- gemeente is druk doende met het vinden van een perma nente oplossing voor standplaats woonwagens van kermisex ploitanten. De tijdelijke standplaats "de Hulst" is nor maliter van de baan; zowel bedrijven en bewoners van de Hulst als dorpsraad hebben bezwaar gemaakt. - het jaaroverzicht 1989 alsmede jaarprogramma 1990 worden door de vergadering goedgekeurd; -vergadering onderschrijft niet de conclusie van de Pro vincie dat door de aanleg van een fietscarre de beveili ging van de kruising Wanssumseweg-Witte Vennenweg voor overstekende fietsers is toegenomen. De conclusie van Provincie is gebaseerd op cijfermateri aal in de jaren 1986-1987-1988. Betwijfeld wordt of fiet sers inderdaad uitsluitend gebruik maken van de verplich te rijrichting. Gesteld wordt dat met name scholieren komend uit de richting Oostrum vanaf het pand Mgr. Hans- senstraat 77 regelmatig gebruik maken van het links van de weg liggend fietspad. Besloten wordt in het belang van de verkeersveiligheid de aandacht van de politie hiervoor te vragen. - onderwerp van bespreking vormt het rapport: "Realise ring recreatieplan Witte Vennen". In genoemd rapport zijn de bezwaren vastgelegd, die naar voren zijn gebracht in het kader van de realisering van genoemd plan. Rekening wordt gehouden met onze voorwaarde dat geen grondafvoer mag plaatsvinden via de dorpskern. Zandafvoer zal plaatsvinden via de Witte Vennenweg. Maatregelen worden genomen dat bedrijven/bewoners geen last zullen ondervinden van de ontgronding. f Onlangs heeft op Gemeentehuis bespreking plaatsgevonden met de besturen van de Sportverenigingen, die gebruik maken van het Sportpark "De Spar", Werkcomité is het niet eens met het voornemen van Gemeente om geen fietspad aan te leggen langs de SparrendreefRekeninghoudend met de te verwachten verkeersdrukte op genoemde weg zullen wij blijven aandringen op een fietspad. Ook zal aandacht geschonken moeten worden aan parkeermo- gelij kheden bij het sportpark; door wegverbreding kan/zal een deel van beschikbare ruimte verloren gaan. - een deel van de speeltoestellen bij de Oude Watermolen

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 14