Kroniek Parochiecluster Leunen-Veuten-Heide 3 Overleden Op 6 april 2009 overleed te Venray mevr. Miet Willems-van den Munckhof in de leeftijd van 91 jaar. De avondwake in Leunen vond plaats op Witte Donderdag. Op Goede Vrijdag 10 april hebben we middels een gebedsdienst haar ziel aanbevolen aan onze Schepper en Heer. Dat ook zij mag verrijzen ten eeuwige leven. Gedoopt Op Paaszondag 12 april 2009 werd in de kerk van Leunen gedoopt: Janique Heesen (De Hoef 9). We feliciteren de dopeling en de ouders. Moge de genade van Pasen in dit prille leven tot volle wasdom geraken, indachtig de naam, afgeleid van Johanna God is genadig). Weekendmis Veulen 18 april 2009 Vanwege een huwelijksjubileum-viering in de kerk van Veulen op zaterdag 18 april om 14.00u, komt de reguliere H. Mis van 18.00u die dag te vervallen. Presentatieviering communicanten Leunen Komende zondag - 19 april - vindt in Leunen om 09.30u de jaarlijkse presentatieviering plaats van de communicanten die dit jaar op Hemelvaart de eerste Heilige Communie zullen doen. Dit jaar zijn er in Leunen 14 communicanten. Communieviering Smakt-Hoithees Op zondag 19 april 2009 zal uw pastoor om 11.00u eveneens de eerste H. Communie in de St. Jozef-kerk van Smakt toedienen. Vooraankondiging presentatieviering Veulen Op zaterdag 25 april 2009 vindt in de kerk van Veulen om 19.15u de presentatieviering van de communicanten aldaar plaats. In verband hiermee vindt de reguliere H. Mis in Heide dat weekend eerder plaats en wel om 18.00u. Ter overweging In het weekend van 21-22 maart 2009 ging de preek onder meer over de voorgestane fusering van de 3 kerkbesturen (dit mede naar aanleiding van de jaarvergadering in zowel Veulen als in Heide). Ter informatie en omwille van de actualiteit van een en ander, volgt hieronder een deel van de betreffende preek. "Zoals de middeleeuwse mens verder keek dan zijn eigen leven, zo is het wijs dat ook wij dat doen. Juist in deze tijd. De kerkgeschiedenis leert ons dat ook. Immers, vele moeilijkheden zijn niet nieuw, maar keren dikwijls weer. Evenwel - en dat lijkt paradoxaal, als er één ding is wat de geschiedenis ons heeft geleerd, dan is het dat de mens zelden iets van de geschiedenis leert. Welnu, ook de kerkbesturen dienen telkens vooruit te zien, mede met het oog op tal van ontwikkelingen die ons thans nopen tot het treffen van diverse maatregelen. Zo heb ik onlangs tijdens een jaarvergadering in Veulen en Heide iets verteld over de ontwikkelingen in het eigen cluster. Zo zijn de drie kerkbesturen sinds enige tijd bezig te bezien hoe en op welke wijze we kunnen komen tot de formering van één kerkbestuur voor de drie clusterparochies.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4