W. IENSSEN aa mm aowmaaa België Frankrijk Duitschland En land ar Spaiie Ruslat Amer Gemengde Berichten Ingezonden Stukken Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN De Ondei-geteekcnde KAPLAARZEN, Gewast leeren Laarzen /•Wstricht wordt gemeld: \t.iL, f -jtlmdótv-oek in zake den moord op don .gelukkigen Ernst Caron te Sittard. is nog in vollen .gang. doch vordert langzaam. I)e verdachte O. blijft halstarrig alle schuld ont kennen, hoewel verschillende omstandigheden tegen hem getuigen, //ij kan o. a. zijn «alibi" op den noodlottigen avond niet bewijzen, noch de herkomst van de portefeuille, die bij hem gezien is. Intnsschcn is nog niets tot klaarheid ge bracht, zoodat het onderzoek nog wel eenigen tijd kan vooortduren. Te Maastricht heoft zich eenc vereeni- ging gevormd voor het aanleeren der Volapük spraak. Aan de volgende gemeenten in Limburg is wegens uitgaven voor het lager onderwijs, rijkssubsidie verleend, als: Baaksem f 400. /feel en Panheel f 150, Lirr.bricht f 400, Stein f 1O0, en aan N'ienwstad eene buitenge wone subsidie van f 1073. Te Maastricht loopt het gerucht, dat een gedeelte van het aldaar in garnizoen liggende 2e rog. infanterie, met 1 Mei naar Nijmegen zal worden uv«*-gebraclvt. Men meldt het overlijden van den hoer Damoiseaux, oud-lid van den gemeenteraad te Sittard, in den ouderdom van 73 jaren. De overledene was aldaar zeer bemind. Z. D. H. Mgr.. A. Godschalk, bisschop vam 's Bosch, heeft benoemdtot president van het Bisschoppelijk Seminarie te Haar-en, den hoog eerw. heer A. J. F. Mutsaers, kanunnik van bet. Kathedraal Kapittel en professor in ge meld Seminarie; in diens plaats tot professor den zeereerw. heer F. A. L. Bronsgeest; tot kapelaan te Oirschot,. den eerw.. lieer J, B. Mommersteeg-, tot Kapelaan te Valkenswaard, den eerw. heer J. C. A. Matnijson en tot as sistent te Milheze, den eerw. heer A. J. L„ Van Gils, de twee laat sten priesters van het Seminarie. Twee bekende vechtershazen te Eindho ven, die Zondagavond jl. hot gelaat van een vreemdeling vreeselijk door raessnedeu mis handeld hebben, zijn gevankelijk naar 's Bosch overgebracht, Door de Maatschappij tot Exploitatie der Staatspoorwcgeu is eene gratificatie toege kend aan den machinist 2e ld. J. F. B. Waij- •ers voor het opmerken van een verkeerden wisselstand te Boksmeer en het daarbij nemen van gepaste maatregelen tot voorkoming van gevaar. Te Vessem is Zaterdag jl. de woning met stal en schuur (afgebrand van den landbouwer r .^Olieslager. Alpju net 3 gerecl. Niêis was verzekerd/ i» Een meisje uit Stratum, dienstbaar te Antwerpen, zond voor ruim drie weken een koffer met lijfgoed aan hare betrekkingen. Zij liet daarbij een brief volgen, met liet bericht dat zij nog epne som van fr. 500 hare spaar penningen had te halen, waarna zij onmidde- lijk te Stratum zou terugkeeren. Ondanks alle nasporingen heeft men sedert dien tijd niets meer van haai* vernomen. Onder de zinspreuk «Wij blijven" hebben ^en twintigtal personen te Heusden zich ver- eenigd om tweemaal's weeks in de Korenbeurs aldaar eene bijeenkomst te houden, bij welke gelegenheid niet anders dan uit lange pijpen mag gerookt worden. Een karrevoerder uit Tilburg, op den weg naar Breda rijdende, werd door iemand -aangesproken, die om een plaatsje op de kar •verzocht. Niets kwaads vermoedende stond de man dit ver2oek toe, doch juist toen de land- doopcr op de kar wilde klimmen, sprong er •een knoop van zyn jas. waardoor een revolver en een dolk zichtbaar Irtsrden, die den karre man een rilling door de leden joeg. Hij her stelde zich ecliter dadelijk, pakte den vreem deling bij den kraag en gaf hem eene dracht slagen, zoodat de verdachte van den wagen rolde en in het zand terecht kwam, yfè politic is den aanrander nog niet op het spoor. De boterprijzen zijn in Golderland, Overijssel, Friesland en Drenthe weder da lende. De prijzen zijn sedert het begin der vorige maand f 3 a f 5 per 1/8 ton gedaald en men verwacht, door den zeer grootet» aanvoer, nog lagere prijzen. In des nacht van Donderdag op Vrydag jl. is uit eene weide onder Weurt, nabij Nij megen, bij den steenbakker I. Courts, eene zwartbonte koe gestolen en over de grenzen vervoerd. Do dief werd te Kranenburg door Pruisische grensbeambten aangehouden en be vindt zich thans in de gevangenis te Kleef, in afwachting zijner uitlevering, welke door do justitie is aangevraagd. Hij is genaamd Wil lem den Hoogewoud, 42 jaar, koopman in fruit, wonende te Nijmegen. Reeds rroeger maakte hij kennis met dc justitie. Dc «StaaD-Courant" bevat een Kon. besluit, waarbij bepaald wordt, dat de buiten gewone vergadering der Staten Generaal zal worden gehouden in eene vereenigde zitting der beide Kamers, op Maandag 17 November *8 namiddags 1 uur. Men schrijft uit Nijmegen De iXwlust duurt hier nog mworflauwd voort. Als' u wjjs hiervan kan diepen, dat op dit oogenblik in te nieuwe stadf éen 40-tal grootere of kleineib hecrenhuizeb, villa's en andere gebouwen in aanbouw zijn, terwijl den bouw van nog eeni- ge andere huizen wordt voorgenomen. Ook in de oude stad staat men niet stil, zoodat aldaar thans ettelijke nieuwe gebouwen in plaats van oude worden opgetrokken, terwijl er boven dien een nieuwe kolossale kerk ve.'-rijst, welke een monumentaal gebouw belooft te worden. Een inwoner uit Eetlien onttving Maan dag op de paardenmarkt te Hcdel een slag van een paard tegen het hoofd, waardoor hij in zorgclijkcn toestand verkeert. Woensdag morgen liep een troep schapen op de spoorweglijn XieuweschansLeeuwar den, juist toen een trein aankwam, met hetge- volg dat 7 der dieren gedood werden. Hoe gevaarlijk het is aan koeien onge sneden knollen tot voedsel te geven, Dalen (prov. Drenthe wederom geb^.kev. Bij eene koe van et i landbouwer aldaar, die zich aan dat -"ïoedsel ir' goed doo/,* 'bleef een knol in den s«'Adam stel-.", welke niet verwijderd kon worden, ^óodat liet dier, een der schoonste e-.eniphron vai 'ca eigenaar, moest worden afge ui.'v.it. P den stal van den veehouder G. Berg te S. iedam doet zich onder het rundvee, ten gotahi'van (57 stuks, een geval van longziekte voor, De helft dier beesten moet dientenge volge worden afgemaakt. Te Wageningen stierven bij een landbouwer binnen weinige dagen vijf kalveren aan longwormziekte. Naar aanleiding daarvan wordt den landbouwers op- het hart gedrukt, om het vee toch vooral niet te lang op de uiterwaarden te laten en het vooral 's nachts op stal te brengen. Te Groningen hebben zich ongeveer 300 werklieden, die geen werk hebben, in optocht naar den burgemeester hegeven om hun nood to klagcu. Sommigen vroegen brood en dreig-, den het zich andors te zullen verschaffen. De burgemeester gedroeg^fcich zeer kalm, maande hen aan bedaard te blijven en beloofde zijn best te zullen doen om hun wei-k en daardoor brood te verschaffen, waarop de meiiigti:/.eer rü«c naar huis trok. De machinist van een papierfabriek te Oude Pekela is ongelukkig zoodanig met de machine in aanraking gekomen, dat hij on middellijk dood was. Hy laat zes kinderen onverzorgd achter. Te Amsterdam is een heer in een café plotseling doodgebleven onder het drinken van een tas koffie. ir.® teT>.xTiwBrueti' neertrëéh koffiohuishonder uit Witmarsum veroordeeld tot f 25 boete, weg<yis het tappen van bittertjes zonder «vergunning". Beklaagde beweerde de bittertjes voor niets te hebben geschonken; maar de getuigen, de onder hun bittertje aan getroffen personen, verklaarden, ze wel dege lijk gecommandeerd en betaald te hebben. Zondag-avond omstreeks half negen kwam een welgekleed heer bij een horlogemaker in do Sint Janstraat en vroeg twee horloges te zien. Nauwelijks had hij ze in handen of hij verliet den winkel, uit alle macht roepende «houd den dief'. Men vc-volgde hem maar kon licra niet inhalen, en hij was spoedig zijn vervolgers outloopen. Do politie heeft den brutalen dief nog niet gevat. Uit het verslag der Ned. Posterijen over 1883 blijkt, dat wegens gebrekkige adressee ringen 32916 brieven niet konden bezorgd worden. Bij de laatst gehouden verkieziugen voor de Tweede Kamer werdeu op de kandidaten der liberalen uitgebracht 40,857 steramen en op de anti-liberalen 47,586 En toch behouden de liberalen voorloopig nog de meerderheid in de Kamer Naar men meldt, zoude gezondheidstoestand van den Koning van België, tengevolge de jongste politieke gebeurtenissen zeer geschokt zijn. Hoewel dit zeer waarschijnlijk kon zijn, wordt echter nader getneld, dat dit bericht ge heel uit de lucht gegrepen is. Een jong paartje te Antwerpen heeft zijn huwelijksverbintenis zoo krachtig met heil dronken ingezegend, dat alle bruilofstgastcu eindigden met elkander de glazen naar het hoofd te werpen. Do jonggehuwde vrouw heeft een bierkruik op het hoofd van haar echtge noot stuk geslagen en is naar de gevangenis vervoerd, waar zij den nacht heeft doorge bracht. kende men niemand, ifgejpgen huis door roo- tYedor snelde naar de inzend vertrek. Intusschen geweer opn'&puw en toen leur kwam lost'/ hij weder [en* die nu den Heer Dela- flen. knecht, dinaar men vtjrvoïgi n g.s wa a n z in 1 eed andere bedienden en in dc verwan Men meende, dat l| vers overvallen deur van het aang; *.adde Antoine meester bij twceW/.otcn palmldoodelijk t Daaop sc'aontjjj thans wrmoedjv ua zicliV.elfen d,()j. [>n jcr werd lichtjgekwetst. 1 Allerzielen werd het kerkhof Père Lachais' Parijsdiozochtdoor63,000; Mont- mar' idor-20^000Ivry door 61,000 en Saio.-Oo en door 79,000 personen. - j 'arijs liebben eenige dieven dc brand- kaften- w een vi a Opengebroken, en daaruit ene i n vpt 000 frs' gestolen. Tce <i< k'<nti. Maandag avond het kantoor vèriuf. hac hij de deur slechts op de en waarschijnlijk doer de klink lanNihe'jker c ie ven In het Fransdie dorp Antony, (dep. Seine) is een oud-notaris, Delapalme genaamd, ver moord door een knecht, dien hy ruim 25 jaren in dienst had. Deze knecht, Antonic Fouillot, die zich in den laatsten tijd eenigszins zonder ling gedragen had, kwam, terwijl de familie aan tafel /.at, met een geweer in de hand de eetkamer binnen en loste twee schoten, doch zonder iemand te raken. Allen sprongen ver schrikt opde lampen vielen om, doofden uit •darijs vief onder het. lezen - a.: een g.fit*Vin slaap, terwijl de kaars brando*. Aan Étei- zijde sliep een 2jarig kind. Door een beweging deelde de vlam zich mede aan de couru* en daarna aan de bed gordijnen. Buren, die uit den schouwburg kwamen, zagen rookionder de deur van daan' komen en trapton déze in, doch te laat. Dc moeder was levend verbrand, maar het kind, dat half gestikt was, kon in het leven terug geroepen worden. In de laatste dagen heeft zich pp ver schillende plaatsen in Frankrijk en Italië de cholera weder vertoond. Ia hét midden van Parijs is eene vrouw aaiidöjé zielttëoverleden. In Nantbs kwamen eergiswh-en 6 sterfgevallen voor. Thans ziji: Je resultaten der verkiezingen Officieel bekërid. Volgens de opgaven kozen 09 conservatieven, 95 leden van-het centrum, 24 van dp .vfkspartij, 35 naanaal- liberalen. 31/)uitsch-)s'rijzti)nigen, 9 soc;- 'isten 16 Pojen. 2 leden def' volksparty. 14 EizassersJ en 5 WMvón. Er moeten f,7 er^te.-nrjii.igen plarüsJ.eb rr Uo 'koetsi. r 4te Berlijn is op buitengewone wijze beloond geworden. Toen hij des avonds zijn rijtuig nazag, vond hij in een hoek een portefpuillejmet 5000 Mark. Hij bracht db portefeuille naar het bureau van' po- fitie en toen de eigejiaar haar acht dagen later Mezen den eerlijken koet- meel gemaakt uit.... populieren-hout. Do stammen worden in Je lengte afgeschaafd, de krullen gebleekt on dan als meel gemalen. Op het oog en het gevoel is dit kunstproduct niet van weitemeel te onderscheiden. Wie zal nu reeds kunnen zeggen, onder welkouitheemschc benaming het tot ons zal komen? doch zeker met de hoogdravende aanprijzing dat kinderen daarmede gevoed zich zullen ontwikkelen tot «Reuzen als populieren. weerde, hoe oen ieder in ons lieve Vaderland een onderdak kan vinden, is dit lijstje mis- scjiion wol de plaatsing waard. v*ï; PETER. Venraai, 4 Nov. '84. r T Iwbj Oiflin gerechtelijk vervolgd wegens vciValschen van hun,bier. De moordenaar fflronac'k, die den 29sten Maart zijn vrouw, een persoon heeft vangenis te Berlijn dc ioodstraf ondergaan. ijn schoonzuster en. nog -moord, heeft in de ge Uit Cork, in Ieflvnd, wordt weer een gruwelijke moord beföht. //et slachtoffer is een löjarige knaap, jenaapid James Keogh Hij werd doodgeschjpen op eene boerderij waaruit de vorige paéhers wegens wanbeta ling waren uitgezet en diet nu onlangs weer door een nieuwen pachte. betrokken was Price's groote waskaarsenfabriek York- raod, Londen, is Maan/agavond door brand vernield. De brand ontstnd door het overko ken van paraffine. De brandende vloeistof baande zich een weg naa de Theems, en deed gevaar ontstaan voor e op stroom liggende schepen doch door spoed,' aangebrachte hulp voornamelijk het opwrpen van zand wist men den brand tot d fabriek te bepalen. Een treurig gevolg an straatmuziek zag men dezer dagen te Loien. Daar werd het paard van een broodkar siichtig door de mu ziek van eenige flm(spers. en terwyl de voerman het tot bedarettrachtfe te brengen viel de kar omver. Hcwas zeer vol op het plein en een aantal mensen geraakte onder het voertuig. Een manverd gedoodtwee anderen braken een boeien nog vier o/Vijf bok women meer of rain^^gfnstfge k neuzi ugen In Spanje hebben wt overstroomingen, het gevolg von hevige rtei aangericht. De steden ba Alicante staan voor het grit; te gedeelte onder water, en laatstgenoemd! ad is geheel van het spoorwegverkeer afgo e en. M'en vreest dat er een groot verlies n rnenschcnlevens is. Ook in de provincie Azi nte is de schade zeer aanzienlijk. Bij het vieren van eeMbhammedaansch feest in Elizabetopol in Gpgk; (Zuid-Rusland) is een overvol balkon ibstort, waardoor 8 menschen gedood en eenmtal anderen ge wond werden. groote schade in Malaga, en 'ia In den Staat New-"tk wordtin talrijke molens ecu kolossale ntsa Amerikaanse!» De patrijs is niet alleen een vogel voor ja gers en lekkerbekken, maar hij is ook nuttig voor den landbouw. De III. Laitdb: ZUj. deelt ten bewijze van dit algemeen erkende feit mede dat onlangs, bij een jacht op een korenveld, een patrijs geschoten werd. in welks krop men vijf volwassen koolrupsen, alsmede een aantal onkruidzaden vond. De patrijzen zouden, zegt het genoemde blad, goede diensten kunnen bewijzen bij het zuiveren der velden van rupsen, en het .werk van vele* menscbenhanden uitwinnen, ora van hun onkruid vernielen nog niet eens fe spreken Het ware daarom te wenschen. dat deze vogels door.de landbouwers meer verzorgd en ontzien werden. To Kralingcn is een tweeling geboren zonder oogen. Beide kinderen verkeeren an ders iiï gezonden toestand. Integendeel is te Rotterdam een welgescha pen drieling geboren. In de gemeente Ovezand is een weduwe van 78 jaren overleden, die eene nakomeling schap naliet san.ÏI kinderen en 73 kleinkin- deren. Op een der stormachtige nachten der vorige week graasde op Tessel een paard alleen ri de weide. Naar het schijnt,"moet liet dier meer trek naar den stal hebben gehad, dan aaar lie stormvlagen aan weer en wind te zijii blootgesteld. Dewijl (iet hek gesloten was is liet beest er ■er gesprongen, doch moét zich daardoor rustig aan d"$ii buik verwond hebbën. Toch het ai het donker yoortgeloopen tot voor iu i i eigenaars7 Toen deze den volgen den morgen oprootflï, lag zijn paard dood voor dc deur, met eene /gapende wonde aan den bui,k. Mijnheer de Redacteur Lirnburoer Courvj&' .x# njl - z-Wt-dag dat ons Vaderland, onder vele ando zegi. goede hoedanigheden, ook liet voorrecht bezit vooi^erschillende menschen geschikte woon plaatsen te hebben, en ggeft dan éene lijst van zulke plaatsnamen, welke lijst alles behalve compleet is, zooals blijkt uit het volgende Ben je tegen vcrvalsching, ga naar Echt. onstandvastij sterk slungel Heb je schuld en geen geld altijd dorst Ben je een plakker, kreupel Wijk. IJseren. Limmel. Borgharen Beek of Biervliet, ga naar Sittard (si tard) ga naar Leunen een dief Bergen. een sprokkelaar Oudenbosch een verstokte zondaar Helmond. een schoenmaker Waspik. een adelijke Middelburg onverstandig Goederede. gezellig w Buren. een brandspuitgast Barneveld of Brandwijk.5 een Maandagvierder Bommel. 4 een vechtersbaas Kampen. een haantje do voorste Stavoren - een eenzame Enkhuizen een sterrekijker >t Helder. een natuurbewonderaar Meerenberg niet tevreden met beter Best. bang voor den duivel t> Engelen. alleen in de wereld Susteren. een hoefsmid Hoeven. een werkstaker Hoogeloon een wandelaar Linden. een seliapenfokker Oijen. een Jcriraper Someren. turfsteker Veen. een luiaard De Werken een muziekliefhebber De Lier. wederspan 11 ig Hoornaar. onversaagd Monster. vereerder v.Hildebrand Beets. een kaalkop Petten. v een keukenprinses Winkel. een schraper Grijpskcrk een snuiffabrikant n Neuzen. een babbelkous ga naar Vrouwenolder. een vredelievende ga naar Vreeland. een bleeker Gieten. een paardenliefhebber Ruinen. een schaatsenrijder Vries. een bedelaar Heer. bang voor dieven Sloten. liet leven moe Dodewaard een eerzuchtige Klimmen. Ben je een eenvoudige ga naar Simpelveld. ENZ. ENZ. Als een bewijs van het door den L. C. bo- VENRAAI Van den 1 tot den 8 November. Geboorten. Edmond Maria Theodor Emonds. Peter Johannes Hujiertus van de Yen. Johannes Hendrikus Wilhelmus van den Munckhof. (Sertruda Theresia Willems Floet. Anna Catliarina Gerrits. Huwelijken. Geene. Sterfgevallen. A'nna Maija Hendriks, echtgenoote van Gerard Linders, zonder beroep.'^oud 37 jarcip j wonende te Veltum, onder VonAuii. MEERLO Over de maand October Geboren. Gerardus Z/ubertus Litjens te Swolgon, (Oosterbosch.) Ilermanus Iieijnders te Mccrioo. Gehuwd. Overleden.*- Maria Elizabeth Heiligers, oud 7 maanden te- Meerloo. Nicolaas Peeters, oud 67 j., man van Elizabeth Smits, te Swolgen. Peter Jan Coefiders, oud 68j. man van Maria Catliarina Litjens te Meerloo. BOTERMIJN TE VENRAAI 3 November 1884. Aangevoerd 2955 halve kilo's Boter. Prijs per halve kiio 45 a 58 eents Horst6 November 18S4. Biggen 00. Per stuk 00 a 00 fr. Boter per i/2 kg. 50 ets. Vierlinfffbeek4 November 1884. Boter per halve kilo 55 a (36 ets. Aangevoerd 1044 halve kilo's. Y Bh-gcii., Ntivemberh^iS.-i.- Boter per halve kilo 54 a 64 ets. Aangevoerd 4S5 halve kilo's. v,,-,. 'Venloo8 November 1884. •tarwe per 100 kg. 11.75 00.00 Rogge Gerst Boekweit Haver Boter,per 1/2 &g. Eieren de 26 stuks Éiggen per stuU - 8 9.00 00.00 10.00 00.00 - 10.00 00.00 - 9.00 00.00 00.50 - 00.56 f 1.25 a 0.00 a 12 fr. Hlitterswjch, 4 November. 1884. Boter per halve kilo 53 a 62 ets. Aangevoerd 883 halve kilo's. Well., 3 November. 1884. Boter per halve kilo 53 a 60 ets. Aangevoerd 801 halve kilo's. St-Antbonis, 6 November 1884. Boter per 1/2 kg. 40 a 64 ets. Aangevoerd 5138 halve kilo's. Deurne, 5 November 1884. Boter per halve kilo 52 ets. Aangevoerd waren 1706 halve Kilo's. heeft de eer het geachte publiek van VENRAAI on omotrókoii te berichten, dat bij mij vanaf heden aan buitengewone ht^c psrljxev* verkrijgbaar zijn in verschillende soorten. Mans h'ooge- en /Akkerschoenen, Vrouwen en Jongcnsschó'enen, Mans- en Vrouwenpantoffels, Vrouwen- Meisjes- en Kinderbottines, Kinderschoentjes en verschillende soorten Vilten Pantoffels. Al deze soorten in ruime sorteering voorhanden. Desverkiezende kan alles ook op maat geleverd wordei), RBPARATIËN" Spoedig, Soiled en Sici-k. Houtenhock.

Peel en Maas | 1884 | | pagina 2