In Oostrum is de tennissport van en voor de mensen, die deze heerlijke buitensport een warm hart toedragen. Al gravend in een "oude" doos kwamen wij het navolgende jaarverslag tegen. Jaarverslag tennisclub S.V. Oostrum In de in juli 1978 gehouden bestuursvergadering van S.V. Oostrum, afde ling Voetbal, werd het idee geopperd om in Oostrum te komen tot de aan leg van een aantal tennisbanen. Na goedkeuring van het Bestuur zijn ondergetekende en Dhr. Mulders op 14/8 in contact geweest met de Ge meente over de aanleg van deze banen. In eerste instantie was wethouder van Oers zeer terughoudend. Hij wilde van de vereniging dan ook weten; hoe groot is de behoefte; een duidelijk beeld van de financiële gevolgen; een uitgewerkt plan voor situering; vertaling van eventuele eigen inbreng. Hij stelt dat a.h.v. dit gesprek geen verwachtingen gekoesterd mogen wor den, omdat hij ook aan de andere kerkdorpen moet denken. Een volgend gesprek wordt vastgesteld op 25 september. Op 20 september vindt een bespreking plaats van de werkgroep: Voorbe reiding Tennisclub Oostrum. Onderstaand een korte opsomming van de onderwerpen die behandeld zijn: jeugdleden/ gesprek Gemeente Venray afgesproken wordt dat Mw. Janssen deze vergaderingen zal bijwonen opgave leden taken van de werkgroep, waaronder keuze en situering van de banen samen te stellen reglement vraag of leden van buiten Oos trum kunnen deelnemen wordt voorlopig nog opengelaten. Zoals afgesproken vindt op 25 september weer een gesprek met de ge meente plaats. Er wordt medegedeeld dat inmiddels gekozen is voor kunststofbanen; dat er zich 118 senioren hebben opgegeven en dat de contributie op 100,- per jaar wordt vastgesteld en waar de banen ge pland zijn. De gemeente zal over de situering en aanleg van de banen contact opnemen met de Heidemij. Dhr. Van Oers wil voorlopig nog geen beslissing nemen en binnen drie weken zal opnieuw contact opgenomen worden. Een begroting van de te verwachten kosten wordt begin januari aan de gemeente gezonden. De vergadering van 18 januari 1979 heeft als voornaamste onderwerp de pandbrieven, welke een looptijd zullen hebben van 10 jaar. Op 21 februari is de opdracht voor de aanleg van 2 kunststofbanen uitge gaan aan de firma Wernink te Leiden. Van de hierna gehouden vergaderingen laten we hieronder de belang rijkste punten volgen: In de vergadering van 18/1 wordt vastgesteld, dat er zich op dat moment 102 senioren en 47 junioren hebben opgegeven. 41

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 43