Op 6 april üls. is er om 20.oo uur in de Hoefslag een bij Eenkomst voor alle vrijwilligers in onze Antonius kerk en parochie,Ook zijn van harte welkom, dj die wel bin nen onze kerk en parochie wat willen gaan doen. Iedereen Is onmisbaar als vrijwilliger» Als kleine gemeenschap ervaren wij allen dit iedere dag. Alle ledematen hebben elkaar nodig, om een levende en gezonde lichaam van de gemeenschap te kunnen zijn. Zij vervullen een onmisbare plaats binnen een levende parochie. Neen, niet alleen vanwege het te kort aan priesters, maar veeleer omdat ons beleid als kerkbestuur ge richt is op onze kerk in haar geheel Onze visie is gericht op een totaal pastoraat. Dat wil zeggen, dat wij ale facetten van het pastoraat - ondanks onze kleine parochie - vorm willen geven. Zeg maar, onder het motto klein maar fijn" Een van de kenmer ken van de vrijwilligers is, dat zij juist met beide benen zich he lemaal bevinden in en betrokken voelen met de wereld. Daar naast vormen de vrijwilligers samen de mogelijkheid, elkaar aan te vullen. Vele gaven en talenten zijn tot heel veel in staat. Wij hebben in ons doopsel en het vormsel de gaven van de heilige Geest ontvangen, juist om ook diverse taken binnen kerk en parochie op te kunnen pakken. Ieder gelovige is door God geroe pen, om door het vervullen van hun eigen opdracht, zij het zuurdeeg kunnen zijn binnen de geloof- en kerk- gemeenschap. Bovendien is de kerk gesticht, om alle mensen deel te doen heb ben aan verlossing en heil en door hen de gehele gemeenschap metterdaad tot Christus te richten, door mee te werken aan een levende en vitale geloofsgemeenschap. In het levend lichaam dat de kerk is, kan geen enkel lid zich louter passief gedragen. Dit zou namelijk het lichaam als geheel verkrampen en jaek maken. Laten wij ieder voor ons nog eens nadenkenT of we toch geen ruimte kunnen maken, om een van de vele mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen onze kerk of parochie op te nemen. Wij hebben ook u nodig.... ja, U bent onmisbaar binnen onze ge meenschap.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 31