 48 «10 - 95 Beste kwaliteit Portland-Cement in vaten van 180 kilo's aan uiterst goeilkoopcn prijs levert L. LAUDY, Venlo. BESTE a f6.50, TIEtA-S ETST GIPS aan concurreerende prijzen. J. DIJKS, Hoithees.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4