verkeren in slechte staat; sommige toestellen zijn zelfs als gevaarlijk voor kleine kinderen aan te merken. Helaas moet worden vastgesteld door er BEWUST vernielingen zijn aangericht. De vernielingen zijn van dien aard dat deze onmogelijk door spelende kinderen kunnen zijn veroor zaakt. Gewezen wordt op regelmatig voorkomend vandalisme rond de Oude Watermolen. Besloten wordt de politie opdracht te geven via surveil lance een oogje in het zeil te houden. Indien nodig zul len andere maatregelen niet kunnen uitblijven. Buurtvereniging de Aide Beek zal samen met Werkcomité en Gemeente voor herstel zorgen. Hiermede zijn weer behoor lijke bedragen gemoeid. Algemeen wordt betreurd dat zo n prachtig gelegen akkommodatie niet volledig kan worden benut door onverantwoord optreden van enkelen. een plan is opgesteld om te komen tot realisering van aanpassing dorpsplein. Redelijkerwijs kan Oostrum in 1991 een beroep doen op het dorps- en stadsvernieuwingsfonds. Vooruitlopend hierop zal eind maart/begin april begonnen worden met de inzaai van een nieuw grasveld; tevens zal een aanvang gemaakt worden samen met het Gemeenschapshuis met de aanleg van een terras aansluitend aan dorpsplein. Tezijnertijd zal verlaagd trottoir tussen Gemeenschapshuis en basisschool worden aangelegd, alsmede uitbreiding parkeerruimte voor 18 auto's op de plaats waar destijds de houten noodschool lag. Veel vrijwilligerswerk zal nodig zijn om het geheel te kunnen realiseren. In november 1990 zal de huidige dorpsraad in zijn geheel aftreden i.v.m. verstrijken van de vierjarige zittings periode Rekeninghoudend met 3 reeds bestaande vakatures tengevolge van overlijden en verhuizing zullen er tenmin ste 5 nieuwe leden nodig zijn. In Oostrums Weekblad zul len wij tezijnertijd enkele malen aandacht vragen voor kandidaatstelling. Ook plaatselijke verenigingen kunnen iemand kandidaat stellen. Het streven is wederom een dorpsraad bestaande uit 15 le den. Of er een verkiezing zal plaatsvinden is afhankelijk van aantal kandidaten. Verkiezing c.q. benoeming vindt plaats in overleg met Gemeente. Wij hopen op voldoende belangstelling.

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 15