Bericht Rijksdagverkiezingen. NUMMER 45 5e JAARGAXtV Öruk en uitgaaf van J. VAN tiER IV1ARCK te r>-W*v' Venraai. IV 2 of 5 prachtige Boekwerken, Prijsraadsel No. 1. WONING "HUIS 1 Nederland Abonnementsprijs per kwartaal: Voor Venray 50 cents. Franco per post. door het. geheele rijk 65 ceiits. Voor het buitenland 85 cents Afzonderlijke nummers'Cent.;. r\ Dit blad verschijnt ioderen Zondag. Wagendienst-Onderneming van G. F. Aerts. WINTERDIENST Van Venraai naar station Venraai 6.45 8.45 10.15 voormiddags en 12.30 4.15 .40 7.15 en 8.15 namiddags. Van station Venraai naar Venraai 8.10 9.15 10.50 voormiddags en 1.10 4.50 6.15 7.50 en 8.50 namiddags. Prijs der gewone Advertentiën: Van 1 tot 5 r 'mien «-n vignen i uVN'naSUs opgegei els 30 cent*, eiken rog 4 meer 6 rents. Orooia iar de plaaisi-uimt-. Advertentiën. waarvan de pl worden «leclit* {«vn-maal in rekeninggebracht l'-tter» suing Stoombootvaart op de Maks P. J. Berger. ZOMERDIENST: nderdag s morgens ten 5 uur. Van Venloo naar Rotterdam Dinsdag en I Zaterdag *s middagsten 1 uur Van Rotterdam naar Venloo, Maindag, ten 5 uur. Van Roermond naar Venloo, Woensdag en Zr Voldoende aan het verlangen van enkelen onzer lezers, hebben wij besloten- voortaan iedere week een Prijsraadsol of Rebus in -Maas en Peel" op te nemen en onzen abonné's ter oplossing aan te bieden. Ten einde hieraan eenigen prikkel te geven, verbinden wij aan de oplossing dier raadsels welke bij het einde van elk kwartaal ten deel zullen vallen aan hen, die gedurende dien tijd de meeste goede oplossingen ingezonden hebben. Alle oplossers worden derhalve uitgenoodigd hunne oplossingen voor of uiterlijk op Vrijdag van iedere week aan ons Bureau te bezorgen; wanneer dezelve niet persoonlijk bezorgd wordt, gelieve men zijn naamteèkening er on- <kr te plaatsen. pHpJ)do-rJles^,i)at^vk.Y/r:.t? genoteerd woiden.- De oplossing wordt telkenmale in het vol gend nummer geplaatst, zoomede bij het einde van het kwartaal de namen van hen die de meeste oplossingen ingezonden en alzoo de prijzen verworven hebben. Bijaldien er twee of meer personen hetzelfde aantal ingezonden hebben, zal het lot tusschen hen beslissen. Overigens ontvangen de 2 of 3 hoogste nummers do uitgeloofde prijzen. Vertrouwende dat het een en ander de goedkeuring van onze abonnó's zal wegdragen, en zij, door hunne aanbeveling aan vrienden en bekenden; ons blad zooveel mogelijk zullen .-steunen, maken wij oen begin met Heeren wonen in Schoenlappers in Voor een jaar geleden schenen de ■dagen van den Culturkampf in Pruisen geteld te zijn en mocht men niet zomler grond verwachten, <lat de schier door alle partijen vurig gewcnschte dag, -welke het land den godsdienstvrede zou •bezorgen, weldra ging aanbreken. Keizer cn volk waren klaarblijkelijk den strijd moede; de publieke opinie, •tiehoudens eeno enkele uitzondering, /Slaakte naar verandering in den toe stand; de stand der onderhandelingen .met llome en de schi jnbaar verzoenende houding der regeering, wettigden de .hoop op betere tijden! Helaas! de uitkomsthoeft al wederom bewezendat die hoop, zooal niet ijdcl, ten minste toch voorbarig geweest is. He onderhandelingen zijn nog altijd hangende, zelfs voorloopig geschorst; de Mciwetten staan nog recht; de Vol- machtswet, welke de regeering deed .aannemen, blijft nog Steeds een doode letter en daardoor is de betreurenswaar dige toestand der Kerk zoo niet verer gerd, dan zeker tocli nog altijd dezelfde gebleven. Niet de overtuiging, dat hij tien jaren geleden de meest onverdedigbare daad zijns levens pleegde door het aanbinden van den godsdienststrijd, noch het be wustzijn van de gevaren, die zijn vader land door eene langere voortzetting van dien onzaligcn strijd dreigen, hebben den grooten Staatsman bewogen een oogenblik van zijne verzoeningsgezind heid blijk te geven; de nood alleen schreef hem die houding voor. De nationaal-libcralen en de Fortsrhritt, freetraders van professie gelijk hunne geestverwanten ton onzent en elders, waren niet te bewegen hunne adhesie VToenttflag, cn Vrijdag, "s avonds «rtfog 's middags (en 12 uur. Wagendierst-Onderneming van M. H. Janssen. WINTERDIENST Van Venraai naar staiion Venraai 6 45 8.40 10.15 voormiddags en 12.30 4.15 5.40 7.15 en 8.15 namiddag*. Van station Venraai mInr Venraai 8.10 9.15 10.50 voormiddags en 1.10 4.5 6.15 7.50 en 8.50 iianiii.'lag*. conservatieven werk ,e het Centrum tegen, opheffing der Mei- n daardoor werd de gaan, de *Nordd. een batelijken toon toen het de formeel wêtftni verlangde, i breuk volledig. Bismarck's lijfo Alg. Ztg." sloeg oen ha'1'! aan tegen de Kathjó'iekim; de Keizer, op raad van den Rijkskanselier, wei gerde, bij zijne .komst te Minister, de Wostpriaalsche deputatie te ontvangen, welke het voornemen had hem een adres te overhandigen. Waarin als wn gevolg der kerkelijke wi^yiving dé toe stand dor Kerk i.'i de somberste kleuren geschilderd werd; net cell h:j het ander genomen was cenfe vingerwijzing rooi de kiezers, om uit lieken en liiiime onder in dit gei die macht de Katho- mndganoolen, waar- >1 ooKtle Fortsehrilt aan zijne economische hervormingsplan^ moest verstaan r\ rU'-wM an' dezepar- 110.i tc sehoifr. ai, rr'at'-d.i., u 11Ij ijk irf, 1 Og,'.. 1 i'irg steun moest zoeken bij de behoudende gesteund had; oij a a sf>i?ll:is té v eren, steun moest zoeken bij partijen. Een samengaan van het Cen trum met de conservatieven bezorgde hem voor eeu tijd lang de meerderheid. Nieuwe conflicten bicven echter tusschen Bismarck en het Centrum niet uit; het laatste verkoos niet in alles slaafs den meester te gehoorzamen. Hierover ten hoogste verbitterd, wreekte hij zich op de katholieken door het schorsen der onderhandelingen met Rome en het buiten diens toestemming tot het eigen machtig regelen van de verhouding tus schen Iverk en Staatovcrfe gaan. Zijne beruchte «Volmachtswet" werd aange nomen en met dit machtige wapen in de hand geloofde dc sluwe staatsman het onwillige Centrum wel tot reden te brengen. Doch ook hierin bedroog hij zich. Met dc uitdrukking van Windt- horst: -dankbaar maar niet voldaan" was de nieuwe wet veroordeeld en had hij tegelijk het handtastelijk bewijs,dat het Centrum cn de achter hetzelve staande Katholieken zijne plannen vol komen doorgrond hadden. Bij het indienen zijner wetgeving op het handelstarief braken andere ver deeldheden uit. Door toedoen van het Centrum word het ontwerp in handen eener commissie gesteld, m. a. w. naai de snipperniand gezonder.. Nu kende zijne woede geene palen meer; de offieieusen spuwden vuur en vlam tegen de katholieke partij en wis ten de conservatieven door bedreiging met de ongenade der regeering bij de aanstaande verkiezing van de eerste te vervreemden. De nationaal-libcralen, bij wien de anti-papistische haat nog zoo sterk gloeit als ooit, profiteerden van de zwenking der regeering en gaven on dubbelzinnig blijken, dat zij eene toe nadering met deze wenschten. Hunne organen steunden de offieieusen dapper en hitsten de conservatieven tegen het Centrum en dit tegen de conservatieven op. Die onedele taktiek droeg, helaas! de gewenschle vruchten. Een deel der en dc nationaal-liberaien/plus do con servatieven, behoudens 1de onverbeter- lijken onder de laatstiii te steunen I)oór een compromis Éjer twee hoopte Bismarck eene regeeringsmeerderlteid te verwerven. Geen wonder derlnlvo, dat geheel Duitschland met oftgfioorde spanning den uitslag der verktzingen voor den Rijksdag verbeidde. Ja stembus heelt eindelijk gesproken en in vele opzichten Daarom zal het ons ook geenzins verwonderen binnen betrekkelijk korten tijd eene nieuwe zwenking bij de re geering te bespeuren, want zonder meerderheid kanzij onmogelijk besturen. Doch er is nog meer. De sociaal-de- inocraten hebben schrikbarende vorde ringen gemaakt; men beschouwt hetals hoogst waarschijnlijk, dat zij in den aanstaanden Rijksdag op p. m. 30 stemmen kunnen rekenen; dus eene I vermeerdering van 100 a 150 procent. Op verscheidene plaatsen tot zelfs in Berlijn hebben zij dc nationaal liberalen verdrongen, en bet aantal hunner uit gebrachte stemmen over geheel Duitsch land is zoo verbazond groot in vergelij king met vroeger, dat men zich niet zonder rechtmatige bezorgbeid mag afvragen Wat gaat er van Duibóhland ia lie tuakpmst worden Die ove.rwin- ring'en denedei laagderlr>>iale|Varttj.S zullen zeker elkeen met verbazing ver vuilen. En tochislietoviir.il in Europa het streven der groote massa der kie zers de holle belofte en zelfzuchtige programma's der liberalen moede. or.s eindelijk den weg eff hen voor de zegen van het conservativisme of der anarchie I mag het resultaat send heeten. Het gehate Cent ral den strijd te v zetóls moet het bij dedigen; vijf ander En volgens alle v het eindresultaat drie leden meer tel Rijksdag. Ook zij dia-stemming verras- trad zegevierend rschijn. Elf zijner herstemming ver- an het nog winnen, irschijnlijkheid zal tl, dat het twee a dan in denrorigen t gewone bondge- lraalden dc overw ming zullen ook Dit is een nieuw ei dat het katholie cijne vertegenwooi kerkelijk-politiek nooten; Polen, Wc ;n en Elzassors be lang; de herstem- volledig maken, erplettercnd bewijs Duitschland met gors instemt en de Bismarchiaansche wetgeving veroordl tMet groote moei te hebben zich dc ccfcerfatibvah kunnen staande houden enlclfs enkele verove ringen gemaakt- D en de Fortschritt z vooral deze laatste kunnen de geledr aanmerkelijk vorst men dat dit niet zijn en de balans sten overhelt, da; nimmer zijn denkl daar aan de meen ste geval nog p. m keii. Doe/i dit gil hoven niet eens v dus onder elk opzi altijd aan het cei partij in den Rijk uationaal-liberalen deerlijk gehavend De herstemmingen ii dor laatsten nog ken. Veronderstelt o zeer hot geval zal ar de zijde der eer kan Bismarck nog erwezenlijkt zien beid in het gunstig 0 stemmen ontbre- zal zich daaren ■doen en dan blijft jtK beslissing nog urn, de machtigste ag. Voor zooverre eene geduchte lied dus heeft de trot ie Rijkskanselier aag geleden. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Buggcnum, den beer G. W. Vogels; be noemd tot leeraar aan de R. II. Burgerschool to Roermond, den heer Dr. J. M. A. Kramps, thans als zoodanig te Meppol; pensioen ver leend aan den heer O. Th. Wolters, hoofd der scliool te Heer, ten bedrage van f 58-1; eervol ontslag verleend aan den heer Dr. E. Wimgens te Heerlen, als reserve-officier van gez. 2e kl. cn als schoolopziener in het arron dissement Heerlen. Venraai, 8 Nomveber 1884. Met genoegen vernemen wij dat de lieer A. A. Sweep, van Venraai, benoemd is tot onderwijzer tc Wije. De deurwaarder A. Geeraedts, bij het Kantongerecht te Venloo, is tevens als zooda nig benoemd bij de Rechtbank te Roermond, voor het district Horst, standplaats Venloo. De wissel wachter Peltzer aan bet station te Venloo is tusschen de buiiers van een ran geerenden trein geraakt, waardoor hij in zeer gekwetsten toestand naar het gasthuis moest worden ovorgebiacht. Maandag is te Venloo aanbesteed het bouwen van een locaal voor de Pius-vereeni- ging aldaar. Raming f 10.300' Laagste inschrijver was de heer J. Coppes te Venloo voor f 9007. Zaterdag zijn op de Staatsspoorlijn bij Venloo, de halten Belfeld en Grubbenvorst geopend. Zondagochtend brak onder de gemeente Weert, in h^t gehucht Tungelroij door eene onbekende oorzaak brand uit bij den landbouwer 1'. G. De stal ei de s- uur met eene groote hoeveelheid graan werden ge heel vernield, liet verbrande was niet verze kerd. - Een 4jarig kind van denknopmnn P. W. te Weert, viel Maandag in een ketel met ko kend water en is Dinsdag aan de brandwonden bezweken. De Minister van Binnenlnndsclie Zaken heeft in een schrijven aan het Gemeentebestuur van Venloo zijne bevreemding te kennen gege ven, dat nnn het besluit van God. Staten tot afkeuring van een gebouw ter verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, nog geen gevolg is gegeven. De Minister wenscht, dat de Gemeenteraad op zijn besluit om tegen de beslissing van Ged. Staten in hooger beroep te komen, tcrugkome, cn eene doelmatige en duurzame inrichting voor lijders aan epide mische ziekten daarstdie. voor de som van f3500, die in 1883 daarvoor is uitgetrokken, opdat do art. 120 en 127 niet in toepassing behoeven gebracht tc worden. De Minister verlangt voor don 15 dezer het besluit van dcu Raad te kennen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag ontstond te Roermond twist tufschen twee sniidskuechts, van tic fabriek vair Jeu heer H. kUh,' u.nuilll.'UltJi"1 hra.-'jt zijn t/>imn: stnhtler daarnied-rv.-rKhlVjiloud.? s'tfson tné. Do gewonde verkeert iirl -voiisg.-vanr^de dader is aangehouden. Bij dc Woensdag gehouden verkiezingen voor do Eerste Kamer der Staten Generaal was de uitslag in Li'mlmrg als volgt: Uitgebracht 43 stemmen. Herkozen de heeren L. H. A. Maguée met 36, H.fi. L ltegout met 35, en W. li. Pi/Is met 24 stem men. Dc overige waren verdeeld. Ook in Noordbrabant zijn de aftredend leden herkozen. oensdag is aan het Departement van Waterstaat aanbesteed De uitvoering van werken tot voorziening van den linkeroever der rivier de Maas onder de gemeente Kessel, tusschen de kilometeraaien 90 en 92. Minste insehrijvcr de heer S. Smcots to Maaseijk, voor f 13.140. Bij dc Provinciale Staten van Limburg is ingekomen een aanvraag om eene rentega- rantic vim f SO.OOO, ad -i pCt.. ten behoero van een stoomtram SittardHeerlenLocht. Deze weck zal daarover worden beslist. Te Ohe en Laak is een groote stroomyt afgebrand. Ben 1|-jarige jongen bad dozelve aangestookt. v Op de Maandag tc Valkenburg gehouden markt waren aangevoerd: 300 paarden, 70ö% koeien en 1200 biggen. De handel was in bet algemeen zeer levendig. Tc Maastricht is .Maandag eon werkman in een aardewerkfabriek van een Imogen zolder gevallen. Hij werd inwendig gevaarlijk ge kneusd naar het gesticht Cal'"arien berg over gebracht. Te Echt zijn aangohouden en gevankelijk naar Roermond gebracht twee landbouwers, F. C. cn H. S.. wegens ernstige mishandeling gepleegd in Januari jl. op den gemeente-veld wachter Graue. Door toevallige omstandighe den is dit feit nu eerst ontdekt. Een van hen heeft leeds bekentenis afgelegd. Door do maróehaussée's te Sittard is Maandag aangehouden de deserteur S. huzaar bij het 2e regiment te Venloo in garnizoen. Hij is ter beschikking van deu krijgsraad te 's Bosch gesteld. Te Maastricht is een gedeelte van den ouden walmuur ingestort. Persoonlijk* onge lukken hebben daarbij niet plaats gehad, boe- wel een werkman in de onmiddclijko nabijheid werkzaam was. Alleen eene loods en een brugje werden verbrijzeld.

Peel en Maas | 1884 | | pagina 1