Van de Redaktie 't Oostrums Weekblad begon in 1972 onder de naam Weekblad voor Oostrum. Dat jaar hebben we als eerste jaargang genoemd. 1973 Werd jaargang nummer 2, 1996 werd jaargang 25, voor ons een reden om een Jubileum blad te laten verschijnen. Begin dit jaar hebben we alle verenigingen een brief gestuurd met het verzoek: "wij zouden het op prijs stellen als U als Oostrumse vereniging hier Uw mede werking aan zoudt willen geven door ons een kort verslag met eventuele foto's van Uw vereniging/club toe te sturen. Aan deze uitgave zijn voor U geen kosten verbonden". Ook de Oostrumse Ondernemers en vaste adverteerders kregen de kans om in dit jubileumblad een keer gratis te adverteren. Dit Jubileumblad wordt in heel Oostrum bezorgd. Wij als redaktie vinden het daarom jammer dat niet alle verenigingen en ondernemers op deze oproep heb ben gereageerd, zodat ook de nieuwe bewoners weten wat er zoals in Oostrum leeft. Verder danken wij iedereen die zijn medewerking heeft gegeven tot het tot stand komen van dit Jubileumblad. De eerste jaren werd het Weekblad door Broeder Huibers gestencild, voor het naar de drukkerij ging. Sinds 1972 wordt het Oostrums Weekblad gedrukt door de N.L.W. in Venray. 't Oostrums Weekblad wordt iedere maandagavond in elkaar gezet, door enkele vrijwilligers. H. Versieyen en H. Soree medewerkers van de N.L.W. zorgen dat de copieën op tijd bij de drukkerij komen. Heren hiervoor onze hartelijke dank. De Redaktie -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o In 1971 werd door de dorpsraad gesproken over het uitgeven van een blad waar alle verenigingen hun informatie aan de leden zouden kunnen door geven. De vraag kwam toen naar voren of het een blad zou moeten zijn voor alleen maar mededelingen, of dat er ook ingezonden brieven in zouden worden opgenomen. Besloten werd er alleen informatie over verenigingen en eventueel ander nieuws in op te nemen. Om dit alles te kunnen financieren werd besloten om de mogelijkheid te geven voor het plaatsen van advertenties. Alle huisgezinnen in Oostrum krijgen het blad thuis bezorgd, hiervoor zal dan een bepaald bedrag betaald moeten worden. Het blad krijgt de naam Oostrums Weekblad. Hiervoor wordt een redactie-raad benoemd, waarin zitting hebben mevr. Janssen-Jongbloets, mevr. Raedts-Verheijen, Broeder Huibers, M. Fleurkens, J. Joosten en C. Louwers. M. Fleurkens 5

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 7