warme worsten-broodjes C. I, M. JANSEN De Onde-ryeteekende Portland-Cement, Zeer Beste Noten Visitekaartjes PETROLEUM De Notaris Van den Bergh Scheurkalenders IN ieuwj aarsbriefkaarten De Notaris Hermsen De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh II U 1 s, Gemengde Berichten Burgerlijke StandT^ Marktberichten "''advertentien™ Op Oudejaars-avond op 1. Januari 1888. J. VERHEUGEN, HUISSCHILDER VERKRIJGBAAR: TE KOOP LED!KA.\TEX mei MATRASSEN'. ZITDAG houden OXTA'ANGEN W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Zakstempels, Datumstempels en verstelbare Stempels. Be Notaris LINSSEN ZWAAR TOPHOUT publiek verkoopen: publiek verkoopen: best Strooisel publiek verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen liet. denkbeeld is aan de hand geJaftn, om het publiek de gelegenheid te geven des Zon dags de brieven op een bepaald unr van het - kantoor te laten afhalen. Die maatregel is op groote plaatsen niet voor eeno goede uitvoe ring v.itbaar en zou allicht lot misbruiken en verhoorde afgifte van brioven aanleiding geven. Op kleinere kantoren echter kan langs dien weg geheel of gedeeltelijk in den dienst van het bestellend personeel worden voorzien, wat ook reeds op onderscheidene plaatsen geschied." Neórlandscli Indië. De Locomotief schrijft d.d. 17 Nov.: l'Iedcn vertrokken van hier met den eersten trein naar de binnenlanden een 120-tal militairen, grootendeels afkoiustij van Atjeh. Daaronder bevonden ziel» ook een 28tal beni-berrilijders, waarvan som migen door vier man in den waggon moesten gedragen worden. Ongeschikt voor alle diens ten, afgekeurd voor het leger, met een ver woest lichaam, worden die arme drommols met een onderstand voor eens van f 60 de dessa ingezonden om daar te vergaan. Van geneeskundige hulpen verpleging geen sprake. Waarom voor den inlnndschen soldaat, die goed heeft gediend, doch dom* de beriberi onbruikbaar wordt, niet in een voor die ziekte meest geschikt klimaat een paar barakken opgericht, waar hij eenige geneeskundige hulp geniet en een bord rijst van landswege ontvangt In plaats van hem met f 00 af te schepen en stil te laten sterven. Voor de kettinggungers wordt nog beter gezorgd, die gaan ten minste naar Buitenzorg, doch den soldaat stopt men, bij wijze van onderstand, een aalmoes in de handen, net even genoeg om zijn begrafenis to bekostigen. I)e Westmoesson wil nog maar niet doorkomon. Treurig is het, vooral in de bin nenlanden, liet gebrek aan water te zien. Padi, indigo, suikerriet, tabak, als dorst naar bet hemelnat. Indien de droogte nog «enigen tijd aanhoudt, ziet het er zoowel voor de bevolking als voor de groote ondernemers ernstig uit. Togen zulke natuurrampen helpt geen ener gie. Toch gaat men onverflauwd voort met te strijden tegen den druk der tyden. Terwijl de bespreking der suikerbelangen slechts ter wille van een nog machtigere dan de sereh, de cholera, is uitgesteld, kwam men de vorige week weder een stap nader tot de verzeke ring der indigo belangen in de Vorstenlanden door een bijeenkomst te Soerakarta van de Svilosclie en Djocjascho landhuurders, met ▼ertcgeuwoordigers van de Samarangscheu «itvoerhahdel. De oprichting van een indigo proefstation was het doel der byeenkomst. Besloten werd, een inteekenlijst te doen rondgaan onder de landverhuizers, terwijl de Semarangsche lian- delshuizen met voorbehoud door enkelen van goedkeuring door de directie in Europa hun kruclitigen steun toezegden. Het plau is cm, het proefstation te vestigen te Melindjon, op een dee! der gronden van de^onderneunug Gajain Piit bij Klatten, administrateur jlir. V.aa der Wijck. »Loc." Voor kiespijnlijdersSedert korten tijd worden twee methodes aanbevolenvolgens dé een kan men kiespijn genezen of doen ver minderen, volgens de andere kan men zich van een slechte kies bevrijden. In het eerste geval neemt men een stuk zink de eene zijde daaraun wordt tegen het vleoseli gehouden. Wanneer men uu met den kant van een stuk zilver den rand van liet zink aanraakt, ont staat daardoor ecu lichte electrische stroom en houdt de pijn op. In het tweede geval neemt men een stuk gomelastiek, boort er een gat in, en steekt het zóu op de tand, dut het 't bovenste gedeelte van den wortel aan raakt. Het gomelastiek trekt steeds aan den wortel en de tand gaat eindelijk los, zonder dat de patient pijn heeft te lijden. De tijd van het diner was voorbij en in de kellncrs van een voornaam hotel rookten in do «couloirs" hun cigarotten na de beslom meringen van den dag. Onder de poort van het hotel verdringen zich talrijke voorbijgan gers voor de kijkkast van een beroemden fotograaf, die. vlak tegenover bet hotel onder het dak zijn atelier had opgeslagen. Onder de menigte der kijklustigen bemerkten de roo- kende kellners al spoedig een paar eerzame buitenlui moeder en doehter die voor de- mooie afbeeldingen één en al bewondering waren. Dut waren bepaald een paar onbedor ven boerenzielen en de snaakSche -Jean", die altyd tot opvroolijking zijner kameraden een aardigheid bij de band heeft, meende in de dames van liet land een geschikt onderwerp voor een kostelijke grap te zien. Hij nadert do twee vrouwen en vraagt of ze al eens bij den fotograaf waren geweest om zich te laten portrotteeron. Het antwoord luidt ontkennend en nu leidt Jean de argeloozon iu een klein nevenvertrek, alwaar hij ze plaatst tegenover den -— telefoon-toestel, terwijl hij hun met het ernstigste gezicht der wereld verzocht ge durende twee minuten zoo vriendelijk mogelijk in 't klankbord te willen kijken. Toen die ope ratic was afgeloopon, leidt Jean iet onschul dige mensehonpaar tot voor de huisdeur ou verwijst ze naar den fotograaf aan de overzij, om aldaar de gereed zijnde portret Ion ie reclamed en. liet was hem inderdaad eon genoegen de dames dit geschenk te mogen aanbieden. Gevleid on onuitputtelijk iu dankbetuigingen verwijderen de eerzame vrouwen zich om aan stonds de vijf verdiepingen naar het atelier op te klauteren. Zoo vriendelijk echter hu i ge zicht stond bij het naai' boven klimmen, zoo verdrietig zagen zij er uit bij hot naar beneden komen men kau zich gemakkelijk voorstel len wat de totograaf had gezegd. Van de kell- neis was, hoe de boerinnen ook keken, onder de höteldeur geen spoor meer te vinden en de portier ja, die wist van het merkwaardige geval niets af. VENRAY Van den 15 tot den 22 Dec. 1888. Geboorten. Anna Maria Lauf. Anna Gertrudis Swinkels. Michael Franciscus Ilubertus Buggems. Huwelijken. Geene. Sterfgevallen. Peter Johannes Poels, 2 dagen. Maria Petronella Smits, ongehuwd oud 27 jaren. Anna Catharina Muijsers, ongehuwd oud 61 jaren. Venray, 24 Dec. Aangevoeld 2400 halve kilo's Boter. Prijs per halve.kik* 56 a 70 ets. Horst28 Dec. Boter per halve kilo 56 a 67 ets. Aangevoei d 19S2 halve kilo's Maastricht 26 Dec. Boter per halve kilo 52 a 56 ets. Eieren per 100 stuks 15.20a 5,4y 25 Dec. Ter veemarkt waren heden aangev. 132 runderen, 65 kalveren en l'J3 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen le qual. 58 a 62 c.. 2e qual. 54 a 56 c., vette kalveren 55 a 60 c., en vette varkens 50 a 52 c., alles per kilo, nuchtere kalveren f 8 a 11 en biggen f3,25 a. 6,00 per stuk. Venloo, 22 Dec. Boter per i/a kg. 49 a 51 ets. Biggen aangevoerd 250 per stuk 9 a 13 If. Bergen26 Dec. Boter per halve kilo 44 a 48 ets. Blatersloijek. 24 Dec. Boter per halve kilo 50 a 60 ets. Well24 Dec. Boter per halve kilo 52 a 57 ets. Aangevoerd 190 halve kilo's. Vierlingsoeeh24 Dec. Boter per halve kilo 62 a 79j cis. Sambeek. 24 Dec. Boter per 1/2 kilo 48 a 77 ets. Deurne, 27 Dec. Boter per halve kilo 54 cent. Aangevoerd 628 halve kilo's. St.Anthonis27 Dec. Boter per 1 jt kg. 48 a 76 ets. Mil, 22 Dec. Boter per halve kilo 01 <i 81 ets. Aangevoerd: 3059 Kilo's. Maandag-morgen waren op Je kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 200 biggen, 40 vette varkens, 10 seliottelin ■n, 4 vette kalveren, 6 nuchtere kalveren De prijzen "Waren; biggen 6. a f 7,00. per stuk vette varkens 24 a 25 ct. de 5 ons, schotte- lmgen 8 a 12 gld. per stuk, vette kalveren 28 a 30 ct. de 5 ons, uucbteren id. It) a f 15 per stuk. 7 .7 Heden overleed onverwacht, 7 tijdig voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden, tot groote droefheid van my, mijne kinderen, be huwdzoon en kleinkinderen, mijne innig geliefde Echtgenoot© Mevrouw L. J. M. VERBUNT, geboren Van Dookkn, in den ouderdom van bijna 73 jaron. J. J. VERBUNT. Bo x meer 27 December 1888. SBËS@W38&S&& assssts van 6-9 uur zijn te bekomen, zookng de voorraad strekt, 15 ij hostelling: worden deze op liet verlangde uur WARM aan huis bezorgd door J. J. H. VERHEUGEN. Ter waards vaa 4Q GULDEN verdeeld in 20 Prijzen en eene Premie voor 't laatste nummer dat uitkomt-, bij waar van af heden loten te bekomen zijn aan 25 Cent hot Lot. Horlogemaker, Venraai. Ileeft de eer zijne geachte begunstigers te verwittigen, aangezien er zoo vele slechte NICK EL-REMON TOl R-HORLOGIËN in omloop gebracht worden, hij rijkelijk voorzien is van eene fijne collectie heeren en dames gouden cnacüvoren CILINDER- HO RLOGI EN aan buitengewoon Inge prijzen alsook extra goed loopende REGULATEURS en zeer beste WEKKERS en huis, kamer en keuken KLOKKEN aan veel verminderde prijzen met ti&'oc jaar garantie. heeft de eer, de ingezetenen van VENRAAI en OMSTREKEN te berichten, dat hij zich alhier als gevestigd heeftMinzaamst in ieders gunst aanbevelende G. POUWELS, Langstraat. BESTE f6.25, t:r,.a_s en gips aan concurreerende prijzen. Gr. DIJKS, Holthees. te bekomen %bij II. BOOM, HeideVenraai: IJzeren Kinder- Te bevingen bij Mevr. do wed. C-. SMITZ, te Venraai. uiorilfit iltljss, ipMilij cn antiloop afjclwtnl. W. v. d- MÜNCKHOF-SASSEN, Venray. jgyTijdige Hulp, dnbbele HnlpQl Dat kunnen zij allen getuigen die door liot ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamon. Doze waarheid wordt algemeen orkond. In het ge- „DE VRIEND DER ZIEKE»" dat in goon enkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderdo nuttige wenken hoe in do meeste ongesteldheden eu ziekten te hau- dolen ia. Dit book wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden dio hot per briefkaart in Richters Boekhandel to -"CSE* Rotterdam aanvragen. Daar er van verschillende zijden in plnata van PRIMA AMERIKAANSCUE EKuh»5- 8<die Bteteotetim voor Aiuerüianii- seéte verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door »t j slechts PRIMA AMERIKAPSCKE PETROLEUM wordt verkocht, die wol is waai iets duurder, doch in liet gebruik veel voordeel iger i* dan Russische; de prijzen, zoowel per vat als per liter zijn steeds uiterst concurrecrénd. V. FONCK. zal op Vrijdag don 4 Januari 18S9, van 's morgens 10 tot 12 uur ton huize van Martians Klar-ssens te Venraai, ten einde vervallen kooppenningen te ont vangen. tanaf 25 Cent, alsmede eene schoone collectie Vcr.rzz.. 37 In den Boekhandel van \V. v. d. Munck- hok-Sassen to Venraai ligt ter inzage uïïdeFabriekvsn •^N.TEÏÏlfiODE 3eendacht AMSTERDAM. Dezelve bevat oene ruime keuze van model len voor Handelspapier, Ktiquetten, Winkel- zakken, Li 1111 en merken en van Initialen en Monogrammen. Voorts worden geleverd Kteinpeldoozon en kussens, vetvrije inkt in verschillende kleuren. te Venray, zal ten verzoeke van den EdolAchtbaren Ilocr Philip Esser, Burgemeester te Venray, op Donderdag 10 January 1889, 's morgens ten 10 ure, publiek verkoopen: 30 Slagen liggende afgekapt nabij de Pachthoeve «het nieuwe Iluis" te Ven ray. Vergadering ter plaatse aan no. 1. te Vierlingsbeek zal op Maandag den 31 Dec. 188S, des voorrniddags 10 ure, op verzoek van den WelEd. Heer Albert van den Boo- aart, van Well, in het Slerrenbosch aan den grintweg van Maashees naar Venray, publiek verkoopen*. 130 slagen boonstaken, latten, rekken, tuinsel, bloemslokken en brandhout; benevens 200 slagen strooisel. Men zal beginnen met het strooisel hij No. 1 aan den grintweg. zal op Maandag der. 31 December 1888, des namiddags 2 ure le Venraai, op verzoek van den Wel Edelen Heer Frans van den Boogaart, 75 Slagen 40jarig strooisel, liggende aan de Meerlosche grens in afgekapte bosschen, aan den dijk van Oirlo naar Meerlo en aan den dt.jk van Oostrum naar Meerlo. Vergadering ami no. 1 aan den dijk van Oostrum. zal op Donderdag don 3 Januari 1889. op verzoek van den WelEd. Heer Laurens Ber den, oud-Rijksontvanger te Boxmeer, publiek verkoopen: A des namiddags I uur te llorst bij Mathijs Vervourt op Bonuishof. 17 slagen strooiselen 20 dito hout, gelegen achter het Meidcrsloschc veld aan deu loopgraaf in de Lottumsche heide. 21 des namiddags 3 uur ic Lottuin ten huize van den Heer Antoon Bos. 15 slagen strooisel; en 15 dito hout. dienstig voor spurriestaken en rekliout. liggende in Pauneschopsbusch aan het Lot- tunmiei broek. 15 slagen stiooisol:- en 15 "dito brandhout, gelegen aan den Homberg nabij hef Lot- tummerbroek. 14 slagen strooisel in den Vonkelsclien hoscli aan den weg van Broekhuysen naar Horst. Alles vooraf te bezien. zal op Dinsdag den 8 Januari 1889, des nam. 3 ure te Grubbenvorst ten huize van Gerard Truijen. op Dennenoord, op verzoek van Me juffrouwen Cecile Custers 011 Carolina Ro» e- veur van Venion, 50 Slagen liggende te Grubbenvorst aan Dounonoord in de Gallei en to Horst aan Reuelsbcrg. Alles vooraf te bezichtigen. zal op verzoek van dun lieer Jos. Stecgh, A Op Woensdag 9 Januari 1889, nam. 2 uur te Blitterswijck, ten huize van deu lieer wethouder Schraven. 20 slagen tophout en schalen in het bosch afkomstig van de Gemeente. Denzelfden dag 4 uur ten huize van Mart. Gisbert de Swnrt te Swolgen. 50 slagen tophout eu schalen in het bosch van do Swart, Math. Wijnhoven en Arn. Wijnhoven, gelegen in de Swolgenscho berg. Alles vooraf to gaan zien. It Op Donderdag 10 Januari 1889, om 2 uur ten huize van Renier Muben, stations koffiehuis te GrubbenvorstLottum. 80 slagen tophout en schalen'in het bosch van den Heer L. Berden, gelegen bij het station, en in de bosschen van Ketels, op don lleiklef, van de wed. Schraven, op het Rou- vclt, en van Willem Saudeis, gelegen aan den Gekkengraaf aan den Sovcnumschon dijk. Verder eenigo slagen bost kachelhout, gelegen nabij het station. Alles vooraf te bezichtigen. te Horst, zal aldaar, in het Hótel Houbon, op Maandag den 21 Januari 1889, des namiddags 4 ure. ten verzoeke van het KdelAchtbaar Gemeente Bestuur van Horst, behouden» goed keuring van 11.11. Gedep. Staten, Cijca300 hectaren graauwc veen, allergun stigst gelegen in de gemeente Horst, langs do ijn van deu Staatsspoorweg Venlo Rotter dam, in de omuiddelijke nabijheid van de Ilalte Helcnaveen. Dezo veen is uitmuntend geschikt voor do fabricatie van turfstroniscl, cn grenst aan do Peel van de gemeenten Venray en Deurue. Te veilen in perceelen, kleine Massa's en groot e Massa. Nadele Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris. zal np Maandag den 28 Jauuat i 1889. des namiddags 5 ure te Venraai ter plaatse Mor- gelo, ten huize van G. Bal tussen, op verzoek van Jan Melis aldaar, Gemeente Venray, le koop. Ken goed doortimmerd stal, schuur, erf cn smederij gelegen te M«*r- selo kadastraal bekend sectie li no. 2209. 2210 cn 2211, samen groot 11 areu 55 cen tiaren. 2o koop. K.-n perceel hooiland in '1 Vlak water sectic li 110. 919, gumt -11 «ren 60 centiaren, grenzende do lleerou F. van den Boogaart. 1'. Lutters cn P.J.Janssen. 3e koop. Ken perceel weiland in do Mer- bclosclie pas sectio 1» no. 2027. groot 17 uren, grenzende Ger. Wisman», Joh. Daniël* en M. van de Voi le. Dadelyk te aanvaarden. Zegt 't voort.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3