mamrj hue» zm iter en Regenmantels J. M. GANJELS. ZIJDEN MANUFACTUREN Heeren en Dames Modeartikelen P. J. SCHELLEN SS& P. M. Sanders, Wed. H. J. SLITS atas, tuasaiau,, eam?ai,ai VICTOR FONCK KEIZEE VAN BEN BEUG!, Venloo, Venlooj Opruiming van Resten HERFST- EB WINTERSTOFFEN H. iyy nis s Kleermaker te Horst I MAGAZIJN TAN MANUFACTUREN Handel iiy Lijnmeel, Katholieke Illustratie in Lakens, buxkings, en nieuwigheden. Gemaakte Ijeederen. Alle soorten van Koper- en Blikslager Handel in Petroleum en Ijzerwaren. Wegens o\ rerbreiiging' mijner zaak nj|l(et lmis vroeger bewoond door den heer Tn. Beet, Vlceschstiimt, zullen vanaf b|deh eene gfitole partij tot spotprijzen a comptant verkocht worden. Fransche Duitsche en Engelsche Stoffen, M. VERRIET J»J Koloniale Waren. iedereen z .a- x-i f lenc Groote Sorteering ivlaasstluat Hoek Parade. LijnkocK^-Roggc, ex ufliuttemeel. drie gulden zestig cents per jaar lectuur GRAVURES 23im mmm Paterstraat Hofstraat VENRAAI üagaiyn van Manufacturen Heeren en Dames-Modeartikelen. ■Vilten- Ifeeren- en JCin dorlibedjes. heeft steeds in ruime keuze, leste kwaliteit en lage prijzen voorhanden: ARTIKELEN VOOR HET BOUWVAK, ALS: YENLOO. PHAFF NAAIMACHINES. L. HARTENS Naaimachines en bijbehoorende onderdeelen. Heeren en Damcsmodearlikclcn. Handel inJ Lijnkoeken Koopman in Boter en Eieren. Magazijn van witte en zwarte klompen en Steenen Polten. -~g. tynderz" >éloVv GEZOND»®» VOOR -- LEVER, MAA?,N>ER s=-ir-- Zy geven Uracht en i «der nan vc^- v -n eiken ouderdom. JD E e„ Etterbmlen. ZU „U-rroTIEID enROESf- NCHITIS;VEEKOTJDiiiiteiten heeft gcjcne van 'vneeSenvoUen^enJidesn^'getrokkenc„ stijve Gewnchten. v mededinger, en genees lOWAV's Etalilissement, AUlV NEW 0~RD STREET LONDHN, 78' voorheen renende Borsten, ver onderde Wonden. ie een on venesing van KUergeswollen vay Jicht» Rhumaüek, en nnverge- i OXFORD STREET. -i UA '?R. IJl oil *As. .94.b jfoueele wercldT «■j- «.oopers gelieven hetEtiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien tu' 533. Oxford street, er niet staat, zoo is het bedrog. YENLOO Station Venr/jai-Oostrum. Grut *F!i KY "os* gfifemaa Geliccl uw huisgezin kan er van profiteeren als gij u abonneert op de Men ontvangt voor wekelijks een schat van aangename mot vele keurige waarin OUD EN JONG een leerzame, nuttige en aangename afleiding kan vinden en dat voor een geringe uitgaaf van per week of EEN CENT PER DAG. SPECIALITEIT i STEEDS VOORRADIG, Nieuw ontvangen eene groote party é<-.1 Alle a 11 nu facturen aan zeer lage prijzen met 5 pCf. klrting a contant. Groote voorraad van Bedve©ren, ED'ans, Ü»j>»k en gemhakle Bedden. "VETST ZR„A.-A_I Allerlei soort Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk, Lampen en Lampendeèlen, Geweren, Revolvers, Patronen, Buskruid, Schoenmakers-artikelen, Galanteriën, enz, Volledige Timmerliii-^creedseliappen. Sloten, Draadnagels, Anker-rosetten, Ge hengen, Dakramen- Verder verkrijgbaar allerlei soorten niet voorhanden zijnde goederen, als: Gegoten dakgoten, Ventilatie-roosters, Ventilators, Gegoten ijzeren-, geëmailleerde- en aarden Rrivaat-trechters en Urinoirs. Gegoten ijzeren- en JEngelsch-aarden Buizenen hulpstukken voor waterleidingen, privaten en schoorsteenen. Gegoten ijzeren geëmailleerde Spoel- steenen mot en zonder reukafsl u iters en verscliillcnde andere artikelen voor het bouwvak. VERVAARDIGT Alle voorkomende Koper-, Zink- en Blikwerkeri, zooals Pompen, Goten en ander Dakwerk, Kenkengerief, Kerkewerk enz. Beveelt zich mede aan tot het VERZILVEREN van allerhande Koperartikelen en het herstellen en schoonmaken van Zilverwerken. Reparation van allerlei soorten worden spoedig bezorgd. Volkomens toerusting tst het slaan van N crton-Fcmpen in den kectstinageUjken tijd Yleeschstraat V E N L O O. r iè i ills Nieuwste 11itvindingen W BILLIJKE PRIJZEN. 4 WEKEN PROEFTIJD, ^ote Markt. TH. BEEL. Groote Markt. spoor. T>- u> Kleermaker V E A Et A A El Scheolmt raat van I1«S in voorraad zijnde stoffen, aan buitengenoon lage prijzen. Nieuw ontvangen eene uitgezochte collectie van de fijnste kwaliteit on nieuwste kleuren, welke tevens voor uiterst lagen prijs van de hand gedaan worden. Beveelt zich minzaam aan tot het leveren van GEMAAKTE KLEEDEREN, als: Overjassen en mantelsvan af f 12.tot 46- Geheel© Pakken 14.- ,j8< Broeken- 4.50 13 Kinderpakjes2.— u._ Voorts Werkbroeken, Jassen, vesten, onderbroeken en borstrokken, in alle soorten en prijzenOverhemden, kragen, manchetten, era vatten en strikken, in de nieuwste kleuren: benevens allerlei soorten van Kleermakersfournituren aan uiterst lage prijzen. Zij die zich nu eene soliede. prachtige en tevens buitengewoon goedkoope Naaimachine willen aanschaffen, wenden zich tot L. MARTENS, alwaar zij van eene goede bedicniii" verzekerd kunnen zijn. Langstraat. Venraai, Ontvangen eeiie prachtige sorteering als Fransche EngelgAie en Duitsche BUXK LONT Gr S, laken, Eskimo. Floconé, Ratiné, Diagonaal. Fransche Merinos, zwarte on gekleurde zijde, klecdjesstoffen, baai, pile, manchester, bever tin, dimet, flanel, w;t en blauw linnen, wollen doeken, onderbroeken, borstrokken,, jachtvesten, kanten en mutsen, bloemen, zijden linten, overhemden, kragen, manchet ten, Zijden franjes, cravat.es, strikken, handschoenen, rusches. enz, HAN DHL IN STEENKOLEN, Koloniale waréC SPEK E^XTEÏ1. Alles aan zeër'-A^Zdeelige piljzen. t e V efn raai. en verdere n oedersoortcn* ILL.EEDER-NIAGEVZIJN Een groote voorraad Winterjassen. Overjassen, Paletots, joepen, Demisaisons, Buxkin- Broeken, Vesten en Jassen, Laken Jassen, Broeken en Vesten, Bevertin Joepen, Broeken en Vesten, Pilo Broeken en Jassen, Onderbroeken en Borstrokken voor mannen en vrouwen. Alles solied afgewerkt, terwijl naar verkiezing het gekozene aangénjetcn cn aan huis bezorgd wordt. Vaste prijzen met 2 percent kortipg a contant. Vilten Heeren- en Kinderhoedjes. Zijden- Laken- en lederen Petten. ft O O 0 T3 0 O O O o 0 a 0 O O Flokkené, Ratiné. Eskimo, Diagonaal, Buxkin, Laken, Fransche Merinos, Baai, Pilo, Dimet. Bevertin, Manchester, Ruwe Katoen. Wit en Blauw Linnen, Wollen Doeken, Zijden en andere Dassen, Zijden Linten, Mutsen, Kant, Bloemen en honderde artikelen moer tot hot vak behoorende. Handel in Amerikaansch en inlandsch Spek en Vet. Alles wordt aan uiterst lagen prijs verkocht.

Peel en Maas | 1884 | | pagina 4