FINALE UITVERKOOP s Bouwhoeve f 100.000 hebben? DRAGENDE MALEN JONGE PAARDEN Bekendmaking. STAD MAASTRICHT. Versche droge Gist Magazijn van Manufat "tforen J. I. B0ÏÏBSLN Jaarmarkt te Venraai 1: Paarden, Hoornvee, Varkens, Schapen 0RIGINEELE SINGER IIAAfflTCMES" Stoom-Wolspinnerij VI la p fl'k ^WERELDTAAL GEMAAKTE KLEEDEREN S k Venloosche Almanak?? Groote Jaarmarkt Wersch WITBROOD wegens overgave der affaire, van alle voorradige m A N U F A C T U R f{ N den eersten en hoogsten!prijk P. A. Boers oaksisciie Kanarievogels L. DE VRIES WflSCHPOEDEB. Jacht-Artikelen. M. Van Dijk, Wie wil Wie wil een oprechte Ek mm Paarden en Hoornvee Bij G. Van Ter VELDEN B ij G. MAAS, Gasthuisstraat. BLIND SPIEGEL VkvtfLoo. GROOTE- en KLEINE LAMApOEKEN. en Landbouwvoortbrengsplep, op Woensdag 19 NoVeml|ey, 1B84. AMSTERDAM 1 en Weverij ItbvuizenT^teenkolen AARDEN /1JIZEN Dc ondergeteekende Aw ik '7AJ Nootkolen, De ondergeteekendo be last zich met de verzending en terugzending van W O B, bestemd ter verwerking op de Stoom- Wolspinnerij te HORST, Zonder verhooging van prijs. Venraai, Overbrock Vit de lmnd te huren EENE groot 6 hectaren 82 aren om Paschen 1885 te aanvaarden. Te bevragen bij den eigenaar 1 MATHIJS «FLEURKENS op den Boshuizen onder Venraai. Het eerste artikel is eiken dag niet verkrijgbaar, doch een Venlooschen Almanak voor 1885 wordt u aan huis aangeboden, voor slechts 5 cents, door Haast je daarom maar niet te zeer! VERKOOPING van ■«cxxy» De Notaris Van den Bergli te Dorst, zal op Vrijdag den 14 November 18S4, 's more .-grens 10-ure,": Jhuize van' den heer Tos. Steegh. te Horst aan bet station, op verzoek van Lambertus Janssen, veekoopman te Wijchen, VERKOOPEN: 25 dragende raaien, en 4 nnderhalfjarige veulens. Zegt 'l voort. Ten Kantore van den Nota ris VAN I)EN BERGH te Hgrst, zijn grooto en kleine Kapitalen'op eerste hypotheek verkrijgbaar. op Dinsdag 11 November 1884. met uitlovingvan de volgende pcemiün 15 premiên ieder van 15 frs. voor Paarden; 15 10 Hoornvee. lïnkko»* l*a<crsii«ant, alle dagen te bekomen a 35 oeiit per 12 Kilo. wordt alle morgens aan huis bezorgd, indien het"s avonds van te voren besteld is. Station VENRAAI OOSTRUM zijn 4e bekomen Roode en blauwe Dakpannen, in groot en gewoon formaat. Roode en blauwe Plavuizen. BESTE N'OOTJ ESK0LEN en KALK, aan concureerendo pry zon tegen complanle betaling aan fabrieksprijzen in lager Lakens, Buxkings, 'Moskcncas Rat inde en Floconnés. Flanellen en Baaien, hl soorten. Effen en fantasie kleederstoffen Winter en Zomer mantelstoffen. Zwarte en gekleurde 'TMbets. Zwarte en gekleurde fmcee/en. Zwarte lyonsche zijde en satins. Witte en gekleurde katoenen, catonetten en voering stoffen. Zakdoeken in soorten, witte en gekleurde. Cachemire,- barège- .pn zijden doeken. Jutte-, neteIdoeken^tullff|fon/ynen, groot en klein. ji jj-" Meubelsitsen en Cretonnes. Witte en gele damasten. -*■ Heel en half linnen, grafmnen. Waienoien, kepers en A iwrsfoorten. Pellen en damasten t<& ^deV", handdoeken en oógjesgocd. Witte rokken. Bazins, moltons, p 'gué. ;n alles wat tot het wit vak behoort Pluche-, laken-, jutt - er innen tafelhleeden. Wollen dekens. Katoenen, gestikte en piet spreien. Matrassen, bcdlijke)i en ddebont Zijden en wollen fichus, iissen, éeharpen. Wollen, katoenen eri ge-derde handschoenen. Spaansche-, linnen en garneersels. VERDER EENE GROOTE PARTIJ en zijden kanten, festons ÏÏUÖT Zondags zal het Magazijn gesloten zijn. "ïQï - fj— voor bestaat tot het f Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gflrgé *®'l. die thans hetaan brengen on rcrzeiidcn Van ven per ^peoi^n^^jj|90-Xijmcgen. ontvingen op de Wereldtentoonstelling te Zooals op alle'tot dusverre gehouden Wereldtentoonstellingen te Parijs, „Weetvpn, Philadelphia,' waar aan de Origiiiee'e Singer Naaimachines eveneons de Hoogste onders^hpi- dingeii ten jlcel vielen, -is ook thans weder hunne groote ^voortreffelijkheid op de schitterendste wijze erkend. Machines op proef en gratis onderricht vóór dat men behoeft te feoopen. Wekelijksche afbetaling van f 1 ef hooge korting voor contante betaling. dc|»ot l« Horst bij don lieer W. Thomca-floubcn. VOOR DE WINTERAVONDEN Tentoonstelllngspel 15 ct. Panopticumspel 15 ct. Skatingringspel 15 ct. Spel der Reis om de Wereld 15 ct. Deze vier prachtig gekleurde spelen welke vroeger 25 cents per stuk kostten, zijn thans te samen verkrijgbaar voor 6 O CEiïTTS bij J. van der Marck. Dc ondergeteekende, bericht aan TJeeren Winkeliers cn Particulieren, dat zijne in werking is. Hij beveelt zich minzaamst aan tot het spinnen van Wol tot brei- en weef- garens en het fabriceeren van stoffen in den kortst mogelijken tijd en beneden alle concur rentie. Bij deZë ligt in/.ijn magazijn voorhan den allerhande linnen katoenen en wollen manufacturen. Door voordeclige euvproinpte bediening, zal hij het vertrouwen, »em reeds zoo vele jaren geschonken, meer en meer trachten waardig te worden. Hoogachtend, Horst, Octab<$' 18S-Ï Sfafion Ycnraai-Ooslriini zijn te bekomen bcslc i' je cn ldiiiwc dakpannen ^5>rdfede» tweede soort, en coneureerfende prijzen Besto half zachte LijnUkoek aan 1' 11.00 per honderd kilo. Lijnnicol a f 12.Ipcr honderd kilo. Vogelliefhebbers Eerste kwaliteit te koop. PHjs r a.5„ f 3.50 dat is "Woordenboek" fi:iQ Voorhanden bij alle Boekhadnelaren en bij den Uitgever JOII. YKEMA, 's Hage. Te Venraai bij J. VAN I)ER MARCK. KIjEEDERMACTAZIJN. Yenloo. Lomslraal n° 16.- Ontvangen voor het Wincersei8oen„ 'J p eeoe groote sorteenng- - Wintcrpaletots en Overjassen vanaf/2I,50 0 Buxkinsche Broeken vanaf f*t. 50 Vesten vanaff 1,20 Eene partij Manchester en be- 'g vertine Werkbroeken vanaf f «.OO B Tevens eene groote hoeveelheid don- 1 ker blauwe militair mantels, dienende 5 voor Ambtenaren en Voerlieden. L. DE VRIES. maakt aan het getierde publiek van Venraai en omstreken bekend, dat bij hem verkrijg baar is, alle soorten van Laken, Buxkin, Manchester, Baai, Pilo, enz. enz., zoomede van af f 0.50 Tl.50 - - 1.45 =r o :f:lH als: Jassen Wollen Broeken Vesten Manchester Broeken, Pilo Broeken Vesten - - 0.05 alles van goede kwaliteit en solied afgewerkt. Pesverkiez.ende wordt ook ten spoedigste op maat geleverd. De niet bij hem gekochte joederen, worden door hem zoo als vroeger even bereidwillig ter bewerking aangenomen. VENRAAI, PATERSTRAAT. Bij J. CAMPS Ie Oostrum VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen k f 18.00 2e soort f 15.50 3e soort f 9 00 roode pannen f 16.00 plavuizen f 32.00 beste steenkolen k 58 ets. per mud aan huis Te Oostrum 53 cents per mud. Bij groote partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. Mager gewassene le kwal. 95 cent per mud. lederen dag verkrijgbaar Beste Ivluitkallc en best BijnmeeL Eens in gebruik aDijd in.gebruik. Amerikaansch Ter besparing van Zeep en Soda. om het linnen te wasschcn en bieoken zonder hetzelve te verslijten, wordt door het groote gemak en "bezuiniging, hierdoor verkregen, bijzonder aanbevolen. I*rijs per paLjc 8 cenls. Verkrijgbaar voor Venraai by F. Vond;. Te Vierlingsbeek bij A. VOS-SET.JLERS. 1ste soort Jachlkruiil, I.otiuohoux). Centrale Hulzen. Proppen cn ha^d in alle soorten. Puike waar. 7.cer lage prijzen. V, Fonck S Kï O

Peel en Maas | 1884 | | pagina 3