feer) en aardappelschilmesje of snoeischaar. De kosten f 10p.p. voor het bloemstukje dat men naar huis kan nemen Op 1 mei a.s. is in het gemeenschapshuis een studie ochtend met als thema: "Gerechtigheid-Vrede-Heelheid van de Schepping". Wat heeft dit met geloven te maken? Deze ochtend wordt verzorgd door Zr. P. Linderhof met assis tentie van groepsbegeleidsters van de stichting Mgr. Schrijnenhuis Het progrramma is alls volgt: 09.30 uur Koffie en opening door kringvoorzitster. Gerechtigheid-vrede-heelheid van de schepping, wat heeft dit met geloven te maken. Inleiding door begeleidster, uur Welke vragen heeft de inleiding opgeroepen? Bespreking in groepjes. Pauze Toelichting op de vragen. Opdrachten in subgroepje en bespreking. Wat heeft bezig zijn met christen-zijn, katholiek-zijn en levensbeschou wing van doen? Samenvatting door begeleidster. 12.30 uur Einde programma. 0940 uur 10. 13 10.30 uur 10.50 uur 1100 uur 12.15 uur deze thematieken met Opgave tot 10 april bij B. Direks, Spurkterdijk Oostrum, tel. 81096. Aan deze ochtend zijn geen kosten verbonden. 12a, Induna Nieuws. Jaarvergadering op 20 april om 20.00 uur. Iedereen is welkom. Nieuwe aanmeldingen voor bestuursleden, schrifte lijk bij Rob RaymakersValkenkampstraat 3, 5807 AN Oostrum o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o c 10 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O r- o— o— n— O— O— O— O— O— O— O— O— O

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 10