Naam: L.V.B. De motieven die in de oprichting aanleiding waren tot zich te verenigen zijn onveranderd gebleven: de vrouwen uit de dagelijkse sleur halen en met elkaar activiteiten organiseren om zodoende uit de beslommeringen van gezin en bedrijf te komen. In latere jaren is het accent meer en meer verlegd naar algemene vorming en ontwikkeling. In 1965 werd de naamsverandering doorgevoerd. In plaats van "Boerinnenbond" werd het "Limburgse Vrouwen Beweging". Het werden verenigingen die open stonden voor alle vrouwen, men hoefde geen boerin meer te zijn om lid te worden. Momenteel telt onze vereniging 91 leden waarvan ongeveer 20 agrarische leden. Het aantal leden groeit elk jaar. De leeftijd van de leden ligt tussen 25 en 70 jaar. In de beginjaren werden de vrouwen in hoofdzaak d.m.v. lezingen en cur sussen wegwijs gemaakt in de maatschappij, voor die tijd was de maat schappij eigenlijk verboden terrein voor de vrouw en had de boerin alleen maar zeggenschap op de boerderij. De belangen van "de vrouw" worden door de reginale verenigingen bij de provincie en de overheid behartigd. Vanuit de provinciale en landelijke organisaties worden de afdelingen gestimuleerd om actuele en van belang zijnde onderwerpen bespreekbaar te maken. Via vormingscursussen en gerichte kadervorming tracht de organisatie de bestuursleden en de leden te begeleiden in hun positiebepaling. Kortom de LVB is een vereniging die flexibel, maatschappij-gericht is en veel positieve aspecten heeft voor de vrouw. De L.V.B. wil: Leden van de L.V.B. ontmoeten elkaar in: Leden van de L.V.B.: Lidmaatschap draagt bij tot de realisering van de doelstelling van de L.V.B. Hierdoor klinkt iedere stem door op regionaal, provinciaal en nationaal niveau I 15 een onlmoelings en kontaktpunt zijn voor vrouwen. (Jichtbij en verat opkomen voor ile belangen van de leden nu en in de loekomsl. belangen die belrekking hebben op hel vrouw zijn hel wonen op hel platteland hel katholiek zgn het agrarisch zgn. een bgdrage leveren aan de opbouw van parochie, dorpsgemeenschap en platlelandssamenleving, aanspreekbaar en bereikbaar zgn voor de dorpsgemeenschap - plaatselijke afdelingen door kursussen thema-avonden exttursies gespreksgroepen - demonstraties - kringen door bezinningsdagen konlaktavonden - kaderkursussen - kringvergaderingen provinciaal verband door - kaderdagen - dagen voor alleenstaanden - kursussen algemene vergadering vefruimen hun blik over maatschappij, levensbeschouwing, derde wereld. vormen hun mening over aktuele zaken in politiek en samenleving, - zgn praktisch bezig met o a voeding, gezondheid, woning, kleding, budgettering. zorgen voor ontspanning en gezelligheid, waardoor zi| beier kunnen functioneren in hun persoonlijk leven, gezin, beroep en samenleving

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 17