Woningtoewijzing in de kerkdorpen Sinds 1 januari van dit jaar worden de vrijkomende woningen in de regio Noord Limburg op dezelfde wijze toegewezen. Het tijdperk dat men ingeschreven moest staan is daarmee afgesloten. Ten opzichte van het "oude" puntensysteem biedt het nieuwe woonruimteverdelingsmodel voordelen. Woningzoekenden weten na lezing van de Huiskrant precies wat er vrij gaat komen en dienen zelf actief te worden wanneer zij voor de geadverteerde woning in aanmerking willen komen, terwijl men in het verleden nauwelijks zicht had op de woningen die vrij kwamen. Selectiecriteria Hoe wordt nu bepaald wie de geadverteerde woning krijgt toegewezen? Vaak wordt op een geadverteerde woning door meerdere woningzoekenden gereageerd en moet er een keus gemaakt worden aan wie de woning verhuurd gaat Op de eerste plaats wordt onderzocht of men aan de voorwaarden bij de advertentie voldoet. Woningzoekenden die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet bij de selectie betrokken. Ook is het heel belangrijk dat de woonbonnen vóór de uiterste inleverdatum bij de woningstichting terechtkomen. Komt een woonbon te laat binnen dan wordt deze ook niet bij de selectie betrokken. Doorstromers gaan vóór starters. Een doorstromer is een woningzoekende die door het accepteren van de geadverteerde woning zijn huidige woning vrijmaakt. Het maakt niet uit of dit een koop- of huurwoning is. Een kamer is geen zelfstandige woonruimte en de huurder van een kamer wordt daarom niet als doorstromer beschouwd. Wanneer er meerdere doorstromers reageren, gaat de doorstromer uit het kerkdorp waar de geadverteerde woning gelegen is voor. Bij de selectie tussen meerdere doorstromers speelt het feit of men een huur- of een koopwoning heeft en de woonduur ook nog een belangrijke rol. Aan starters uit het eigen dorp wordt geen enkele vorm van voorrang gegeven boven woningzoekenden uit een andere plaats. Urgentie. v In sommige gevallen kan het zijn dat een woningzoekenden niet kan wachten tot hij of zij via het advertentiesysteem aan een woning geholpen kan worden. Onder bepaalde voorwaarde is het mogelijk om voor urgentie in aanmerking te komen. Er zijn in feite twee soorten urgenties: n.l. de sociale urgentie (denk aan bijv. echtscheiding, gedwongen verkoop van de eigen woning e.d.) en de medische urgentie. Bij een medische urgentie wordt door een arts van de G.G.D. Noord-Limburg beoordeeld of het dringend noodzakelijk is dat de woningzoekende vanwege zijn gezondheid naar een andere woning moet verhuizen. De woningstichting beslist uiteindelijk of een urgentie wordt toegekend. 23

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 23