1932 - LVB OOSTRUM - 1996 De LVB maakt deel uit van de KPN (Katholieke Plattelandsvrouwen Neder land) en heeft inspraak op nationaal, Europees en wereldniveau. Vanuit de provinciale en landelijke organisatie wordt de afdeling gestimuleerd om allerlei onderwerpen bespreekbaar te maken. De belangen van ons, de vrouwen, worden bij de provinciale en landelijke overheid behartigd. Zo praten we mee over zaken als sociale zekerheid voor vrouwen, gezondheid en voortplanting, vrouwenemancipatie, arbeid en onderwijs voor vrouwen, leefvormen in verandering, de positie van de vrouw in verenigd Europa, ruimtelijke ordening, mantelzorg, muliti-culturele samenlevingsvormen. Organisatie LVB KPN: Overkoepelend landelijk orgaan (13.000 leden) 4 gewesten: 151 afdelingen Gewest Limburg: 12 kringen Kring Venray: 12 kerkdorpen Afdeling Oostrum De L.V.B. is een organisatie in beweging, waarvan het lidmaatschap voor veel vrouwen onmisbaar is. Het is duiodelijk dat de LVB een grote rol heeft gespeeld bij de bewustwording en houdingsverandering van vele plattelandsvrouwen met betrekking tot hun eigen positie. Veel inzet en tijd rovend vrijwilligerswerk zijn hieraan voorafgegaan. De geschiedenis van de Boerinnebond - LVB In het begin van de dertiger jaren werd al in Roermond door een aantal vrouwen de behoefte gevoeld om gezamenlijk aktiviteiten te gaan onder nemen en dat "privilege" niet alleen voor mannen te laten. Onder auspicién van de LLTB werd de "Boerinnenbond" in Roermond opgericht en weldra werd in andere plaatsen van de provincie dit initiatief overgenomen. In de gemeente Venray werden boerinnebonden opgericht in Merselo, Leunen en Oostrum en in latere jaren volgde de oprichting in andere dorpen. 14 w&m 3»W aar kpn LVB ■.•VWV.YV.V V.V.V

Oostrum's Weekblad | 1996 | | pagina 16