Belgie Frankrijk Oostenrijk Rusland t T^-r -a. Nederland. Gemengde Berichten Stanley is i)p 't oogOiibliU do man, op win» gflmul Europa de oogcn goriolit liuudx. Du j' iijrtli«re Afrikanen, die door Mgr. Lnviironc naar net buis der Witte Paters tc ltijssel gezonden zijn, om er in du medicijnen te sludeeivti, blijven aan de verwachtingen beintwo.uden. welke men van hen koestert. Frcdoi'ik Mohammed en Vitalis 1 lamed hebben niét uitstekend gevolg het staats-uxa- ■men voor liet doctoraat afgelegd. !>it schoon resultaat zal een krachtige aan moediging zijn voor de paters missionarissen v..n Algiers, voor de Witte Paters, die ben opgevoed, en voor do Katholieken, die dit werk gesteund iiebbeu. Met liet nieuwe jaar is er ook eeno "nieuwe ridderorde ontloken de Afrikaansclie s:er, waarmede koning Leopold, als souvorein van den Kowgostant, de buitengewone ver diensten voer liet beschavingswerk in Afrika erkennen zal. I>o decoratie bestaat in oene vijfhoekige geëmailleerde ster, welker kern bestaat in oene gouden ster op blauw veld (do vlag van den Kongostaat) en omgeven is door een krans van palmbladen. Aan de achterzijde staan op een rood veld duoi eeiigoslingerd de letters: L. S. (Leopold souvorein). I)e ster wordt gedragen aan een hemelsblauw moiré lint, met eenc matgele streep in het midden. l)e «Etoile Beige" meldt in een telegram uit Berlijn, dat in Mei van het volgend jaar de verloving van den kroonprins van Italië met de jongste dochter des koniugs der Bel gen te Brussel zal plaats hebben. De -E'oilu" voegt er bii, dat haai- Beijijnsche correspon dent iiet bericht bevestigt. l)e verloving zal bij gelegenheid van liet bezonk van koning Humbert aan liet Berlijnsche hof geschieden. Tegenover B mlanger, kandidaat voor de Kamer to Parijs, weten de republikeinen nog geen tegeu kandidaat te stelien. Korst zou hot Anloine geweest zijn, lid van don Duit- schen Rijksdag in Elzas-Lótharingen, dio dan door president Carnot in 't bezit van de noo- dige naturalisatie-papioreu zou gestold wor den. Deze candidaluur werd echter als een schoüwd. Bovendien, zegt Rochufori in zijn Intransi- geant, hebben we al buitenlanders genoeg in do Kamer: Engelschen (Wilson), Badenaars, Italianen en Polen (Sigismund Lacroix). Daarna zou het een der kleinzoons van Baudin zijn geweest., die thans nog student in de medicijnen is. Doch zulks zou t.e zeer ar moede van kandidaten verraden en daarom zijn republikeinsche senatoren, afgevaardig den, burgemeestoi'3 der voorsteden en ge meenteraadsleden bij elkander geweest om te beraadslagen of niet de candida'uur van Dar- lot, voorzitter van den Parijschcn gemeent< - raad, do meeste kansen zoude hebben. Boulanger heeft reeds verklaard, dat, indien hij te Parijs gekozen wordt en het volk in Frankrijk is de Parijsche burgerij hot geheele volk biedt hem het president schap der Republiek aan, hij het zal aanvaar den en dadelijk alle verbaimingsbesluiten opheffen. Zoudat de verbannen prinsen allen zouden kunnen terugkeeren. Om Boulanger voor te wezen bobben opnieuw een massa republikeinen den premier FJoquet verzocht., althans voor den hertog van Aumale het verbannings decreet te doen intrekken, doch deze wil daarvan niet hooren. In plaats van Chnilemel's redevoering, waarin wordt opgewekt tot samenwerking ailer partijen, tot een billijk en rechtvaardig be heer, vooral ook wat de scholen betreft, zal integendeel een zeer onverdraagzaam discours van Floqnet, ter verdere aanprijzing van de godsdienstlooze school, overal in Frankrijk worden aangeplakt. Algemeen wordt erkend dat- Floquet gelijk ook reeds Challemel te verstaan gaf koren draagt op Boulangsr's molen. Diiitsclilaiid Zondag avond heeft er, in het Hoftheater te Munchen een allerpijnlijkst voorval plaats gehad. Gedurende de tweede akte der opera werd de 50jaiige weduwe van prins Adelbert, die in de koninklijke loge de voorstelling bijwoonde, plotseling overvallen door een heftigen aanval van krankzinnigheid. De on gelukkige vorstin moest rnet geweld door schouwburgbedienden, onder toezicht barer 20jarige dochter, prinses Etvire, uil de zaal verwijderd worden. De militaire autoriteiten hebben besloten tot liet vormen eencr oorlogsfiotille op den Donau. Aanleiding dartoe heef: gogo ven een Memo rie van admiraal Sterneck, uiteenzettende do gevolgen der normalisatie van den Donau (vooral de verwijding der IJzeren Puort) waardoor liet Rusland mogekjk zal zijn niet oorlogschepen den Donau op te vaien, terwijl Rumenië reeds een oorlogsflutiile op den Beiiodeh-Doiiau bezit. io Post is do president dor piesidiale Kanselaiij aan hut Departement van Handel en .Nijverheid, Kokan, in hechtenis genomen, wegens verduistering van 42UU0 gulden. Sinds drie jaren had deze ontrouwe ambtenaar om zijn grove verteringen ie kunnen bekosti gen, zich rij lesgelden toegeeigend ouiaugs zond de iirhia Geittner R itiscn 43 bank- biieljes van lüüü gulden b j hel .Ministerie in, cn Kokan gal, nadat hij zich don inhoud had toegeëigend, bij de politie aan dat deze brief mot bezorgd was. 11 tj voluced mot den inhoud al zijne schulden cu hield nog slechts 35 gul den over. iNadat de politie te vergeefs naar don zoogezegd vonnisten brief gezocht h. d, vielen de vermoedens op dun hoogon ambte naar zelven, ,die na drie langdurige verhooreii voor de reentbauk door de mand viel. Koningin Nathalie van Servië is op hare reis door Rumenië en Zuid-Rusland, vooral te Odessa, bare gebooi testad, niet algemeenen jubel ontvangenliet was een soort van tliumhocht dien zij daar deed, en tevens eon luide al keuring der Slavische natiën van de handelwijze naars gemaals, die eune echt scheiding heelt laten uitspreken door den minister van Justitie en den door bedreigin gen daartoe overgehaalde» schismatieke» prelaat le Bclgradu. De troon van koning Milan stu;.t thans nog onvaster dan vroegerwant Oostenrijk steunt hem niet meer. Dok Oostenrijk, even als Rusland en Beilijn lieboeu partij getrok ken voor de veistootene vrouw. De val v;,n Milan zal geen aanleiding lot ooiiog meer wezen en de üosterschc kwestie met opnieuw bij de groole mogendheden aan de orde bren gen. Als Milan afstand duet, dan volgt zijn zoontje, onder een regentschap, hem op. Ware het met dat de oude vos liistic, een geslepen staatsman, van de tegen wooidige onrust in den lande profiteerde urn aan zijn partij de radicalen de overhand te ver- schallen, dan waren de dagen van Milan's ïegeering geteld. Minister Ristic beschermt den koning tegen de verbolgen natie, om j aldus zelf de riiacht in handen te krijgen, wan neer een regentschap noodig zal worden. Koning Milan aciit zicli zoo onveilig in zijne eigene residentie, dat hij 40 vertrouwde mannen uit ieder regiment nu.v Br' .•v/èit- ontboden, dio nu zijne lijfwacht vormen en als 't ware voor zijn leven moeten instaan. Een verblijdend bericht voor de Katholie ken wordt door do «Times'' gepubliceerd. De Czaar heeft ui. voor het eerst sedeil vele jaren ter gelegenheid van het Kerstfeest zijne gelukwensclieii aan den II. Vader gezonden. Ongetwijfeld mag dit aangemerkt worden als een bewijs, dat de onderhandelingen tu.-sclien St. Petersburg en liet Vaticaan op den meest vnendschappelijken vuet gevoerd worden. Italië De dochter van den Engelsehen generaal Satchwoll bekeerde zich voor ongeveer drie weken te Milaan tot de Katholieke Kerk. Z. II. de Paus liet haar tot aandenken een prach tig crucifix overhandigen en verleende haar tevens den Aposlolischeu zegen. Dezer dagen nu heeft m de Eeuwige Stad weder een eclatante bekeering plaats gevon den; de in de adclijke kringen van Pruisen welbekende en geziene vrijheer F. v. YVaren- dorf heeft in de kapel der Zusters van het Kruis de dwaling afgezworen en legde na lange voorbereiding in handen van mgr. Sal- lua, aartsbisschop van Chalcedon en prefect van het II. Officie, de geluofsbelijdems af. Nog een andere bekeerling, vrijheer E. v. n den Berg uit Ilesson, ontving van mgr. Sallua liet H, Vormsel. Deze laatste hield daarop een lange toespraak tui beide bekeerlingen ontvingen in de daarop volgende Mis de II. Communie. Het ontslag van Magliani is aangeno men, nadat deze zicli had beroepen op den slechten staat van zijne gezondheid. Bij besluiten van Zaterdag II. is Grimaldi, thans minister van landbouw, benoemd tot minister van financiën, senator Perazzi tot kanselier van de schatkist en Miceli tot minister van landbouw. Porazzi was jaren lang referen daris tijdens liet financieel bewind van Sella. De prinses weduwe van Frederik Karei, thans in het hotel de Loudres te Rome haar verblijf houdende, entving byna icdeicn mor gen dieigbrieveii; de onbekende schrijver beraamde een aanslag op haar leven en zou dien volvoeren, als zij niet aan een opgege ven adres zooveel duizend lire liet bezorgen. Haar secretaris baron Von Wangen lie im, lachte om die biie\en en wierp ze in de snippermand. LI. Woensdag echter ontving de prinses rd.it du gevraagde i den poi lier van. euii brief, waarih z.jj gé".v|arschuwd werd de deur niet uit tji ga|u, v som door beniiudüfh'"^ v het hotel ware tUdumui gesteld aan den schrijver van :ef, die in don loop van den dag zelf bet •BldV.ou komen al halen. Nu werd du prefect val p ditie gewaarschuwd d:e liet gebouw :%t iewaken. Inderdaad verscheen 's aG.\nd5*ljl'mr de schelm die do lirluVün Hij wuld ocliler dadel i, k-V., rresXédi/Itoen Iuj zich bij den portier aanmeldde. Het is een Duitseher; li|J '1U(1 ee|1 dolk f Óen geladen revolver bij z,cL. .j Onder dagtetjenlng van 25 Dec. heeft do H. Vader aan dt bisschoppen der goheelo katholieke wereld im Encycliek verzonden, waarin hij zijn dankieimgt voor al de bewij zen van toewijding; liefde en trouw, hem gedurende het ju bil dar van alle zijden be toond. De 11. Yïjiju' wijst voorts op de plichten van het cl j is tel ij ke loven, wier toe passing zoo dubbel ïinjlig is om ongeschonden liet H. Geloof le bqvJren. De koningin-rcgeillps van Spanje heeft, in antwoord van den piief van kardinaal Lavi- gerie, krachtige» stei'u van Spanje toegezegd lot bestrijding van jjeu tnenschonteerenden slavenhandel in Afrilta. 7 VEN RAY, 5 Januari. Z. M. heeft beiw.,^ tot burgemeester van Iloensbroek, den lieer J. Boshouwers. Bij Zr. Ms. besluit zijn herbenoemd tot kantonrechter vvangcr: in het kanton Weert., de lieer ik jfc Goyarts, in het kanton Venloo, de hoeren "'.v.: S. 11. Brouwers en J, van Blarkoni. Bij kon. besl! Januari 1389, ter v December 1888 aftrek bare leden van de leden dier raden beu-, voor Noord-Brabi H. G. 11. Leurs, to; Bijnen, te Breda, Vlioitogenboseh, i apotheker Le Ilelrp. zijn, met ingang van 1 rvaugmg van de op 31 nde en niet berbenoeiu- eneeskundige raden, tot md i eu Limburgdr. C. .oermond, dr. P. J. W. vr M. J. Godefroi, te j M. J. E. Sleyns, yi, en J. A. H. liyke. apo'bekér te 4 --- Er. zijn, met" .£:-*•.*-«~oiri benoemd tot pla^syffryangendc leden van de geneeskundige raden voor Noord-Brabant en Limburg: H. Z. Woltersoin, gepensionneerd ollieier van ge zondheid 1ste klasse, te Maastrichtdr. M. 11. J. Ruland, te Maastricht; F. A. liaan- apotheker te Roermond, en J. J. Steyns, apotheker, te Maastricht. En bij beschikking van den minister van biunenlaiidsche zaken, is voor het jaar 1889 benoemd tot secretaris bij den geneeskundigen laad, voor Noord-Brabant eu Limburg, dr. M. J. Godefroi, te Viieriogeuboscii. Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. Fr. A. H. Boermans, heeft benoemd tot pastoor te Her ten den woleerw. /.eergel. heer F. H. E. Hus- tmx, professor aan het Bisschoppelijk College to Roermond en in diens plaats benoemd den weleerw. heer W.j Peters, diaken uit bet seminarie cn kandidaat in de wis- en natuur kunde. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Venraai en dedaaronder re.ssorteerendo hulpkantoren werd gedurende de maand December ingelegd f 22c>4. terugbetaald - 1816.64. Het laatste door dat kantoor uitgegeve- boekje draagt bet nun?mer 5-8. Gedurende liet afgtloopen jaar werd j ingelegd f25205.99. en terugbetaald f 17082.37, Het aantal uitgegeven boekjes bedroeg dat jaar 73 stuks. Over hot gehoe de ho term ij n alhier ter aangevoerd, die kilogram den gemiddelden prij Uier 1887 bedroe de besteedde luiddelp Op oudjaarsa' uur in onze gcni.i schietende vuurbol dorp do lucht doort achterlatende. Ook it te men dit luoiitverscl Voor de in J jaar 1888 werden aan 1745 halve kilogram bo- verkocht werden tegen van 57 cents per halve die aanvoer 114530 en lijs 58 cents, ond was omstreeks 8 ite een pracktige ver- e zien, die boven ons •ok, een vurige streep andere plaatsen jnerk- ijusbl op. luburg te houden land- bouw-enquóte zijn a mgewezen de gemeenten Oud Vroonhoven, Beek, Schuinen, Bugge- num, Lottuni, Meuiipo, Hoijthuizon, Vocren- daal en Gulpen. De heer Wolfs, hoofd der school te Reu- vól-, is benoemd tot! onderwijzer aan de nor maallessen te Venlot'. Door dun heer Clercx, pl. Jistr.-veeai ts te Eclit, zijn alhier en te Linne twee gevallen van p.irelziokie gecousiateurd bij rundvee, dat reeds geslacht was. Het vleescb dezer dieren is ot. last der overheid aan de consum- tie onttrokken. Het doet ons genoegen te kunnen tnede- doelon, dat de heer Mr. Truieiis zijn voorne men urn .ontslag le nemen als prusident van Roermonds Mannenkoor heeft laten varen. De algeuieeno aandrang der ledoii, die hunnen president nooJe zubt besluit zagen nemen, deed hem d -.arvaii terugkomen. Moge hij nu nog lang vuor dit gezelschap behouden blijven. Door de vcoarstcn der afdeeling N. Brabant Limburg den- Maatschappij ter bevor dering van veeartsenijkunde en veeteelt in Nederland werd in het hotel -Huougens" to Vcnlou eene builengewuiie \crgaderiug ge houden. Do opkomst, vooral der N.-Brabant- sche veeartsen, was niet talrijk. Aangaande do lioofdzaak, waarom deze vergadering was- bijeengeroepen, werd eenparig besloten 't protest der leeraren aan 's R. V. A. S, te Utrecht te handhaven en do afgevaardigde naar de algemeune vergadei ing aldaar (13 Jan. a. s.) gemachtigd bij het hoofdbestuur aan te dringen, dat liet pogingen aanwende bij de liooge ïegeering, om wij.-.iging van het nieuwe reglement der practisebe oefeningen m opera- tieloor te verkrijgen, aangezien dit, de ont wik keling der a. s. veeartsen ten nadeele komt. Het Dciffbl. v. II. zegt lo weten, dat het jongste bericht uit Apeldoorn aan het U. D. omtrent den gezondheidstoestand van Z. M. den Koning niet geheel wij van opti misme is; het blad meent, dat het woord «bevredigend" thans met. in alle opzichten voor don toestand van onzen geëerbiedigde» Vorst kan golden De llaagsche correspondent van de Midd. Ct. schrijft, dat Zr. Ms. aandacht vooral wordt getrokken door du landverhui zing «liet doet don Koning oprecht leed, dat zijn grondgebied niet meer gerekend wordt, do gelegenheid te bieden om al zijnen onder danen, een voldoend beslaan te verzekeren, en bij weusclit, daarin verbetering te brengen. In afwachting daarvan schijnt hij er bijzonder op bedacht te zijn lo doen waarschuwen legen een overhaaste landverhuizing, vooral naar Argentina, waarin hij een bron van teleurstel ling en armoede ziet voor lien, die daarheen hun toevlucht nemen." De heer van Alphen verhaalde in do - jr-v» euu(j Urilllvr-rïïuv aw-Ji:...,,. V.- lijksche Landbouw verslag uit sommige ge meenten verkregen worden. De burgemeester zegt tot den veldwachter: Jansen, het wordt tijd om het landbouw- versldg op te maken. Ja, burgemeester, het zal wol baast tijd daarvoor worden. Hoeveel tijd hebt ge er voor noodig, Jansen Drie weken, burgemeester. Jansen, dat is wat lang; ik ben al wat in verzuim. Kan het niet binnen korter tijd! Neen, burgemeester. Nu, haast je maar wat. Jansen gaat liet verslag samenstellen, waar hij zegt 3 weken voor noodig te hebben. Maar hij maakt het bij den haard, llij gaat met bij do boeren rond om inlichtingen te vragenomdat, als men dergelijke vragen doet, men bij hen onder suspicie staat dat het grondslagen voor nieuwe belastingen geldt. En wanneer nu do veldwachter zelf gemaks halve de statistiek fabriceert, wordt ze in elk geval nog vertrouwbaerder dan wanneer da boeren de bouwstoffen leveren. Zondag avond om 9 uur, hebben zich dieven toegang verschaft in den winkel van selicepsbouwmatericel van M, de B., op het W'aalpiein te Nijmegen, en hebben zich daar op brutale wijze van de toonbanklade, die leeds gealo.en was en deu .sleutel, die in de namjlieid lag, weten moester te maken. De inhoud, ten bedrage van ongeveer f 15 a 16, is door de behendige dieven medegeno men. De ledige toonbanklade zoomede do sieutel zijn in de nabijheid van het huis terug gevonden. Door du politio is een streng onderzoek ingesteld. Voor de meer dan 350 vacante predi- kantsplaatsen bij de Herv. kerk is thans geen enkele oandidaat rueer beroepbaar, terwijl de 26 candidate»', die in dit jaar tot de «Evange liebediening" zijn toegelaten, reeds allen een beroep of toezegging van beroep hebben aan genomen. In de buitengewone algemeene vergade ring van aandeellioudei s in bet Nieuios van L)ay is besloten de vennootschap tot het jaar 1939 te verlengen en eune nieuwe obligatio- leouiiig groot f 225,000 uit te schrijven. Te 's Gravenhage heeft zich een commis sie gevormd, die zich, in nadere vereeniging met een vortegenwoui'diger uit elk der pro vinciën, voorstelt van de katholieke Neder landers vrijwillige bijdragen te vragen tot het stichten van een woning voor de pauselijke internum ia', uur te 's Gravenhage. Voorzitter der commissie is rar. J. G. de Bruijn, pen ningmeester jhr. H. J. F. J. Diert van Melis- sant, secretaris inr. J. G. S. Bevers. De 42jarige vrouw van een meubelma ker te Birmingham is Vrijdagmorgen 11. door haren man vergiftigd, door middel van zekere vloeistof, dio hij bij zijne werkzaamheden gebi uikte. Hij deed daarvan iets in het drankje der zieke en vertrok toen, om na een half uur later terug te keuren. Kort daarna hoofde ine» liet angstgeschreeuw der vrouw een der huren ijlde naar boven, om te zien wat de reden wus van dat geschreeuw, waarna do man do woning uitsnelde, om hulp to halon. llij kwam echter spoedig terug zonder genees heer en vond zijne vrouw reeds dood. Hij schreeuwde om zijn dochtertje, dat intusschcii bad verteld, dat zij haar vader iet in don drank, had zien doen, en toen men wei gerdo, hein bet meisje over te geven, greep hij het drank llfcsclije. dronk het lee», ging naar beneden en zocht een plaatsje op de canapé, waar ook hij spoedig stierf. Overmatig gohrnik van sterken drank schijnt de oorzaak van dezen moord te zijn. Als een bewijs van de slechte promotie hij het wapen der infanterie hier te lande, kan dienen, dat er op dit t-ogunbiik nog acht officieren lo luitenant zijn, dio nu juist 20 jaren geleden do aanstelling tot officier ont vingen. Veiled Mi weck heeft men op een jacht veld onder de genieen'e Nieuwenhoorn een haas met.... twee staarten geschoten. Vainvegd de Hollandsche maatschappij van landbouw zal in den herfst van 1889 te Vlaardingen een tentoonstelling worden gehouden. Do Noderlandsche consul te Buenos- Avres vestigt de aandacht op de groot.© belangstelling, welke zich thans m de Argen- tijnsclie Republiek voor Nederlaiidsch rundvee, openbaart. Volgens de mededeeling van dien ambtenaar zijn in het loopende j iar ongeveer 260 stuks fok- en melkvee ui- Ne'Ierland in da'. Rijk ingevoerd, waarvoor in het algemeen belangrijke prijzen zijn betaald. Ook met den invoer, van Nederland.sche paai de» is in het loopend jaar een aanvang gemaakt. Een vijftal iugevoerde iijtuigpaarden uit Nederland brachten bij veiling van f 2000 2500 per stuk op. rv- AJj«u,j»/*ï»nAcnnnrioixi 4vvan de «.Soer. Courant" meldt, dat de overste*Schniikm in de achtergalerij van zijn woning op Neesoeh bijna door oen vijandelijken kogel is getroffen, en dat twee fuseliers, een Duitseher en een Zwitser, van Lampeneroet zijn gedeserteerd,, naar het gerucht wil met 900 patronen bij zicli. I)it laatste wordt ook in officiéél verslag: vermeld. Aan het «Nieuw Pad. Hblad." wordt over de deserteurs geschreven «Zij bevinden zich thans in Kampong Lain- pisang, niet ver van Paken Badak bij Toekoe- Cemar, die hen wel met open armen zal heb ben ontvangen, want zij brachten 2 beaumont^ geweren en pl, m. 300 patronen mede. Bö»- veudion is een der deserteurs een knap werk man hij was bij de artellerie geplaatst en moet een uitstekende wapensmid zijn. Reeds 3 a 4 dagen voor de vlucht kocht hij te Kota Radja een compleet stel smidsgereedschappen, die hij thans mede naar de Atjehers heelt medegenomen. Deze vlucht werd eerst ontdekt toen de vluchtelingen de waclit waarschuuwden, door op ongeveer 200 passen afstands een schot op de beuling te lossen. Naar ik verneem, moet Toekoo öemar genegen zijn de deser tours aan ons over to leveren, indien liet Gouvernement dit als een onschatbare dienst wil beschouwen. Wat hij daarmede bedoelt, weet ik niet, maar ik hoop in ieder geval, dat hot Gouvernement hem dien onschatbareu dienst; maar niet laat bewijzen. Voor de balie. Rechter. Gij zijt van diefstal beschuldigd. ,;p overigens niet, hoe gy den moed hebt. gehad, uit eene kamer, waar elk oogenblik de eigenaar kon binnentreden, liet gouden horloge te stelen. Beklaagde. Dat leert vanzelf,, mijnheor de rechter; als u een paar jaren bij het vak is, kail u dat ook. Ambtelijke Stijl. Uit een proces-ver baal wegens dierenkwellingen: «De arrestant heeft zoo oubarmhartig op do ezels geslagen, dat ondergeteekende het niet kon uithouden. Een man met een houten been te Ut recht kwam in aanraking met liet wiel eener vigeiante, zoodat dat been geheel verbrijzeld werd. llij ontving van den persoon in het rijtuig eenig gold, om den timmerman te be talen, en werd op een handwagen naar huis' gebracht.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 2